....

Chyba na stránce: Neboj se hodnocení výchovné činnosti vzít do vlastních rukou - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/lide/vychovny-zpravodaj/4184-hodnoceni-vychovne-cinnosti?autologin=1"

VÝCHOVNÝ ZPRAVODAJ

 

Vítejte na stránkách pro výchovné zpravodaje!

Neboj se hodnocení výchovné činnosti vzít do vlastních rukou

Ať zastáváme v rámci organizace jakoukoliv pozici, vždy bychom měli přemýšlet nad kvalitou naší práce. Někteří dělají např. vedoucího oddílu několik let a potřebu řešit kvalitu příliš nevnímají, protože to dělají dobře. Ale v průběhu let i měsíců se mění tým lidí, děti v oddíle, možnosti a další okolnosti, které s sebou nesou změny. U oddílů, ve kterých se přímo pracuje s dětmi, je kvalita činnosti o to důležitější. Ty jako výchovný/á zpravodaj/ka bys měl/a být garantem kvalitní výchovy ve všech oddílech střediska. Cílem této kapitoly je blíže tě seznámit s možnostmi a nástroji, které ve své funkci výchovného můžeš využít k hodnocení výchovné činnosti, především s Hodnocením kvality (HK).

Kvalitu bychom měli řešit a vracet se k ní. Organizace Junák - český skaut zažívá velký boom, a nejen proto bychom se měli chtít posouvat dál a růst. K tomu je potřeba vědět, kde právě stojíme a po jaké cestě a kam chceme dojít. A to se týká i výchovné činnosti - viz schéma níže.

Možná právě začínáš s oblastí výchovy a teprve se rozkoukáváš v nové pozici a je pro tebe teď důležitější se věnovat něčemu jinému (záleží na potřebách oddílů). Možná nemáš dost času rozjet momentálně ještě Hodnocení kvality. Nebo jen ještě nevíš, co všechno to obnáší. V prvních případech není špatně, když se tomu budeš věnovat o pár měsíců později. V posledním případě věříme, že přečtení této kapitoly ti dá odpovědi na všechny tvé otázky :)

Hodnocení kvality je jeden z dobře promyšlených nástrojů, který k tomu lze využít.

Neboj se ho tedy vzít do vlastních rukou a dostat ho k oddílům na středisku. Společně na kvalitě výchovné práce můžete makat :) Schéma ukazuje všechny oblasti a body vize, které HK řeší. Oranžovou barvou jsou označeny ty, které jsou přímo výchovné. Více se jim věnujeme v poslední části této kapitoly, kde také najdeš konkrétní tipy, jak v jednotlivých oblastech oddílům pomoci.

 

CO JE HODNOCENÍ KVALITY

Nástroj, který:

 • pomáhá posoudit kvalitu skautské činnosti
 • umí s naší pomocí pojmenovat, v čem jsme dobří a kde máme prostor na zlepšení
 • inspiruje, jak se v konkrétní oblasti můžeme zlepšit
 • umožňuje porovnání s předchozím obdobím
 • umí rozproudit diskuzi nad tématy, která jsou pro oddíl důležitá
 • upozorní vyšší jednotky a ústřední orgány, kde je potřeba jejich podpora
 • generuje jednoduché výstupy v přehledné grafické podobě

 

V podstatě jde o porovnání s ideálem, jak by kvalitní činnost měla vypadat. Nejprve každý vyplní hodnocení za sebe, poté by mělo proběhnout samotné společné hodnocení s diskusí těch, kteří hodnotili. Odpovědi ze společného hodnocení se pak zadají do skautISu (nebo se tam zadávají rovnou, je-li přístup k internetu) a rovnou vyjedou výstupy hodnocení. U slabých stránek výstupy rovnou nabídnou, co udělat pro jejich zlepšení - tedy jak být o něco lepší.

 

 

Prakticky lze hodnocení provést:

 • elektronicky = rovnou ve skautISu - záložka Kvalita, kde se hodnocení zakládá. Každý
  pak udělá ve skautISu svoje individuální hodnocení. Návod naleznešzde.
 • papírově = Zde si stačí vybrat jednotku či akci a vytisknout příslušný dotazník.

                                                   Více k procesu HK se dozvíš zde.

ROLE VÝCHOVNÝCH ZPRAVODAJEK/Ů V HK

 K tomu, abys mohl/a být oddílům a střediskům v HK pomocnou rukou, je potřeba si vyzkoušet, jak HK probíhá a co vše to pro jednotku znamená - viz předchozí podkapitola. V této podkapitole se zaměříme na tvoji roli v HK u střediska i u oddílu. Některé věci se samozřejmě prolínají a nelze to zcela striktně oddělit. A také bude vždy záležet na kultuře, atmosféře, vedení tvé jednotky. U HK ve středisku se na to podíváme víc z pohledu, jak můžeš ukázat vedoucím, že to má smysl dělat. U HK v oddíle zase z pohledu cyklu HK a jak v jednotlivých fázích můžeš pomoci.

A) HODNOCENÍ KVALITY VE STŘEDISKU

 Přijít s jakoukoli novou věcí do střediska není vždy snadné a je dobré se na to připravit. Pokud už ve středisku Hodnocení kvality nějakým způsobem děláte, můžete zde najít alespoň novou inspiraci, která vám pomůže hodnocení dělat o něco lépe (pokud to ještě jde). Jestliže hodnocení na středisku neděláte, dobře se připravte na jeho zavádění, abyste měli co nejlepší startovací pozici. Pro případ, že jste hodnocení kvality na středisku již někdy dělali, ale neshledali jste nástroj jako dobrý, přínosný atd., mějte v rukávu další argumenty, aby tomu středisko dalo novou šanci.

Jak začít se zaváděním HK:

 • vytvoř si plán rozdělený na fáze, kdy a jakým způsobem jednotlivé kroky hodnocení kvality zavedeš (tvé seznámení s projektem, představení radě, příprava na první hodnocení, jeho realizace, práce s výstupy, plánování další činnosti tvé i oddílů)
 • plán nejdříve prober jednotlivě s dalšími členy střediskové rady (začni vedoucím střediskové rady - může ti dát ještě rychlé podněty, než půjdeš za ostatními) - je snazší přesvědčit jednotlivce než celou skupinu
 • srozumitelně a otevřeně ukaž přínosy i nevýhody
 • ukaž příklady, jak to dělají jinde (praktická ukázka vydá za 1000 slov)

Poté můžeš pokračovat tím, že zkusíte společně udělat hodnocení kvality střediska. Má to několik výhod:

 • jako středisko půjdete oddílům příkladem
 • ukážeš jim, jak proces hodnocení vypadá v praxi
 • sami si vyzkouší být součástí hodnocení jako “členové” rady
 • ty si v praxi také vyzkoušíš celý proces, abys pak lépe mohl/a pomáhat oddílům s hodnocením

Tip:

Jak “probrat” HK s jednotlivými členy střediskové rady:

Sejděte se v příjemném prostředí (kavárna/čajovna/restaurace/venku na louce/…) a veď “rozhovor”. Podstatné je si uvědomit, že musíš umět poslouchat, co ti ten druhý říká a vhodně na něj reagovat. Cílem je dojít pomocí otázek k samotnému Hodnocení kvality. Začni obecnými a posouvej se ke konkrétnějším.

 Návodné otázky, které můžeš využít v rozhovoru:

 • Myslíš si, že by středisko mělo mít nějakou strategii?
 • Má podle tebe mít středisko plán na další období? Pokud ano, tak na jak dlouhé období?
 • Jak bys vytvářel/a střediskový plán?
 • Kdo všechno myslíš, že by se na plánování měl podílet?
 • Jaké vidíš silné a slabé stránky střediska?
 • Co si o tom myslí ostatní?
 • Jak by středisko na slabých stránkách mohlo zapracovat?
 • Co se líbí/nelíbí Tobě?
 • Co se Ti ve vztahu ke středisku povedlo/nepovedlo?
 • Jak se ti pracuje v týmu, s lidmi ve středisku?
 • Co jsi se naučil/a/, co bereš jako přínos?
 • Co zkusit využít nástroj HK? Jak by ti tento nástroj mohl pomoci? V čem nás posune?- budeme od všech vědět, co si o čem myslí a rovnou nám z toho vyjedou nápady, jak se zlepšit a můžeme se od toho pak odrazit.

Obecně při rozhovoru:

 • snaž se dávat otevřené otázky
 • dej si pozor na negativní otázky (např. Nemáme mít strategii?)
 • nepodbízej se s vlastními myšlenkami

Samozřejmě udělej setkání příjemné po všech stránkách :)

Nezapomeň ale, že výstupy z Hodnocení kvality by se pak měly prakticky promítnout do fungování střediska, tedy do plánů další činnosti, která se bude postupně realizovat. Oddíly tak uvidí to nejdůležitější - nejde jen o zjištění silných a slabých stránek, ale především o skutečné zlepšování se, což je dlouhodobý proces.

B) HODNOCENÍ KVALITY V ODDÍLE

Stejně jako máme cyklus skautského dobrovolníka , máme i cyklus hodnocení kvality, podle kterého se nyní budeme orientovat. Fáze budeme popisovat z hlediska hodnocení oddílů, ale aplikuj ho stejně tak na hodnocení střediska, družiny, tábora. Cyklus má celkem 6 fází, kdy se nepochybně mohou některé fáze lehce prolínat. Jsou jimi:

 

Rozhodnutí

Jedná se o první kontakt s Hodnocením kvality a zahrnuje primárně dvě rozhodnutí.

 1. Jdeš do toho ty?

Projekt HK pro tebe jako pro výchovného/ou zpravodaje/ku může mít hned několik přínosů:

 • navážeš kontakt s vedením oddílů
 • seznámíš se více s jejich prostředím
 • poměrně rychle získáš znalost silných i slabých stránek jednotlivých oddílů
 • výstupy oddílů ti pomohou ve směřování další tvé činnosti v oblasti podpory výchovy
  v jednotkách
 • získáš podněty na témata školení, seminářů, setkávání
 • a mnoho dalšího

2.Jde do toho rada?

Bez oddílové rady nelze hodnotit, kromě tohomá hodnocení (proces jeho zpracování, společné zamyšlení i následně získaná doporučení) pomoci právě vedení oddílu. Takže tvým úkolem je ji s projektem seznámit viz “HK ve středisku” a namotivovat. Domluv se s vedoucím oddílu a přijď na jejich poradu, kde si vyžádej prostor k tomu, abys mohl oddílovou radu s HK seznámit. Není třeba, aby se rozhodli hned. Nech jim klidně čas do další porady a mezitím se potkej samostatně s pochybujícími členy rady a zkus jim znovu ukázat výhody a přínosy , proč HK alespoň zkusit. V případě, že jsi o tom mluvil/a již na střediskové radě (což by byl jistě dobrý postup), domluv se s vedoucím oddílu, zda chce projekt představit oddílové radě sám, či chce tvoji pomoc. Rozhodnutí oddílové rady je propojené s jejich motivací do toho jít.

Motivace jako základ HK

Zvolit “donucovací” prostředky nebude ta správná cesta. Jak tedy oddílovou radu namotivovat, aby se do toho s chutí pustili? Máme tři základní možnosti stavu v oddíle.

 • oddílová rada o HK ví a už nástroj používají bez větších problém
 • oddílová rada o HK ví, ale někteří jsou pro a jiný proti - zatím HK ještě nedělali
 • oddílová rada o HK neví, nebo ví, ale nechce ho dělat

První možnost je samozřejmě ta nejlepší a ty jim můžeš nabídnout případnou další podporu, pomoci vymyslet zlepšováky apod. Pokud to tak mají všechny oddíly ve středisku, je to fajn. U varianty b a c bude potřeba jim znovu vysvětlit přínosy HK, proč je dobré se tomu v oddíle věnovat. Pomoci může vedení jiného oddílu, kde už HK vyzkoušeli. Může se ukázat, že existují nějaké překážky, které je od HK odrazují - pak jim pomoz tyto bariéry odbourat.

Co teď s tím?

 • zábavnou formou se tématu věnuj na střediskové akci
 • pořádej motivační akce k hodnocení
 • pokud jsou oddíly ve tvém středisku na nášivky či placky, můžeš je dobrým oddílům udělovat např. za “kvalitní oddíl střediska” (nebo nějakou, která bude značit posun k lepšímu oproti minulému hodnocenému období či jen za to, že HK dělají bez ohledu na posuny)
 • zajisti/pomoz s přípravou hodnocení dle domluvy - viz “Co musíš udělat jako výchovný/á zpravodaj/ka?”
 • nech si zaslat plakáty a další propagační materiály z ústředí
 • nabídni se jim jako moderátor diskuze, aby to nezůstalo na vedoucím
 • přiveď s sebou na střediskovou/oddílovou radu někoho z jiného střediska, kdo HK dělá - jako příklad dobré praxe
 • pusť oddílům motivační video (sice starší ale snad stále účinné

Tip k motivační akci:

Udělej hru/večer/víkend, kdy si oddíly projdou “čas” od dávné historie jednotky po dnešní den, přizvi pamětníky, použij fotky, videa, zápisy z kronik, jak se jim něco povedlo apod. + můžeš zařadit i nějakou hříčku, kterou hrávali kdysi a teď už ji nehrají.

Smyslem je ukázat, že za posledních X let oddíl ušel kus cesty, proměňoval se a stále je tady. Tehdy nástroj HK nebyl a nějak to šlo, ale teď ho máme a oddíly ho mohou využít, aby si na otázky “kde teď stojíme” a “kam směřujeme” snáz odpověděli.

Určitě tě napadnou další způsoby, jak je namotivovat vzhledem k jejich oddílovému fungování.

 • poptej se v okolí u dalších středisek, jak to funguje u nich a jak začínali - může to být cenná inspirace
 • domluv se s vedoucími, pokud jsou tomu již nakloněni a společně se zamyslete, jak k tomu dostat i zbytek oddílových rad
 • spoj se s dalšími výchovnými zpravodaji/zpravodajkami na okrese a bavte se o tom spolu
 • domluv se se zájemci o HK na okrese a pozvi si nás v rámci Vzdělávání na klíč - vznikne i prostor pro sdílení vašich zkušeností a nápadů - aneb víc hlav víc ví

Tip:

Můžete setkání k HK spojit např. s poděkováním oddílové radě za jejich celoroční práci, se společnou zábavnou/motivační/relaxační aktivitou apod.

Tip:

Pokud i přes veškerou tvoji snahu oddílová rada na HK nepřistoupí, nevěš hlavu. Nabídni oddílu alespoň vizi kvalitního oddílu, která pro ně může být vodítkem, o čem se bavit a co brát v potaz při plánování oddílové činnosti na další období nebo při jiném vlastním hodnocení činnosti, pokud nějaké dělají. Zároveň se s nimi zkus domluvit, jestli u toho setkání můžeš být přítomen/a, abys alespoń v rámci možností “nasál/a” oddílovou atmosféru, hlavní problémy nebo naopak v čem jsou dobří.

Můžeš se také případně jen sejít s vedoucím oddílu (třeba u dobré kávy v oblíbené kavárně) a výchovnou činnost v oddíle s ním neformálně “probrat” a k tomu ti může být oporou HK (i když ve změněné podobě).

Individuální hodnocení

Pokud se již všichni z oddílové rady rozhodli, že do toho půjdou, je čas se domluvit, s čím začnou. Zda oddíly chtějí nejdřív hodnotit svůj tábor či veškerou oddílovou činnost. Případně zda chtějí začít v oddíle s hodnocením družin. Poté se s jednotlivými oddíly domluv, zda chtějí hodnotit papírově či elektronicky.

Samozřejmě je to celé o domluvě s vedoucím oddílu, do jaké míry se máš zapojit. Může stačit, že vedoucím oddílů připomeneš, aby stanovili deadline pro individuální hodnocení. Poté je větší šance, že HK vyplní většina členů vedení, což je podstatné pro další kroky HK.

POZOR: Hodnocení kvality se ve skautISu uzavírá 31.3. za předešlý rok. Tzn. rok 2018 lze hodnotit pouze do 31.3. 2019. Po termínu by hromadné hodnocení již nešlo uzavřít a oddíl by se nedostal k výstupům. HK vyhodnocujeme také z pohledu celé organizace, jak to vypadá a v čem je třeba podpora shora.

Diskuze v týmu

Diskuze je právě ten okamžik, který již zúčastnění vedoucí hodnotí jako jeden z nejpřínosnějších pro jejich radu. Proto jim nabídni podporu např. tím, že budeš moderátorem/kou diskuze.Budeš tak přímo u “toho” s každým oddílem a zároveň je dobré, když roli moderátora zastává někdo “zvenku”. Bude se moci do diskuze normálně zapojit i vedoucí oddílu a celá diskuze bude mnohem efektivnější.

 

foto by: Ludmila Hobzová

Cenné rady k diskuzi:

 • nezasekněte se na jednom kritériu, protože byste tím mohli ztratit příliš mnoho času
 • příp. si takové jedno dvě problematická kritéria poznač a přeskočte je, vrátit se k němu můžete na konci (pokud zbude čas) nebo na některé z dalších porad
 • viditelně zaznamenávej výsledky, aby bylo jasně vidět, kolik toho ještě chybí („hurá, už jsme za půlkou…“)
 • zařiď, ať má každý právě probírané kritérium před očima, buď ve formě papírového dotazníku, nebo ve formě promítnutí na stěnu z dataprojektoru
 • jako moderátor se plně soustřeď na řízení diskuse a hlídání času
 • na začátku si řekněte, jak dlouho diskuze potrvá a stanovený čas nepřekročte
 • v polovině si dejte pauzu - případně dvě v průběhu, dle nastavení ostatních

Jako moderátor/ka nezapomeň, že by tě měly zajímat i další záležitosti týkající se diskuze (vymezený čas, organizace průběhu, výsledky z individuálních hodnocení a další). Při odhadování času je potřeba být střízlivý. Hodnocení kvality obvykle trvá jednu až tři hodiny. Zvažte s vedoucím čas vzhledem k počtu přítomných členů rady (čím více členů, tím se teoreticky zvyšuje množství názorů) a k množství odpovědí, na kterých se neshodla většina (tam pravděpodobně vznikne větší diskuze, která vezme čas).

Nebojte se jim spolu poděkovat, že dorazili a udělali si na hodnocení čas. Pochvalte je za silné stránky - koneckonců bez nich by pravděpodobně nebyly silné. A určitě nezapomeňte říct, co se s výstupy bude dít dál - tedy že na základě nich vytvoří plán oddílu na další období, aby byli ještě lepší.

POZOR: Hodnocení je potřeba ve skautISu také uzavřít po vložení hromadných odpovědí, na kterých se oddílová rada shodla. Bez uzavření neuvidí výsledky. Může uzavřít vedoucí střediska či administrátor.

Práce s výstupy

Oddíl se pak, pravděpodobně na jiné schůzce, bude hlouběji věnovat výstupům z HK. Přínosné pro tvojí další práci s výstupy jsou jednak slabiny s návrhy na zlepšení, jednak silné stránky, ve kterých může být daný oddíl inspirativní pro ostatní. Doporučení pro zlepšení je v různé míře obecnosti, v každém případě ti ale poslouží jako odrazový můstek pro plánování tvé činnosti (uvidíš, kde oddíly potřebují tvoji pomoc).

Tvým úkolem je se se slabými stránkami oddílů seznámit a:

 • nasměrovat oddílovou radu na konkrétní věci, co jim s tím mohou pomoci (př. při nedostatečném vzdělání činovníků je nasměrovat na konkrétní kurzy, které by je mohly zaujmout)
 • nabídnout vedoucímu mentora pro oblasti, kde si nejsou jistí (více o mentoringu zde )
 • propojit oddíly se slabými a silnými stránkami – navzájem si pomohou
 • nenechat hodnocení vyšumět – dohlídni, aby se hodnocení promítlo do plánování jednotky
 • tam, kde se opakují, zahrnout řešení do svého plánu činnosti (workshopy, semináře, stáže,...)

Nějaký oddíl bude mít víc věcí k zapracování, jiný zase méně. Ve všech případech jim pomoz najít konkrétní řešení, jak se v dané oblasti zdokonalit. To je oč tu běží. Hodnotíme, abychom nad kvalitou přemýšleli a posouvali se dál.

Plánování

Ruku v ruce s předchozí fází jde plánování. Ty i oddílová rada znáte silné a slabé stránky daného oddílu. Buď tedy s nimi i u vytváření oddílového plánu na další rok.

Jakou roli můžeš hrát u plánování ty:

 • moderátora - podobně jako u hodnocení
 • organizátora - připravit zázemí, techniku, občerstvení, zábavnou vsuvku jako pauzu apod.
 • propagátora - dostat do plánu body, které budou navazovat na plán tvé činnosti jako zpravodaje/ky
 • zapisovatele - zapisovat jednotlivé cíle, indikátory,... co budou chtít
 • motivátora - motivovat je k tomu, aby to nevzdali, nenechali se odradit např. SMARTováním apod. - je to jejich plán a k jeho vytvoření nejsou žádná univerzálně platná pravidla
 • inspirátora - pomoct jim, když se někde zaseknou, nebudou si vědět rady - sdílej s nimi své nápady, budou-li “stát na místě”

Role klidně kombinuj, určitě jich je víc, než je zmíněno v této kapitole. Nezapomeň ale, že vše je o spolupráci s oddílovým vedoucím. Pokud tě tam nebude chtít a “nepřesvědčíš” ho o opaku, respektuj jeho rozhodnutí. Můžeš ho pak požádat o výsledný plán.

Zároveň oddílům připomeň, že se k plánu mohou a mají pravidelně vracet. Např. jednou za dva měsíce na běžné oddílové radě mohou plán zrevidovat.

Tady jim opět můžeš nabídnout pomoc v rámci “kontroly” plánu - že jim to jednou za čas připomeneš, projdeš to s nimi apod.

Rok uběhne jako voda a pak už s oddíly můžeš srovnávat jejich předchozí období - ukázat jim, kam se posunuly a jak to jde hezky díky “koláčům” rozpoznat :)

Jen pamatuj, že všechno za ně udělat nemůžeš. Klíč k tvému úspěchu s tímto nástrojem HK je na samotném začátku - u motivace.

Tip:

V rámci porady k hodnocení či k plánování se s nimi rovnou domluv, kdy budou dělat další hodnocení - za rok/dva. Mohou to střídat a jeden rok udělat hodnocení oddílu, druhý tábora a pak zase oddílu.

Vytvoření oddílových plánů je na nějakou chvíli posledním krokem v rámci HK. Ty si jako výchovný/á zpravodaj/ka kromě výše zmíněného také ještě odnášíš zkušenosti z celého průběhu práce s HK, které využiješ při práci s nástrojem u ostatních oddílů.

Tip:

“Myslím, že dělání Hodnocení kvality oddílu má smysl ke konci funkčního období jednoho vedoucího druhému - pomůže to novému vedoucímu, může zavést se svou funkcí do oddílu něco nového. Pro odcházejícího vedoucího je to ZV na jeho činnost (v případě, že může porovnat hodnocení s předchozím).” Sondy 2017

Zároveň vytvoříš v procesu HK oddílům prostředí pro významnou diskuzi, která je může posunout hodně daleko nezávisle na výsledcích.

Ačkoli se HK může zdát náročné, věz, že po prvním hodnocení a osahání si, jak to funguje v praxi, už to bude hračka. Neboj se oslovit ústředí (kvalita@skaut.cz ) v případě pomoci, nebudeš-li si s něčím vědět rady (můžeš se obrátit i na okres/kraj).

Vždy to bude přesně takové, jaké si to na středisku a v oddílech uděláte.

Neváhej a pomoz oddílům být lepší než před rokem!

Tip:

• využij propagační materiály (plakát, komiks, letáček)

• pozvi si lektora HK - nabídku programu objevíš v nabídce Vzdělávání na klíč

• doraz na programy o hodnocení kvality na celostátních akcích - a) např. na HelpDesk

VÝCHOVA V HODNOCENÍ KVALITY ODDÍLU

Kvalitu oddílu můžeme zjišťovat v různých oblastech a ne všechny se přímo týkají výchovy jako takové, ačkoli s ní samozřejmě souvisí všechny části HK oddílu. V rámci tohoto nástroje a výchovy mluvíme pak zejména o:

 • vztazích a atmosféře v oddíle (Bod 4)
 • skautské metodě (Bod 7)
 • programu (Bod 8)
 • akcích (Bod 9)


Vztahy a atmosféra v oddíle

Je-li v oddíle příjemná atmosféra, vedoucí jdou svým chováním dětem dobrým příkladem, panuje v oddíle vzájemná důvěra a navíc má oddíl své tradice, je oddíl na správné cestě. Jsou položeny základy pro vhodné prostředí k předávání znalostí, dovedností, zkušeností, které chceme, aby si děti osvojily.

Pokud se ukáže, že některý oddíl je v tomhle ohledu slabší, můžeš jim pomoci následovně:

 

Př. 1

Výstupy ukážou, že někdo z vedení jde špatným příkladem dětem (mluví sprostě/nespravedlivě řeší spory mezi dětmi/ničí věci) a vedoucí si s tím už neví rady. Jako výchovný/á zpravodaj/ka můžeš nabídnout pomocnou ruku - připravit s vedoucím strategii, krok za krokem, jak to může s daným člověkem řešit (stanovit si spolu pravidla, co se stane, když je nedodrží, na jakou časovou dobu si pravidla nastavují atd.). Taková strategie se může používat i do budoucna, bude-li to potřeba. Můžeš u toho být dle domluvy také, pomoct vést rozhovor, najít řešení dle možností daného člověka.

 

Př. 2

Z hodnocení vyjde, že je v oddíle napjatá atmosféra, protože delší dobu řeší šikanu (posmívání se, škádlení nějakého jedince, které už není jen škádlením...) a nedaří se jim to vyřešit. Můžeš zařídit seminář či konzultaci s odborníkem na dané téma pro vedení - budou vědět, jak postupovat a hlavně jak tomu předejít. Uspořádat besedu pro členy oddílu na toto téma - aby věc dokázali pojmenovat, ale hlavně si uvědomili, co už je za hranicí - možná je to prostě jen nenapadlo.


Skautská výchovná metoda

Málo toho není, a tak je normální, že každý oddíl umí pracovat s některými prvky metody lépe a s jinými hůře. Skautské výchovné metodě z pohledu výchovných zpravodajů se věnuje samostatná kapitola v této metodice, kde se dozvíš mnohem více. Zde uvádíme jen některá konkrétní propojení nástroje HK se skautskou výchovnou metodou.

 

Př.1

Menší oddíl nepracuje s družinovým systémem. Ty můžeš oddílu poskytnout potřebnou metodiku, prodiskutovat jeho přínosy, pomoci najít vhodné možnosti pro konkrétní situace (mají např. málo vedení, méně dětí, ne všichni v tom vidí smysl, neví, jak s tím začít...). Na jejich oddílovou radu pozvi jiné vedoucí ze střediska/mimo středisko - dozví se více variant práce s družinovým systémem, mohou se rovnou ptát na cokoliv… Pak jim pomoz systém zavést.

 

Př.2

Oddíl nevyužívá symblický rámec, ale rád by, jen neví, který zvolit apod. Ty můžeš zorganizovat setkání zájemců na středisku/v okrese o toto téma a podpořit výměnu zkušeností. Nebo můžeš podnítit diskuzi ve střediskové FB skupině pro vedení oddílů, aby zde sdíleli nápady a třeba i materiály, pokud mají nějaká vyzkoušená témata a může je tak využít jiný oddíl. Můžeš zorganizovat seminář na téma, kde se navíc také budete bavit o přínosech - jaký to má motivační charakter, proč se symbolickým rámcem pracovat,....

Program

Tato oblast je rozdělena do několika samostatných bodů, které dohromady tvoří celý program oddílů (pestrost, všestranný rozvoj či mezinárodní rozměr a další).

Při hledání řešení jakéhokoli nedostatku, který bude výstupem HK, neváhej využít informace v sekci Program na Křižovatce. Informace, materiály, podpůrné metodiky jsou rozděleny dle věkových kategorií, což je i jedním z bodů kvality u programu.  

Zároveň můžeš také využít pomoci od programových odborů , které kromě zaměření dle věkových kategorií mají mezi sebou také např. Skauting pro všechny (pomůže s dětmi se specifickými potřebami) či skauty Na Zemi (pomůže dostat do programu další rozměr - otázku důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě).

 

Př. 1

Výstupy z HK ukážou jako slabší v programu jeho pestrost, zábavnost, přiměřenost. Jako výchovný/á můžeš oddíl nakontaktovat s jiným a zprostředkovat návštěvu na družinové schůzce/výpravě. Můžeš do střediskové knihovny pořídit literaturu s programy pro inspiraci. Dát prostor na střediskové radě pro sdílení netradičních oddílových akcí. Uspořádat workshop na práci se stezkami.

 

Př. 2

Některý z oddílů nezohledňuje mezinárodní rozměr skautingu. Sleduj, jaké jsou mezinárodní akce a posílej užitečné informace do oddílů, pomoz v zorganizování mezinárodní oddílové výměny, výjezdu na mezinárodní akci apod. Nebo jim pomoz mezinárodní skauting dělat tzv. z domova . Uspořádej třeba střediskovou akci ke Dni zamyšlení a zapoj do toho i oddíly.


Akce

Ačkoli technologie jdou vpřed, bez akcí bychom těžko realizovali většinu programu. Osobní prožitek a zkušenost se těžko nahrazují. Když mluvíme o akcích, jedná se jak o družinové schůzky, tak o tábory či regionální a celostátní akce. Pro některý oddíl je nepochopitelná absence táborů, pro jiný závodů.

 

Př. 1

Oddíl nejezdí na světluškovlčácké či skautské závody . Můžeš jim “osnovu” pro závody nabídnout jako jedno z vodítek pro tvorbu programu. Když už s tím pak budou pracovat přes rok, tak proč by pak nevytvořili soutěžící družinu na závody? Můžeš podpořit to, aby středisko proplácelo startovné. Můžeš také pořádat střediskové akce pro přípravu družin na závody - tedy zároveň to může sloužit jako další středisková akce, kde se oddíly navzájem potkají. Pokud něco půjde jednomu oddílu a jinému ne, můžou si navzájem předat know-how, jak s danou oblastí s dětmi pracují apod.

 

Př.2

Oddíl řeší problém s docházkou dětí. Pomoz oddílu vymyslet formát, jak zjistit, proč děti nechodí na schůzky/výpravy (dotazník, ptaní se, diskuze s vedením...). Někdo z vedení se může jít podívat na jednotlivé družinové schůzky, dát zpětnou vazbu rádcům, pomoci zlepšit náplň schůzek - můžeš jim pomoct, co mají jak sledovat, jak dát zpětnou vazbu, jak rádce podpořit. Podpoř vedení ve větší pozornosti vůči vztahům dětí v oddíle, jestli tam např. nemají dítě, kvůli kterému ostatní nechtějí chodit/naopak jsou závislí na jednom a když ten nejde, tak nejdou ostatní apod. Pomoz posílit roli rádce, aby motivoval děti, sám jezdil na akce. Můžeš rádcům a vedoucím nabídnout vzdělávací kurzy, kde získají novou inspiraci na program a vedení schůzek/akcí.

 

Výchovy se týkají i další oblasti HK, i z nich si odneseš podněty pro svou činnost. Důležité je vědět, proč nějaká oblast vyšla u oddílu jako slabší. Tzn. když vyjde, že nejezdí na tábory, je potřeba zjistit proč. Až potom lze hledat vhodné řešení, až potom budeš vědět, jak jim pomoci (je rozdíl, zda nemají na tábor dost vedoucích, nemají místo k táboření nebo v tom prostě nevidí smysl).

V každém případě obecně můžeš při hledání vhodného řešení pro oddíly vždy:

 • kouknout na Křižovatku
 • kontaktovat příslušný odbor
 • využít Vzdělávání na klíč
 • poradit se s jinými výchovnými na okrese/kraji
 • zprostředkovat dobrou zkušenost a příklady dobré praxe z jiných oddílů ve středisku

NA KOHO SE OBRÁTIT

V případě, že máš jakékoli připomínky k HK (k procesu, skautISu, stránce na Křižovatce, aj.), napiš nám přes dotazník . Pokud máš podněty k jednotlivým kritériím (jsou chybné, neúplné nebo špatně napsané), napiš nám je zde .

Na Křižovatce najdeš všechny podrobné návody a materiály ke stažení. Na FB můžeš sledovat aktuality v HK, aby ti nic neuniklo.

Kačka - Kateřina Slavíková
koordinátorka Hodnocení kvality 

Zdroje:

Základní rozcestník k HK, kde najdeš vše potřebné: https://bit.ly/2x4n7AW
Jaké vidí přínosy HK a jak pracuje s výstupy okresní zpravodaj HK? Více se dočteš zde: https://bit.ly/2x3aR3H
Pro představu, jak vypadají výstupy z HK: https://bit.ly/2Oan7Wo

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 747x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu