....

Chyba na stránce: Účetní závěrka – účetnictví (podvojné) – na co si dát pozor? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/3773-ucetni-zaverka-ucetnictvi-podvojne-na-co-si-dat-pozor?autologin=1"

FINANCE A HOSPODAŘENÍ

Jak moudře napsala Božena Němcová ve své legendární Babičce: "Dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočí." Toť je příklad hodný následování, protože i cílem Junáka je hospodařit šetrně, a k tomu navíc samozřejmě co nejtransparentněji.

Účetní závěrka – účetnictví (podvojné) – na co si dát pozor?

Z čeho se skládá účetní závěrka? Na co si dát pozor? Nevíte, co napsat do přílohy v účetní závěrce? Které části je povinné zveřejnit? Kde najdete pomocné materiály a novou šablonu pro vytvoření přílohy?

Po skončení kalendářního roku, kdy máme veškeré prvotní doklady k dispozici, máme zpracované účetnictví, prošli jsme všemi přípravnými činnostmi, jako jsou – inventarizace, zpracování evidence čerpání darů, nakládání s daňovou úsporou, rozdělení činnosti z pohledu hlavní a hospodářské činnosti – je na řadě sestavení samotné účetní závěrky. Tento článek je malou rekapitulací a upozorněním na nejčastěji se objevující chyby.

Článek nenahrazuje metodické listy, je pouze upozorněním na vybrané skutečnosti.

Účetní jednotka sestavuje účetní závěrku v plném či zkráceném rozsahu.Závěrka se skládá z částí:

Rozvahu i přílohu je povinna zveřejnit přes systém skautIS, výkaz zisků a ztráty zveřejňuje dobrovolně.

Postup a náležitosti sestavovaných účetní závěrky je popsán v metodickém listě – Účetní závěrka a vše kolem

Na co si dát pozor?

 • Uvádět správný a celý název účetní jednotky na každém dokumentu (ten vychází se zápisu ve spolkovém rejstříku)
 • Uvádět správné číslo vyhlášky, dle které je výkaz sestavován (Vyhláška č. 504/2002 Sb.)
 • Od roku 2016 jsou novelizovány položky výkazů, je tedy nutné používat nových formulářů. Dle vyhlášky, není možné je nahrazovat jinými sestavami z účetních programů, nebo tiskem vybraných údajů ze skautIS.
 • Údaje ve výkazech jsou uváděny v tisících Kč (tzn. částka 325.191 bude napsáno ve výkazu jako 325).
 • Vypracování Přílohy v účetní závěrce je opravdu povinné

 Rozvaha:

 • Při sestavování rozvahy je nutné při opisování údajů ze sloupce minulé období dodržovat návaznost. To znamená, že není možné, aby se údaje uvedené v rozvaze k 31. 12. 2016 lišily od údajů uvedených k 1. 1. 2017.  Jsou výjimečné situace, kdy při opravě vykazování může dojít k tomuto rozporu, ale tato situace musí být podrobně popsána v Příloze v účetní závěrce.
 • Zvýšenou pozornost je třeba věnovat správnosti vykazování (i účtování) v oblasti zásob.

B.I.1. Materiál na skladě – zde se vykazují: suroviny, pomocné látky, náhradní díly, obaly, pokusná zvířata, drobný majetek – pokud je zásobou (je určen k dalšímu prodeji), pravděpodobně bude většina jednotek mít v tomto bodě 0.

Drobný majetek jednotky, jako je táborové vybavení, vybavení klubovny apod., který jednotka řádně eviduje a inventarizuje, se v tomto řádku nevykazuje – neboť je účtován rovnou na nákladový účet do spotřeby.

Výkaz zisku a ztráty:

Největším úskalím jednotek bývá správné účtování a vykazování přijatých finančních prostředků. Níže uvedené položky, prosím, ve svých výkazech prověřte, zda odpovídají definovanému obsahu.

 • Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami -  zde jsou vykazovány finanční prostředky, které jednotka obdržela na základě vnitřního systému Junáka přerozdělení dotačních prostředků MŠMT.
 • Přijaté členské příspěvky – souhrn členských příspěvků, které jednotce zůstávají (vybírané při registraci nebo i v průběhu roku)
 • Provozní dotace – zde jsou evidovány přijaté provozní dotace. V tomto případě existuje smlouva účetní jednotky přímo s poskytovatelem dotace a je to ministerstvo či územní samosprávný celek (město,obec). Zde se nevykazují dotační prostředky zaslané nadřízenou organizační jednotkou.

Příloha v účetní závěrce:

 • K dispozici je nový vzor přílohy v účetní závěrce (ke stažení zde)
 • Uvádět správný zápis, kde je jednotka evidována – historicky to byl zápis u MŠMT, dle nové legislativy jsme zapsáni v rejstříku spolků
 • Pozor na uvedené údaje o statutárním orgánu, v roce konání sněmu je třeba popsat skutečnost do doby konání sněmu a po konání sněmu.
 • Uvádět, v jakém programu je zpracováváno účetnictví.
 • Uvádět rozpis, jak bylo hospodaření rozděleno do hlavní a hospodářské činnosti.
 • U soupisu přijatých darů uvádět, zda jednotka využila možnost a dar považuje z pohledu daně z příjmu za osvobozený.
 • Uvádět rozpis využití daňové úspory

Tento článek je součástí Hospodářských střípků. Chcete-li dostávat souhrn hospodářských článků mailem, můžete se přihlásit k odběru zde. Případné dotazy můžete směřovat na hospodareni@skaut.cz nebo ve skupině Hospodaření pro skauty na facebooku.

Blanka Radová

účetní

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1820x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu