....

Chyba na stránce: Plánujete inventarizaci? Připravujete inventuru? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/4699-planujete-inventarizaci-pripravujete-inventuru?autologin=1"

FINANCE A HOSPODAŘENÍ

Jak moudře napsala Božena Němcová ve své legendární Babičce: "Dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočí." Toť je příklad hodný následování, protože i cílem Junáka je hospodařit šetrně, a k tomu navíc samozřejmě co nejtransparentněji.

Plánujete inventarizaci? Připravujete inventuru?

Provádění inventarizace je pro OJ Junáka ze zákona povinné. Připomeňme si, jaký je rozdíl mezi inventarizací a inventurou a co je třeba udělat pro úspěšné zvládnutí inventarizace.

Inventarizaci upravuje zákon o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění, zejména v § 29 a § 30, z nichž plyne i rozdíl mezi inventarizací a inventurou.

Inventura je podmnožinou inventarizace a představuje fyzické nebo dokladové zjištění skutečného stavu majetku a závazků.

Fyzickou inventuru provedeme u majetku, který je možné vizuálně ověřit – počítáním, měřením, vážením – např. u pokladní hotovosti, vybavení, materiálu a to bez ohledu na to, kde je majetek OJ uložen (v klubovně, u někoho doma, někomu zapůjčen). Majetek sepisujeme do tzv. inventurního soupisu a to tak, abychom zachytili veškerý majetek, který jsme povinni evidovat (dle Směrnice k majetku musíme evidovat vše s hodnotou od 3 tisíc Kč, OJ může mít vnitřním předpisem stanoven nižší limit). Náležitosti inventurního soupisu naleznete v § 30 odst. 7 zákona o účetnictví.

Dokladovou inventuru děláme u majetku, u kterého nelze zjistit vizuálně stav (např. zůstatek na bankovním účtu, pohledávky, atd.). Dále ji provedeme u závazků, jiných aktiv a pasiv. Podkladem pro provedení této inventury je vždy doklad, např. výpis z účtu, smlouva, na jejímž základě vznikla pohledávka (dluh protistrany vůči Vám) atd.

Inventarizace pak obsahuje nejen zjištění skutečného stavu veškerého majetku a závazků (tedy inventuru), ale i ověření, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. Inventarizace se provádí k rozvahovému dni (k 31.12.). Provedení inventarizace se musí prokázat následujících 5 let po jejím provedení.

Významnou část inventarizace tvoří fyzické inventury. Na fyzické provedení inventur je období od 1. září do konce února (nemusíme se scházet na Silvetra:-). Rozdíl mezi dnem provedení fyzické inventury a rozvahovým dnem se doloží přehledem přírůstků a úbytků.

Pokud je skutečný stav položek nižší než účetní, nazýváme rozdíl mankem nebo schodkem. V opačném případě se jedná o přebytek. Tyto inventarizační rozdíly je třeba vyúčtovat do účetního období, za které se inventarizace provádí. Bylo-li inventarizací zjištěno manko (schodek/úbytek) oproti účetnímu stavu, může jej OJ požadovat po zodpovědném činovníkovi. Schodek finančních prostředků a cenin je vyžadován po zodpovědném činovníkovi vždy.

Provedení inventarizace písemně nařizuje statutární orgán OJ v souladu se Směrnicí k inventarizaci. Rozhodnutí o provedení inventarizace obsahuje zejména časový harmonogram inventarizace, jmenování členů inventarizační komise a rozsah inventarizovaného majetku a závazků. Vzor rozhodnutí a postup pro úspěšné dokončení inventarizace naleznete v metodice k inventarizaci.

V případě dotazů k inventarizace se obraťte na hospodareni@skaut.cz.

Veronika Dlabalová

Specialistka pro ekonomiku a nemovitosti

 

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 181x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu