....

Chyba na stránce: Pronajímáte (si) klubovnu? Připravujete nájemní smlouvu? Přečtěte si, na co při pronájmu myslet. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/4700-pronajimate-si-klubovnu-pripravujete-najemni-smlouvu-prectete-si-na-co-se-vyplati-pri-pronajmu-myslet?autologin=1"

FINANCE A HOSPODAŘENÍ

Jak moudře napsala Božena Němcová ve své legendární Babičce: "Dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočí." Toť je příklad hodný následování, protože i cílem Junáka je hospodařit šetrně, a k tomu navíc samozřejmě co nejtransparentněji.

Pronajímáte (si) klubovnu? Připravujete nájemní smlouvu? Přečtěte si, na co při pronájmu myslet.

Velká část skautských středisek a vyšších OJ má ve vlastnictví nebo v dlouhodobém pronájmu nemovitost, kde se odehrává velká část skautské činnosti. Je proto dobré vědět, na co si dát pozor, pokud (si) nemovitost pronajímáte.

Nájem (označován také „pronájem“) je jako smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem definován v novém občanském zákoníku v § 2201 až § 2331. Vlastník nemovitosti (pronajímatel) uzavírá s nájemcem nájemní smlouvu, v níž se zavazuje přenechat nájemci nemovitost či její část k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.

Podnájem je na rozdíl od nájmu smluvním vztahem mezi nájemníkem a jeho podnájemníkem a je nájemnímu vztahu podřízen. Může vzniknout pouze se souhlasem vlastníka nemovitosti a to pouze na dobu trvání nájemního vztahu.

Poskytování ubytování je na rozdíl od uzavření nájemního vztahu podnikáním, u nějž je vyžadováno živnostenské oprávnění. Hlavní rozdíl mezi nájmem a poskytováním ubytování je v tom, zda jsou pronajímatelem poskytovány i jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitosti (dodávka energií, vody, vývoz odpadu). Pokud pronajímatel nabízí úklid, výměnu lůžkovin apod., jedná se o poskytování ubytování.

Vzhledem k tomu, že naše OJ využívají nejčastěji krátkodobé a dlouhodobé pronájmy, budeme se zde věnovat detailněji právě jim.

1) Krátkodobé pronájmy (např. občasný pronájem klubovny)

 • Nájemní smlouva může být uzavřena jak písemnou formou, tak ústně
 • Platba za pronájem je možná v hotovosti (s pokladním dokladem) nebo bezhotovostně na základě faktury nebo podepsané smlouvy
 • Předmětem plnění je vždy pronájem prostor (i pokud bychom jej rádi pojali jako „příspěvek na energie“ – i tak by na něj finanční úřad pohlížel jako na pronájem, rovněž nepište „ubytování“)
 • Pronájem prostor je vždy předmětem daně z příjmu právnických osob a zakládá povinnost podat daňové přiznání
 • Energie a jiné služby v klubovně, kterou několikrát za rok pronajmeme, nedotujeme v plné výši.

 

2) Dlouhodobý pronájem

a) Skautská OJ v roli pronajímatele (OJ je majitelem nemovitosti):

Pokud chce OJ pronajmout nemovitost na 10 let a více, musí si v souladu s Hospodářským řádem Junáka vždy vyžádat souhlas Výkonné Rady Junáka

U dlouhodobých pronájmů doporučujeme vždy uzavření písemné smlouvy kvůli:

 • jednoznačnému stanovení délky a podmínek nájmu (vč. výše a splatnosti nájemného)
 • jednoznačnému vymezení pronajímaných prostor a zachycení jejich stavu při předání (ke smlouvě přiložte fotodokumentaci a předávací protokol se stavy měřidel)
 • možnosti zasmluvnění jistiny (kauce), kterou nájemce při vzniku nájemního vztahu složí na účet OJ; jistina slouží k případnému krytí dlužného nájemného a způsobených škod

Skautským OJ v roli pronajímatele dále doporučujeme:

 • Stanovit odpovědnou osobu, která má nemovitost na starosti po stránce technické, smluvní, komunikační (lze rozdělit mezi více lidí)
 • Pokud je prostor pronajímán pouze v určité časy/krátkodobě – veďte si evidenci využití prostor a stanovte si způsob rozdělení nákladů za služby

Daňové aspekty:

 • Pronájem prostor je vždy předmětem daně z příjmu právnických osob a zakládá vždy povinnost podat příslušné daňové přiznání (což automaticky neznamená placení daně - blíže v Metodice k dani z příjmu právnických osob).
 • V případě velmi výnosného pronájmu (obrat nad 1 milion korun za 12 po sobě jdoucích měsíců) vzniká povinnost plátcovství DPH
 • Při pronájmu je třeba posoudit osvobození od daně z nemovitosti. Junák a jeho OJ jsou od této daně obecně osvobozeny. Pokud je nemovitost pronajímaná dlouhodobě osvobození se uplatní ve výši odpovídající nepronajímané výměře.

Účetní aspekty:

 • Je třeba vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů souvisejících s pronajímaným prostorem (v jednoduchém účetnictví příjmů a výdajů)
 • Nájemné je většinou účtováno na základě uzavřené smlouvy, pokud přesto vystavujete faktury, nevystavujte je jako daňový doklad, pokud nejste plátci DPH

Za OJ podepisuje nájemní smlouvu pouze člověk, který je k podpisu skutečně oprávněn (typicky statutární zástupce zapsaný v rejstříku spolků, zmocněnec na základě platné plné moci).

 

b) Skautská OJ v roli nájemce:

Pokud si pronajímáte klubovnu, uzavřete smlouvu vždy pouze se skutečným vlastníkem nemovitosti, kterého si ověříte v katastru nemovitostí. Je-li vlastníkem nemovitosti právnická osoba (např. farnost atd.), dbejte na to, ať nájemní smlouvu podepíše člověk, který je k podpisu skutečně oprávněn (typicky statutární zástupce, zmocněnec na základě platné plné moci).

V případě dotazů k inventarizace se obraťte na hospodareni@skaut.cz.

Veronika Dlabalová

Specialistka pro ekonomiku a nemovitosti

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 478x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu