....

Chyba na stránce: Co poznáte z finančních výkazů v “podvojném účetnictví”? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/4876-co-poznate-z-financnich-vykazu-v-podvojnem-ucetnictvi?autologin=1"

FINANCE A HOSPODAŘENÍ

Jak moudře napsala Božena Němcová ve své legendární Babičce: "Dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočí." Toť je příklad hodný následování, protože i cílem Junáka je hospodařit šetrně, a k tomu navíc samozřejmě co nejtransparentněji.

Co poznáte z finančních výkazů v “podvojném účetnictví”?

Finanční výkazy v podvojném účetnictví jsou součástí účetní závěrky, kterou sestavuje ke konci účetního období každá jednotka vedoucí podvojné účetnictví. Jsou Vám ale finanční výkazy k něčemu dobré? Co z nich lze vyčíst a jak si zkontrolovat, že máte účetní závěrku v pořádku?

Účetní závěrku sestavuje OJ ke konci účetního období, typicky k 31.12. každého roku.

Účetní závěrka se skládá z:

 • finančních výkazů - rozvahy a výkazu zisku a ztráty - které reálně odrážejí stav našeho skutečného majetku a závazků (dlužných částek)
 • z přílohy v účetní závěrce - kde popíšete, jak je účetnictví vedeno a okomentujete nejzásadnější položky z finančních výkazů

Než sestavíte účetní závěrku, tak je potřeba provést:

Formální náležitosti účetní závěrky:

 • Uvádějte správný a celý název účetní jednotky na každém dokumentu tak, jak je uveden ve spolkovém rejstříku.
 • Uvádějte správné číslo vyhlášky, dle které je výkaz sestavován - aktuálně: Vyhláška č. 504/2002 Sb.
 • Od roku 2017 jsou novelizovány položky výkazů, které jsou dané a není možné sestavovat výkazy jinak nebo je nahrazovat tiskem výkazů ze SkautISu.
 • Údaje ve výkazech jsou uváděny v tisících Kč.
 • Většina OJ spadá do mikro/malých účetních jednotek a sestavují účetní závěrku ve zkráceném rozsahu - sumárně po kategoriích, které jsou ve finančních výkazech označeny velkými písmeny a dále římskými číslicemi - tj. např. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem. Podkategorie “1.Pozemky” apod. se v závěrce ve zkráceném rozsahu neuvádějí.

Rozvaha je finanční výkaz, který se skládá z Aktiv a Pasiv.

 • V aktivech najdete souhrn veškerého majetku Vaší OJ a pohledávky - tj. co Vám kdokoliv dluží, což je de fakto také Váš majetek.
 • Pasiva jsou naopak Vaše zdroje, za které jste Váš majetek (resp. aktiva) pořídili. Ve větší míře by to měly být Vaše vlastní zdroje, ale zobrazí se Vám tu samozřejmě i Vaše závazky (tj. co komu dlužíte) a to jak krátkodobé (to, co brzy budete muset zaplatit), tak dlouhodobé (např. dlouhodobá půjčka od ústředí v částce, která Vám zbývá splatit).
 • Suma aktiv a suma pasiv v rozvaze se musí rovnat. Pokud se aktiva a pasiva nerovnají, rozvaha není sestavena správně.
 • Zásadní je rovněž udržovat kontinuitu rozvahy. Tj. rozvaha k 31.12.2019 by měla být shodná s rozvahou k 1.1.2020.

 

Položky aktiv (komentář k vybraným položkám):

A. Dlouhodobý majetek (doba použitelnosti nad 1 rok)

 • A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek - vlastní-li Vaše středisko např. drahý software či jiný nehmotný majetek s cenou nad 60.000,- Kč a dobou použitelnosti nad 1 rok
 • A.II. Dlouhodobý hmotný majetek
 • "A.II.1. Pozemky" - tábořiště, louky či pole ve vlastnictví OJ, neodepisujete
 • “A.II.3. Stavby" - klubovna, základna či sklad ve vlastnictví OJ, odepisujete
 • “A.II.4. Hmotné movité věci a jejich soubory” - vybavení OJ s použitelností nad 1 rok a cenou nad 40 tis. Kč za kus, pokud si Vaše OJ svým rozhodnutím hranici nesnížila.
 • “A.II.7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek” - do roku 2002 se sem účtovalo vybavení klubovny či táborové vybavení v ceně od 3 do 40 tisíc Kč za kus. Nyní se již tyto drobné položky dávají přímo do nákladů a v aktivech se o nich neúčtuje (ani v zásobách). Je možné, že Vaše OJ ještě stále tento majetek používá a tudíž jej eviduje v rozvaze. Z rozvahy se vyřazuje až při likvidaci.
 • "A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek" - např. položky spojené se stavbou či významnou rekonstrukcí klubovny až do doby, než objekt uvedete do stavu způsobilého k užívání (obvykle do kolaudace objektu).
 • A.III. Dlouhodobý finanční majetek - položku pravděpodobně nevyužijete
 • A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku - hodnota kumulovaných účetních odpisů.

B. Krátkodobý majetek (nebo také oběžný)

 • B.I. Zásoby - materiál do okamžiku spotřeby, výrobky, polotovary, zboží do okamžiku prodeje (neúčtujte sem vybavení OJ, je-li hned uvedeno do užívání, patří rovnou do nákladů).
 • B.II. Pohledávky - zde najdete “peníze, které očekáváte” typicky proto, že Vám je někdo dluží (ještě nezaplatil), nebo je plánovaně pošle až v dalším účetním období.
 • B.III. Krátkodobý finanční majetek - nejčastěji majetek v pokladně a na účtech, dejte pozor, ať stav účtu skutečně sedí s výpisem z banky k 31.12. a pokladna je řádně inventarizovaná.
 • B.IV. Jiná aktiva celkem - Náklady resp. příjmy příštích období - obsahují položky, které časově a věcně souvisí s příštím obdobím.

 

Položky pasiv

 • Vlastní zdroje - zde budete mít položky “A.I. Jmění celkem” a “A.II. Výsledek hospodaření celkem”, které budou naplněny všemi Vašimi vlastními zdroji vč. výsledků hospodaření za všechna minulá období.
 • Cizí zdroje - to jsou prostředky, které někomu Vaše OJ dluží a to buď jako :
  • B.II. Dlouhodobé závazky - splatnost nad 1 rok (např. dlouhodobá půjčka od ústředí)
  • B.III. Krátkodobé závazky - to jsou dlužné částky se splatností do 1 roku.

Zkontrolujte si hodnotu vlastních a cizích zdrojů. Vlastní zdroje by měly převyšovat zdroje cizí. Pokud jsou cizí zdroje výrazně vyšší než vlastní zdroje, mohlo by se jednat o předlužení OJ.

Výkaz zisku a ztráty

V tomto výkazu se Vám zobrazí veškeré náklady a výnosy Vaší OJ, které časově a věcně souvisí s daným účetním obdobím. Jsou-li výnosy vyšší než náklady, vzniká zisk, v opačném případě ztráta.

OJ se často ptají, jak zaúčtovat dotace od MŠMT, které se do Vaší OJ dostaly přes vyšší OJ nebo přes ústředí. Tyto prostředky účtujte do položky Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami. Do položky Provozní dotace účtujte pouze provozní dotace, které obdrží Vaše OJ přímo od poskytovatele dotace (tj. existuje přímá smlouva mezi Vaší OJ a poskytovatelem dotace - např. dotace od města).

 V případě dotazů se obracejte na hospodareni@skaut.cz.

Veronika Dlabalová

Specialistka pro ekonomiku a nemovitosti

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 229x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu