....

Chyba na stránce: Dotace na opravy a údržbu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/dotace-z-msmt/dotace-na-opravy-a-udrzbu?autologin=1"

Dotace na opravy a údržbu

Dotace na opravy a údržbu

Vyžadají Vaše klubovny či žákladna větší opravy, na které nemáte dostatek vlastních prostředků? O neinvestiční dotaci z prostředků MŠMT na rok 2020 můžete požádat prostřednictvím skautISu do poloviny února.

Dotace na opravy a údržbu kluboven a základen je určená pouze na opravy neinvestičního charakteru. Tedy práce, při kterých dochází pouze k opravě nebo výměně již existující části stavby. Jedná se především o výměnu oken, opravy střechy, výměnu podlah nebo instalací, opravy zdí a podobně.

Pro přestavby, modernizace a nové stavby jsou určeny investiční dotace. Jak rozlišit investice a neinvestice více rozvádí tento článek. U složitějších projektů je třeba o posouzení, zda jde o investiční či neinvestiční náklady, požádat odborníka.

Podávání žádostí na rok 2020

Termín: nejpozději 15.2.2020
Způsob podání: odevzdaná žádost ve skautISu

Podání žádostí se řídí Směrnicí k žádostem o vybrané dotace pro následující rok. Dle finanční náročnosti projektu se žádosti dělí na úplné a zjednodušené. S tím také souvisí požadované přílohy k posouzení žádosti.

S růstem členské základny se objevuje problém dostatečných kapacit pro činnost oddílů. Projekty, které umožní navýšení kapacit ve stávajících objektech, budou v rámci možností upřednostněny.

Založit novou žádost může pouze vedoucí/admin jednotky (střediska) nebo správce dotací (nová role ve skautisu, kterou může přidělit admin například hospodáři nebo vedoucímu projektu)

Během zpracování projektu je možné obrátit se na Kancelář ústředí ke konzultaci. Doporučujeme zejména u složitějších, rozsáhlejších a neobvyklých projektů.

Náležitosti pro podání úplného dotačního projektu:

  1. vyplněná žádost v systému skautIS
  2. u vlastní nemovitosti kopie výpisu z KN a snímek katastrální mapy, v případě nájmu kopii nájemní smlouvy a souhlas vlastníka se stavebními úpravami
  3. projektová dokumentace v rozsahu dle charakteru stavebních prací (technická zpráva, situace, půdorysy podlaží, řezy, pohledy)
  4. fotografie objektu a potřebnosti stavebních úprav
  5. stavební povolení nebo vyjádření k ohlášení stavebních úprav
  6. tři cenové nabídky firem na zhotovení prací nebo zprávu o výběrovém řízení
  7. kopii pojistné smlouvy objektu (není třeba u objektů pojištěných přes Junáka)
  8. podrobný rozpočet nákladů - u cenových nabídek firem položkový rozpočet, nebo v případě realizace vlastními silami podrobný rozpis potřebného materiálu a služeb, včetně jednotkových cen
  9. pokud projekt obsahuje jak investiční, tak i neinvestiční náklady, je třeba je od sebe oddělit
  10. v případě pokračujících (víceletých) projektů je třeba připojit popis jednotlivých etap a to jak obsahový (jaké práce a kdy), tak finanční (kolik se předpokládá, že budou jednotlivé práce v rámci etap stát).

 

O dotaci je možné požádat pouze jednou ročně, na podzim roku předcházejícího realizaci projektu. Žádost nebo žádosti za jednotku podává pouze vedoucí/admin jednotky. Pro ostátní role skautis podání žádosti neumožňuje. Maximální výše žádané dotace je 70% z celkových nákladů, zbylé prostředky musí jednotka dát z vlastních zdrojů, požádat o podporu obec, kraj nebo získat dary od příznivců. Prioritní jsou objekty ve vlastnictví organizačních jednotek, ve výjimečných případech lze zažádat o dotaci na opravy u dlouhodobě pronajatých či vypůjčených objektů od veřejnoprávních subjektů (obce a kraje). Smlouva v tomto případě musí být na dobu určitou v délce alespoň 15 let.

Vyhodnocení žádosti

Zaslané žádosti projednává Komise pro posuzování stavebních projektů, která ke každé žádosti vydá své doporučení. Projekt je buď podpořen, nepodpořen či je žadatel vyzván, o doplnění chybějících podkladů.

Výsledek posouzení je zpravidla znám po získání informací z MŠMT o celkovém objemu finančních prostředků na daný rok, zpravidla mezi březnem a dubnem. Výše poskytnuté dotace je uvedena v rozhodnutí, které je elektronicky rozesíláno ke schválení vedoucímu organizační jednotky.

Poskytnutí dotačních prostředků a Vyúčtování dotace

Dotace je jednotce poskytnuta na základě rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace, vystaveného po schválení žádosti. Toto rozhodnutí musí schválit statutár jednotky. Dotace se vyplácí ve dvou zálohách, 50% po schválení a 50% v průběhu srpna. Prostředky jsou zaslány na účet jednotky uvedený ve skautISu.

Vyúčtování dotace probíhá opět prostřednictvím SkautISu, a to do měsíce po skončení projektu. Nejpozději pak ale do 15. prosince.


Pravidla a informace pro využití dotací a vyúčtování jsou popsány ve Směrnici k dotacím pro daný rok. Tato vychází zpravidla začátkem kalendářního roku.

 

V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem: kancelar@skaut.cz či telefonicky: 234 621 240.

 

Martin Hrouza
koordinátor dotací a pojištění

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 4762x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu