....

Chyba na stránce: Investiční dotace - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/dotace-z-msmt/investicni-dotace?autologin=1"

Investiční dotace

Investiční dotace

Vlastní vaše středisko nemovitost, která vám již nevyhovuje? Základna má nedostatečnou kapacitu a zároveň nevyužité podkroví nebo jsou v zimních měsících vysoké provozní náklady?

Každý rok se na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podávají projekty s žádostí o investiční stavební dotace. Pro získání tohoto typu dotace je třeba podat žádost na ústředí Junáka.

Investiční dotace mají narozdíl od neinvestičních dotací charakter významných změn či rekonstrukcí, kdy vzniká něco nového. Jedná se například o zateplení budovy, výstavbu čističky odpadních vod, či vybudování přístavby u stávající skautské základny.
Maximální výše dotace, o kterou lze žádat, je 85% z celkových nákladů. Prioritní jsou objekty, které jsou ve vlastnictví Junáka či objekty, které mají rekonstrukci rozdělenou na více etap (na více dotačních období) a je žádoucí rekonstrukci dokončit.

Zásadním dokumentem je Směrnice k dotacím organizačních jednotek vydávaný Hospodářským zpravodajem Junáka každý rok, zpravidla koncem ledna, na aktuální dotační období (viz. sekce Ke stažení).

Podávání žádosti

Pro žádosti na rok 2017 bude podávání žádostí rozdělené na dvě části. V prvním kole zašlou jednotky podklady potřebné pro vnitřní posouzení žádosti a teprve ve druhé části bude příprava zaměřena na podklady pro žádost na MŠMT (zpracování investičního záměru a všech potřebných podkladů). Termín pro první část podání žádosti je 2. října 2016. Druhou část budou žadatelé odevzdávat po individuální domluvě v průběhu listopadu 2016.

Podrobnější informace o podávání žádostí o dotace jsou ve Směrnici k žádostem o dotace, která je vydávána Hospodářským zpravodajem Junáka každý rok na konci letních prázdnin předcházejících dotačnímu období (viz. sekce Ke stažení).

 

Vyhodnocení žádosti

Všechny zaslané žádosti vyhodnocuje stavební komise, která ke každé žádosti vydá své doporučení. Následně bude nutné zpracování investičního záměru, který posuzuje komise na MŠMT (tzv. 2. část podávání žádosti o investiční dotaci).

Informace, zda byl konktrétní projekt podpořen či nikoliv, je známa až po doručení vyrozumnění z MŠMT o celkové výši dotace, tedy zhruba koncem dubna.  
Podpořené projekty budou vyrozumněni o výši poskytnuté dotace rozhodnutím, které je elektronicky rozesíláno ke schválení vedoucím středisek/okresů/krajů.

Velmi doporučujeme seznámit se s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kterou je nezbytné se řídi v případě získání investiční dotace.

Vyúčtování dotace

V rozhodnutí o dotaci je závazný termín ukončení stavby, který je stanoven dle Investičního záměru pro příslušnou stavbu. Od roku 2015 je třeba k vyúčtování dotace přikládat kopie účetních dokladů a kopie dokladů o uhrazení (výpisy z banky či výdajové pokladní doklady), vše stačí zaslat elektronicky e-mailem na: kancelar@skaut.cz. Termín vyúčtování a další potřebné formuláře budou příjemcům dotace včas rozeslány.
Seznam nákladů, na které dotace nelze využít, je uvedený ve Směrnici k dotacím organizačních jednotek.

V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem: kancelar@skaut.cz či telefonicky: 234 621 225. 

Petra Vlčková
koordinátorka dotací a pojištění

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2092x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu