....

Chyba na stránce: Neorganizovaná mládež - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/dotace-z-msmt/neorganizovana-mladez?autologin=1"

Neorganizovaná mládež

Neorganizovaná mládež

Pořádáte pravidelné akce pro "neskautské" děti a mladé ve svém okolí? Získejte dotační podporu na jejich realizaci z prostředků MŠMT. Zaměření projektu může být velmi rozmanité.

Akce by měly systematicky přispívat k rozšíření nabídky činností pro neorganizovanou mládež ve věku 6 - 26 let. Poměr těchto účastníků musí tvořit nejméně 70% všech účastníků. Jedná se o podporu pravidelných aktivit, tj. v rámci jednoho projektu musí proběhnout alespoň dvě akce.

Mezi podprované aktivity patří například pravidelná setkání v klubovně (rukodělné, herní) akce tematicky zaměřené (sportovní, pohádkové, dětské dny, dny otevřených kluboven, místních oslav) a jejich kombinace i příměstské tábory. Podpora je určena pouze pro akce na území České republiky, délka jednoho běhu nemůže přesáhnou 6 dnů (nejedná se o podporu klasických táborů). Projekt je možné uskutečnit ve spolupráci s dalšími jednotkami (dvou a více středisek, v rámci města) nebo ve spolupráci s obcí.

 

Podávání žádostí pro rok 2019

Termín: 1.10.2018
Způsob podání: odevzdaná žádost ve skautISu

Podání žádostí se řídí Směrnicí k žádostem o vybrané dotace pro následující rok.

Založit novou žádost může pouze vedoucí/admin jednotky (střediska) nebo správce dotací (nová role ve skautisu, kterou může přidělit admin například hospodáři nebo vedoucímu projektu)

O dotaci je možné požádat pouze jednou ročně, na podzim roku předcházejícího realizaci projektu. Maximální výše žádané dotace je 70% z celkových nákladů, zbylé prostředky musí jednotka dát z vlastních zdrojů, požádat o podporu obec, kraj nebo získat dary od příznivců.

 

Vyhodnocení žádosti

Po odevzdání žádosti o dotaci ve skautISu Vám bude doručeno potvrzení, že byl projekt zařazen mezi projekty podávané na MŠMT, případně budete vyzváni k opravě zaslaného projektu. Výše dotace bude známa až po obdržení rozhodnutí z MŠMT, což je obvykle na jaře roku, na který je poskytovaná dotace.

Odeslání dotačních prostředků a Vyúčtování dotace

Dotace je jednotce poskytnuta na základě rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace, vystaveného po schválení žádosti. Toto rozhodnutí musí schválit statutár jednotky. Prostředky jsou zaslány na účet jednotky uvedený ve skautISu.

Vyúčtování dotace probíhá opět prostřednictvím SkautISu, a to do měsíce po skončení projektu. Nejpozději ale do 15. prosince.


Pravidla a informace pro využití dotací a vyúčtování jsou popsány ve Směrnici k dotacím pro daný rok. Tato vychází zpravidla začátkem kalendářního roku.

 

V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem: kancelar@skaut.cz či telefonicky: 234 621 240.

 

Martin Hrouza
koordinátor dotací a pojištění

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2433x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu