....

Chyba na stránce: Neorganizovaná mládež - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/dotace-z-msmt/neorganizovana-mladez?autologin=1"

Neorganizovaná mládež

Neorganizovaná mládež

Pořádáte pravidelné akce pro "neskautské" děti a mladé ve svém okolí? Získejte dotační podporu na jejich realizaci z prostředků MŠMT. Zaměření projektu může být velmi rozmanité.

Akce by měly systematicky přispívat k rozšíření nabídky činností a aktivit pro děti nebo mladé z řad veřejnosti, dětských domovů, pro školy a podobně. Poměr účastníků ve věku 6 - 26 let na akci musí tvořit nejméně 70% všech účastníků. Jedná se o podporu pravidelných aktivit,  v rámci jednoho projektu tedy musí proběhnout minimálně dvě navazující akce.

Mezi podprované aktivity patří například akce tematicky zaměřené (sportovní dny, pohádkové lesy, dětské dny, dny otevřených kluboven, organizace místních oslav), pravidelná setkání v klubovně (rukodělné, herní) a jejich kombinace, i příměstské tábory. Podpora je určena pouze pro akce realizovaná na území České republiky, délka jednoho běhu nemůže přesáhnou 6 dnů (nejedná se o podporu táborů). Projekt je možné uskutečnit ve spolupráci s dalšími jednotkami (dvou a více středisek, v rámci města) nebo ve spolupráci s obcí.

 

Podávání žádostí pro rok 2019

Termín: 1.10.2018
Způsob podání: odevzdaná žádost ve skautISu

Podání žádostí se řídí Směrnicí k žádostem o vybrané dotace pro následující rok.

Založit novou žádost může pouze vedoucí/admin jednotky (střediska) nebo správce dotací (nová role ve skautisu, kterou může přidělit admin například hospodáři nebo vedoucímu projektu)

O dotaci je možné požádat jednou ročně, na podzim roku předcházejícího realizaci projektu. Maximální výše žádané dotace činí 70% z celkových nákladů, zbylé prostředky musí jednotka doplnit z vlastních zdrojů, účastnických poplatků, požádat o podporu obec, kraj nebo získat dary od příznivců.

 

Vyhodnocení žádostí

Odevzdané žádosti budou vloženy do projektu MŠMT. V případě výrazných nesrovnalostí vyzveme vedoucí projektů k nápravě nebo doplnění potřebných údajů (žádost bude vrácena k doplnění).

Naší snahou je minimálně částečně podpořit všechny realizované projekty, přesnou výši dotace ale s jistotou můžeme říci až na jaře, zpravidla v průběhu března (záleží na schválení ze strany MŠMT). Pokud při podrobném posouzení narazíme na jakýkoliv problém nebo nejasnost, ozveme se.

Schválená částka dotace a podmínky využití jsou uvedeny v rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace.

Odeslání dotačních prostředků a Vyúčtování dotace

Schválenou dotaci odešleme do 14ti dnů od potvrzení rozhodnutí statutárem jednotky. Prostředky budou zaslány na účet jednotky uvedený ve skautISu, v případě jeho změny proto nezapomeňte zrušit platnost původního.

Vyúčtování dotace probíhá opět prostřednictvím SkautISu, a to do měsíce po skončení projektu, nejpozději ale do 15. prosince. Vyúčtování zahrnuje vyplnění:

  • vyhodnocení projektu - k textové části je vhodné příložit pár fotek z realizovaných akcí, pozvánky a letáčky, nebo článek o akci v médiích a podobně. Soubory je možné nahrát souhrnně v pdf.
  • vyúčtování dotace - seznamu dotovaných dokladů
  • závěrečného rozpočtu akce - položky rozpočtu odpovídají údajům vyplněným při podání žádosti a je možné je upravit

V dalším kroku je třeba vyúčtování odevzdat, potvrdit vedoucím jednotky (nebo jeho zástupcem) a jedním členem revizní komise. Pro možnost potrzení je nutné pracovat v odpovídající roli. Oproti dřívějšímu "papírovému" způsobu vyúčtování jej není třeba originálně podepisovat a posílat na ústředí poštou. Pro vlastní potřeby jednotky je možné si uložit a vytisknout rozhodnutí i přehled vyúčtování dotace.


Pravidla a informace pro využití dotací a vyúčtování jsou popsány ve Směrnici k dotacím pro daný rok. Tato vychází zpravidla začátkem kalendářního roku.

 

V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem: kancelar@skaut.cz či telefonicky: 234 621 240.

 

Martin Hrouza
koordinátor dotací a pojištění

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2764x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu