....

Chyba na stránce: Provozní dotace - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/dotace-z-msmt/provozni-dotace?autologin=1"

Provozní dotace

Provozní dotace

Největší dotační kapitolou z prostředků MŠMT poskytnutých Junáku, je dotace pro skautské kraje. Zkráceně dotace provozní. Využiváme ji na podporu krajů a jim podřízených jednotek, především k úhradě provozních nákladů.

Ústředím Junáka je tato finanční podpora rozdělena krajům a těmi následně jednotlivým organizačním jednotkám. Kraj o dotaci nežádá, je mu přidělena na základě stanovených pravidel. Při přerozdělování dotace podřízeným jednotkám postupují kraje podle vlastních dotačních vyhlášek. Organizační jednotky mohou dotaci využít dle podmínek těchto vyhlášek na své provozní náklady a náklady akcí. Akce jsou omezeny délkou trvání 1-6 dnů, a konané mohou být pouze na území České republiky.
Dotovat lze maximálně 70% celkových provozních nákladů jednotky, u akcí může dotace činit maximálně 70% celkových nákladů každé jednotlivé akce.
Dotovat lze pouze neinvestiční náklady,tedy zpravidla náklady položek nepřesahujících částku 40 000 Kč. Rozlišení investic a neinvestic se věnuje tento článek.
Doporučujeme přečíst si také článek Na co si dát pozor při vyúčtování dotací MŠMT.

  

Rozdělení dotace ústředím

Skautským krajům jsou dotace každoročně poskytovány ve dvou částech - základu a nadstavbě.

Základ dotace se vypočítává dle členské základny kraje (počet osob do 26ti let a nad 26 let, násobený stanovenou částkou).
Výše nadstavby se určuje na základě hodnocení pěti kritérií:

  • meziroční změna počtu mladších členů - váha 30%
  • průměrná délka členství odcházejících členů - váha 30%
  • vůdcovská kvalifikace (2 na oddíl) - váha 20%
  • počet děťodnů na letních táborech - váha 10%
  • počet členů v jednotlivých oddílech - váha 10%

 

Rozdělení dotace kraji

Pro nastavení konkrétních pravidel poskytování dotací na území krajů musí každý skautský kraj každoročně vydat dotační vyhlášku. Vyhláška obsahuje přehled programů, konkrétní podmínky pro žádosti o dotaci, termíny a způsob vyúčtování, vč. příslušných formulářů.

Krajské dotační vyhlášky každému kraji schvaluje hospodářský zpravodaj Junáka a jsou začátkem nového dotačního období zveřejněny v následující tabulce:

Číslo kraje Název kraje Dotační vyhláška
110 Kraj Praha kraj 110
210  Středočeský kraj kraj 210
310  Jihočeský kraj kraj 310
320  Plzeňský kraj kraj 320
410  Karlovarský kraj kraj 410
420  Ústecký kraj kraj 420
510  Liberecký kraj kraj 510
520  Královehradecký kraj kraj 520
530  Pardubický kraj kraj 530
610  kraj Vysočina kraj 610
620  Jihomoravský kraj TGM kraj 620
710  Olomoucký kraj kraj 710
720  Zlínský kraj kraj 720
810  Moravskoslezský kraj kraj 810

Vzor rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace na rok 2018
 

 

Vyúčtování poskytnuté dotace organizačním jednotkám se řídí krajskými dotačními vyhláškami. Vyúčtování se skládá z jednotlivých formulářů, které se odesílají nadřízené jednotce. Účetnictví ani jednotlivé doklady se neodesílají a pro případ kontroly zůstávají u organizačních jednotek. Podklady k vyúčtování dotací je třeba archivovat po dobu minimálně 10ti let od konce roku, ve kterém byla dotace poskytnuta.

Vyúčtování provozních dotací za kraj

Každý kraj má povinnost poskytnutou dotaci vyúčtovat na následujících formulářích:

Tyto tři soubory je třeba za kraj zaslat na ústředí také v upravitelné elektronické podobě (vyplněný excel).
 

Přehled o úhradách plateb se vyplňuje za každou organizační jednotku zvlášť, obdobně i Vyúčtování dotace na akci je třeba vyplnit za každou akci samostatně.

Vyúčtování dotací skautských krajů musí být zasláno písemně v originále s podpisy statutárního orgánu a podpisem a vyjádřením revizní komise (krajský sumář).
Ke korespondenci využívejte oficiální e-mailovou adresu kancelar@skaut.cz a poštovní adresu

Junák – český skaut, z. s.
Senovážné nám. 24
110 00 Praha 1

Ústředí Junáka nabízí možnost nejprve zaslat formuláře ke kontrole e-mailem.

 

Vyúčtování daru Lesů ČR na rádcovské akce

Kromě provozních dotací kraje vyúčtovávají také přidělené dary Lesů ČR na rádcovské akce. Vyúčtování rádcovských akcí za kraj se skládá ze souhrnného přehledu rádcovských akcí a jednotlivých vyúčtování rádcovských akcí:


 


Podepsané originály formulářů je třeba doručit na ústředí Junáka nejpozději do konce dotačního období, tedy do 31. 12.

 

 

V případě dotazů nebo nejasností nás kontaktujte na kancelar@skaut.cz.

Na co si dát pozor při vyúčtování MŠMT
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 4193x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu