....

Chyba na stránce: Provozní dotace - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/dotace-z-msmt/provozni-dotace?autologin=1"

Provozní dotace

Dotace pro skautské kraje

Tento typ dotací je poskytován automaticky, není třeba o ně žádat.

V současné době jsou dotace na provoz a vybavení organizačních jednotek přerozdělovány krajům, které je rozdělují podřízeným organizačním jednotkám samostatně.
Krajům jsou přidělovány dotace na dvě části: základ dotace a nadstavba. Základ dotace pro příslušný kraj se vypočítává dle dle počtu osob v členské základně (počet osob násobený stanovenou částkou, která se liší dle věku - do 26 let a nad 26 let).
Výše nadstavby pro jednotlivé kraje se určuje na základě vícekriteriálního hodnocení. Jedná se o těchto 5 kritérií:

  • meziroční změna počtu mladších členů - váha 30%
  • průměrná délka členství odcházejících členů - váha 30%
  • vůdcovská kvalifikace (2 na oddíl) - váha 20%
  • počet dětodnů - váha 10%
  • počet členů v oddílech - váha 10%

Pro nastavení konkrétních pravidel pro poskytování dotací na území kraje musí každý junácký kraj každoročně vydat dotační vyhlášku. Vyhláška obsahuje přehled programů, konkrétní podmínky pro žádosti o dotaci, termíny a způsob vyúčtování, vč. příslušných formulářů.

Krajské dotační vyhlášky každému kraji schvaluje hospodářský zpravodaj Junáka - českého skauta a jsou začátkem nového dotačního období zveřejněny v následující tabulce:

Číslo kraje Název kraje Dotační vyhláška
110 Kraj Praha kraj 110
210  Středočeský kraj kraj 210
310  Jihočeský kraj kraj 310
320  Plzeňský kraj kraj 320 + příloha
410  Karlovarský kraj kraj 410
420  Ústecký kraj kraj 420
510  Liberecký kraj kraj 510
520  Královehradecký kraj kraj 520
530  Pardubický kraj kraj 530
610  kraj Vysočina kraj 610
620  Jihomoravský kraj TGM kraj 620
710  Olomoucký kraj kraj 710
720  Zlínský kraj kraj 720 + dodatek
810  Moravskoslezský kraj kraj 810

 

Vyúčtování dotací za kraj

Každý kraj do konce kalendářního roku má povinnost vyúčtovat poskytnutou dotaci na následujících 5 formulářích: 

Přehled o úhradách plateb se vyplňuje za každou organizační jednotku zvlášť, obdobně i Vyúčtování dotace na akci je třeba vyplnit za každou akci zvlášť.

Ústředí Junáka nabízí možnost nejprve zaslat formuláře ke kontrole e-mailem na adresu kancelar@skaut.cz .
Podepsané originály formulářů je třeba doručit na ústředí Junáka nejpozději do konce dotačního období tedy do 31. 12.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2028x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu