....

Chyba na stránce: Podívejte se, o čem jsme si povídali na semináři k hospodaření - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/hospodareni/3512-o-vikendu-probehl-seminar-k-hospodareni-podivejte-se-o-cem-jsme-si-povidali?autologin=1"

Podívejte se, o čem jsme si povídali na semináři k hospodaření

Podívejte se, o čem jsme si povídali na semináři k hospodaření

O ekonomických tématech si s námi přijeli povídat do Pardubic nejen hospodáři OJ, děkujeme všem za jejich čas a vytvoření příjemné atmosféry.

Program byl nabitý, níže uvádíme hlavní témata, kterým jsme se věnovali.

Kliknutím na nadpisy můžete zobrazit metodické materiály k danému tématu.

Předpisy upravující oblast hospodaření
Metodické materiály a odborná literatura

Inventarizace

 • Povinnost provádět inventarizaci vyplývá ze zákona o účetnictví, provádí se každý rok k 31.12. (datu účetní závěrky). Fyzické provedení je nutné začít v období 1.9. - 31.12. na dokončení je ještě čas do 31.1. následujícího roku.
 • Jedná se o porovnání skutečného stavu majetku a závazků se stavem zachyceným v účetní a operativní evidenci
 • Celý proces inventarizace je podrobně popsán v metodice

Dary a jejich účtování

 • Dary ve prospěch OJ je možné považovat za příjmy osvobozené od daně z příjmů
 • OJ má povinnost vést podrobnou evidenci přijatých darů včetně evidence dokladů, na jejichž úhradu byly dary využity
 • Do výnosů vstupují dary v roce jejich využití

Daňové přiznání

 • Daňové přiznání nemusí podávat OJ, které mají pouze příjmy:
  • které nejsou předmětem daně (dotace)
  • od daně osvobozené (osvobozené dary a členské příspěvky)
  • z nichž je vybíraná daň srážkou (úroky v bance)
 • Od 1.1.2018 dojde ke změně právní úpravy pro využití daňové úspory –Prostředky získané touto úsporou na dani musí být použity v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů plynoucích z nepodnikatelské činnosti. Doteď bylo možno uplatňovat v následujících 3 obdobích.

Sestavení přehledů v jednoduchém účetnictví

 • Sestavuje se přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích
 • Zveřejňuje se prostřednictvím skautIS
 • Přehledy se vyplňují v celých tisících
 • Pokud příjmy za účetní období nebo hodnota majetku přesáhnou 3 mil. Kč, je nutné od dalšího období přejít na účetnictví (podvojné)

Účetnictví závěrka („podvojné“)

 • Sestavuje se výkaz zisků a ztráty, rozvaha a příloha v účetní závěrce
 • Výkazy se vždy sestavují v tis. Kč
 • Pro vytvoření přílohy je k dispozici aktualizovaný vzor k vyplnění
 • Zveřejňují se povinně rozvaha a příloha v účetní závěrce, dobrovolně možné i výkaz zisků a ztrát. Podepsaný dokument je nutné nahrát do skautIS.

Podnikání

 • U činností, které mimo hlavní činnost vykonáváte za účelem dosažení zisku je nutné posoudit, zda se jedná o podnikání
 • V případě nejistoty je možné se obrátit na kancelář ústředí o radu (kancelar@skaut.cz)
 • Pokud chce OJ podnikat, potřebuje souhlas VRJ

Novinky v dotacích

 • Dotace na opravy staveb na rok 2018 – žádá se přes SkautIS do 27.11.2017
 • Investiční dotace zatím MŠMT nevypsalo, pro rok 2018 jsou nejisté
 • Rádcovské akce – je možné požádat přes skautský kraj o dotaci

 

Marie Konečná
Specialistka účetnictví a ekonomiky

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 985x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu