....

Chyba na stránce: Účetní závěrka - Proč, jak a kdy provádět inventarizaci? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/hospodareni/3677-ucetni-zaverka-proc-jak-a-kdy-provadet-inventarizaci?autologin=1"

Účetní závěrka - Proč, jak a kdy provádět inventarizaci?

Účetní závěrka - Proč, jak a kdy provádět inventarizaci?

Povinnost provádět inventarizaci je ukotvena pro všechny účetní jednotky v zákoně o účetnictví. Dále je upravena skautským vnitřním předpisem - Směrnicí k inventarizaci.

Co je to inventarizace a proč se provádí?

Jde o porovnání skutečného stavu majetku a závazků se stavem v účetnictví i v operativní evidenci. Pod operativní evidencí si můžete představit seznam drobného majetku, který jednotka vlastní.

Povinnost vést operativní evidenci vyplývá ze skautského předpisu Směrnice k majetku. Pro drobný hmotný majetek, kde ocenění 1 položky je vyšší než 3.000 Kč je nutné evidovat jeho popis, umístění, odpovědnou osobu za majetek a informaci ohledně pořízení z účelově vázaných prostředků (např. z dotací MŠMT, grantů atd.). U drobného nehmotného majetku je stanovena hranice 7.000 Kč.

Před provedením inventarizace je nutné provést inventury, neboli zjistit skutečný stav konkrétního druhu majetku k určitému okamžiku.  

Kdy se inventarizace provádí?

Provádí se k okamžiku sestavení účetní závěrky (k rozvahovému dni), u většiny organizačních jednotek je tímto dnem 31.12. Neznamená to ale, že by se celá inventarizační komise sešla na Silvestra a celý den kontrolovala majetek.

Fyzické inventury lze zahájit 4 měsíce před rozvahovým dnem a ukončit do 1 měsíce po jeho skončení. Ke stavu zjištěnému před 31.12. se následně zaeviduje nově pořízený majetek, případně majetek vyřazený.

V odůvodněných případech lze provádět inventury i mimo toto období - mohlo by jít například o inventuru uskladněného táborového vybavení ve stodole, kde by mohla inventura proběhnout už po skončení tábora.

 

Jak se inventarizace provádí?

  1. Vedoucí střediska stanoví inventarizační komisi. Jejím předsedou nesmí být statutární orgán OJ ani hospodář či jiný činovník pověřený správou kontrolovaného majetku (lze použít tento formulář)

  2. Provedou se inventury majetku = zjistí se skutečný stav majetku. Kontroluje se stav a počet kusů majetku ve skladu, klubovně.. (dle směrnice by měl být evidován majetek s hodnotou nad 3 tisíce korun, jednotka může evidovat i majetek nižší hodnoty).

  3. Vyhotoví se inventurní soupisy. Inventurní soupis by měl obsahovat název OJ, datum provedení, o jaký majetek se jedná a u jednotlivých položek majetku popis, umístění, odpovědnou osobu za majetek a informaci ohledně pořízení z účelově vázaných prostředků (např. z dotací MŠMT, grantů atd.). Jeho forma není závazná, může vycházet z dokumentu, v jakém máte evidovaný majetek v průběhu roku (např. kvůli přehledu o vypůjčovaném vybavení), nebo z inventurního soupisu z předchozího roku.

  4. Porovnají se evidované stavy se stavy v operativní a účetní evidenci a vypořádají se rozdíly. U vyřazeného majetku se sestaví likvidační protokol. Do likvidačního protokolu se vypíše majetek, který vyřazujete s odůvodněním (ztráta, zničení, nefunkční.. ). Zároveň se tento majetek nebude dále evidovat v operativní evidenci. Pokud nějaký majetek přebývá, dohledá se, jakým způsobem byl pořízen a do evidence se doplní. Součástí inventarizace může být rovněž doporučení na dokoupení/opravu konkrétního majetku - obměna 5 ks stanů, nutná impregnace plachet, dokoupení sekyrek atd.

V čem nám může inventarizace pomoci?

Díky inventarizaci máme přehled o tom, jaký majetek máme k dispozici a v jakém je stavu. Výsledky inventarizace můžeme využít při sestavování rozpočtu na další rok, do kterého zahrneme náklady na nákup nového majetku, nebo jeho opravy.

Zvažte pojištění majetku

Nikdy nevíte, co se stane - z důvodu krádeže, požáru či povodní můžete přijít o majetek a vaše činnost může být ohrožena. Chraňte se proti riziku - právě pro vás je sjednána rámcová smlouva, do které můžete přihlásit majetek. Lze pojistit:

 

  • budovy ve vlastnictví jednotek i jiných osob, které jsou pronajaty ke skautské činnosti.
  • movitý majetek v klubovně, základně, skladu.. (např. podsady, plachty, hangár, dataprojektor, lodě, sekyrky, stoly, židle atd.). Objekt, ve kterém se majetek nachází, nemusí být ve vašem vlastnictví. Cena pojištění majetku se pohybuje od 213 Kč za majetek do celkové hodnoty 150 tis. Kč, přihlásit se můžete kdykoliv - stačí vyfotit pojišťovaný majetek a vyplnit krátký formulář. Bližší informace naleznete zde.

Podrobnější informace o provádění inventarizace včetně příkladů vyplněných formulářů naleznete v metodickém listě Inventarizace a vše kolem. Případné dotazy můžete zasílat na hospodareni@skaut.cz nebo ve skupině Hospodaření pro skauty na facebooku.

Marie Konečná - Maňule

Specialistka účetnictví a ekonomiky

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2368x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu