....

Chyba na stránce: Účetní závěrka - jednoduché účetnictví – na co si dát pozor? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/hospodareni/3753-ucetni-zaverka-jednoduche-ucetnictvi-na-co-si-dat-pozor?autologin=1"

Účetní závěrka - jednoduché účetnictví – na co si dát pozor?

Účetní závěrka - jednoduché účetnictví – na co si dát pozor?

Které jednotky mohou vést jednoduché účetnictví a kdy je nutné přejít na (podvojné) účetnictví? Co je součástí jednoduchého účetnictví? Jaké výkazy se zveřejňují a jak mají vypadat? Na co si dát pozor při vyplňování?

Po skončení kalendářního roku, kdy máme veškeré prvotní doklady k dispozici, máme zpracované účetnictví, prošli jsme všemi přípravnými činnostmi, jako jsou – inventarizace, zpracování evidence čerpání darů, nakládání s daňovou úsporou, rozdělení činnosti z pohledu hlavní a hospodářské činnosti – je na řadě sestavení samotné účetní závěrky. Tento článek je malou rekapitulací a upozorněním na nejčastěji se objevující chyby.

Jednotlivá témata jsou podrobnějsi zpracovaná v metodických listech, pokud potřebujete více informací, proklikněte si přes odkazy v článcích nebo kompletní výčet je zde.

Rekapitulace některých důležitých skutečností pro jednoduché účetnictví:

Jednoduché účetnictví může vést jednotka, která splňuje následující kritéria:

 • její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3.000.000_Kč,
 • hodnota jejího majetku nepřesáhne 3.000.000_Kč.

Pokud jednotka přestane splňovat podmínky pro vedení jednoduchého účetnictví, musí od následujícího roku začít vést (podvojné) účetnictví.

V jednoduchém účetnictví jednotka vede:

 • peněžní deník
 • knihu pohledávek a knihu závazků
 • pomocné knihy o ostatních složkách majetku

 Účetní jednotka sestavuje účetní závěrku v rozsahu:

 • přehled o majetku a závazcích
 • přehled o příjmech a výdajích

 Účetní jednotka zveřejňuje prostřednictvím skautIS:  

 • přehled o majetku a závazcích - povinně
 • přehled o příjmech a výdajích – dobrovolně

U přehledů jednoduchého účetnictví došlo k podstatné změně od 1. 1. 2016. Od tohoto data začala platit novela zákona o účetnictví a vstoupila v platnost nová vyhláška. 325/2015 Sb.,

Pro přehledy do roku 2015 platilo, že jednotka si podobu výkazů mohla určovat sama, dle své potřeby.

Pro přehledy od roku 2016 však tato volnost již není možná. Je nutné dodržovat členění a obsah vykazovaných položek dle vyhlášky.

Z důvodu legislativní změny docházelo k nesrovnalosti při sestavování přehledů za rok 2016. Do sloupce minulé období se musely uvádět jiné údaje než v přehledech za rok 2015. Docházelo i k velkým rozdílům, které vznikaly především vykazováním drobného hmotného majetku.

Pokud jednotka zjistí, že v minulých přehledech měla chybu, není třeba ji zpětně opravovat. Je důležité sestavit přehledy za rok 2017 správně.

Podrobný postup a náležitosti sestavovaných přehledů je popsán v metodickém listě – Sestavení přehledů v jednoduchém účetnictví. 

Na co si dát pozor u účetní závěrky pro jednoduché účetnictví:

 • Uvádět správný a celý název účetní jednotky (ten vychází se zápisu ve spolkovém rejstříku)
 • Přehledy mají od roku 2016 vyhláškou přesně definované položky, není možné používat starší formuláře.
 • Položky přehledů jsou vykazovány vždy v tisících Kč (tzn. částka 325.191 Kč bude napsáno ve výkazu jako 325)
 • Při sestavnování přehledů se sloupec minulé období vyplňuje dle loňského výkazu, aby byla dodržena návaznost výkazů - pouze v případě opravení chyby v min. období je možné tuto návaznost porušit)

  Přehled o majetku a závazcích

 • Věnujte zvýšenou pozornost obsahu řádků 01,02,06

01 Dlouhodobý nehmotný majetek – zde je vykazován nehmotný majetek s pořizovací cenou nad 60.000,- Kč a s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Majetek je vykazován v pořizovací ceně, v jednoduchém účetnictví se neprovádí odpisy, které by zohledňovali opotřebení. Tento řádek má návaznost na řádek č. 01 v Přehledu příjmů a výdajů.

02 Dlouhodobý hmotný majetek – zde je vykazován hmotný majetek s pořizovací cenou nad 40.000,- Kč a s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Majetek je vykazován v pořizovací ceně, v jednoduchém účetnictví se neprovádí odpisy, které by zohledňovali opotřebení. Tento řádek má návaznost na řádek č. 01 v Přehledu příjmů a výdajů.

06 Zásoby – zde jsou vykazovány suroviny k výrobě, polotovary, hotové výrobky. Většina jednotek bude proto u této položky vykazovat nulu.

Z výše uvedeného vyplývá, že drobný majetek jednotky s nákupní cenou do 40 tis. Kč/ks, jako je táborové vybavení, vybavení klubovny apod., který jednotka řádně eviduje a inventarizuje, se v tomto přehledu nevykazují. Více o inventarizaci si můžete přečíst zde.

Přehled o příjmech a výdajích

 • Řádek 02 Materiál bude obsahovat: nákup drobného hmotného majetku, nákup potravin na akcích, provozní materiál apod.
 • Náklady akcí je třeba druhově rozdělit na materiál, služby, ostatní…

 

 

Tento článek je součástí Hospodářských střípků. Chceteli dostávat souhrn hospodářských článků mailem, můžete se přihlásit k odběru zde. Případné dotazy můžete směřovat na hospodareni@skaut.cz nebo ve skupině Hospodaření pro skauty na facebooku.

Blanka Radová

účetní

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2562x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu