....

Chyba na stránce: Máte již stanovenou inventarizační komisi? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/hospodareni/4211-mate-jiz-stanovenou-inventarizacni-komisi?autologin=1"

Máte již stanovenou inventarizační komisi?

Máte již stanovenou inventarizační komisi?

Provádění inventarizace neslouží jen ke splnění zákonné povinnosti, získáme přehled o stavu majetku, informace o tom, komu dlužíme peníze a kdo naopak dluží nám.

Přehled o stavu majetku - inventura

Nejprve projdeme veškeré vybavení, které nám vnitřní předpis jednotky ukládá, že máme evidovat (dle směrnice k majetku musíme evidovat vše s hodnotou od 3 tisíc Kč, vnitřní předpis jednotky může stanovit i nižší částku). Z majetku, který splňuje dané podmínky vytváříme soupis. Jedná se o majetek, který patří jednotce a nezáleží na jeho uložení. Může být uložen v klubovně, skladu, na tábořišti i dalších místech. Nezapomeňte na majetek jednotky, který jste někomu půjčili, nebo který máte uložený doma.
 
Při zpracování soupisu u majetku se zaměřujeme na to,

- zda má číslo z operativní evidence majetku,
- zda jsme nalezli veškeré vybavení zakoupené v průběhu celého roku,
- jaký je stav jeho fyzického opotřebení,
- jaká je jeho využitelnost.
 
Poškozený majetek můžeme vyřadit, u nepoužitelného rozmyslet, co s ním dál - vyřadit, darovat, prodat. Při prodeji dáváme pozor, zda nebyl financován z účelově vázaných prostředků.

Výsledky inventury můžeme využít při sestavování rozpočtu na další rok, do kterého zahrneme náklady na nákup nového majetku, nebo jeho opravy.

Stejným způsobem zkontroluji i veškerý další majetek jednotky, jedná se například o:

- peníze v pokladnách (včetně oddílových a družinových)
- peníze na bankovních účtech - zapíšeme stav z bankovního výpisu k 31.12. daného roku
- ceniny (nevyužité jízdenky, známky a další)
- budovy, pozemky ve vlastnictví jednotky - je vhodné si jednou za čas zažádat o výpis všech nemovitostí z katastru nemovitostí pro danou jednotku, abyste měli přehled, zda je vše v pořádku a zda máte všechny vlastněné nemovitosti zanesené v inventarizaci.

Dobré je rovněž zjistit, zda máte nemovitosti a majetek pojištěný. Pro všechny jednotky je k dispozici rámcová smlouva, kde mohou majetek přihlásit. Více informací naleznete zde.
Vyhotovený soupis (inventura) dále slouží jako podklad pro provedení inventarizace.

Inventarizace

Při inventarizaci postupujeme tak, že porovnáváme zjištěnou skutečnost - vyhotovené soupisy se stavem v účetnictví a operativní evidenci.

Pokud vlastníme nemovitost, máme peníze na bankovním účtu a v pokladně, mají tyto údaje souhlasit se stavem v účetnictví a tedy i ve zveřejňované účetní závěrce (podle vedeného typu účetnictví v Rozvaze nebo Přehledu o majetku a závazcích). Pokud nesouhlasí, je nutné zjistit důvod a zjištěné inventarizační rozdíly do účetnictví zaúčtovat.

Nezapomeňte na pohledávky a závazky

Jedná se např. o všechny neuhrazené faktury, nesplacené půjčky, závazky činovníkům - např. neproplacené doklady, nevyúčtované zálohy. Mezi další pohledávky patří např. nesplacené registrační poplatky, účastnické poplatky na akce atd.

U každé vzniklé skutečnosti je nutné odsouhlasit oprávněnost dluhu. V případě, že si nejste jisti, odsouhlaste si výši a aktuálnost s protistranou. Ve výkazech by neměly být zůstatky, u kterých nevíte, čeho se týkají. K zůstatku každého účtu v Rozvaze (nebo ke každé položce v Přehledu o majetku a závazcích) by měl být k dispozici rozpis položek, ze kterých se částka skládá.

Vedoucí střediska písemně nařídí provedení inventarizace vč. časového harmonogramu inventarizace, ustavení členů inventarizační komise a rozsahu inventarizovaného majetku a závazků. Inventarizace by měla být dokončena nejpozději 31. ledna.

Středisková rada schvaluje zápis, který inventarizační komise vyhotoví.

Potřebujete-li více informací k inventarizaci, můžete je najít v následujících dokumentech:
Marie Konečná - Maňule

Tento článek je součástí Hospodářských střípků. Chcete-li dostávat souhrn hospodářských článků mailem, můžete se přihlásit k odběru zde. Případné dotazy můžete směřovat na hospodareni@skaut.cz nebo ve skupině Hospodaření pro skauty na facebooku.

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1716x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu