....

Chyba na stránce: Jednoduché účetnictví podle novely zákona - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/hospodareni/hospodarske-stripky/2470-jednoduche-ucetnictvi-podle-novely-zakona?autologin=1"

Jednoduché účetnictví podle novely zákona

Jednoduché účetnictví podle novely zákona

Hospodářské střípky duben 2016

Změna zákona o účetnictví (563/1991 Sb.) platná od začátku roku 2016 přinesla podstatnou úpravu jednoduchého účetnictví. Dosud jsme využívali výjimku podle zákona, který přestal platit k 31. 12. 2003. Od letošního roku je jednoduché účetnictví opět součástí aktuálního zákona a můžeme předpokládat, že v následujících letech nebude zrušen.

Současně od začátku roku platí vyhláška č. 325/2015 Sb., která obsahově vymezuje účetní knihy a podobu přehledů.

Mohou OJ vést jednoduché účetnictví?

Zákon nově definuje, kdo může jednoduché účetnictví vést (§ 1f zákona) - právnické osoby, které jsou (mimo jiné) spolkem či pobočným spolkem pokud 

  • nejsou plátci DPH,
  • jejich celkové příjmy za poslední uzavřené období nepřesáhnou 3 milióny Kč (nepočítají se příjmy z prodeje nemovitého majetku, příjmy nahodilé a mimořádné),
  • hodnota jejího majetku nepřesáhne 3 milióny Kč (vychází se z přehledu o majetku ke konci roku).

Pokud jednotka na základě omezení daných zákonem musí vést (podvojné) účetnictví, pak zpět k jednoduchému může přejít až po 5 letech.

Vnitřní předpisy Junáka nestanovují, jakou formou mají OJ účetnictví vést. Mohou tedy vést evidenci v (podvojném) účetnictví nebo i v jednoduchém účetnictví, pokud splňují podmínky dané zákonem.

Knihy  jednoduchého účetnictví (§ 13b zákona)

Vedení jednotlivých knih nedoznalo změn. Základem je peněžní deník, ve kterém se evidují peněžní prostředky v hotovosti a v bankách, příjmy a výdaje skutečně přijaté či zaplacené a průběžné položky.Upozorňujeme na to, že povinností je vedení knihy pohledávek a závazků - zaznamenávají se chronologicky jednotlivé závazky a pohledávky, včetně těch, které vyplývající z pracovněprávních vztahů. Ke konci roku pak obsahuje stav neinkasovaných pohledávek a neuhrazených závazků.

Další knihy, tzv. pomocné, se vedou o těch složkách majetku, který daná jednotka má - dlouhodobý majetek, finanční majetek, zásoby nebo ceniny.

Přehledy jednoduchého účetnictví

Nedílnou součástí vedení jednoduchého účetnictví se stávají přehledy, které je jednotka povinna sestavit po skončení roku. Podobu výkazů stanoví prováděcí vyhláška.

Přehled o příjmech a výdajích - sestavuje se ke konci roku v členění na hlavní a hospodářskou činnost

Přehled o majetku a závazcích - sestavuje se ke konci roku a uvádějí se i údaje za minulé účetní období

Pevně stanovená struktura může u některých jednotek vyvolat potřebu úpravy v podobě vedeného peněžního deníku, aby bylo možné jednoduchým způsobem přehledy vyplnit na konci roku. Všechny jednotky vyplňují podobné údaje do informačního systému skautIS, kde byla struktura informací daná vnitřními potřebami. V průběhu roku 2016 budou tyto tabulky upraveny tak, aby odpovídaly podobě stanovené vyhláškou.

Přehledy musí také obsahovat údaje o samotné jednotce - název a sídlo, identifikační číslo,  číslo evidence ve spolkovém rejstříku, účel, pro který byla zřízena a okamžik, ke kterému byly sestaveny. Pro jednotky bude připraven vzorový přehled pro ukázku.

Všechny jednotky, ať už vedou (podvojné) účetnictví nebo jednoduché účetnictví budou vkládat účetní závěrku nebo přehledy do spolkového rejstříku, kde budou veřejně dostupné. Je třeba tedy jejich přípravě věnovat potřebnou pozornost. Postup bude upřesněn v průběhu roku 2016, počítáme, že jednotky budou tyto dokumenty vkládat do systému skautIS a do rejstříku je podle zákona bude vkládat Kancelář ústředí Junáka.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2533x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu