....

Chyba na stránce: Účetnictví - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/hospodareni/ucetnictvi?autologin=1"

Účetnictví

Účetnictví organizačních jednotek Junáka

Všechny organizační jednotky Junáka mají právní osobnost a je tedy jejich povinností vést účetnictví podle zákona.

Vnitřní předpisy Junáka nestanovují, jakou formou mají OJ účetnictví vést, mohou tedy vést (podvojné) účetnictví nebo i jednoduché účetnictví podle předpisů platných k 31. 12. 2003, pokud jejich celkové příjmy za poslední účetní období nepřesáhnou 3 mil. Kč (§38 a zákona 563/1991 Sb.).

Při vedení účetnictví je nutné se řídit:

  • zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví
  • vyhláškou 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, u kterých není hlavním předmětem činnosti podnikání,
  • českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání 401 - 414

Pro vedení účetnictví doporučujeme využívat metodické publikace zpracované Ing. Janem Stejskalem (Johanem):

Povinnosti související s vedením účetnictví

Upozorňujeme na vybrané povinnosti související s vedením účetnictví.

Součástí uzavření roku je zpracování účetní závěrky, která se skládá z následujících dokumentů:
a) rozvaha;
b) výkaz zisku a ztráty (výsledovka)
c) příloha k účetní závěrce

K tématu je zpracován metodický list, který obsahuje i předpřipravený dokument k vyplnění přílohy účetní závěrky.

Součástí uzavření hospodářského roku je i provedení inventarizace veškerého majetku a veškerých závazků, které organizační jednotka má. Inventarizace se provádí k datu účetní závěrky (zpravidla 31. 12.) a může proběhnout až čtyři měsíce před tímto datem nebo jeden měsíc po. Obsahem inventarizace je ověření, že stav zaznamenaný v účetnictví a faktický stav jsou shodné.

Pravidla pro její provedení jsou obsahem Směrnice k inventarizaci. Praktické návody jsou uvedeny v metodickém listu Inventarizace a vše kolem.

Organizační jednotka je povinna zajistit po stanovenou dobu dostupné výstupy z účetnictví, obdobně pak podklady k vyúčtování získaných dotací. Lhůty jsou obecně stanoveny zákonem o účetnictví (zejména §31). Doporučení pro organizační jednotky jsou zpracovány v metodickém listu Archivace účetních záznamů.

Účetní software

Junák nemá stanovený účetní software, které by jednotky byly povinny používat. Při výběru software upozorňujeme na nutnost prověření vhodnosti pro neziskové organizace (odlišná účetní osnova, specifika při stanovování daňového základu).

Česká rada dětí a mládeže ve spolupráci s firmou Skeleton připravila účetní systém ESO využitelný pro oba typy účetnictví.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 9515x

Práce s článkem

3
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

3 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu