....

Chyba na stránce: Nefinanční podpora v oblasti nemovitostí - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/nemovitosti-a-majetek/nemovitosti-prehled-podpory-jednotkam/2953-nefinancni-podpora-v-oblasti-nemovitosti?autologin=1"

NEMOVITOSTI - PŘEHLED PODPORY JEDNOTKÁM

K činnosti našich oddílů nutně potřebujeme klubovny, tábořiště i skautské základny. Skautští činovníci se tak musí často věnovat i problematice, kterou v běžném životě potkají jen občas. V průběhu let se v rámci organizace podařilo vybudovat různé nástroje, které pomáhají střediskům zvládnout alespoň část úkolů jednodušeji. Text přináší přehled této podpory.

Za nemovité věci jsou považovány
    
    pozemky (včetně budov na nich postavených) a věcná práva k nim;
    práva, která za nemovité věci prohlásí zákon (například o právo stavby)
    jednotky (byty či nebytový prostory a s nimi související podíl na společných částech domu)
    stavba spojená se zemí pevným základem, která není součástí pozemku (například z důvodu rozdílného vlastnictví)

O jednotlivé nemovitosti v Junáku - českém skautu se starají konkrétní organizační jednotky. Jejich správa zahrnuje nejen běžný denní provoz, ale také rozhodování o způsobu využívání, zajištění potřebných finančních prostředků, způsobu provádění údržby a potřebných oprav. Spolu s tím souvisí i odpovědnost za dodržování technických, hygienických a legislativních požadavků. Souhlasu Výkonné rady i u nemovitostí ve vlastnictví jednotlivých organizačních jednotek podléhá zcizení nemovitostí (prodej, darování, …) či výrazné omezení jejich práva užívání (např. dlouhodobý pronájem, zatížení věcným břemenem).

Nefinanční podpora v oblasti nemovitostí

Zde najdete přehled různých nástrojů nefinanční povahy, které vám mohou pomoci při získávání a správě nemovitostí.

Pomoc při vyhledávání možného tábořiště

Na facebooku byla vytvořena skupina Skautská tábořiště - reality, kde si skauti vyměňují informace o možnostech získat táborový pozemek do vlastnictví.

Společná smlouva k pojištění nemovitého majetku

Mít pojištěný majetek na způsobené škody je určitě rozumná věc. U staveb, kde jde často o hodnoty v řádu miliónů, by to měla být samozřejmost. Ústředí jednou za tři roky vybírá pojišťovnu, se kterou uzavře pojistnou smlouvu na majetek jednotek, které se do ní přihlásily (mohou tak učinit kdykoliv). Společná smlouva má řadu výhod:

  • lepší věcné podmínky pojištění, které s pojišťovnou dohadujeme i s ohledem na odlišnosti potřebné pro skauty
  • při pojištění více než 180 objektů po celé republice dosahujeme na velmi nízké ceny pojištění
  • k pojištění se mohou přihlásit i objekty, které by individuálně nebylo možné pojistit
  • můžeme využít podpory makléřské společnosti, která má odborný vhled do problematiky - ať už při zjišťování informací nebo při škodní události

Podrobnosti ke smlouvě jsou uvedeny v článku Pojištění majetku.

Skautská energie - úspora nákladů

Společný nákup elektrické energie a plynu potřebný v klubovnách a základnách šetří významné částky v provozních nákladech. Tiskové a distribuční centrum zajišťuje již několik let projekt Skautská energie a v soutěži dosažené ceny jsou oproti běžně dostupným na trhu znatelně nižší.

Podrobnosti k projektu jsou uvedeny v této sekci Křižovatky.

Základní vzory smluv

V souvislosti s příchodem nového Občanského zákoníku byly zpracovány vzory základních smluv. Řada z nich se týká i nemovitých věcí - darovací smlouva, nájemní smlouva nebo třeba kupní smlouva.

Tyto vzory smluv jsou základní formou záznamu vůle smluvních stran a je potřeba je používat s opatrností. Vždy je nutné zohlednit konkrétní okolnosti a případně smlouvu pozměnit či doplnit. Velmi doporučujeme obrátit se včas na odborníky - ať už v okolí střediska nebo běžné komerční služby. Vynaložené prostředky se mohou ukázat dobrou investicí. U nemovitostí je důležité si uvědomit, že vztahy se často nastavují na velmi dlouhou dobu a dobře vyjasněné vztahy s protistranou mohou předejít řadě komplikací.

V případě nějaké problematické či krizové situace, hrozící velké škody nebo ztráty majetku je vhodné se obrátit s žádostí o pomoc či informace na nadřízenou organizační jednotku nebo přímo na Kancelář ústředí.

Vzory smluv najdete zde.

Vnitřní předpisy a nemovitosti

Několik vnitřních předpisů se dotýká i nemovitých věcí. Pokud začneme Stanovami, pak článek (46) uvádí, že “Junák i organizační jednotky nakládají se svým jměním s péčí řádného hospodáře”. U nemovitostí, jejichž hodnota v řadě případů dosahuje miliónových výší, toto obecné ustavení nabývá konkrétních úkolů - starat se o ni, udržovat ji, zajistit, aby nemohla být zničena, pojistit ji proti způsobeným škodám, využívat ji zejména pro skautskou činnost atd.

O pořízení pozemků nebo budov může rozhodnout každá jednotka sama. Pokračování článku (čl. 46) uvádí podmínku souhlasu Výkonné rady při zcizení nemovitostí - tím se rozumí jakékoliv pozbytí vlastnických práv (např. prodej, darování). Souhlasu podléhá i výrazné omezení práva na jejich užívání - pod tím si je možné představit např. dlouhodobý pronájem (Hospodářský řád dlouhodobost definuje nad deset let (čl. 35). Smyslem článku je ochránit organizaci před chybami, ke kterým by mohlo dojít z neznalosti či z nesprávného postupu nebo v krajních situacích i úmyslně. Výkonná rada má možnost využít v těchto případech právní porady.

Nemovitosti, stejně jako jiný majetek, podléhají evidenci v účetnictví a každoroční kontrole v rámci provádění inventarizace (viz Směrnice k inventarizaci). Její nedílnou složkou je kontrola, zda je majetek zapsán v katastru nemovitostí (www.cuzk.cz - Nahlížení do katastru nemovitostí).

Vztah nemovitostí a daní

K nemovitým věcem se vztahují povinnosti v daňové oblasti. V textu shrnujeme pouze základní informace, podrobnější informace i s odkazem na konkrétní právní předpisy lze najít v metodickém listu zde.

Daň z nemovitých věcí

Tato daň se týká těch organizačních jednotek, které vlastní pozemky nebo stavby. Od placení daně jsme osvobozeni u všech staveb a těch pozemků, které se stavbami funkčně souvisí (jsou kolem ní nebo tvoří technické či funkční zázemí - dvůr, zahrada, parkovací místo atd.). Typickým příkladem, kdy daň každoročně musíme platit, jsou pozemky tábořišť, u kterých není žádná základna.

Důležité je, že osvobození nelze použít v těch případech, kdy je nemovitost používaná k podnikání nebo je pronajímána.

Ze zákona vyplývá povinnost podat daňové přiznání k této dani a to v prvním roce nabytí nemovitosti. V dalších letech není třeba daňové přiznání podávat, pokud nedošlo ke změnám.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Tato daň se týká jednotek v případě, že nakoupí stavbu nebo pozemek (jde o úplatný převod). Daň platí ten, kdo nemovitost získal. Osvobození od této daně se na střediska nevztahuje a musí podat přiznání k dani do tří měsíců po zápisu v katastru nemovitostí a daň zaplatit. V současné době daň činí 4 % z kupní (nebo odhadní) ceny.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 846x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.