....

Chyba na stránce: Pojištění majetku - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/pojisteni/pojisteni-majetku?autologin=1"

Pojištění majetku

Pojištění majetku

Od 1. 8. 2015 byla prodloužena rámcová smlouva sjednaná s Allianz pojišťovnou. Číslo pojistné smlouvy je 400 029 885.

V rámci této smlouvy lze pojistit movitý či nemovitý majetek. Smlouva byla sjednána s pojišťovnou tak, aby co nejvíce odpovídala specifikům skautské činnosti a byla pro OJ Junáka maximálně výhodná.

Uvedenou pojistnou smlouvou jsou kryta tato pojistná rizika:

 • živel (požár, úder blesku, výbuch, náraz nebo zřícení letadla, vichřice a krupobití, povodeň, zemětřesení, výbuch sopky, sesednutí, sesuv půdy, lavina a působení tíhy sněhu, přepětí následkem blesku, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, vystoupnutí vody z kanalizace)
 • krádež vloupáním včetně loupeže
 • prostý vandalismus
 • ostatní rizika (náraz vozidla, kouř a rázová vlna způsobená nadzvukovým letadlem, působení vody z vodovodního zařízení)

Popis výše uvedených událostí je uveden ve Všeobecných pojistných podmínkách a jiných smluvních ujednáních. V případě nejasností se podívejte na přesné znění pojistné smlouvy a těchto podmínek.

V případě zájmu o pojištění se organizační jednotka musí přihlásit za pomoci příslušného formuláře na ústředí (viz. níže).
Smlouva s pojišťovnou je uzavřena tak, aby bylo možné k pojištění přidat další majetek ke kterémukoli dni. 

Pojištění nemovitosti

V rámci pojištění nemovitostí je možné pojistit budovy a to jak ve vlastnictví OJ Junáka (nebo Junáka jako celku), tak i budovy ve vlastnictví jiných osob, které jsou pronajaty ke skautské činnosti.

Základní pojistná sazba nyní činí 0,241‰ z nové ceny, což je ještě nižší sazba než v předcházejícím pojistném období, kdy byla ve výši 0,292‰ z nové ceny.

K vyplnění přihlášky potřebujete:

 • název budovy, její využití, popis a přesnou adresu
 • průměrnou světlou výšku v metrech
 • velikost obestavěného prostoru v metrech krychlových
 • odhad ceny budovy z aktuálního znaleckého posudku nebo jiné písemnosti. Pokud odhad nemáte, cenu vypočítá pojišťovna
 • 2 fotografie objektu v digitální podobě

Vyplněnou přihlášku zašlete společně s fotografiemi na e-mail kancelar@skaut.cz.

Pojištění movitosti

Je možné pojistit movitý majetek, který se nachází v klubovně, skautském domě, základně či skladu (např. podsady, plachty, hangáry, dataprojektor, lodě,…). Objekt, ve kterém se majetek nachází, nemusí být ve vašem vlastnictví. Jedinou podmínkou je zabezpečení majetku dle smlouvy.

Výše pojistného je stanovena dle cenové kategorie, do které spadá celková hodnota pojišťovaného majetku:

Hodnota majetku Roční pojistné Roční pojistné od 1.8. 2017
do 150 tisíc Kč 213 Kč 155 Kč
150 - 250 tisíc Kč 340 Kč 250 Kč
250 - 350 tisíc Kč 468 Kč 340 Kč
350 - 450 tisíc Kč 595 Kč 420 Kč
450 - 550 tisíc Kč 723 Kč 520 Kč
550 - 700 tisíc Kč 850 Kč 720 Kč
nad 700 tisíc Kč individuální cena individuální cena

Zcela specificky jsou upraveny i podmínky pro zabezpečení movitých věcí. Odlišují se právě podle jednotlivých kategorií majetku. Podrobnosti a podmínky pro cenové kategorie jsou uvedeny v pojistné smlouvě a v přihlášce.
Pro každé pojištěné místo (tj. adresu) je potřeba vyplnit samostatnou přihlášku!

K vyplnění přihlášky potřebujete:

 • součet hodnoty pojišťovaných věcí, abyste vybrali správnou kategorii (hodnota majetku se stanoví dle pořizovací ceny)
 • název a adresu místa, ve které je pojišťovaný majetek
 • fotografie pojištěných míst (vnitřní pohled na celý prostor – každé místnosti zvlášť, k dokumentaci majetku zde umístěného)
 • fotografie majetku s vysokou hodnotou (např. kolem 15 tisíc), který je umístěn v pojištěném místě (dataprojektory, počítače, kopírka, elektrocentrála apod.) v digitální podobě

Vyplněnou přihlášku zašlete společně s fotografiemi na e-mail kancelar@skaut.cz.

Úhrada pojistného

Junák v oblasti pojištění majetku spolupracuje se zprostředkovatelem společností Respect a.s.. V průběhu roku je pojistné nově přihlášených nemovitostí fakturováno Junákem - českým skautem. Společnost Respect a.s. zpracovává čtvrtletně dodatek rámcové smlouvy a hromadně fakturuje Junáku za nově přihlášený majetek.
Od roku 2015 jsme se zprostředkovatelem uzavřeli dohodu, že roční fakturaci na základě námi předložených podkladů provedou sami. Došlo tím ke snížení administrativní zátěže při každoročním vystavování stovek faktur v průběhu letních prázdnin.

Koncem srpna či v průběhu září očekávejte fakturu za pojistné od společnosti Respect, která vám přijde na kontaktní e-mail jednotky.

Hlášení pojistné události

Pojistné události je nutné nahlásit do 3 dnů od jejího zjištění. Škodu by měla nahlašovat osoba, která zná nejlépe detaily pojistné události. Pojistnou událost nahlaste pomocí formuláře Oznámení škodní události z pojištění majetku. V případě potřeby je možné se obrátit na Ústředí – tel. 234 621 284.

Vyplněný formulář zašlete na adresu kancelar@skaut.cz

Dodatečně bude potřeba doložit:

 • zprávy hasičů či policie jako doklady upřesňující příčinu škody.
 • fotodokumentace nebo videozáznam

!-- document.write(' ');--> 

 

Ke stažení:

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3038x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu