....

Chyba na stránce: Pojištění majetku - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/pojisteni/pojisteni-majetku?autologin=1"

Pojištění majetku

Pojištění majetku

Nejen základnu, pojistit doporučujeme veškeré vybavení a majetek jednotky. Požáry, vloupání nebo vichřice se nevyhýbají ani skautskému prostředí. K pojištění je třeba se přihlásit, nemovitosti jednotlivě, vybavení souhrnnou přihláškou jednotky.

Pojištění je nastaveno tak, aby co nejvíce odpovídalo specifikům skautské činnosti a bylo výhodné jak krytím a pojistným plněním, tak i cenou. Věškerý přihlášený majetek  je pojištěn pod smlouvou číslo 400 043 451, u pojišťovny Allianz. Zapojeno je již přes 160 středisek nebo vyšších jednotek a přes 200 jejich nemovitostí. Přihlásit nový majetek lze kdykoliv během roku pomocí níže zmíněných přihlášek. Informace k nahlášení a řešení pojistných událostí jsou uvedeny na konci tohoto článku.

Od léta 2018 došlo ke změnám především v pojištění movitého majetku. Potrobněji jsou rozepsány v samostatném článku.
 

Pojistit lze

 • Nemovitosti - budovy a stavby včetně stavebních součástí a opocení, sloužící skautské činnosti (objekty vlastní i pronajaté)
 • Movitosti - zařízení a vybavení jednotek uložené v klubovnách, základnách, ve skladech a dalších místech, na území České republiky (podsady, nábytek, sportovní potřeby, nářadí, elektronika, uskladněné lodě atd.)
 

Rozsah pojištění:

Pojištění kryje škody vzniklé v důsledku následujících pojistných nebezpečí:

 • živelná rizika - vichřice a krupobití, povodeň, úder blesku, přepětí následkem blesku, zatečení, působení tíhy sněhu a lavina, zemětřesení, výbuch sopky, sesednutí, sesuv půdy
 • pád stromů, stožárů a jiných předmětů
 • působení vody z vodovodních zařízení (mrazem poškozené topení, prasklé přívodní hadičky atd.), vystoupnutí vody z kanalizace
 • požár, výbuch, kouř
 • náraz vozidla, náraz nebo zřícení letadla, rázová vlna způsobená nadzvukovým letadlem
 • Poškození zateplené fasády hlodavci a ptactvem
 • krádež vloupáním včetně loupeže, prostý vandalismus včetně škod sprejer), vandalský čin po vloupání – netýká se vybavení uloženého mimo zabezpečené prostory

a další náklady v souvislosti se škodou. Jedná se o náklady na:

 • vyklizení místa pojištění včetně stržení stojících částí, odvoz a uložení suti atd.
 • stavební úpravy a de/re-montáž nepoškozených věcí v souvislosti s pojistnou událostí
 • opravu oken, dveří a dalších stavebních součástí po vloupání
 • výměnu zámků a zabezpečení objektu při ztrátě klíčů po vloupání

Minimální výše spoluúčasti jednotky na škodní události činí:

 • 25 tis. Kč nebo 5% z výše škody pro povodeň
 • 20 tis. Kč pro požár a úder blesku
 • 5 tis. Kč nebo 10%  při vloupání
 • 5 tis. Kč nebo 5%  při vandalismu
 • 3-5 tis. Kč u ostatních rizik (s výjimkami)

 Přesnou výši limitů pojistného plnění, specifikaci pojistných nebezpečí a další podrobnosti naleznete přímo v uzavřená smlouvě a ve všeobecných podmínkách, které jsou ke stažení níže.

 

Cena

Výše pojistného je odvozena z hodnoty pojištěného majetku a skládá se z ceny za pojištění jednotlivých nemovitostí a ceny pojištění movitého majetku jednotky.

 • U nemovitostí činí roční pojistné přibližně 0,025 % z hodnoty nemovitosti. Ta se stanovuje v tzv. nové ceně, tj. v částce, za kterou lze v daném místě a v daném čase pojištěnou stavbu znovu postavit. Pojistné objektu v hodnotě 2 mil Kč tak aktuálně činí 500 Kč.
 • Movitý majetek jednotky lze souhrnně pojistit za cenu dle následující tabulky:
Hodnota majetku Roční pojistné
do 150 tis. Kč 150 Kč; 0 Kč u pojištěné nemovitosti
150 - 350 tis. Kč 280 Kč
350 - 550 tis. Kč 420 Kč
550 - 700 tis. Kč 520 Kč
nad 700 tis. Kč individuální řešení pojištění

 

Pojistné se platí jednou ročně na základě vystavené faktury, souhrnně za veškerý pojištěný majetek jednotky. Faktura je zároveň potvrzením o pojištění.

U nově přihlášeného majetku je faktura za poměrnou částku pojištění (dle počtu dnů do konce aktuálního pojistného období) vystavena Junákem - českým skautem. Pravidelnou fakturaci následně rozesílá společnost Respect, a.s., se kterou v oblasti pojištění dlouhodobě spolupracujeme. Faktury jsou odesílány zpravidla v průběhu září, na kontaktní mail jednotky uvedený ve skautisu.

 

Jak pojistit movitosti

Pod jednou přihláškou lze pojistit zařízení a vybavení jednotky uložené na více místech, v prostorách vlastích i pronajatých (je třeba nájemní smlouva). Lze pojistit také majetek uložený na volném prostranství (např. na tábořišti). Přesahuje-li hodnota vybavení jednotky 700 tis. Kč, pojištění bude řešeno individuálně.

K vyplnění přihlášky potřebujete:

 • Seznam míst (adres), kde je uloženo vybavení jednotky
 • hodnotu uložených věcí na jednotlivých místech (hodnota majetku se stanoví dle pořizovací ceny)
 • celkovou hodnotu majetku na přihlášce, podle které vyberete odpovídající výši pojištění
 • fotografie pojištěných míst (vnitřní pohled na celý prostor – každé místnosti zvlášť, k dokumentaci majetku zde umístěného)
 • fotografie vybavení s vysokou hodnotou (např. kolem 10 tisíc), který je v užívání jednotkou (vlastní nebo zapůjčený), například projektory, počítače, kopírka, elektrocentrála, přívěs, hangár apod.)

 Vyplněnou přihlášku zašlete společně s fotografiemi (nebo odkazem ke stažení) na e-mail kancelar@skaut.cz

Maximální výše pojistného plnění v případě krádeže vloupáním je omezena ujednáním o zabezpečení majetku.  Místo uložení musí dle hodnoty uloženého majetku splňovat následující:

A Majetek do hodnoty 150 tisíc Kč - prostor musí být uzamčen jedním zámkem, prosklené plochy osazeny běžným sklem a okna řádně uzamčena. Alternativou je bezpečnostní visací zámek; oka, kterými prochází, musí být vyroben z masivního materiálu stejné mechanické odolnosti jako třmen zámku.
B Majetek do hodnoty 350 tisíc Kč - prostor musí být uzamčen jedním zámkem s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy 2 (dle normy), prosklené plochy osazeny běžným sklem a okna řádně uzamčena.
C Majetek do hodnoty 700 tisíc Kč - prostor musí být uzamčen jedním zámkem s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy 2 (dle normy) a jedním přídavným bezpečnostním zámkem; prosklené plochy do 3 metrů musí být zabezpečeny mřížemi, okenicemi nebo roletou.
 Příklad: Naše jednotka má pojištěn mov. majetek v hodnotě 550 tis. Kč. U tábořiště máme malý sklad zabezpečený jen vysacím zámkem, přes rok jsou v něm uskladněny jen podsady v hodnotě  cca 100 tis. Kč. V červnu do něj ale převážíme hangáry a další vybavení na tábor, které jinak skladujeme na základně. Hodnota uloženého vybavení se tak navýší na 300 tis. Kč. Pokud v tu chvíli sklad vyhoří, je poskytnuto pojistné plnění do výše celkové škody. Pokud ale bude sklad před táborem vykraden, bude pojistné plnění poskytnuto max. ve výši odpovídající zabezpečení skladu, tedy 150 tis. Kč.

 

Pojištění nemovitostí

K vyplnění přihlášky potřebujete:

 • název budovy, její využití, popis a přesnou adresu
 • průměrnou světlou výšku v metrech
 • velikost obestavěného prostoru v metrech krychlových
 • odhad hodnoty budovy v nové ceně - pokud jej nemáte, hodnotu vypočítá pojišťovna
 • alespoň 2 fotografie objektu (jako celku)
 • fotografie jednotlivých místností k dokumentaci majetku zde umístěného
 • fotografie vybavení s vysokou hodnotou

 Vyplněnou přihlášku zašlete společně s fotografiemi (nebo odkazem) na e-mail kancelar@skaut.cz.

 Součástí pojištění nemovitosti je také pojištění uloženého vybavení - movitostí v hodnotě do 150 tisíc Kč (nepřiplácí se). Chcete-li uložené vybavení pojistit ve vyšší hodnotě, je třeba jej pojistit přihláškou pojištění movitostí.

 Pojistit lze zpravidla pouze celou nemovitost, nikoliv jednotlivé jednotky nebo místnosti. Pojistit lze také soubor nemovitostí na jedné adrese. Problematické naopak může být pojištění táborových staveb, které často neodpovídají charakteru trvalé stavby.

 

Smlouvou je dále sjednáno

Pojištění elektroniky

řeší škody, ke kterým vedla nedbalost, neodborné zacházení, nešikovnost, úmysl nebo zlomyslnost třetích osob, krádež vloupáním, požár s nebo bez světelného výboje, vada materiálu, výrobní vada, zkrat, přepětí, a z jakékoliv jiné příčiny, která není uvedena ve výlukách, a která vyžaduje opravu nebo výměnu.

Pojištění se týká majetku jednotky, nikoliv osobních věcí dětí a vedoucích.

Maximální výše plnění je 200 tis. Kč a spoluúčast 1 000 Kč (při pádu elektroniky je spoluúčast min. 25%).

Pojištění strojů

Toto pojištění řeší škody, jejichž příčinou jsou např. výrobní vada, chyba při montáži, nedostatečná zkušenost, nešikovnost, selhání měřících, regulačních nebo bezpečnostních zařízení, přetlak páry, plynu nebo kapaliny, nedostatek vody v kotlích, fyzikální výbuch, utržení či roztržení odstředivou silou, zkrat, nebo z jakékoliv jiné příčiny, která není uvedena ve výlukách z pojištění, a která vyžaduje opravu nebo výměnu.

Maximální výše plnění je 100 tis. Kč a spoluúčast 10 000 Kč pro každou pojistnou událost.

Pojištění rozbití skla

řeší škody na pevně osazeném zasklení budovy.

Maximální výše plnění je 100 tis. Kč a spoluúčast 1 000 Kč

 

 

 

Hlášení a řešení pojistných události

Škodu (pojistnou událost) je třeba co nejdříve nahlásit na ústředí – tel. 234 621 240 nebo mail kancelar@skaut.cz. Škodu by měla nahlašovat osoba, která zná nejlépe detaily pojistné události. K pojistné události je nutné do tří dnů od jejího zjištění vyplnit Oznámení škodní události z pojištění majetku.

 

Vyplněné oznámení zašlete na adresu kancelar@skaut.cz

 Dodatečně bude potřeba doložit:

 • zprávy hasičů či policie jako doklady upřesňující příčinu a odhad škody.
 • fotodokumentace nebo videozáznam dokumentující rozsah poškození. V případě vloupání je vždy nutné přivolat policii, která zajistí zdokumentování místa
 • doklady prokazující hodnotu poškozeného majetku, popř. faktury za opravu nebo obnovu majetku, na základě kterých pojišťovna stanoví výši pojistného plnění

 S pojišťovnou komunikujeme prostřednictvím zprostředkovatele pojištění, společnosti Respect. V případě rozsáhlejších škod pojišťovna na místo vysílá likvidátora. Výplata pojistného plnění proběhne po dořešení pojistné události, prostřednictvím Junáka - českého skauta. Výše spoluúčasti je stanovena dle smlouvy, zpravidla minimálně ve výši 5 000 Kč.

 

V případě nejasností nebo dotazů k oblasti pojištění majetku se nám ozvěte na kancelar@skaut.cz nebo tel. 234 621 240.

 

Martin Hrouza

Koordinátor dotací a pojištění

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 5838x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu