....

Chyba na stránce: Majetek a inventarizace - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/predpisy-a-metodiky/majetek-a-inventarizace?autologin=1"

MAJETEK A INVENTARIZACE

Majetek a inventarizace

Majetek ve vlastnictví organizačních jednotek

Pro tuto problematiku byly ústředím Junáka vypracovány dva dokumenty: Směrnice k majetku Junáka, která je závazným dokumentem pro organizační jednotky a Metodický list Majetek nejen z účetního pohledu, který danou problematiku vysvětluje podrobněji.

Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. dělí majetek na krátkodobý a dlouhodobý (= majetek s dobou užitelnosti delší jak jeden rok). Dlouhodobý majetek lze dále dělit na hmotný majetek (budovy, stavby, pozemky, stáda, ale i vinice a chmelnice), nehmotný majetek (např. software, licence, ...), a finanční majetek (cenné papíry, ...).

V rámci podvojného účetnictví rozlišujeme toto dělení majetku:

  • Dlouhodobý nehmotný majetek (ocenění vyšší než 60 000 Kč) - jedná se o nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, ostatní dlouhodobý nehmotný majetek;
  • Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný (ocenění vyšší než 40 000 Kč) - jedná se o stavby, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo a tažná zvířata, drobný dlouhodobý hmotný majetek pořízený do 31.12.2002 a ostatní dlouhodobý hmotný majetek;
  • Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný (ocenění vyšší než 40 000 Kč) - pozemky, umělecká díla a sbírky.

Kategorie Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byla k 1.1.2003 zrušena, o tomto majetku se účtuje rovnou do nákladů, a zároveň je evidován v operativní evidenci (pozn. co je operativní evidence, či z jakých částí se skládá je podrobněji uvedeno v Metodickém listu: Majetek nejen z účetního pohledu).

Dle Směrnice k majetku Junáka musí být s majetkem Junáka nakládáno účelně a hospodárně. Nesmí být využíván v rozporu s posláním Junáka a k takovému využití nesmí být ani poskytnut třetí osobě. S majetkem je oprávněn nakládat vedoucí organizační jednotky (pokud vnitřní předpis či rozhodnutí nadřízeného orgánu nestanoví jinak). Nabytí i pozbytí majetku musí být doloženo dokladem, pro pozbytí majetku je dokladem likvidační protokol. Nakládání s nemovitým majetkem (zejména zcizení či zřízení věcného břemene) podléhá schválení Výkonné radě Junáka.

Inventarizace

Inventarizací se rozumí soubor činností, které jsou nutné k porovnání skutečného stavu majetku a závazků se stavem zachyceným v účetní a operativní evidenci. Inventurou se rozumí jednotlivá činnost, která spočívá ve zjištění skutečného stavu k určitému okamžiku u jednotlivých složek majetku a závazků. Inventarizace je buď řádná (v termínu účetní uzávěrky) či mimořádná - kdykoliv v průběhu roku, pokud to situace vyžaduje (předávání funkce, živelná pohroma...). Inventarizaci provádí inventarizační komise složená nejméně ze dvou členů.

Podrobnější informace jsou shrnuty ve Směrnici k inventarizaci:

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 5793x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

3 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu