....

Chyba na stránce: Předpisy k hospodaření - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/predpisy-a-metodiky/predpisy-k-hospodareni?autologin=1"

Předpisy k hospodaření

Předpisy k hospodaření

 

Vnitřní předpisy

Hospodářský řád Junáka

Pomineme-li Stanovy Junáka, je hlavním předpisem stanovujícím pravidla k hospodaření v naší organizaci Hospodářský řád Junáka. Z něho vycházejí návazné směrnice v těch oblastech, které potřebují podrobnější úpravu.

Směrnice k majetku 
Směrnice upravuje základní pravidla pro nakládání s majetkem organizačních jednotek Junáka. Zvláště řeší případy dispozice s nemovitým majetkem, která podléhá souhlasu Výkonné rady Junáka.

Směrnice k inventarizaci 
Směrnice upřesňuje povinnosti organizačních jednotek vyplývající ze zákona o účetnictví týkající se každoroční inventarizace majetku a závazků.

Směrnice k proplácení cestovních náhrad 
Směrnice stanoví podmínky, za kterých mohou organizační jednotky proplácet cestovné.

Směrnice k proplácení telekomunikačních poplatků 
Směrnice stanoví podmínky, za kterých mohou organizační jednotky proplácet telekomunikační poplatky (náklady na telefonování a internet).

Směrnice k dotacím na aktuální rok 
Směrnice vydávaná zpravidla na začátku kalendářního roku stanovuje pravidla pro poskytování dotací organizačním jednotkám (informace jak a kdy žádat, podmínky využití dotace, způsob a termín vyúčtování). Kromě obecně platných pravidel obsahuje podrobnosti pro provozní dotace,  dotace na vzdělávací akce, opravy a údržbu, celostátní akce, neorganizovanou mládež a investiční dotace.

Směrnice k žádostem o vybrané dotace 
Směrnice vydávaná zpravidla v průběhu letních měsíců obsahuje náležitosti a termíny žádostí o dotaci na neorganizovanou mládež, rádcovské akce, na opravy základen a na investice na následující rok.

Předpisy k účetnictví

Zákon o účetnictví 
Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. (ve znění účinném od 1. ledna 2016).

Vyhláška č. 504/2002
Vyhláškou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, u kterých není hlavním předmětem činnosti podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví (ve znění účinném od 1. ledna 2016).

Vyhláška č. 325/2015
 Vyhláškou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví (ve znění účinném od 1. ledna 2016).

České účetní standardy 
Dle zákona o účetnictví vydalo Ministerstvo finanční ČR tzv. České účetní standardy, které mají určitým způsobem doplňovat či zpřesňovat výklad vyhlášky a zákona (mají tedy pouze metodický význam). Původní české účetní standardy mají čísla 401 – 414.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 7750x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

3 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu