....

Chyba na stránce: Kontrolní činnost - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/revizni-cinnost/1075-kontrolni-cinnost?autologin=1"

Kontrolní činnost

Kontrolní činnost

Kontrola je nezbytnou součástí každého řízení, je velmi potřebná a i Junák by měl v rámci své činnost věnovat pozornost vnitřním kontrolním procesům. Systém kontroly vede k odhalení neúmyslných chyb, nepořádků a nehospodárností, jeho absence dává prostor pro jednoduché provedení nepravostí.

 

Interní kontrola

Jsme zvyklí, že kontrola probíhá v oblasti hospodaření – nakládání s majetkem, dodržování rozpočtu, nakládání s dotacemi a dary, vedení účetní evidence. Zároveň by však kontrola neměla opomíjet soulad s obecnými právními předpisy, vnitřními předpisy Junáka nebo rozhodnutími orgánů dané jednotky. Odpovědnost za provádění řádné kontroly má především vedení dané organizační jednotky – vedoucí, hospodář, členové rady.

Junák má ve vnitřních předpisech zapracován i další důležitý kontrolní mechanismus – revizní komise, které jsou povinně zřízeny u všech organizačních jednotek. Členové revizní komise jsou voleni sněmem a měli by působit ideálně ve dvou rovinách:

  • s důvěrou svých volitelů a znalostí místních podmínek kontrolovat, že s prostředky a majetkem jejich jednotky se nakládá účelně,  
  • s odbornou znalostí kontrolovat, že středisko hospodaří v souladu s obecnými i vnitřními předpisy.

V běžných situacích je jejich úkolemn ve spolupráci s vedením jednotky, pracovat na zlepšení úrovně hospodaření, v krizových situacích pak upozornit na zásadní pochybení vedení jednotky, případně nadřízené organizační úrovně.

 

Revizní komise se při své činnosti řídí Revizním řádem Junáka a ke své činnosti nezbytně potřebují znalost předpisů v oblasti hospodaření.

Předpisy k hospodaření jsou uvedeny v této sekci. Hospodáři dále mohou využít metodické materiály uvedené zde

 

Externí kontrola

Organizační jednotky mohou být kontrolovány také externěúzemními finančními orgány (např. finančními úřady) a také orgány poskytovatelů dotací (ministerstvy, odbory interní kontroly krajů či obcí).

Tyto kontroly se zaměřují zejména na soulad využití poskytnutých dotací a grantů se zákony, pravidly poskytovatele a předloženým projektem či žádostí. Podle typu kontroly mohou kontrolní orgány postupovat buď podle daňového řádu (zákon 280/2009 Sb.) nebo zákona o finanční kontrole ve veřejné správě (320/2001 Sb.).

Dopady externí kontroly mohou být velmi zásadní. Doporučujeme, aby organizační jednotka, která je kontrolována o prováděné kontrole informovala svou nadřízenou jednotku a Kancelář ústředí Junáka, které mohou případně poskytnout radu nebo pomoc.

 

logo

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.