....

Chyba na stránce: Daňové a právní souvislosti darů - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/zdroje-financovani/621-granty-a-dary-fundraising/1229-danove-a-pravni-souvislosti-daru?autologin=1"

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

K zajištění poslání Junáka bezpochyby potřebujeme i peníze. Na této stránce uvádíme základní zdroje, ze kterých je činnost organizačních jednotek financována.

Daňové a právní souvislosti darů

Středisek se v souvislosti se získáváním peněz z jiných zdrojů než dotací a grantů dotýkají právní a daňové záležitosti, které je třeba vnímat a řešit nejlépe předem.

Nejčastějším způsobem získání finančních prostředků je darování. Dárce bezplatně (a bez protislužby) převádí majetek obdarovanému. Zcela odlišně je daňově pohlíženo na smlouvu, ve které se příjemce peněz zavazuje vykonat něco pro poskytovatele (v případě jednotek Junáka jde často o poskytnutí reklamy nebo nějaké služby, třeba úklidu). Není rozhodující, jak je převod prostředků nazýván ve smlouvě, ale je skutečný obsah smlouvy.

Pro střediska je nejjednodušší vždy přijmou peníze jako dar. Pro podnikatele a firmy bývá často upřednostněna forma protislužby (mohou si to započíst do svých daňových nákladů). Doporučujeme vždy před uzavřením jiné smlouvy než darovací konzultovat situaci s hospodářem nebo dalšími odborníky. V metodickém listě naleznete podrobnější charakteristiku darů, postupy jejich účtování, zákonné požadavky na jejich evidenci a dopad na daňovou problematiku při uzavření jiné smlouvy než darovací. (METODIKA SE V SOUČASNÉ DOBĚ UPRAVUJE).

Smlouva

Darovací smlouva musí být písemná, je-li předmětem daru nemovitost a u movité věci, nedojde-li k odevzdání a převzetí věci při darování. Doporučujeme uzavírat darovací smlouvy u všech darů, jejichž hodnota přesáhne několik málo tisíc korun.

Z daňových důvodů je u org. jednotek Junáka nutné prokázat účel, ke kterému jim byl dar poskytnut. Doporučujeme proto ve smlouvách tento účel uvádět – buď obecně (za účelem ochrany a výchovy dětí a mládeže) nebo konkrétně (na uspořádání letního tábora 5. oddílu).

Daně a dary

Od 1. 1. 2014 došlo ke změně při zdaňování darů, řídí se nově zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Organizační jednotky již nepodávají samostatné daňové přiznání k dani darovací.

Příjmy z darů jsou stále pro Junáka osvobozené. Nově bude zpravidla nutné v hospodaření jednotek sledovat použití darů na konkrétní účely. Podrobnosti je možné najít v metodickém listu (METODIKA SE V SOUČASNÉ DOBĚ UPRAVUJE).

Daňový pohled na dary z hlediska dárců

Dárce má možnost odečíst si poskytutý dar OJ Junáka ze základu pro výpočet vlastní daně z příjmu. Dar musí být poskytnut na účel uvedený zákonem na podporu a ochranu mládeže (§ 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů) a v určité výši – viz popis níže.

Zda může dárce odpočet z daru uplatit, zpravidla nejsme schopni poznat, musí tuto možnost zvážit sám dárce. Můžeme na možnost odpočtu případně upozorňovat.

a) Dárcem je fyzickou osobou

Minimální souhrnná výše darů, která se dárci vyplatí darovat vzhledem k odpočtu z daňového základu za rok je 1 000 Kč, v menší částce může být dar jen v případě, že je to minimálně 2 % z daňového základu dárce. Nejvýše lze odečíst 15 % ze základu daně.

b) Dárce je právnickou osobou

Minimální výše jednotlivého daru, která se dárci vyplatí darovat vzhledem k odpočtu z daňového základu je 2 000 Kč. Nejvýše lze odečíst 10 % ze základu daně.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2314x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu