....

Chyba na stránce: Fond nemovitostí Junáka - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/zdroje-financovani/fond-nemovitosti-junaka?autologin=1"

Fond nemovitostí Junáka

Fond nemovitostí Junáka

Fond nemovitostí Junáka (FNJ) shromažďuje prostředky na pomoc střediskům při pořizování a údržbě nemovitostí – kluboven, skautských domů, základen a tábořišť. Ústřední orgány Junáka dlouhodobě podporují získávání nemovitého majetku nezbytného pro skautskou činnost do vlastnictví jednotek.

Forma podpory

Prostředky fondu lze čerpat v podobě bezúročné půjčky nebo účelově vázaného daru. O půjčku a dar je možné žádat zároveň. V případě, že má jednotka nákup nemovitosti rozjednán a kupní smlouva dosud nebyla podepsána, může požádat také o příslib daru nebo půjčky.

Bezúročná půjčka

Půjčku je možné poskytnout na pořízení, údržbu a obnovu nemovitých věcí v majetku organizačních jednotek. Splatnost půjčky je v běžných případech do 6ti let, nepřekračuje ale hranici 10ti let. Poskytnutí je vázáno na schválení komisí FNJ.

Účelový dar

je možné využít na:

  • pořízení pozemku - výše příspěvku může činit zpravidla 20 % z vynaložených nákladů (25% u pozemků pod klubovnami);
  • pořízení věcného práva k pozemku - výše příspěvku může činit 15 – 30 % z vynaložených nákladů
  • pořízení stavby, která bude sloužit pro pravidelnou oddílovou činnost (klubovna, skautský dům) - výše příspěvku zpravidla 10 % z vynaložených nákladů.

Komisí schválený dar nebo příslib daru lze čerpat po podpisu kupní smlouvy. O dar lze požádat nejpozději do 6ti měsíců od podpisu kupní smlouvy.
Pro poskytnutí daru je závazná jak schválená částka, tak i procento z nákladů na pořízení nemovitosti.

Přijetím účelového daru z FNJ se žadatel zavazuje, že při převodu nemovitosti vrátí do FNJ částku, která se určí jako součin procenta původně poskytnutého daru a nové prodejní ceny nemovitosti, nejméně však darovanou částku.


Žádost o prostředky

O finanční příspěvek požádá organizační jednotka vyplněním žádosti (společná pro dar, půjčku i příslib daru nebo půjčky) a připojením doplňujících příloh.

K žádosti připojte vhodné dokumenty k posouzení žádosti:

  • popis, co s plánovanou nemovitostí zamýšlíte, plánovaný harmonogram nákupu nebo oprav nemovitosti,
  • fotodokumentaci budovy či pozemku (1 či 2 charakteristické fotografie),
  • výpis z katastru nemovitostí(stačí jednoduchý výpis z internetu),
  • a další přílohy dle uvážení žadatele.

 

Vyplněnou žádost včetně příloh doručte do kanceláře ústředí poštou, osobně, nebo zašlete mailem na kancelar@skaut.cz.

Nejbližší termín pro podávání žádostí je 15. 2. 2020.

 Komise fondu:

O poskytnutí příspěvků z FNJ rozhodnuje nejméně pětičlenná komise jmenováná Výkonnou radou. Komise při svém rozhodování zohledňuje důvodnost žádostí, efektivnost využívání prostředků, schopnost žadatele vrátit poskytnuté prostředky a množství volných prostředků ve FNJ. Komise FNJ zasedá k posouzení žádosti o prostředky zpravidla třikrát ročně, v případě akutnosti žádosti může rozhodnout i v průběhu roku.

Členy komise jsou: br. Brzobohatý, ses. Růžičková, br. Cvrček, ses. Jirásková, Veronika Dlabalová  a ses. Markéta Olišarová (z titulu funkce zpravodjky VRJ pro ústředí).

 

Přehled poskytnutých zápůjček k 31. 12. 2019: 

Poskytnuté dary k 31. 12. 2019: 

 Ke stažení:

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 7485x

Práce s článkem

4
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu