....

Chyba na stránce: Fond nemovitostí Junáka - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/zdroje-financovani/fond-nemovitosti-junaka?autologin=1"

Fond nemovitostí Junáka

Fond nemovitostí Junáka

Fond nemovitostí Junáka shromažďuje prostředky na pomoc střediskům při pořizování a údržbě nemovitostí – kluboven, skautských domů a základen. Ústřední orgány Junáka dlouhodobě podporují získávání nemovitého majetku nezbytného pro skautskou činnost do vlastnictví jednotek.

Formy podpory z FNJ

Prostředky z Fondu nemovitostí Junáka (FNJ) lze čerpat v podobě:

  1. bezúročné půjčky,
  2. účelově vázaného daru – organizační jednotka jej bude moci využít výhradně k nákupu nemovité věci do svého vlastnictví.

Půjčku je možné poskytnout na pořizování, údržbu a obnovu nemovitých věcí v majetku organizačních jednotek. O délce splatnosti půjčky rozhoduje komise FNJ, v běžných případech nepřekračuje 10 let.

Účelový dar je možné poskytnout na:

  • pořízení pozemku - výše příspěvku může činit 15 – 30 % z vynaložených nákladů;
  • pořízení věcného práva k pozemku - výše příspěvku může činit 15 – 30 % z vynaložených nákladů
  • pořízení stavby, která bude sloužit pro pravidelnou oddílovou činnost (klubovny) - výše příspěvku může činit 5 - 15% z vynaložených nákladů.

Přijetím účelového daru z FNJ se žadatel zavazuje, že při prodeji  nemovitosti vrátí do FNJ částku, která se určí jako součin procenta původně poskytnutého daru a nové prodejní ceny nemovitosti.

Komise fondu:
O poskytnutí příspěvků z FNJ rozhodnuje nejméně pětičlenná komise, kterou jmenuje Výkonná rada. Komise při svém rozhodování zohledňuje důvodnost žádostí, efektivnost využívání prostředků, schopnost žadatele vrátit poskytnuté prostředky a množství volných prostředků ve FNJ.

Aktuálně jsou členem komise br. Jech, br. Brzobohatý, ses. Růžičková, br.Cvrček, br. Slunéčko (z titulu funkce hospodářského zpravodaje Junáka).

Žádost o prostředky

O finanční příspěvek požádá organizační jednotka vyplněním formuláře a připojením vhodných příloh.

K žádosti je vhodné připojit:

  • popis, co s plánovanou nemovitostí zamýšlíte, plánovaný harmonogram nákupu/oprav nemovitosti,
  • fotodokumentaci budovy či pozemku (1 či 2 charakteristické fotografie),
  • výpis z katastru nemovitostí(stačí jednoduchý výpis z internetu),
  • a další přílohy dle uvážení žadatele.

 

Žádosti a přílohy je možné doručovat e-mailem na kancelar@skaut.cz.

Nejbližší termín pro podávání žádostí je 30.5.2018.

 

Poskytnuté půjčky a splátky půjček k 31. 12. 2017 jsou přehledně zpracovány v následující tabulce: 

Poskytnuté dary k 31. 12. 2017 jsou zpracovány zde: 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3482x

Práce s článkem

4
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu