....

Chyba na stránce: Registrace - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/registrace/faq-a-dulezite-pojmy/1059-registrace?autologin=1"

Registrace

Registrace

Základní informace k registraci 2015

Na základě nových stanov se registrace řídí pouze Směrnicí k registraci (nový předpis tak spojí v současnosti platnou Směrnici k registraci a Pokyn k registraci pro rok 2014), která bude teprve vydána. Nicméně jednotlivá ustanovení se až na drobnosti nemění. 

Registrace roku 2015 a ústřední registrační kategorie jsou již založeny.

Pro zpřístupnění účtů, přiřazení rolí, založení registrace roku 2015 a nastavení registračních kategorií pro rok 2015 byly stanoveny následující termíny:

 1. Kancelář ústředí Junáka ověří existenci účtů krajů a založí registraci roku 2015 a ústřední registrační kategorie nejpozději do 2. 12. 2014,
 2. Kancelář ústředí Junáka ověří existenci účtů ZvOJ nejpozději do 2. 12. 2014,
 3. kraje zpřístupní účty okresům a sobě přímo podřízeným střediskům a založí registraci roku 2015 a krajské registrační kategorie nejpozději do 9. 12. 2014,
 4. okresy zpřístupní účty střediskům a založí registraci roku 2015 a okresní registrační kategorie nejpozději do 16. 12. 2014,
 5. střediska založí registraci roku 2014 a střediskové registrační kategorie nejpozději do 2. 1. 2015.
střediska předávají registraci okresům (příp. krajům)okresy předávají registraci krajůmkraje a ZvOJ odevzdávají registraci do KÚJ
31. 1. 2015 14. 2. 2015 28. 2. 2015
 • Junácké okresy a kraje nemohou stanovit podřízeným jednotkám pozdější termín odevzdání registrace. Registracijednotky jemožné odevzdat až v roce 2015.*

Součástí registračních dat zůstává také hospodářský výkaz za rok 2014. Výkaz vyplní všechny OJ online ve skautISu v období mezi 1. 1. a 15. 4. 2015 (jednotky využívající odkladu pro podání daňového přiznáí je stanoven dodatečný termín 10. 7. 2015, což musí být při založení výkazu ve skautISu označeno).

Členské příspěvky

Náčelnictvo Junáka stanovilo svým usnesením odvod z členských příspěvků na rok 2015 v této výši:

 1. 235,– Kč na člena pro Junák jako celek (195,– Kč v případě, že dotyčný odmítne odběr časopisu),
 2. dále 250 Kč za každé telefonní číslo člena zapojené v STS pro Junák jako celek,
 3. dále 24 Kč za členskou kartu člena (18 Kč za členskou kartu člena v případě, že si objedná karty celý oddíl či středisko),
 4. maximálně 130,– Kč na člena pro každou vyšší organizační jednotku (kraj nebo okres).

Pro zaplacení odvodů byly stanoveny následující termíny, odlišné od termínů odevzdání údajů:

 1. střediska zaplatí odvod z členských příspěvků okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo v kraji) nejpozději 28. 2. 2015,
 2. okresy zaplatí odvod z členských příspěvků krajům nejpozději 14. 3. 2015 a
 3. kraje a ZvOJ zaplatí odvod z členských příspěvků do Kanceláře ústředí Junáka nejpozději 28. 3. 2015.

Odvody z členských příspěvků zašlou kraje a ZvOJ na účet číslo 2100437022/2010 u Fio, a. s., jako variabilní symbol použijí číslo jednotky, jako konstantní symbol pak 0558.

Kontrola registrace

Před odevzdání registrace je vhodné využít možnost provést kontrolu. SkautIS automatick vyhodnotí stav zadaných údajů a vypíše seznam chyb. Zjištěné závady se dělí do pěti skupin. Více v samostatném článku. Je doporučené zjištěné závady ještě před odevzdáním registrace odstranit. Velké množství závad nebo jejich opakování (zejména výjimky) mohou být překážkou převzetí registrace nadřízenou jednotkou.

Z důvodu snazší kontroly registrace budou VOJ mít k dispozici ve své registraci v rámci zobrazení „komentářů“ možnost zobrazit si najednou přehled všech registračních vad podřízených jednotek.

K jednotlivým stavům je ze strany nadřízené jednotky možné doplnit vyjádření (jednotce bude zasláno zprávou při přebírání registrace). Při kontrole registrace se od nadřízené jednotky očekává:

 1. uvést vyjádření zejména ke stavům typu Výjimka (přinejmenším takovým, kde má nadřízená jednotka výjimku udělit),
 2. při reakci na tyto stavy brát v potaz, zda se tato situace neopakuje více let.

Kontrola zadaných údajů

Kontrola osobních údajů

kontrola kvalifikací

Kontrola dekeretů a kurzů

Kontrola časopisů

SkautIS v rámci nové agendy vzdělávacích akcí od roku 2014 slouží k zadávání většiny kvalifikací Narazíte-li u některé osoby na nesoulad mezi skutečností a údaji ve skautISu, využijte formuláře ve skautISu pro nahlášení nesrovnalostí.

Poznámky

 • Rozhodný den jako takový se od letošní roku ruší.
 • Nadále již neexistuje registrace "po termínu". Všechny osoby zapsané v seznamu členů ve skautISu musí být v daném roce registrovány.

 

Další informace najdete

 

Přenos dat

Údaje o členech a jednotkách bude moci vyplňovat v systému skautIS kdokoliv s přístupovými oprávněními (např. vedoucí/adminis­trátor jednotky), pokud byste přesto zasílali nějaká osobní data přes internet, použijte prosím zabezpečenou službu SkautDisk na adrese https://www.skautdisk.cz­

Otázky, náměty a připomínky

S případným dotazy a připomínkami se, prosíme, obracejte:

 • v první řadě na své střediskové, popř. okresní či krajské zpracovatele registrace
 • pokud neuspějete tak na e-mail: registrace@skau­t.cz
 • v mimořádně akutních případech pak telefonicky na správní oddělení KÚJ (tel. 234 621 278)
logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu