....

Chyba na stránce: Postup při registraci - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/registrace/faq-a-dulezite-pojmy/294-navody/2221-postup-pri-registraci?autologin=1"

Postup při registraci

Postup při registraci

Novou nápovědu s podrobnými návody pro celou problematiku registrace najdete na webu nové nápovědyhttps://napoveda.skaut.cz/skautis/registrace (informace v tomto článku jsou již zastaralé).

Pro registraci jednotky (oddílu) v příslušném roce je třeba provést několik na sebe navazujících kroků (jednotlivé kroky doplňují obrázky s popisky a případně odkazy na další informace v nápovědě skautISu nebo jinde):

Registrace se provádí na záložce Registrace u vybrané (=vaší) jednotky. K provedení celé registrace je třeba mít nastavenou příslušnou roli Vedoucí/Administrátor jednotky, kterou registrujete. Můžete také pracovat jako Vedoucí/administrátor nadřízené jednotky. Změna role se provádí v pravém horním rohu po přihlášení. Přiřazení pracovní role osobě - popis v nápovědě skautISu. Popis uživatelských rolí a jejich práva - v nápovědě skautISu.

1 - Založte registraci jednotky pro příslušný rok, včetně registrace družin

Pro založení klikněte na tlačítko Založit registraci na kartě Registrace. Mezi roky registrace se můžete přepínat pomocí rolovacího menu Rok. SkautIS vždy dovolí založit pouze registraci pro aktuální rok a lze ji založit pouze v případě, že je již založena také na vyšší organizační úrovni. V opačném případě skautIS ohlásí chybu. V tomto případě kontaktujte nadřízenou jednotku a požádejte o založení registrace.

V oddílech je možné při zakládání registrace oddílu rovnou založit registrace družin. Z jednoho místa je možné zrušit neexistující či založit nové družiny, které v oddíle jsou. Nehrozí tedy problém, aby se vyskytl při další práci problém s družinami. Více přiložený obrázek 2.

2 - Převezmětě nebo založte vlastní registrační kategorie

Registrační kategorie se přebírají na příslušné kartě. Ke kategoriím pouze přiřadíte částku, kterou vybírá vaše jednotka (celkový registrační poplatek se skládá z částek, které vybírají jednotlivé stupně organizační struktury, tedy ústředí, kraje, okresu (pokud existuje) a střediska; každý z těchto stupňů může, ale nemusí vybírat příspěvek, jehož výši přidá do příslušné kolonky; při přebírání kategorií tak v přehledné tabulce vidíme, jaké kategorie založily nadřízené jednotky a jaký poplatek tyto jednotky vybírají).

SkautIS umožňuje vytvoření mnoha registračních kategorií dle potřeb jednotky - z jedné kategorie nadřízené jednotky tak můžete vytvořit řadu dalších, které se budou lišit částkou, kterou vaše jednotka bude vybírat. Středisko tak může založit speciální kategorie s různou výší příspěvku pro různé skupiny osob (například pro sourozence, pro vedoucí, kategorie s časopisem apod.) Každou kategorii lze pojmenovat a do poznámky uvést, pro kterou skupinu je kategorie přesně určena.

Registrační kategorii je možné smazat a upravovat do doby, než bude použita některou podjednotkou nebo pod touto kategorií bude někdo zaregistrován. Při nutnosti smazat již používanou kategorii musíte nejprve smazat registraci členů s touto kategorii a/nebo smazat odvozené kategorie na podřízených jednotkách.

Poplatek za účat osoby v STS a poplatek za výrobu členské karty se přiřadí automaticky - není třba ho tedy přidávat jako zvláštní registrašční kategorii pro osoby využívajající tyto doplňkové služby.

3 Registrace členů

Po provedení předchozích kroků může proběhnout samotný akt registrace členů. Na kartě Registrované osoby klikneme na Přidat. Zobrazí se seznam dosud neregistrovaných osob. Vybereme rolováním příslušnou registrační kategorii a zaškrtneme v seznamu osob ty, pro které je daná kategorie určena. Výběr potvrdíme. Tento postup opakujeme, dokud není seznam osob po kliknutí na tlačítko "přidat" prázdný.

Jak na hromadnu změnu členství na samostatné stránce v nápovědě skautISu.

4 Kontrola registrace

Před odevzdáním registrace proveďte kontrolu na kartě Základní údaje pomocí tlačítka Zkontrolovat registraci. SkautIS v přehledné tabulce zobrazí chyby, které se v registraci nachází. Ideálně by měla být registrace bez chyb. SkautIS bude požadovat odstranění všech závažných chyb, další chyby je možné okomentovat nebo jsou pouze připomenutím. Kontrolu můžete provést kdykoli během zpracování registrace a chyby tak průběžně odstraňovat. Více o chybách, jejich typech a možnostech nápravy v samostatném článku.

Před odevzdáním je ještě vhodné zkontrolovat přiřazené časopisy jednotlivým členům. SkautIS umožňuje kontrolovat, případně provést hromadnou změnu druhu debíraného časopisu všem členům najednou. Více na samostatné stránce v nápovědě skautISu.

Nárok na časopis, ukončení odebírání z důvodu ukončení členství se provádí v okamžiku odevzdání registrace.

5 Odevzdání registrace

Registraci lze odevzdat tlačítkem Odevzdat registraci nadřazené jednotce. Při odeslání je provedena kontrola registrace, odeslat lze jen registrace bez závažných (červených) nedostatků. Všechny ostatní nedostatky a výjimky, které nelze odstranit, je nutno okomentovat.

Nadřazená jednotka musí registraci přijmout kliknutím na tlačítko Převzít registraci. Do doby než nadřazená jednotka registraci převezme, je možné zrušit odevzdání registrace a provádět v registraci změny. Pokud je nutno udělat změny až poté, co nadřazená jednotka registraci převezme, je možné zrušit převzetí registrace (provádí administrátor nadřízené jednotky).

Nadřízená jednotka má také možnost registraci ve stanoveném termínu nepřevzít a vrátit registraci k opravě nedostatků a stejně jako jednotka samotná může u jednotlivých chyb stav okomentovat. Komentáře se odešlou také e-mailem registrované jednotce spolu se zprávou o odmítnutí převzetí registrace.

Registrace v oddílech

Registraci za celé středisko nemusí dělat jen střediskový registrátor, ale může být vykonávána již v oddílech.

Pokud není už založena, založte registraci pro oddíl na příslušný rok klepnutím na tlačítko Založit registraci. Registrační kategorie budou převzaty z kategorií, které jsou nadefinovány na vašem středisku. Přiřaďte členům registrační kategorie pomocí tlačítka Přidat . Vyberte registrační kategorii a zaškrtněte členy, kteří se zadanou registrační kategorií registrují. Celou tabulku potvrďte tlačítkem Zaregistruj vybrané se zadanou registrační kategorii. Tento postup pro registraci členů opakujte pro každou registrační kategorii, pomocí které se ve vašem oddíle někdo registruje. Při přidání další registrační kategorie se dále zobrazují ještě neregistrovaní členové. V ideálním případě by vám na konci měla zůstat prázdná tabulka. Poté zkontrolujte registraci, odstraňte či okomentujte zobrazená hlášení a odevzdejte registraci. Na středisku ji bude muset převzít střediskový registrátor.

Registrace na střediscích

Jako první si vytvořte registraci pro příslušný rok. To uskutečníte klepnutím na tlačítko Založit registraci. Do formulářového pole vypište požadovaný rok. Pokud se vám při potvrzení zobrazí informace o tom, že ještě nebyla vytvořena registrace nadřazené jednotky, musíte počkat, než nadřazená jednotka registraci vytvoří, nebo se můžete pokusit ji kontaktovat.


Pokud jste úspěšně vytvořili novou registraci. Můžete přejít ke stanovení registračních kategorií. Jsou dvě možnosti. Lze převzít registrační kategorii nadřazené jednotky, ke které jen doplníte poplatek vašeho střediska, nebo můžete vytvořit kategorii zcela novou. To využijete v případě, že máte ve středisku rozlišeno několik registračních kategorií např. podlé částky a počtu členů z jedné rodiny. Po založení registrace střediska můžete začít registrovat jeho členy a podjednotky.

Registrace na krajích a okresech

Registrace na vyšších jednotkách (okresech a krajích) spočívá obvykle v založení registrace pro příslušný rok a převzetí registračních kategorii od nadřízené jednotky, ke které vyšší jednotka přidá svoji část registračního poplatku. Při přebírání registrace od nižšch organizačních jednotek má nadřízená jednotka povinnost registraci zkontrolovat a v případě nedostatků, nebo velkého počtu chyb, které lze odstranit, je jednotka oprávněna odmítnout převzetí registrace a požádat o nápravu.

 

Zdroje informací:
Souhrn nejdůležitějších informací o registraci pro aktuální rok naleznete na skautské křižovatce v sekci "Registrace". Registrace se řídí Směrnicí k evidenci údajů ve skautISu (obecný předpis pro registraci určující obecné vlastnosti registrovaných osob a jednotek) a Směrnicí pro registraci 2016 (zásadní ustanovení pro příslušný rok - termíny, novinky a doporučení).

Rozhodný den - určuje, k jakému dni musí být nováček členem (abyste ho registrovali), termín odevzdání stanoví, do kdy nejpozději tohoto nováčka máte do skautISu zaregistrovat.

Práce s věkovými kategoriemi v oddíle - povinně je třeba na kartě "další údaje" u každého oddílu mladších členů zadat, jak oddíl pracuje s věkovými kategoriemi. Volitelně je potom můžné uvést, zda oddíl pracuje se znevýhodněnými dětmi.

Adresa a GPS klubovny spolu s náborovými informacemi jsou nutné údaje pro uveřejnění vaší klubovny v mapě kluboven pro případné nováčky, kteří budou hledat nejbližší oddíl. Údaje slouží také k jednoznačné identifikaci nemovitostí.

Další informace naleznete v nápovědě skautISu.

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 4991x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu