....

Chyba na stránce: Vyznamenání. Jaké jsou typy a pro koho jsou vhodné? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/1636-vyznamenani?autologin=1"

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

Vyznamenání. Jaké jsou typy a pro koho jsou vhodné?

Díky! Ať to slovo vyslovíte hlasem pisklavým, hlubokým, dojatým, či vážným, vždy druhého potěší. Pokud ho vyslovíte tak, jak ho ten druhý chce slyšet, potěšíte ho dvojnásob. Možná už jste také občas přemýšleli o tom, jak toto slovo zhmotnit, jak své děkuji vyjádřit dárkem, drobnou pozorností, zkrátka něčím, co vydrží déle. Jednou z mnoha podob poděkování je medaile, tedy metál, neboli čokoláda, jak se nazývá stužka k medaili určená na kroj. Pokud by právě tohle poděkování udělalo někomu radost, neváhejte nějaké vyznamenání vybrat. K tomu vám pomůže tento článek a následně příslušný statut.

Na konci článku najdeš tabulku s přehledem kdo je navrhovatel, schvalovatel i udělovatel jednotlivých vyznamenání.

Statuty jednotlivých vyznamenání jsou k dispozici ve Spisovně.

Doporučujeme pozorně číst část statutu, která se zabývá tím, za co (za jaké zásluhy) je možné konkrétní vyznamenání udělovat tak, aby zdůvodnění návrhu odpovídalo statutu. Zdůvodnění je třeba psát konkrétně, popsat přínosy navrhovaného pro oddíl/středisko/organizaci.

Pavouka, který ti pomůže najít to pravé vyznamenání najdeš zde.

 

Medaile díků

Medaile, která má už v názvu, že někomu děkuješ! Uděluje se právě jako projev díků za službu skautskému hnutí. A neboj se ji udělit, protože může být udělena až třikrát a je to jedno ze základních vyznamenání.

Takhle poděkovat můžete jak těm, kteří se věnují výchově či vzdělávání, tak hodpodářům, správcům základen apod.

Uděluje se průběžně celý rok.

Medaile skautské vděčnosti

Ocenění pro “nestakuty”, slouží jako projev hluboké vděčnosti za pomoc skautskému hnutí. Vztahuje se tak na rodiče, partnery a všechny další, kteří skautování významným způsobem pomohli.

Medaile sv. Jiří

Znáš skvělého vedoucího oddílu, díky kterému oddíl dlouhodobě funguje a je čím dál lepší? Nebo výchovného či vzdělavatele, kteří jsou šikovní a jejich práce je úspěšná. To je vyznamenání pro ně! Je za práci dlouhodobou a soustavnou, která “nese ovoce”. Toto vyznamenání by se dalo označit jako páteř našeho systému oceňování.

Má tři stupně:

a)      Medaile svatého Jiří 1. stupně (bronz) – v úhrnné době nejméně 5 let.

b)      Medaile svatého Jiří 2. stupně (stříbro) - v úhrnné době nejméně 7 let.

c)      Medaile svatého Jiří 3. stupně (zlato) - v úhrnné době nejméně 12 let.

Řádový den je 24. duben – den sv. Jiří, k tomuto dni se medaile zpravidla uděluje a chcete-li ji někomu dát, myslete na to, že jsou schvalovány na jaře a musíte tedy návrh podat včas.

Medaile Merkura

Je udělována za úspěšnou práci a dlouhodobý přínos členům a členkám Junáka - českého skauta, podílejících se na ekonomickém a organizačním zajištění naší činnosti. Jinými slovy je určena pro hospodáře, organizační zpravodaje a všechny další, bez kterých bychom nemohli tak snadno a kvalitně dělat výchovnou činnost.

Má tři stupně:

a)      Medaile Merkura 1. stupně (bronz) – v úhrnné době nejméně 5 let.

b)      Medaile Merkura 2. stupně (stříbro) - v úhrnné době nejméně 10 let.

c)      Medaile Merkura 3. stupně (zlato) - v úhrnné době nejméně 15 let.

Řád Zlaté syringy

ŘZSX je udělován zasloužilým a významným skautským osobnostem za dlouholetou významnou a soustavnou činnost přinášející rozvoj českého skautingu v základních jednotkách, orgánech Kmene dospělých i celému hnutí na poli organizačním, výchovném, programovém, osvětovém a publikačním. Současně může být v Junáku nejvýše 12 držitelů (nezapočítávají se ocenění “In memoriam”.

Řádovými dny jsou 24. duben a 28. říjen.

Medaile Syrinx

Medaile má dva stupně:

a)        MSX 1.stupně (bronzová) je udělována členům a členkám Kmene dospělých, kteří se nejméně pětiletou činností aktivně podíleli na činnosti a rozvoji Kmene dospělých.

b)        MSX 2.stupně (stříbrná) je udělována zasloužilým členkám a členům Kmene dospělých, kteří se svou nejméně desetiletou činností aktivně podíleli na činnosti a rozvoji Kmene dospělých, zejména v oblasti organizační, programové, osvětové a publikační.

Řádovými dny jsou 24. duben a 28. říjen.

Řád stříbrného bobra

Je udělován členům za dlouholetou, minimálně však patnáctiletou soustavnou činnost přinášející rozvoj českého vodního skautingu na poli organizačním, výchovném, programovém, osvětovém, publikačním. Nečlenům Junáka, za zvláště vynikající zásluhy ku prospěchu vodního skautingu v České republice.

Řádový den je 8. červen.

Medaile bronzového bobra

Slouží zejména k ocenění práce kapitánů a kapitánek při výchově vodních skautů. je udělována členům Junáka za soustavnou aktivní činnost, přinášející rozvoj českého vodního skautingu a zejména úspěšné vedení oddílů VS a přístavů. Medaile Bronzového bobra může být ve výjimečných případech udělena i nečlenům Junáka, za významnou činnost pro rozvoj vodního skautingu.

Členství ve Svojsíkově oddílu

Skončíme trochu netradičním oceněním a to je členství ve Svojsíkově oddílu. Je čestnou jednotkou Junáka, která stojí mimo organizační strukturu. Členství se uděluje členům starším 60 let za celoživotní aktivní působení ve prospěch skautingu.

Řád stříbrného vlka

Je udělován skautským osobnostem za mimořádné zásluhy o rozvoj a šíření skautských myšlenek a dlouholetou nebo celoživotní službu ve skautském hnutí. Jde o jedno z neúctyhodnějších vyznamenání v naší organizaci. Současně může být v Junáku nejvýše 12 držitelů.

Řádový den je 24. duben, udělována je celý rok.

Řád stříbrného trojlístku

Skautským osobnostem za mimořádné  zásluhy zaměřené v duchu skautských ideálů na vývoj zodpovědných občanek světa, dle poslání WAGGGS. Současně může být v Junáku nejvýše 12 nositelek.

Řádový den je 22. únor.

Čestný odznak “Za čin junácký”

Má hned tři stupně odlišené podle významnosti.

  • 3. stupeň - zlatý – Za nasazení vlastního života, jehož výsledkem byla záchrana několika lidských životů. Za velmi významný obětavý a hrdinský čin hodný uznání. Může být udělen „in memoriam“
  • 2. stupeň - stříbrný – Za záchranu života s nasazením vlastního života, či mimořádné působení v humanitárních akcích, za příkladnou odvahu a statečnost. Neuděluje se „in memoriam“.
  • 1. stupeň - bronzový – Za přímou účast při záchraně života a majetku, za mimořádnou pomoc při živelných pohromách, za odvahu a statečnost.

Čestný odznak “Za čin junácký“ může být mimořádně udělen ve všech stupních i nečlenům Junáka.

Krajské vyznamenání

Pokud ti žádné celostátní vyznamenání nepřijde vhodné, zkus se zeptat na kraji, zda nemáte nějaké krajské vyznamenání. Často je udělováno za činnost pro kraj a má různé stupně. Bývají také dosažitelnější.

Přehled

Často je návrh kontrolován na třech úrovních, nejdříve předkladatelem. To je třeba středisková rada, která se usnese, že dotyčný má na vyznamenání právo. Následně o návrhu jedná schvalovatel a poslední kontrolou je udělovatel, který vyznamenání udělí či neudělí. Všechny úrovně tak mohou například porovnat navrhovaného se současnými držiteli apod.

 

Tabulka vyznamenání (včetně vyznamenání KD)

 

Název vyznamenání

stupeň/třída

předkladatel

schvalovatel

udělovatel

návrh vyřizuje

úhrada v Kč

Řád stříbrného vlka

 

OJ, ústřední orgán

Sbor nositelů a náčelník

náčelník

KÚJ

bez úhrady

Řád stříbrného trojlístku

 

OJ, ústřední orgán

Sbor nositelů a náčelní

náčelní

KÚJ

bez úhrady

Řád stříbrného bobra

 

OJ registrující vodní skauty

Sbor nositelů a hlavní kapitán

hlavní kapitán/ka VS

KÚJ

bez úhrady

Čestný odznak „Za čin junácký“

zlato

OJ, ústřední orgán

Náčelnictvo

náčelní(k)

KÚJ

 

bez úhrady

 

stříbro

Náčelnictvo

KÚJ

bronz

junácký kraj

KRJ

Medaile sv. Jiří

 

zlato

výchovný/á zpravodaj/ka OJ, ústřední orgán

Náčelnictvo

náčelní(k)

KÚJ

350,-

stříbro

Náčelnictvo

KÚJ

bronz

junácký kraj

KRJ

Medaile Merkura

zlato

 

Náčelnictvo

náčelní(k)

KÚJ

450,- Kč

stříbro

Náčelnictvo nebo junácký kraj

KÚJ

bronz

junácký kraj

KRJ

Medaile Bronzového bobra

 

ZOJ registrující vodní skauty

HKVS

hlavní kapitán/ka VS

KÚJ

bez úhrady

Medaile díků

 

člen Junáka starší 18 let

ústřední orgán nebo junácký kraj

náčelní(k)

KRJ, KÚJ

350,-

Medaile skautské vděčnosti

 

OJ, ústřední orgán

Výkonná rada

starosta

KÚJ

130,-

Řád Zlaté syringy

 

zpravodajové KD, Náčelnictvo KD

Náčelnictvo KD

Náčelnictvo KD

Náčelnictvo KD

bez úhrady

Medaile Syrinx

stříbro

člen Junáka starší 18 let

Náčelnictvo KD

Náčelnictvo KD

Náčelnictvo KD

bez úhrady

 

 
 

logo

Práce s článkem

8
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu