....

Chyba na stránce: Příručka pro vedoucí středisek: 12. Nemovitosti na středisku - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/2557-prirucka-pro-vedouci-stredisek-12-nemovitosti-na-stredisku?autologin=1"

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

Příručka pro vedoucí středisek: 12. Nemovitosti na středisku

 

Vedoucí střediska musí mít přehled, jaký nemovitý majetek (stavby nebo pozemky) středisko vlastní, případně si pronajímá, jelikož prostory pro schůzky, víkendové výpravy a tábory jsou de facto i jednou z existenčních podmínek naší výchovné činnosti, kterou musíme mít kde provádět.

 

chata_2011_001.jpg

 

Nakládání s nemovitostmi

 
 

„Junák i organizační jednotky nakládají se svým jměním s péčí řádného hospodáře ve prospěch poslání Junáka. Pozbytí nebo změna věcného práva ke stavbám a nemovitostem, jakož i podstatné omezení práva na jejich užívání podléhá souhlasu Výkonné rady.“

Stanovy Junáka, článek 46


Junák - český skaut považuje vlastnictví nemovitostí za svůj strategický zájem. Navíc, pokud by bylo na prodávané nemovitosti užito dotačních zdrojů, mohl by se Junák vůči poskytovateli dotace dostat do problémů. Z těchto důvodů, pokud budete chtít prodat nemovitost vlastněnou střediskem, musíte nejprve získat souhlas Výkonné rady.

Podstatným omezením práva je například dlouhodobý pronájem na dobu určitou nebo zejména služebnost (dříve věcné břemeno). Služebnost je právo třetí osoby např. chodit nebo jezdit po vyznačené trase přes váš pozemek nebo vést přes pozemek podzemní kabel.

 

Získávání nemovitostí

 

Dostupnost tábořišť je zatím relativně dobrá, ale není zaručeno, že tomu bude stejně i v budoucnosti. Ceny pozemků rychle rostou, nákup půdy je výhodnou investicí (roční nárůst ceny půdy přesahuje 10 %). Pokud středisko tábořiště nevlastní, je vhodné se zajímat, zda je možné stávající koupit nebo se poohlížet po jiném pozemku.

 

Vlastnictví tábořiště znamená do budoucna větší jistotu, možnost budovat zázemí (zdroj vody, sklad) a přednostní právo ve výběru termínu tábora včetně možnosti výměny tábořiště s jinými středisky. V současné době se však již jedná o investici v řádu desítek až stovek tisíc korun. Po nákupu nemovitosti se platí daň z nabytí ve výši 4 % kupní ceny (dříve daň z převodu nemovitosti) a následně ještě každý rok daň z nemovitosti podle výměry pozemku a místní sazby. Na druhou stranu pronajímání tábořiště i krátkodobé pronájmy klubovny nebo základny mohou být významným zdrojem příjmů pro středisko. Vyhledáváním a nákupem pozemků vhodných pro tábořiště se zabývá Facebooková skupina Skautská tábořiště - reality - pokud vás tato problematika zajímá, zažádejte si o přidání do skupiny.

 

IMG_7497.JPG

 
 

Fond nemovitostí Junáka

 

Do Fondu nemovitostí Junáka (FNJ) přispívá každý člen organizace v rámci členského příspěvku. Z fondu se poskytují půjčky a dary na pořízení a obnovu nemovitostí. Půjčky jsou bezúročné a lze je kombinovat i s darem. Fond má podporovat a umožnit investice, které zpravidla není možné hradit z jiných zdrojů. Půjčky lze čerpat i v případě, kdy středisko dostane větší dotaci a potřebuje spolufinancovat projekt i z vlastních zdrojů (což je časté).

 

Dokumentace

 

Dokumentace k nemovitostem patří mezi nejdůležitější dokumenty střediska. Originály doporučujeme ukládat na bezpečném místě, běžně pracovat pouze s kopiemi (scany). Dále doporučujeme vytvořit si záložní složku ověřených kopií a uložit ji na jiném místě. Jedná se především o:

  • Nájemní smlouvy a výpůjčky - pokud má středisko více nájemních smluv, je dobré mít sepsán jejich seznam s uvedením základních údajů (doby nájmu, ceny nájemného a termínů jeho splatnosti)Nabývací titul (kupní smlouva, darovací smlouva)
  • Nabývací titul (kupní, darovací smlouva)
  • Listy vlastnictví - doklad potvrzující vlastnictví nemovitosti - lze jej vytisknout z internetu na adrese www.cuzk.cz (nahlížení do katastru → vyhledat stavbu nebo parcelu, pro jednání s úřady je zapotřebí ověřený, např. z CzechPointu). Na LV se zapisují omezení vlastnického práva, je tedy dobré si zkontrolovat a vytisknout LV i u nemovitostí, které máme v nájmu - není povinností vlastníka informovat např. o zástavě jeho majetku
  • Další smlouvy a doklady - např. o dodávkách služeb a energií, břemena, protokoly z revizí (rozvodů, komínů, hasicích přístrojů apod.), doklad o pojištění atd.

Vlastní nemovitost má být oceněna a zanesena do majetku (účetnictví) střediska. Ocenění se provede na základě pořizovacích nákladů (nebo na základě cenového odhadu). Každá stavba by měla mít také kolaudační souhlas, který dokládá způsobilost stavby k užívání.

 

Dále je vhodné mít zákres nebo stavební dokumentaci současného stavu. Zákres je zaměření budovy a následné zhotovení výkresů. Stavební dokumentace vychází z prováděcí dokumentace pro stavbu, do které se zanesou případné stavební odchylky.V případě, že budete na svých nemovitostech plánovat nějaké úpravy, budete tyto dokumenty potřebovat. Velmi užitečná může být podrobná fotodokumentace stavu nemovitosti a v případě rekonstrukcí i fotodokumentace postupu prací a uložení vedení (odpady, voda, dráty). Doporučujeme novému vedoucímu střediska nafotit si podrobně střediskové nemovitosti a tyto fotografie si zazálohovat.

 

Správce nemovitosti

 

Každá nemovitost by měla mít svého správce, u něhož bude jasně vydefinovaná odpovědnost, povinnosti a práva ve vztahu k svěřené nemovitosti (nejlépe písemně a s podpisem). Správa nemovitostí rozhodně nepatří mezi činnosti, které by měl vedoucí střediska dělat osobně, jelikož - zvláště u velkých základen -  bývá časově náročná. Pokud hledáte metodický materiál přímo pro správce základen, najdete vzor v Metodickém listu k základnám nebo v níže uvedené absolventské práci

 

 

dscf1500--f931.jpg

 

Údržba nemovitostí a  plánování oprav

 

Každá nemovitost potřebuje jak pravidelnou údržbu, která je v kompetenci správce nemovitosti, tak i generální úklidy, opravy, malování, případně větší rekonstrukce. Z výchovného hlediska je žádoucí, aby se zejména na údržbě klubovny podílely v rámci svých možností všechny věkové  kategorie. Je možné zapojit také rodiče, pro které bývá vhodné spojit akci s následným posezením s činovníky střediska a občerstvením. Nezapomínejte při plánování akcí ani na společné brigády, které vytváří pozitivní vztah ke střediskovému majetku.

 

Větší rekonstrukce jsou finančně náročné, proto je dobré mít dlouhodobou představu, jaké opravy budou kdy zapotřebí, vytvářet si finanční rezervy a sledovat vhodné finanční zdroje. Příprava projektu na větší rekonstrukci není záležitostí týdnů, ale spíše měsíců a na to je třeba brát zřetel pokud chceme čerpat dotace a granty, aby  už nebylo pozdě.

 

Běžné opravy nemovitostí je možné financovat z běžné provozní dotace, kterou automaticky rozděluje ústředí Junáka (původem z MŠMT). Na rekonstrukci lze žádat dotace na základě konkrétního projektu - viz směrnice k dotacím organizačních jednotek pro daný rok. V tomto případě musí být nemovitost ve vlastnictví Junáka, nesmí to být novostavba a je potřeba počítat s finanční spoluúčastí střediska. Dalšími častými finančními zdroji (kromě zdrojů vlastních) jsou dotace od obcí, měst, krajů, případně půjčka z  výše zmíněného FNJ.

 

Výstřižek.JPG

 

Průběžná kontrola a revize u nemovitostí

 

Řada součástí stavby má ještě další specifické nároky na údržbu a kontrolu - revize komínů (spalinových cest), hasících přístrojů, označení a průchodnosti únikových cest, plynu a plynových spotřebičů, elektroinstalace a elekrospotřebičů, tlakových kotlů  atd.

 

Revize musí provádět oprávněná osoba - revizní technik. Revizní technik vydává revizní zprávu, která rovněž patří z mezi základní dokumenty k nemovitostem střediska. Jsou nezbytné zejména při pojistném plnění (v případě nehody, požáru,...), kdy je nutné pojišťovně doložit, že máme vše v pořádku.

 

Perioda revizí:hasicí přístroj.jpg

 

  • Komíny (spalinové cesty)  – 1x ročně

  • Hasící přístroje - 1x ročně, tlaková zkouška každých 3-5 let dle typu přístroje

  • Elekroinstalace - počáteční revize před kolaudací a následně každých 5 let (dřevostavby každé 3 roky)

  • Hromosvody - po 5 letech a po zásahu bleskem

  • Otopné systémy s tlakovým kotlem – před zahájením topné sezony

  • Plyn - výchozí revize, roční kontrola a provozní revize každé 3 roky

Plnění všech revizních povinnosti představuje nemalé finanční náklady, protože k nim potřebujete specializovanou firmu. Snažte se najít dodavatele, který revizi provede za výhodnou cenu (z řad rodičů, příznivců apod.) a který vám bude hlídat potřebné termíny.

 

Jedná se o provozní náklad uznatelný vůči většině dotací.

 

Pojištění nemovitostí

 

Nemovitý majetek je více než vhodné dobře pojistit - požáry kluboven, kdy došlo k úplnému shoření celé stavby, již několik středisek zažilo. Doporučujeme se přihlásit k  pojištění nemovitostí a majetku, které zprostředkovává ústředí Junáka. Díky vysoké hodnotě společně pojištěného majetku je částka pojistného výrazně nižší než při jednotlivých pojistkách.

 

 

Ivo Brzobohatý - Ještěr

 

 

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1727x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu