....

Chyba na stránce: Příručka pro vedoucí středisek: 4. Podpora výchovy - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/3060-prirucka-pro-vedouci-stredisek-4-podpora-vychovy?autologin1&sa=D&ust=1521704999837000&usg=AFQjCNGmL9QdYbs3MKzD55ynw5kWxJ7fWQ"

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

Příručka pro vedoucí středisek: 4. Podpora výchovy

 

Pozor, v článku je zmíněn Teepek, což byl webový projekt zaměřený na cílovou skupinu skautek a skautů a oblast podpory rádců. 1. 7. 2018 byl Teepek uzavřen a již není dostupný. Funkci podpory rádců převzal částečně Rádcovský rozcestník (https://radce.skaut.cz).


https://pixabay.com/static/uploads/photo/2013/07/12/17/15/calling-151869_960_720.pngPodle Organizačního řádu je jedním z úkolů střediska:

„Řídit a zajišťovat skautskou výchovu dětí a mládeže v daném místě a garantovat její úroveň a kvalitu.“

 
Vychovávat děti a podporovat seberozvoj dospělých je základním pilířem naší organizace. Tato kapitola se tedy dotýká nejen oddílů, ale i celého střediska. Je to oblast velmi široká, pracovně jsme ji rozdělili na:

 • 1. Podpora skautské výchovné metody v oddílech
 • 2. Výchovné nástroje
 • 3. Optimální nastavení oddílů vzhledem k počtu členů a jejich věku
 • 4. Nadoddílová perspektiva
 • 5. Zajištění fyzického a psychického bezpečí nejen dětí
 • 6. Současná strategická témata týkající se podpory výchovy na střediscích
 • 7. Role výchovného zpravodaje


Podpora skautské výchovné metody v oddílechVýsledek obrázku

Vůdce střediska garantuje využívání skautské výchovné metody v oddílech. Vytváří dostatečný prostor a vstřícné prostředí pro to, aby se o ní mohli činovníci učit  a sdílet i na střediskové úrovni.

Podpora skautské výchovné metody v oddílech

Skautská výchovná metoda závazně charakterizuje skautskou výchovu. Vychází ze zásad stanovených zakladatelem skautského hnutí, které byly ověřeny více než sto lety praxe i poznatky moderní pedagogiky. Střediskový vůdce garantuje její využívání v oddílech a podporuje její použití zejména:

 • využíváním skautské výchovné metody na střediskových akcích
 • sledováním jejího používání v oddílech (při návštěvách oddílových akcí, v oddílových plánech…),
 • směřováním, zpětnou vazbou a podporou jednotlivých vedoucích podle potřeby jejich oddílu (většinou formou neformálního rozhovoru či konkrétními kroky, např. doporučení literatury, kurzu, návštěva v jiném oddíle),
 • vyčleněním prostoru pro diskusi o jejím využívání v oddíle na poradách a akcích střediskové rady,
 • podporou učení a sdílení vedoucích o jejím používání.

Skautská výchovná metoda je založena na sedmi základních prvcích, které dohromady tvoří vnitřně provázaný, nedělitelný systém.


Slib a zákon

Vůdce střediska garantuje, že jmenuje takové vůdce,

 • kteří se upřímně snaží naplňovat hodnoty obsažené ve slibu a zákonu,
 • kteří rozumí významu a důležitosti slibu a zákona pro výchovu
 • kteří aktivně pracují se slibem a zákonem v činnosti oddílu

Tipy:

 • výchovný zpravodaj nebo ty uspořádejte výměnu zkušeností na téma práce se zákonem a slibem v oddíle v rámci části střediskové rady; příznivá atmosféra může být na výjezdní poradě u ohně
 • podporujte vůdce v účasti na kurzech a seminářích, kde se se slibem a zákonem pracuje

Učení ze zkušeností

Vůdce střediska

 • garantuje, že oddíl nabízí holkám a klukům program a prostor k seberealizaci, který je baví a z něhož se současně přirozeně učí, a to jak ve věcech praktických, tak ve věcech mezilidských vztahů.Vhodnou formou jsou aktivity, při kterých se vyzkouší něco nového, něco náročného, něco mimo obvyklé prostředí komfortu (v něm člověk mnoho nových zkušeností nezíská).
 • garantuje, že vůdcové podporují reflexi činnosti samotnými skauty a skautkami, což je vede k nalézání odpovědí na otázky typu: “Co příště udělám jinak, abych zvládl podobnou věc lépe?”, “Jaké poučení ze hry si odnáším do běžného života?”. Nemusí to být pouze populární zpětnou vazbou, ale zejména obecným nastavením oddílu, kdy je “normální” snažit se zlepšovat a učit se díky opakování či zažité zkušenosti.  
 • vede taktéž vůdce samotné k učení se zkušeností v každé situaci. Vytváří prostředí, kde je chybování a růst na základě zkušenosti získané z poučení běžné. Tím není myšleno opakování stejných chyb a závažná základní pochybení. Je jim v této dovednosti příkladem.

 Tipy:

 • výchovný zpravodaj nebo ty konzultujte s vůdci plán akcí na rok a dbejte, aby oddíly pořádaly dostatečný počet výprav a dostatečně dlouhé tábory do podmínek omezujících “civilizační komfort”
 • diskutujte v části střediskové rady o tom, jak se v oddílech daří holkám a klukům poskytovat prostor pro činnosti a odpovědnost (stavba tábora, plánování a zajišťování nákupu do táborové kuchyně, samostatné vaření atd.) a učení se z nich
 • diskutujte v části střediskové rady o tom, jak se vůdcům daří podporovat ponaučení se z vlastní praktické i vztahové zkušenosti u rádců, členů i u nich samotných
 • diskutujte se zástupcem střediska, jak se vám osobně daří provádět reflexi a poučení se ze situací, které vaše činnost obnáší  

 
Družina

Vůdce střediska

 • garantuje, že vůdcové vnímají družinové uspořádání jako základ oddílové činnosti. Tam, kde není družinový systém tradicí, usilují o jeho vznik a poskytují podporu v jeho zavádění.
 • společně s výchovným zpravodajem snaží oddílům poskytnout maximální podporu v práci s družinovým systém (organizací rádcovského kurzu, podporou roveringu motivující starší rádce, zajištěním klubovních prostor, opora oddílům při právních a bezpečnostních otázkách souvisejících s vedením družin mladšími rádci…).
 • garantuje takové uspořádání oddílů, které umožňuje družinový systém, usiluje o změnu zvyklostí, pokud tomu tak není (např. věkově smíšené družiny od vlčat po skauty, i když podmínky umožňují více věkově vyrovnané družiny).

Tipy:

 • věnujte část střediskové rady sdílení dobré praxe na témata: výběr a výchova rádců, rádcovské kurzy, odpovědnost a podíl rádců na fungování oddílu, oddílová rada, rada rádců apod.
 • v oddíle s hraničním počtem členů poskytněte vůdci podporu pro zavedení a využívání nejdůležitějších principů družinového systému
 • podporujte vůdce ve vysílání rádců na rádcovské kurzy a rádcovská setkání ve vašem okolí
 • uspořádejte střediskové setkání rádců (večerní, víkendové)
 • hledejte společně s vůdci oddílů způsob, jak vést družiny rádci a rádkyněmi, kteří jsou členům družiny věkově blízcí (v případech, kdy družiny historicky vedou dospělí či starší roveři)

 
Symbolický rámec

Střediskový vůdce garantuje, že vůdcové ve výchovné činnosti vhodně využívají práci se symbolickými rámci. Zakročí, pokud jsou používány zjevně nevýchovné příběhy, symboly a vzory. Podporuje a sám jde příkladem ve využívání skautské symboliky. S výchovným zpravodajem poskytují vůdcům radu a zpětnou vazbu

Tipy:

 • doporučte vůdcům ke čtení metodiku Symbolický rámec podle 3.B
 • věnujte část střediskové rady výměně zkušeností se symbolickými rámci, podpořte jejich využívání
 • diskutujte s vůdci o rizicích spojených s využitím symbolických rámců, např. riziko využití celotáborové hry jako převažující náplně táborové činnosti
 • umožněte oddílům uzpůsobit klubovní prostory podle oddílového symbolického rámce
 • nastavujte na střediskových akcí standard ve využívání skautské symboliky (kroje, rituály…)


Příroda

Vůdce střediska garantuje, že vůdcové podnikají převážnou většinu výprav a akcí do přírody a že tábory probíhají v přírodním prostředí s minimálním využitím elektřiny a běžného civilizačního komfortu. Garantuje, že vůdcové nepoužívají přírodu pouze jako kulisu pro činnost, ale že vedou členy oddílu k lásce k ní a k praktickému jednání, které z tohoto vztahu vyplývá.

Tipy:

 • doporučte vůdcům ke čtení metodiku Příroda kolem nás
 • konzultujte s vůdci plán akcí s ohledem na dostatek akcí v přírodě
 • pomozte vůdcům se zprostředkováním vhodného tábořiště na letní tábor
 • před tábory diskutujte na střediskové radě téma “Jak snížit dopad konání tábora na životní prostředí”, jindy na téma “Jak snížit dopad provozu klubovny/ konání střediskové akce na životní prostředí”


Program osobního růstu

Střediskový vůdce garantuje, že vůdcové cílí na všestranný rozvoj a pěstování doživotního návyku osobního rozvoje členů oddílu, v souladu s posláním skautingu. Garantuje používání podpůrných nástrojů jako jsou stezky, odborky, výzvy, závody a jiné. Garantuje, že vůdcové mají přehled o oficiálně nabízených nástrojích a způsobu jejich využití, což nevylučuje vytváření nástrojů vlastních či upravených.

Tipy:

 • domluvte se s výchovným zpravodajem, že bude nabízet workshop o možnostech používání stezky, odborek, atd., oddílovým radám na míru
 • doporučte vůdcům ke čtení metodiku Jak pracovat se stezkou
 • uspořádejte v rámci střediskové rady burzu osvědčených aktivit, kterými je v oddílech doplňována oficiální stezka
 • podporujte oddíly v zavádění stezek či snaze o její změnu, pokud nevyhovuje
 • zajímejte se o revize stezek a odborek (pokud se dřívější neosvědčily a z toho důvodů se v oddíle nepoužívají), nástroje se mohly významně změnit a důvod jejich odmítání již nemusí být aktuální
 • podpořte oddíly ve vytváření či úpravě vlastní stezky, pokud jim stezka oficiální nevyhovuje

 
Dospělí průvodci

Střediskový vůdce

 • garantuje dostatečné a kvalitní vedení oddílů (vybírá a jmenuje vůdce, garantuje vzdělání a formaci vůdců), obdobně podporuje i další osoby, kteří se na vedení oddílu podílejí
 • vytváří na středisku prostředí, kde zkušenější nabízejí podporu méně zkušeným a kde je běžné mluvit spolu s respektem. Prostřednictvím vůdců garantuje tento standard také v oddílech a vůči mladším členům oddílů
 • jde svým přístupem k členům oddílů příkladem

Tipy:

  • doporučte svým vůdcům kvalitní lesní kurz nebo jinou vzdělávací a motivační akci za hranicemi střediska a okresu, rozšíříte tím střediskové obzory
  • podporou vzniku a činnosti roverského kmene, si můžete vytvořit “zásobárnu” budoucích činovníků a vůdců
 


Garance dostupnosti a používání výchovných nástrojů v oddílechVýsledek obrázku


Vedoucí střediska by měl garantovat, že v programu jsou využívány výchovné nástroje (ať už nabízené ústředím nebo vlastní), které zajistí rozvoj dětí. Tzn. mít přehled o nabízených programových nástrojích a zjišťovat a znát důvody, které z nástrojů oddíly ne/používají.

Výchovné nástroje

Mezi naše základní výchovné nástroje patří:

   • Stezky jsou významným nástrojem osobního rozvoje zaměřeným na všestrannou výchovu. Oficiální stezku je možné upravit či si přímo vytvořit vlastní. V letech 2016 až 2017 probíhá revize skautské stezky. Součástí stezky je i Nováček, který slouží k začlenění nových členů do oddílu. K všestrannému rozvoji v roverském věku slouží výzvy a projekty.
   • Odborky – odborky doplňují všestrannou výchovu, ke které vedou stezky, a umožňují individuální rozvoj dítěte podle toho, co jej baví a v čem je dobré. Na začátku roku 2017 vychází po dlouhé době jejich nová podoba.
   • Časopisy jsou výchovným nástrojem, který posiluje sounáležitost se skautským hnutím a práci s ostatními výchovnými nástoji. Každá věková kategorie má svůj časopis, který vychází jednou za dva měsíce (BenJáMína, Světýlko, Skaut, Roverský kmen). Objednává se společně s registrací V případě registrace nového člena před běžným termínem na záčátku roku může nováček dostávat časopis, nicméně hradí jej středisko (z vybraného registračního příspěvku neodváděného na VOJ).
   • Postupové závody Svojsíkův závod (pro skauty a skautky) a Závod vlčat a světlušek jsou příležitost, jak se setkat s dalšími oddílya zároveň otestovat spolupráci družin. Závody se každý rok střídají, v lichý rok je Svojsíkův závod, v sudý rok Závod vlčat a světlušek. Základní kola se konají v dubnu až květnu, krajská v červnu a celostátní v září.
   • Skautské handbooky jsou základními publikacemi obsahující skautské vědomosti v podobě odpovídající příslušené věkové kategorii. V letech 2016-2018 se připravuje jejich nová podoba.
   • Zahraniční aktivity jsou cenným výchovným nástrojem umožňující poznávat nové kultury, jiné země a komunikovat. Svoje uplatnění nachází zejména u roverského věku, ale vůbec nejen v něm.
   • Rádcovský zápisník je příručka pro všechny rádce, která jim pomáhá při vedení družiny a jejich rádcovském rozvoji.
   • Roverský začátek je stručné seznámení s roveringem a základními nástroji roverského programu. Vysvětluje myšlenkové základy roveringu, umožní roverovi si přímo vyzkoušet část programu, dokáže nadchnout začínajícího rovera či rangers pro rovering. Na základě rozhodnutí vedení oddílů či střediska je možné Roverský začátek nechat zaslat začínajícím R&R příslušného věku (zaslání pak hradí oddíl či středisko).
   • Roverský diář je pravidelná příloha Roverského kmene, které kromě praktického diáře pro celoroční skautskou činnost nabízí konkrétní informace a inspiraci k roverské činnosti na aktuální rok (projekty, výzvy, kurzy, akce a mnohé další).
   • Webové portály - jako doplnění časopisů existuje i několik webových portálů pro mladší členy: Teepek zaměřený na všechny skauty a skautky, kteří chtějí přispívat k rozvoji své družiny, a Rovernet pro rovery a rangers s nabídkou mnoha roverských aktivit
Kromě výše uvedených základních výchovných nástrojů je možné mnohé další k programu najít na webu, v metodikách či na setkání vedoucích:
 • Web k programu na skautské křižovatce, na kterém lze nalézt všechny informace k výchovným nástrojům, ať již podle nástrojů či podle věkových kategorií
 • Metodiky nabízí návody a teorii k mnoha tématům, kterými se vedoucí má zabývat a mnoho nápadů na aktivity.

Setkání vedoucích oddílů jako je např. Elixír či Poradní skála mohou pomoci vůdcům oddílu v orientaci ve výchovných nástrojích. Výchovnému zpravodaji pak podobně pomůže Helpdesk, který je určen pro činovníky ve vedení středisek.Optimálnhttps://pixabay.com/static/uploads/photo/2013/07/12/17/15/calling-151869_960_720.pngí nastavení střediska vzhledem k počtu oddílů, jejich členů a věku.

 

Vedoucí střediska by měl usilovat o to, aby středisko mělo optimální počet oddílů, členskou základnu a věkovou strukturu.

Optimální nastavení oddílů vzhledem k počtu členů a jejich věku

Co to všechno může obsahovat?

 • Sledovat, jestli není potřeba vzniku nového oddílu a pomoci ho založit – skautské kraje nebo okresy to často finančně podporují.
 • Pomáhat promýšlet přechody lidí mezi jednotlivými výchovnými kategoriemi tak, aby to odpovídalo personalistické strategii střediska.
 • Garantovat zamezení vzniku věkové mezery např. podporou náborů, přípravou větších akcí.
 • Včas analyzovat příčiny úbytky členů oddílů a reagovat na ně.
 • V případě nedostatku dětí, vedoucích, …  oddíly spojit.
 • Garantovat vznik roverského programu (pokud není koedukovaný, hledat způsoby, jak jej provázat s partnerským kmenem opačného pohlaví).
 • Garantovat dostatek prostoru pro seberozvoj a službu roverů v kontrastu s prací pro oddíly.
 • Promýšlet zapojení dospělých členů střediska.
 • Připomínat a poukazovat na riziko „vykrádání“ programu vyšších kategorií nižšími.  Nadoddílová perspektivaVýsledek obrázku pro panáček

  Vedoucí střediska by se měl umět dívat na oddíly z pohledu nadoddílové a mimooddílové perspektivy. Aktivně nabízet konzultace a supervize plánu činnosti oddílu tak, aby naplňoval poslání Junáka - českého skauta. Také konzultovat fyzická a psychická rizika spojená s různými aktivitami, programy a metodami. Neměl by opomíjet ani psychickou bezpečnost dětí.

  Nadoddílová perspektiva

  Co se s tím prakticky má dělat? Věnovat pozornost oddílům a jejich činnosti, být s nimi, pozorovat, snažit se pochopit a vyslechnout.

  • Nejlépe mít schopného výchovného zpravodaje či více zpravodajů (dívčí, chlapecké, pro vzdělávání,… možných přístupů je řada, ale základem jsou schopní lidé).
  • Zkrátka vědět, co se v oddílech děje! Setkávat se s vedením oddílu a oddílovými radami (ať už osobně z pozice vedoucího střediska, nebo prostřednictvím výchovného zpravodaje).
  • Nabízet a podporovat supervize (osobně, výchovný zpravodaj, profesionální).
  • Konzultovat plány činnosti oddílů.
  • Vyzkoušet hodnocení kvality oddílů, jako nástroje pro evaluaci.
  • Být připraven vyslechnout a reagovat na složitější situace např. úraz na táboře, šikana v oddíle, odchod většího množství členů, ...

Zajištění psychického a fyzického bezpečí nejen dětíVýsledek obrázku

V oddíle se děti i dospělí cítí dobře, nikdo je vědomě či nevědomě neponižuje, nešikanuje či jinak netrápí.

Zajištění psychického a fyzického bezpečí nejen dětí

Je nám celkem jasné, že je třeba primárně zajistit bezpečnost všech při běžné činnosti oddílu -  v klubovně, na výpravách, na táboře. Proč se ale zabývat psychickým bezpečím dětí?

 • Následky narušení psychického bezpečí v dětství mohou být i celoživotní. Nemusí to být „jen“ následky psychické rázu jako jsou úzkosti, poruchy nálad a spánku nebo nízké sebehodnocení, ale i další zdravotní potíže (např. vysoký krevní tlak, únava, bolesti) či sociální vyřazení.
 • Psychické bezpečí je jednou z priorit skautského hnutí. Měli bychom umět nabídnout záruku, že se děti u nás v oddílech a kmenech mohou rozvíjet bez obavy z nějakého ohrožení.
Výkonný ředitel WOSMu Goran Hagerdal tvrdí, že tím, že jsme se stali činovníky ve skautském hnutí, jsme se zavázali k tomu, že ve skautu bude nejen legrace a děti s námi budou trávit prima čas, ale také k tomu, že zde bude bezpečné prostředí. Bezpečné prostředí, kde mohou děti žít, aniž by jim hrozila nějaká újma, a to ani ta psychická. 

Ve Stanovách Junáka - českého skauta v Hlavě 1, odstavec 5 máme uvedeno, že se budeme věnovat podpoře prevence před vznikem závislostí a dalších sociálně-patologický jevů.
 • Audit kvality od WOSMu v roce 2016 označil ochranu dětí v Junáku - českém skautu za potenciálně slabé místo. Chybí nám základní pravidla chování k dětem. V praxi často přehlížíme dopad na dětskou psychiku, či dokonce překračujeme osobní limity dětí nevhodnými programy, tradičními tresty či rituály, aniž bychom přemýšleli o jejich smyslu a dopadu. Na základě tohoto podnětu Junák - český skaut zařadil téma mezi prioritní k řešení a intenzivně se mu chce věnovat v rámci své strategie v letech 2017 – 2020.


Kdy se s tím jako „střediskový/á“ můžu setkat?

 • na výpravě, oddílové či střediskové akci, na táboře nastane situace, která si žádá okamžitou intervenci a nesnese odkladu
 • o pomoc s řešením náročné situace v oddíle se může obrátit vůdce či vůdkyně oddílu
 • o pomoc přijde požádat kdokoliv ze střediska včetně dětí
 • o vysvětlení či o pomoc přijde požádat rodič
 • místní média se obrátí na středisko s tím, že by je zajímalo, jak zajišťujeme ochranu a bezpečí dětí
 • vedení oddílů si neuvědomuje, že některé programy a rituály se mohou negativně dotýkat psychiky dětí


Máme nějaké nástroje, co nám mohou pomoci?

1) preventivního charakteru

 • vytvoření etického kodexu či pravidel chování k dětem - na oddílové, střediskové či ústřední úrovni
 • vypracovaný/sepsaný krizový scénář střediska - co dělat, když nastane situace, která nesnese odkladu
 • znalost jednotlivých vedoucích v oddílech a vhled do dění v oddílech např. díky práci výchovného zpravodaje
 • metodická průprava členů střediska, aby věděli, jak se zachovat, když nastane situace, která spadá do psychického ohrožení dětí
 • preventivní programy pro vedení oddílů pořádané střediskem na různá riziková témata (např. šikana, práce s rituály, rolové hry, virtuální svět, sex. zneužívání, alkohol a kouření, sexuální život, jak zacházet s nahotou dětí při běžném životě v oddíle - sauny, mytí na táborech, práce s ADHD v oddíle aj.)
 • preventivní programy z nabídky programů Vzdělávání na klíč, které si jednotky mohou objednat
 • preventivní programy nabízené např. na celostátních akcích jako je Poradní skála, Elixír aj. či na vzdělávacích kurzech jako jsou rádcovské, čekatelské či vůdcovské kurzy
 • skautské časopisy a rubriky zabývající se rizikovými jevy (např: Daniel Vychodil, Simba: Problematika šikany. Časopis Skauting, prosinec 2015)
 • tématické publikace (např. Michal Kolář: Nová cesta k léčbě šikany, Portál 2011, Metodika pro oddílovou praxi, Junák - český skaut 2015 aj.)
 • znalost nástrojů v rámci organizace, které slouží jako podpora:

2) intervenčního charakteru

 • zachovat se dle předem připraveného krizového scénáře, který je sdílený, tzn. že ho všichni znají a ví, co mají dělat
 • skautská krizová linka
  • 737 205 520 - pro oznámení krizové události
 •  poradna a web Skauting pro Všechny
 • Linka bezpečí je určena pro děti a pro studenty do 26 let (pro rodiče a pedagogy/vychovatele je tu rodičovská linka):
  • telefon: Linka bezpečí 116 111
  • telefon: Rodičovská linka 840 111 234 či 606 021 021
  • email Rodičovské linky: pomoc@rodicovskalinka.cz

Podpora výchovy ve Strategii 2022Výsledek obrázku pro panáček


Cílem strategie je pomoci směřovat prostředky a energii organizace k naplňování svého poslání. Středisko je v naplňování strategie v tomto smyslu důležitým článkem. Jaká může být jeho role konkrétně?

Současná strategická témata týkající se podpory výchovy na střediscích

Podle Strategie 2022 spočívá hlavní role středisek v podpoře  výchovy zejména v těchto oblastech:

 • Zajistit plné porozumění prvkům skautské výchovné metody a klást důraz na pečlivé užívání jejích prvků v programu oddílu.
 • Iniciovat a podporovat trvalou debatu o skautské výchově.
 • Posilovat fungování družinového systému jako základního stavebního kamene skautské výchovné metody, podpořit vzdělávání rádců.
 • Zaměřit se na udržení většího množství členů v roverské výchovné kategorii a rozvíjet její programovou náplň.
 • Vybudovat aktivní síť výchovných zpravodajů na všech úrovních organizace. Definovat jejich jasné poslání jako podpory oddílových vůdců na poli výchovném, vzdělávacím a personálním.
 • Rozvíjet spolupráci se školami, školkami a školními družinami jako místy, kde můžeme šířit dobré jméno skautingu a získávat (budoucí) nováčky.
 • Usilovat o intenzivnější spolupráci oddílů mladších členů napříč výchovnými kategoriemi.
 • Být schopní poskytnout zpětnou vazbu k fungování organizačních jednotek na všech úrovních organizace.

 


Šťastný, Stickman, Panáček, Zápalka Muž, TanecVýchovný zpravodaj

Výchovní zpravodajové mohou významně pomoci s podporou výchovy na střediscích. Co tato funkce obnáší? Jak může pomoci vedoucímu střediska? A co dělat ve chvíli, kdy nikoho takového nemám?

Role výchovného zpravodaje

Pozici výchovného zpravodaje (dále jen VýZ) přikládáme velkou důležitost, a právě proto se v současné době  snažíme o její podporu a renesanci.

Existuje samostatná sekce výchovných zpravodajů na Křižovatce, kam jsou pravidelně přidávány novinky pro snazší uchopení této pozice. Najdete tam také celou řadu podpůrných materiálů. Na ústředí se o podporu výchovy a výchovných zpravodajů stará koordinátor/ka s kontaktem: podporavychovy@skaut.cz

Středisko s výchovným zpravodajem - co daná pozice obnáší, jak má střediskový vedoucí se svým VýZ spolupracovat a jak ho podporovat:
 • činnost výchovného zpravodaje ve středisku je nutné podpořit (začátky této funkce nebývají jednoduché, zvláště pro střediska, která tuto pozici dříve neměla)
  • na základě zmapování střediska, které VýZ provede, společně zhodnotit výchovnou činnost střediska a stanovit výchovné cíle pro další rok. Cíle představit ostatním členům střediskové rady a požádat je o spolupráci při jejich plnění.
  • zamyslet se nad vzájemnou spoluprací a zeptat se VýZ, jakou podporu a pomoc by od střediskového vedoucího a SRJ potřeboval
  • podporovat funkci VýZ a jeho činnost na střediskových radách a  u vedoucích oddílů
  • pomoci VýZ se zavedením výchovných částí střediskových rad
  • podporovat vzdělávání a seberozvoj VýZ (speciální vzdělávací akce pro VýZ)
  • v případě potřeby VýZ nakontaktovat s VýZ z vyšších OJ
 • zavést pravidelné schůzky s VýZ
 • vyčlenit ze střediskového rozpočtu peníze na vzdělávací aktivity (viz kapitola v metodice Jak na vzdělávání) - účast lidí na vzdělávacích akcích, zakoupení literatury na středisko, podpora seminářů, které VýZ pořádá…
 
Středisko bez výchovného zpravodaje

Popis činnosti výchovného zpravodaje ukazuje, k čemu je VýZ na středisku dobrý a kolik úkolů í střediskového vedoucího by převzal na sebe. Proto je třeba se ještě jednou zamyslet, zda opravdu není ve středisku nikdo, kdo by mohl tuto pozici zastávat. Je to ideální pozice pro bývalé oddílové vůdce, kteří předali oddíl a mají spoustu výchovných zkušeností, které by mohli předávat dále. Nebo třeba pro bývalé členy oddílových rad, kteří všední oddílové činnosti již trochu odrostli, mají odpovídající zkušenosti a zároveň potřebný nadhled.  Je dobré, když se celá středisková rada zamyslí, zda je někdo vhodný nenapadá.

A pokud někdo funkci zastává neoficiálně, je třeba ji zadat do skautISu, jedině tak se dostanou veškeré podpůrné materiály výchovné činnosti k VýZ.

A do třetice, pokud není na blízku žádný VýZ, o rozvoj výchovy se má postarat vedoucí střediska. A informace z ústředí týkající se výchovy (např. uvítací balíček) směřují v tomto případě do jeho rukou.
 

Na co se zaměřit, pokud ve středisku není výchovný zpravodaj:

 • zavést výchovnou část střediskových rad
  • nabídka prostoru vůdcům, aby si mohli navzájem sdílet informace o tom, co právě řeší v oddílech po výchovné stránce, aby si mohli být sami navzájem podporou
  • konzultovat oddílové plány činnosti
  • bavit se o naplňování skautské výchovné metody
  • řešit zde střediskové, ale i oddílové akce po výchovné stránce
 • vzdělávací část SRJ
  • konzultovat na střediskových radách možnosti dalšího vzdělávání
  • sdílet zkušenosti z navštívených kurzů
  • udělat si přehled o kvalifikacích vedení oddílů
 • konzultovat s vedoucími oddílů stav výchovy v oddílech na individuální bázi a zjišťovat, jakou podporu by potřebovali
 • zajistit/iniciovat konání střediskových rádcovských kurzů
 • vyčlenit ze střediskového rozpočtu peníze na vzdělávací aktivity
 • nezapomenout, že existují podpůrné nástroje pro výchovné zpravodaje, které lze využít jako například:
  • Nech se koučovat - řešení problémů pomocí vlastního odpovídání na dobře položené otázky
  • Najdi si svého mentora - předávání zkušeností zkušenějšího méně zkušenému
  • Využij odborné supervize - profesionální nadhled do řešených situací a vztahů
  • Napiš do poradny SpV - rada při těžkých výchovných situacích   ZávěremVýsledek obrázku
   Oblast výchovy není jednoduchá, nedá se na ní uplatnit stoprocentně platný jednotný postup. Chce to mít oči otevřené, být připravený k naslouchání, zajímat se o lidi kolem sebe, ptát se. Na tento úkol člověk nemusí být sám. Může mít k sobě zástupce, výchovného zpravodaje, vysloužilé vedoucí oddílu, současné vedoucí oddílu a mnohé další. Odměnou je pak spokojenost a správné směřování holek, kluků i vedoucích.

Pavla Sýkorová - Gymi, Petra Vacková - Péťa, Kristýna Koutenská - Vilík, Franziska Rosalie Soukupová - Hvězdička, František Šereda - Moulin, Denisa Sochorcová, Ondřej Kupka - Dick

 

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3188x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu