....

Chyba na stránce: Předseda okresu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/633-uvitaci-balicky/1384-predseda-okresu?autologin=1"

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

Předseda okresu

Úkolem předsedy okresní rady je řídit a koordinovat jednotlivé okresní činnosti tak, aby okres fungoval a plnil své poslání.

Následující text přináší komplexní přehled všeho, co se týká funkce předsedy okresní rady, od způsobu, jakým funkce vzniká, přes její poslání a hlavní náplň, až po práva a povinnosti předsedy okresní rady (text rozpracovává Přílohu organizačního řádu a systematizace Junáka).


Poslání:

Řídit činnost Junáka v okrese, tvořit a prosazovat krátkodobou koncepci (do 3 let) činnosti skautského okresu v souladu se strategií Junáka.


Organizační začlenění:

Předseda okresní rady Junáka (dále ORJ) je z titulu své funkce členem krajské rady. Je podřízený předsedovi kraje.
Předseda ORJ je řízen okresní radou. Předseda ORJ je přímý nadřízený všem členům okresu (vyjma revizní komise okresu).


Způsob ustavení:

Předseda ORJ je volen okresním sněmem Junáka. Volba je na jedno volební období. Jeden činovník může být zvolen vícekrát.


Povinnost funkce:

Funkce je povinná – při jejím neobsazení je následkem zrušení okresu.


Kvalifikace:

Doporučená kvalifikace je Organizační zkouška (dále OZk). Nemá-li činovník OZk, je povinen mít složenou vůdcovskou zkoušku (dále VZk). Nemá-li činovník při ustavení do funkce OZk nebo VZk, je povinen do 1 roku od ustavení do funkce úspěšně absolvovat OZk.


Předpoklady pro výkon funkce:

Činnost v okresní radě v délce alespoň 3 roky.


Klíčové oblasti:

Předseda okresu vykonává svoji funkci zejména v následujících klíčových oblastech:

1. Lidé:
Týmová spolupráce v KRJ
Vedení týmu a obsazení funkcí
Kvalifikace členů KRJ
Vzdělávání činovníků kraje
Vztah k Junáku jako celku
Personalistika

2. Řízení a plánování:
Krajské orgány
Plánování

3. Program a činnost:
Krajské akce
Podpora podřízených jednotek
Zpětná vazba okresům a střediskům
Výchova
Informace a komunikace

4. Působení na venek:
Propagace
Vztah k VRJ a ostatním krajům

5. Zázemí
Administrativa
Finanční řízení
Zdroje financování
Majetkové zázemí

Tyto oblasti zajišťuje buď osobně, nebo prostřednictvím dalších činovníků okresu (členů ORJ, zpravodajů, správců).


Pravomoci:

Předseda okresu je oprávněn:

 1. Jednat jménem okresu s nadřízenými orgány a jinými právními subjekty,
 2. Svolávat a řídit zasedání rady,
 3. Svolávat a řídit zasedání okresního sněmu,
 4. Navrhovat jmenování a odvolávat zpravodaje,
 5. Jmenovat vedoucí středisek a jejich zástupce na základě výsledků volebních sněmů středisek,
 6. Udělovat pochvaly a navrhovat vyznamenání dle Řádu pro vyznamenání,
 7. Trestat a navrhovat sankce dle Disciplinárního řádu,
 8. Navrhovat uvalení nucené správy středisek,
 9. Schvalovat finanční doklady okresu,
 10. Pozastavit usnesení rady, pokud bude v rozporu s vyššími právními normami, předpisy a řády Junáka,
 11. V rámci své působnosti úkolovat členy okresní rady a zpravodaje a kontrolovat plnění úkolů,
 12. Rozhodovat o všech věcech, které nejsou vnitřními předpisy Junáka či usnesením sněmu vyhrazeny do působnosti jiného orgánu.

Povinnosti:

Předseda ORJ je zejména povinen řídit okres a jednat jeho jménem tak, aby poskytoval výchovné, organizační, technické, hospodářské a vzdělávací zázemí pro činnost středisek.

Těžiště jeho povinností leží zejména v následujících oblastech:

1. Zajištění plnění zákonných povinností okresu a povinností daných vnitřními předpisy Junáka:

 1. Zajistit vedení účetnictví a všech souvisejících hospodářských výkazů,
 2. Přesvědčit se o zajištění revizní činnosti okresu, reviznímu orgánu poskytovat součinnost a řešit jeho závěry,
 3. Zajistit plnění daňových povinností okresu,
 4. Zajistit ochranu osobních údajů členů okresu, které jednotka uchovává či zpracovává,
 5. Zajistit správu a archivaci dokumentů okresu,
 6. Zajistit řádné a včasné provedení registrace okresu a úhradu odvodu z členských příspěvků,
 7. Zabezpečit dodržování a uplatňování obecně platných zákonných norem, stanov a vnitřních předpisů Junáka v rámci okresu.

2. Zajištění kvality výchovné činnosti ve střediscích a na úrovni okresu:

 1. Zajistit vyhodnocování plánů středisek a poskytování zpětné vazby jejich činnosti ke zvýšení jejich kvality,
 2. Zajistit, aby střediska podporovala práci oddílů podle výchovného systému, a garantovala jejich kvalitu,
 3. Podporovat střediska při výchově rádců a podrádců
 4. Soustavně podporovat střediska ve výchově dalších činovníků jak k obnově vlastních orgánů včetně vedení oddílů, tak pro potřeby celé organizace,
 5. Zajistit roverský program pro rovery a rangers v okrese
 6. Zajišťovat okresní akce,
 7. Zajistit, aby většina činovníků okresu (vč. zpravodajů) měla potřebnou kvalifikaci pro výkon své funkce a aby ostatní činovníci na jejím doplnění pracovali.

3. Zajištění efektivního řízení okresu:

 1. Předkládat ke schválení okresní radě roční plán a rozpočet okresu,
 2. Zajistit cílenost činnosti okresu, průběžně sledovat a hodnotit dosahování cílů okresu,
 3. Zajistit efektivní komunikaci mezi jednotlivými činovníky okresu a účelné jednání rady okresu, resp. týmu zpravodajů,
 4. Zabezpečit tok informací KRJ (ÚO) – ORJ – střediska a opačně
 5. Pomocí zpravodajů nebo vlastními silami zajistit výkon všech funkcí potřebných k hladkému chodu okresu, jak jsou uvedeny v doporučených náplních činností jednotlivých zpravodajů,
 6. Kontrolovat činnost zpravodajů a členů rady a zajišťovat optimální podmínky pro výkon jejich funkce,
 7. Respektovat zásady práce s dobrovolníky a snažit se efektivně využívat dostupných lidských zdrojů (schopností, dovedností a postojů jednotlivých činovníků okresu),
 8. Předkládat každoročně ke schválení okresní radě zprávu o činnosti okresu.

4. Zajištění reprezentace okresu:

 1. Zastupovat okres v krajské radě Junáka,
 2. Komunikovat s ostatními okresy (hlavně v rámci kraje),
 3. Spolupracovat s veřejností a právními subjekty v regionu,
 4. Spolupracovat s jinými dětskými organizacemi v okrese.

5. Zajištění kontinuity činnosti okresu:

 1. Neustále vést v patrnosti časové omezení vlastního mandátu pro výkon funkce a snažit se včas vyhledat nástupce a připravit jej k výkonu funkce,
 2. K obdobnému přístupu vést i ostatní činovníky, aby docházelo k hladkému předávání funkcí bez omezení jejich výkonu.

6. Zajištění finančního zázemí pro okres a podřízené jednotky:

 1. Zajistit finanční plánování (tvorbu rozpočtu), které vyhoví potřebám okresu,
 2. Mít přehled o finančních tocích okresu a snažit se o maximální využití dostupných zdrojů,
 3. Hledat nové zdroje a možnosti financování činnosti,
 4. Dohlížet na efektivní využívání dostupných prostředků, které má okres k dispozici, zejména na důslednou péči o majetek okresu,
 5. Zajistit distribuci dotací od VRJ střediskům,
 6. Zajistit vyúčtování dotací od VRJ ORJ a střediskům.

7. Zajištění technického zázemí pro okres:

 1. V mezích možností pomoci zajistit vhodné prostory pro činnost a dohlížet na správnost právních vztahů k těmto prostorům,
 2. V mezích možností pomoci zajistit potřebné vybavení pro činnost okresu a přímo či metodicky vést správu majetku okresu.

Omezení:

Předseda ORJ nesmí současně vykonávat funkci místopředsedy ani člena revizní komise, ani nemá být s těmito činovníky v příbuzenském vztahu.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1655x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu