....

Chyba na stránce: Chystá se vzdělávání pro vedoucí středisek. Od roku 2019. Proč a jak? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/nove-vzdelavani-vedoucich-stredisek/2977-chysta-se-vzdelavani-pro-vedouci-stredisek-od-roku-2019-proc-a-jak?autologin=1"

NOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH STŘEDISEK

 
Vítejte na stránkách věnovaných vzdělávání vedení středisek a vyšších organizačních jednotek. V oblasti potřebné kvalifikace pro roli vedoucího střediska, či jiné organizační jednotky se odehrály zajímavé změny. Vznikla nová kvalifikace - střediskové minimum, která opravňuje k řízení organizační jednotky a připravuje se rozvoj dalších nadstavbových kurzů, které by pomáhaly činovnicím a činovníkům prohloubit znalosti a dovednosti ve vybraných oblastech řízení organizačních jednotek. Na těchto stránkách se dozvíte více informací o zavedené změně a o souvisejících dokumentech.

Chystá se vzdělávání pro vedoucí středisek. Od roku 2019. Proč a jak?

V článku se snažíme o souhrn všech podstatných informací a vysvětlení k tomu, jak by mělo vypadat vzdělávání vedoucích OJ v budoucnosti. Snad se nám to podařilo.

V Junáku - českém skautu máme kolem 600 činovnic a činovníků, kteří jsou na pozicích vedoucích organizačních jednotek, tzv. “statutárů”. Jsou klíčovými osobami, které spoluvytváří podobu skautingu na místní a regionální úrovni. Jejich role je komplexní, náročná a pro organizaci životně důležitá. Z analýzy zpracované pro Strategii 2022 vyplynula absence přípravy vedoucích středisek jako výrazná slabina. Zavedení nového vzdělávání pro vedoucí organizačních jednotek se proto promítlo s vysokou prioritou do strategického tématu Vzdělávání hospodářsko-organizačních činovníků.

Obsah:

 1. Zdůvodnění vzdělávání vedoucích středisek
 2. Nástroje podpory a rozvoje vedoucích středisek
 3. Základní údaje o střediskovém minimu
 4. Pracovní skupina pro vzdělávání vedoucích středisek

Zdůvodnění vzdělávání vedoucích středisek

Naše organizace věnuje velkou vzdělávací podporu vedoucím oddílů (zcela pochopitelně), ale dosud neusilovala o podobnou přípravu pro vedoucí středisek a dalších jednotek. Přitom nástup do řídící pozice na středisku, okresu i kraji je pro velkou část činovníků krokem do neznáma. Dlouhodobě víme, že vůdcovská zkouška, která je dosud kvalifikačním předpokladem i pro vedoucí středisek, není svým obsahem dostačující pro pozici statutárů - je zaměřená především na přímou práci s dětmi. Ovšem je v zájmu všech, aby i ve vedoucích pozicích v jednotkách stáli činovnice a činovníci s nejlepšími osobnostními předpoklady a zároveň dostatkem znalostí a dovedností. Právě v druhé části této rovnice může pomoci organizace.

Náčelnictvo schválilo rámec nového vzdělávání skládající se ze dvou částí. V té první se zaměřuje na nové vedoucí všech organizačních jednotek, kteří vstupují do funkce. Má jim pomoci v počátečním období jejich působení, vytvořit přehled o povinnostech, předat potřebné informace a seznámit je s nástroji, které mohou využívat. Znalosti, které si z této části odnesou, by měly snížit jejich osobní rizika, zvýšit šanci zažít úspěchy při vedení a chránit jednotky před zbytečnými chybami. Z pohledu organizace se vytvoří minimální základ znalostí a podpoří schopnost vedoucích zajišťovat rozvoj skautingu.

Obsah kurzu Střediskového minima vychází z průzkumu mezi vedoucími středisek a vzdělavateli bude průřezový a zaměřený zejména na oblasti práva, práce s dobrovolníky, řízení, koordinace výchovné činnosti a hospodaření. Na kurzu by mělo určitě docházet i přenášení zkušeností mezi účastníky. Jsme přesvědčeni, že čas investovaný do orientace v agendě nové funkce ve finále ušetří mnoho času i starostí. Předpokládáme a podporujeme vznik různorodých podob kurzů – např. dvou-víkendový kurz, kratší kurz doplněný o webináře či e-learning nebo propojení střediskového minima s jinou vzdělávací akcí. Základní rozsah kurzu se bude pohybovat mezi 35 až 40 hodinami.

V průběhu přípravy vyvstala otázka, zda vytvořit kvalifikaci v podobě střediskové zkoušky. Po mnoha diskuzích převládl názor, že vhodnější formou přípravy bude kurz Střediskového minima (bez závěrečné zkoušky) i s ohledem na co nejširší přístupnost vzdělání. Kurz budou moci nově nastupující vedoucí absolvovat již před zvolením, nejpozději pak bude nutná účast do roka od nástupu do funkce. Povinnost začne platit v roce 2019. Účast bude doporučená i zástupcům vedoucích. Účast nebude povinná pro stávající vedoucí organizačních jednotek (ve funkci již před rokem 2019), pro ty, kteří v posledních pěti letech alespoň dva roky vedli OJ (byť i pro ně může být účast prospěšná) a pro držitele organizační zkoušky.

Druhá část vzdělávání vedoucích OJ je plánovaná jako dobrovolná a modulová s cílem nabídnout možnost prohloubení znalostí v určitých vybraných oblastech. Zájemci, kteří se budou chtít zaměřit například na oblast práva, fundraisingu či zvládání konfliktů, budou moci využít nabídky krátkodobých kurzů a seminářů. Bude zde příležitost jít do větších podrobností, s možností zeptat se na konkrétní problém a také sdílet zkušenosti mezi účastníky.

Jsme stále na začátku tvorby dalšího nástroje, který pomůže rozvoji skautingu. Kvalifikovaní lidé v čele organizačních jednotek jsou jednou z podstatných podmínek toho, aby skauting nadále rostl a sílil. Důraz na vzdělávání vedoucích je jednou z cest, jak jim pomoci při jejich náročné činnosti.

Bořek Slunéčko
místostarosta a garant strategické tématu Vzdělávání hospodářsko-organizačních činovníků Strategie 2022

Nástroje podpory a rozvoje vedoucích středisek:

Uvítací balíček:

Vedoucím středisek a také jejich zástupcům přijde po nástupu do funkce emailem uvítací balíček. Jedná se o základní rozcestník který má pomoci s rozkoukáním se v nové pozici.

Příručka pro vedoucí středisek:

Příručka se v jednotlivých kapitolách zaměřuje na všechny oblasti vedení střediska. Poskytuje řadu praktických rad a návodů, jak v roli vedoucího střediska uspět. A to jak pro začátečníky tak pro ty, kteří už nějakou chvíli středisko vedou. Příručka je dostupná v této sekci Křižovatky.

Střediskové minimum:

Nové vzdělávání zaměřené přímo na vedoucí středisek, okresů a krajů bude probíhat v letech 2017 a 2018 v pilotním režimu. Informace o pilotech budou postupně zveřejňovány na stránce věnované Střediskovému minimu.

HelpDesk:

Je celostátní akce určena pro celé vedení středisek, okresů i krajů. HelpDesk je zaměřen na dovednosti související s řízením jednotky a jejích dílčích procesů, například na mezilidské vztahy, personalistikou, koncepční myšlení, ale i plánováním, vedení porad, podporu výchovných zpravodajů apod.

Metodické materiály na Křižovatce:

Na Křižovatce je k dispozici celá řada podpůrných materiálů. Třeba sekce Začínáme s vedením, kde zjistíš, jak vykročit při přebírání funkce tím správným směrem a na nic podstatného nezapomenout.

Koučink:

Junák vám ve spolupráci s Koučink centrem nabízí možnost plně využít svůj potenciál v prostředí skautingu díky novému benefitu pro činovníky - koučinku. Přečtěte si víc.

Mentoring:

Cílem projektu je zavést efektivní přenos zkušeností a zajištění podpory pro členy začínajících v nové funkci a to především osobním mentoringem od zkušenějších členů z jejich okolí. Více o mentoringu najdete zde.

Supervize:

Skupinová supervize je pro účastníky příležitostí sdílet svoje problémy a nacházet nová řešení. Může nám dát příležitost podívat se na věci s odstupem, vyvarovat se snadného obviňování druhých. Dává možnost pustit se do hledání nových možností, odhalit poučení, získat podporu. Supervize je jedna z forem podpory profesionálního růstu.

Základní údaje o střediskovém minimu:

 • základní úroveň vzdělávání je definovaná kvalifikací střediskového minima, která opravňuje k vedení OJ
 • kvalifikace se získává absolvencí kurzu střediskového minima (součástí není kvalifikační zkouška)
 • vedoucí OJ je povinen získat kvalifikaci nejpozději do 1 roku od zvolení do funkce
 • pro zástupce vedoucích OJ je kvalifikace velmi doporučována
 • rozsah střediskového minima bude nejvýše 40 hodin
 • povinnost získat kvalifikaci bude platit pro nově zvolené vedoucí OJ vstupující do funkce po začátku roku 2019
 • držitelé organizační zkoušky získají kvalifikaci střediskového minima automaticky
 • výjimku z povinnosti získat kvalifikaci (byť i pro ně může být užitečná) budou mít vedoucí OJ, kteří aktuálně vykonávají svou funkci
 • činovníci, kteří v pěti letech před vstupem do funkce byli v roli vedoucího alespoň 24 měsíců

Pracovní skupina pro vzdělávání vedoucích středisek:

Máňa (Monika Gaňová):

Instruktorka ČLK Světluškovského lesního kurzu a členka odboru vlčat a světlušek, lektorka celostátních vzdělávacích akcí. Máňa působila také v rámci personálního odboru a dosud mu pohává v jeho aktivitách. Jejím domovským oddílem je 2. roj Lampyris Dobříš, kde vede světlušky a benjamínky.

Štěnice (Lucie Růžičková):

Koordinuje projekt zaměřený na rozvoj systému vzdělávání a podpory pro vedoucí středisek. Věnuje se také řízení vybraných projektů z oblasti personalistiky. Působí jako vedoucí skautského střediska Prosek Praha, kde se také podílí na vedení oddílu benjamínků.

Rozárka (Barbora Tichavová):

Zpravodajka Výkonné rady, která je odpovědná za oblast dospělých a vzdělávání. Koordinuje práce na změnách ve vzdělávání a řídí odbor pro vzdělávání. Několik let vedla středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec a dříve dva tamní oddíly. Je aktivní instruktorkou vzdělávacích akcí.

Vevy (Vlaďka Navrátilová):

Dlouhodobě působí ve vzdělávání hospodářských činovníků, je lektorkou skautského manažerského kurzu MUŠKA a víkendového vůdcovského kurzu TREFA. Vevy předsedá radě Skautského centra Domašov. Je členkou střediska Zdimíra Touška v Olomouci.

Bilbo (Ladislav Pelcl):

V současnosti člen Náčelnictva, vedoucí střediska Hiawatha Praha, člen Infoodboru a spolupracovník Odboru pro personalistiku. Má bohaté zkušenosti z dřívějšího působení na úrovni ústředí (5 let organizační zpravodaj), kraje i okresu. Bilbo působí i v rámci vzdělávání, mimo jiné je bývalým šéfinstruktorem Castoru a Polluxu na Gemini.

Bořek (Bořek Slunéčko):

Garant strategické priority Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků Junáka, místostarosta Junáka a hospodářský zpravodaj. Zabývá se získáváním a využíváním prostředků ze státního rozpočtu i mimo něj, řídí vybrané projekty v rámci ústředí organizace a podílí se na tvorbě metodických materiálů a vzdělávání v oblasti hospodaření. Ve skautingu začal působit v Teplicích.

Jerry (Ondřej Peřina):

Zpravodaj VRJ, s odpovědností za organizaci (jednotky, předpisy) a informační technologie (např. informační systém skautIS, webové projekty. Jerry je od roku 2008 předsedou krajské rady Libereckého kraje, v letech 2003–2009 byl vedoucím střediska Ještěd Liberec. Je lektorem kurzů MUŠKA, vůdcovského „5:10 sever“ a dalších kurzů.

Rejpal (Roman Dvořák):

Působí dlouhodobě na různých úrovních v rámci organizace - od oddílu, střediska (18 let vedoucí střediska Dvojka Brno), okresu (několikanásobný předseda rady), i ústředí (6 let organizační zpravodaj, člen několika odborů). Celou dobu se aktivně podílí na vzdělávání organizačních a hospodářských činovníků (vůdce MLK Muška). V současné době je členem Náčelnictva.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1733x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu