....

Chyba na stránce: Střediskové minimum: často kladené otázky (FAQ) - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/nove-vzdelavani-vedoucich-stredisek/3212-strediskove-minimum-casto-kladene-otazky-faq?autologin=1"

NOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH STŘEDISEK

 
Vítejte na stránkách věnovaných vzdělávání vedení středisek a vyšších organizačních jednotek. V oblasti potřebné kvalifikace pro roli vedoucího střediska, či jiné organizační jednotky se odehrály zajímavé změny. Vznikla nová kvalifikace - střediskové minimum, která opravňuje k řízení organizační jednotky a připravuje se rozvoj dalších nadstavbových kurzů, které by pomáhaly činovnicím a činovníkům prohloubit znalosti a dovednosti ve vybraných oblastech řízení organizačních jednotek. Na těchto stránkách se dozvíte více informací o zavedené změně, o souvisejících dokumentech, i o tom, jak se můžete sami zapojit například do pilotních kurzů střediskového minima.

Střediskové minimum: často kladené otázky (FAQ)

V rámci rozvoje strategické priority Vzdělávání hospodářsko-organizačních činovníků krystalizuje podoba nového vzdělávání zaměřeného na skupinu vedoucích organizačních jednotek. Zahrnuje základní kurz - střediskové minimum, který je koncipován jako vstupní úroveň na začátku působení činovníků ve funkci a dále doplňkové (specializované) kurzy s rozšiřujícím obsahem (vhodné i pro další činovníky se zájmem o problematiku). V tomto článku naleznete stručný přehled nového vzdělávání a odpovědi na vybrané otázky, které často k tématu zaznívají:

Proč střediskové minimum vzniká?

Ze SWOT analýzy, která se zpracovávala pro Strategii 2022, vyplynula absence vzdělávání zaměřeného na vedoucí středisek jako výrazná slabina. Dlouhodobě víme, že vůdcovská zkouška, která dosud byla jedním z kvalifikačních předpokladů, není svým obsahem dostačující pro pozici statutárů - je zaměřená především na výchovné záležitosti a pro přímou práci s dětmi. Proto rozšiřujeme systém skautského vzdělávání o prvky, které budou přímo šité na míru novým vedoucím organizačních jednotek v okamžiku nástupu do funkce. Vzdělání může vedoucím samozřejmě v řadě oblastí pomoci a usnadnit jim jejich působení v roli statutárního zástupce organizační jednotky.

Koho se střediskové minimum vlastně týká a koho nikoliv? Budou existovat nějaké výjimky?

Střediskové minimum je určené těm činovníkům, kteří se nově stávají vedoucími OJ. Ti budou mít od roku 2019 povinnost kurz absolvovat nejpozději do jednoho roku poté, co budou zvoleni. Zároveň bude kurz doporučený pro všechny zástupce vedoucích OJ. Prospěšný však může být i jiným činovníkům v řídících pozicích. Kurzu se nebudou muset účastnit ti vedoucí, kteří jsou aktuálně ve funkci nebo ti, kteří v minulých pěti letech byli vedoucími OJ alespoň 24 měsíců.

Proč se prosadila varianta, aby bylo střediskové minimum povinné?

Znalosti, které si z kurzu činovníci odnesou, by měly chránit je samotné i jejich jednotky před zbytečnými chybami. Vytvoří se tak společný minimální základ, který budou mít vedoucí OJ plošně v celé organizaci. Otázkou povinnosti se zabýval i poslední Valný sněm Junáka ve Velkém Meziříčí, na kterém delegáti dali přednost této cestě ve jménu zvýšení připravenosti činovníků a růstu kvality celého hnutí. Součástí kurzů  bude i sdílení zkušeností jak věci fungují či nefungují jinde, což umožní všem činovníkům nahlížet novou perspektivou na svou jednotku.

Musí mít vedoucí střediska před získáním střediskového minima složenou i vůdcovskou zkoušku?

V současné době se stávají vedoucími středisek zejména bývalí vedoucí oddílů, kteří vůdcovskou zkoušku mají. Považujeme to samozřejmě za dobrou praxi. Zároveň ale přemýšlíme o lidech, kteří se třeba do skautingu vrací (třeba se svými dětmi) a mohli by být velmi dobrými vedoucími středisek. Pravděpodobně jich nebude mnoho, ale chceme jim umožnit jednodušší cestu. Nebudou muset absolvovat čekatelskou zkoušku a následně vůdcovskou, ale před kurzem střediskového minima složí zvláštní zkoušku, která bude z vůdcovské zkoušky vycházet (bude obsahovat část jejích kompetencí). Takže odpověď je, že vedoucí jednotek bude muset mít buď vůdcovskou zkoušku nebo výše zmíněnou zkoušku z ní vycházející. K této variantě se přiklonili i delegáti Valného sněmu 2017.

Proč zástupce vedoucího střediska nemusí mít vůdcovskou zkoušku? Není to nebezpečné?

Vůdcovská zkouška je samozřejmě užitečná, nicméně její obsah není zaměřen na to, co je vlastním obsahem práce vedoucího střediska nebo jeho zástupce. Pro zástupce vedoucího OJ bude vůdcovská zkouška doporučená, stejně jako získání kvalifikace střediskového minima.

Bude nutné skládat nějakou zkoušku, nebo stačí kurz absolvovat?

Pro získání střediskového minima bude stačit absolvovat některý z pořádaných kurzů, zkouška se neskládá. Je však potřeba být skutečně duchem přítomen a aktivně se zajímat o probíraná támata.

Máme strach, že tato povinná kvalifikace bude odrazovat případné kandidáty.

Samozřejmě nelze vyloučit, že se někdo bude obávat a povinnost pro něj bude překážka. Důležité je uvědomit si, že jde v prvé řadě o pomoc těmto novým činovníkům. Smyslem je seznámit nové vedoucí s tím, co je čeká, co musí, co mohou a co jim pomůže. V rámci střediskového minima nepůjde o zkoušení, ale o získání a případně utřídění si znalostí. Je jasné, že předpokládaná časová investice třeba dvou víkendů není pro vedoucí organizačních jednotek málo. Jedná se ale o dobře investovaný čas, který se bohatě vyplatí, a naopak může ve výsledku mnoho času a útrap ušetřit.

Co může střediskové minimum nabídnout těm, kteří se v problematice dobře orientují?

Rozsah toho, co by měl vedoucího střediska zvládnout je velmi široký - od výchovných záležitostí, přes znalost práva a vnitřních předpisů, manažerských dovedností až k velmi praktickým věcem v hospodaření, řízení schůzí nebo řešení konfliktů. Činovníci, kteří se stávají vedoucími středisek a vyšších organizačních jednotek jsou převážně lidé se zkušenostmi. Přesto málokdo o sobě může říct, že všechno potřebné zvládá a nepotřebuje další rozvoj či inspiraci. I zopakování některých věcí může být užitečné. Nedílnou součástí kurzu by mělo být i sdílení toho, jak některé věci řešíme v různých jednotkách - a to je užitečné úplně pro všechny.

Budou existovat i další kurzy, které půjdou v některých tématech více do hloubky?

Ano, součástí vzdělávání vedoucích organizačních jednotek jsou i nadstavbové kurzy. Ty by měly dát příležitost zájemcům o určitou problematiku dozvědět se více a nasdílet si zkušenosti s dalšími činovníky. Už nepůjde jen o začínající vedoucí, ale i o ty, kteří jsou už nějakou dobu ve funkci a mají různé zkušenosti. Typicky půjde třeba o kurz k tomu, jak a kde získávat peníze, jak dále podporovat výchovnou činnost oddílů, jak na správu nemovitostí či jak správně komunikovat o činnosti střediska. Na přesném vymezení těchto kurzů nyní intenzivně pracujeme a počítáme s jejich pilotováním nejpozději v průběhu roku 2018.

Jaký bude další postup v oblasti vzdělávání vedoucích organizačních jednotek?

Do roku 2019 budou kurzy střediskového minima probíhat v pilotním režimu. Chceme si tak vše vyzkoušet a prověřit praxí. Cílem je získat zpětnou vazbu od účastníků a od lektorů. Zároveň se budou zkoušet nadstavbové kurzy, abychom zjistili, jaký je o ně zájem. Počítáme, že po tomto období může dojít k revizi obsahů a potřebným úpravám tak, aby bylo vzdělávání co nejpřínosnější pro stávající i nové vedoucí.

Jaké podněty vzešly z podzimního komentování prvního návrhu obsahu střediskového minima?

Podnětů se sešlo hodně a my za ně moc děkujeme! Našlo se hodně komentářů k časové dotaci jednotlivých programových bloků i k dotaci kurzu jako celku. U některých témat - jako například u oblasti Práva - byla časová dotace osmi hodin vnímána jako příliš velká. Naopak u oblastí zaměřených na práci s lidmi a řízení a plánování bylo voláno po navýšení časové dotace. Velmi zajímavé byly podněty k tomu, abychom se v kurzech střediskového minima zaměřovali na výrazné propojení kurzů s již existujícími podpůrnými nástroji, jako je například Příručka pro vedoucí středisek. Podněty a nápady vzešlé z komentování návrhu obsahu se nyní snažíme ověřit v rámci pilotování kurzů střediskového minima.

Stručný přehled střediskového minima:

  • základní úroveň vzdělávání je definovaná kvalifikací střediskového minima, která opravňuje k vedení OJ
  • kvalifikace se získává absolvencí kurzu střediskového minima (součástí není kvalifikační zkouška)
  • povinnost získat kvalifikaci bude platit pro nově zvolené vedoucí OJ vstupující do funkce po začátku roku 2019
  • vedoucí OJ je povinen získat kvalifikaci nejpozději do 1 roku od zvolení do funkce
  • pro zástupce vedoucích OJ je kvalifikace velmi doporučována
  • rozsah střediskového minima bude nejvýše 40 hodin
  • držitelé organizační zkoušky získají kvalifikaci střediskového minima automaticky
  • výjimku z povinnosti získat kvalifikaci (byť i pro ně může být užitečná) budou mít vedoucí OJ, kteří aktuálně vykonávají svou funkci a činovníci, kteří v pěti letech před vstupem do funkce byli v roli vedoucího OJ alespoň 24 měsíců

 

Lucka Růžičková (Štěnice)

koordinátorka projektu vzdělávání hospodářsko-organizačních činovníků

lucie.ruzickova@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1595x

Práce s článkem

4
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu