....

Chyba na stránce: Změna sídla organizační jednotky - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/zacinam-s-vedenim/811-zmena-sidla-organizace?autologin=1"

Změna sídla organizační jednotky

Změna sídla organizační jednotky

Změna sídla či jiného údaje ve spolkovém rejstříku už v současné době nejsou zpoplatněny a ve spolupráci s ústředím je možné ji realizovat.

Dojde-li k ke změně sídla organizační jednotky, je organizační jednotka povinna informovat Kancelář ústředí (KÚJ) prostřednictvím informačního systému skautIS, jehož prostřednictvím se změna promítne přímo do registru organizačních jednotek (změnu by měla schválit Rada OJ svým usnesením). A následně KÚJ provede zápis do spolkového rejstříku.

Změnu adresy ve spolkovém rejstříku bude (a ze zákona může) realizovat pouze Junák - český skaut (hlavní spolek) právě prostřednictvím KÚJ, která to udělá na základě kompletních údajů jednotkou zadaných do skautISu.

Pro zápis do spolkového rejstříku platí:

  • adresa musí být dohledatelná v registru RÚIAN, tedy nelze zapsat „srub za městem, Praha“ ale typicky objekt s číslem popisným či evidenčním – zkuste si jej nejdříve dohledat (skautIS se v tomto snaží pomoci a napovídá adresy, které jsou v registru RÚIAN dohledatelné a opravdu existují).
  • připravte se na to, že soud pro zápis bude chtít doklad „o právním důvodu užívání prostor“ – tedy pokud to nebude budova ve vlastnictví střediska, bude třeba doložit souhlas vlastníka s umístěním sídla v jeho objektu.

Jako vzor pro přípravu souhlasu vlastníka je možné využít těchto dokumentů:

  • kromě dokladu "o právním důvodu užívání prostor" bude soud požadovat doložení rozhodnutí příslušného orgánu jednotky o změně sídla. Tímto orgánem může být středisková rada, případné střediskový sněm.

Jako doklad o tomto rozhodnutí slouží výpis ze zápisu ze střediskové rady:

Dále je třeba počítat s tím, že dokumenty musí být (až na velmi specifické výjimky popsané dále) podepsány úředně ověřenými podpisy a autorizovaně zkonvertovány do elektronické podoby. Toho se dosáhne následujícími kroky:

  1. dojít na úřad, kde je CzechPOINT (týká se majitele nemovitosti)
  2. souhlas o užívání ověřeně podepsat (na přepážce ověřování / CzechPOINTu) - podepisuje majitel nemovitosti
  3. rozhodnutí rady o změně sídla rovněž podepsat - podepisuje statutární orgán jednotky
  4. dokumenty nechat zkonvertovat do elektronické podoby (na přepážce CzechPOINTu) a nechat si poslat úschovnou CzechPOINTu (kdokoli)
  5. dokumenty vyzvednout z úschovny a nahrát do skautISu - do formuláře pro změnu sídla (kdokoli)

Výjimkami, kdy není třeba řešit ověřený podpis a autorizované konverze ve věci souhlasu o užívání jsou dvě situace:

  • Majitelem nemovitosti je přímo organizační jednotka, která mění sídlo na tuto adresu (pozor, musí to být přímo ta daná, nemůže to být např. nadřízený okres apod.), a toto vlastnické právo lze dohledat v katastru nemovitostí - pak se vůbec souhlas vlastníka nemusí dokládat ("organizační jednotka sama sobě souhlas nedává"),
  • Majetelem nemovitosti je obec a jednotka má k jejímu využívání nájemní smlouvu, která je zavedena do tzv. registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb.) a je tam tedy on-line dohledatelná. V takovém případě stačí do skautISu naskenovat a nahrát smlouvu a uvést v poznámce v rámci dokumentu o rozhodnutí změně sídla skutečnost zavedení smlouvy do registru smluv. V současnosti je tato varianta však nevyzkoušená a to právě k dosud nezaběhlému registru smluv.

Upozornění: V případě, kdy nemáte s obcí nájemní smlouvu zavedenou v registru smluv, potřebujete souhlas obce, který je ověřeně podepsán a elektronicky zkonvertován. To platí i v případě, že vám souhlas podepíše sám starosta a opatří razítkem obce - i v tomto případě je nutné, aby byl starostův podpis ověřen. Zároveň platí, že souhlas s užíváním vám nemusí dát přímo starosta, ale běžně stačí podpis k tomu pověřeného zaměstnance obce (stejně tak s vámi tento zaměstnanec může uzavřít nájemní smlouvu).

Kancelář ústředí následně podá navrh na změnu zápisu ve spolkovém rejstříku, soud ji vyřídí a poté je možné změněnou adresu najít v rejstříku na www.justice.cz.

Novou adresu a souhlas majítele vložíte do skautISu na stránce jednotky, na první záložce  "základní údaje":

Pod rámečky "sídlo jednotky" a "korespondenční adresa" klikněte na tlačítko upravit. Zobrazí se formulář, ve kterém vyplníte část "část sídlo jednotky" a následně kliknete na tlačítko "uložit" dole pod formulářem.

 

Po kliknutí na "uložit" se zobrazí přehled změn a je také možné nahrát soubor se souhlasem majitele:

Pokud je vše v pořádku, kliknete na uložit všechny změny a tím máte vše zařízeno.

Upozornění: Nová adresa sídla jednotky je platná až od okamžiku, kdy je zapsána soudem do spolkového rejstříku!

Jako potvrzení o sídle jednotky slouží výpis ze spolkového rejstříku, který je možné kdykoli o každé jednotce (např. pomocí IČ) najít na www.justice.cz (na detailové stránce je vpravo dole odkaz pro stažení PDF s eletronickým podpisem soudu potvrzujícím správnost údajů). Tento výpis je pak možné používat elektronicky, anebo jej na CzechPOINTu nechat zkonvertovat do listinné podoby a dodat komukoli papírově.

Směrnice ke stažení

Všechny informace o tom, co je nutné udělat a jak rychle, v případě změn o organizačních jednotkách, jejich vedení a revizních komisích, najdete v kapitole 6 ve směrnici:

logo

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

3 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu