....

Chyba na stránce: Změna sídla organizační jednotky - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/zacinam-s-vedenim/811-zmena-sidla-organizace?autologin=1"

Změna sídla organizační jednotky

Změna sídla organizační jednotky

Změna sídla či jiného údaje ve spolkovém rejstříku už v současné době nejsou zpoplatněny a ve spolupráci s ústředím je ji možné realizovat.

Dojde-li k ke změně sídla organizační jednotky, je organizační jednotka povinna informovat KÚJ prostřednictvím informačního systému Junáka skautIS, jehož prostřednictvím se změna promítne přímo do Registru OJ Junáka (změnu by měla schválit Rada OJ svým usnesením). Registr OJ změnu automaticky nahlásí i nadřízené OJ. A následně KÚJ provede zápis do spolkového rejstříku.

Změnu adresy ve spolkovém rejstříku bude (a ze zákona může) realizovat pouze Junák (hlavní spolek) právě prostřednictvím KÚJ, která to udělá na základě kompletních údajů jednotkou zadaných do skautISu.

Pro zápis do spolkového rejstříku platí:

  • adresa musí být dohledatelná v registru RÚIAN, tedy nelze zapsat „srub za městem, Praha“ ale typicky objekt s číslem popisným či evidenčním – zkuste si jej nejdříve dohledat (skautIS se v tomto snaží pomoci a napovídá adresy, které jsou v registru RÚIAN dohledatelné a opravdu existují).
  • připravte se na to, že soud pro zápis bude chtít doklad „o právním důvodu užívání prostor“ – tedy pokud to nebude budova ve vlastnictví střediska, bude třeba doložit souhlas vlastníka s umístěním sídla v jeho objektu.

Jako vzor pro přípravu souhlasu vlastníka je možné využít těchto dokumentů:

  • kromě dokladu "o právním důvodu užívání prostor" bude soud požadovat doložení rozhodnutí příslušného orgánu jednotky o změně sídla. Tímto orgánem může být středisková rada, případné střediskový sněm.

Jako doklad o tomto rozhodnutí slouží výpis ze zápisu ze střediskové rady:

Dále je třeba počítat s tím, že dokumenty musí být (až na velmi specifické vyjímky popsané dále) úředně ověřeny a autorizovaně zkonvertovány do elektronické podoby. Toho se dosáhne následujícími kroky:

  1. dojít na úřad, kde je Czech POINT (týká se majitele nemovitosti)
  2. souhlas o užívání ověřeně podepsat (na přepážce ověřování/Czech POINTu) - podepisuje majitel nemovitosti
  3. rozhodnutí rady o změně sídla rovněž podepsat - podepisuje statutární orgán jednotky
  4. dokumenty nechat zkonvertovat do elektronické podoby (na přepážce Czech POINTu) a nechat si poslat úschovnou Czech POINTu (kdokoli)
  5. dokumenty vyzvednout z úschovny a nahrát do skautISu - do formuláře pro změnu sídla (kdokoli)

Vyjímkami, kdy není třeba ověřeného podpisu a autorizované konverze na souhlasu o užívání jsou dvě situace:

  • Majitelem nemovitosti je statutární orgán jednotky, který už je v rejstříku zapsaný nebo je zapisován současně se změnou sídla. V takovém případě stačí souhlas podepsat a naskenovat bez ověřování.
  • Majetelem nemovitosti je obec a jednotka má k jejímu využívání nájemní smlouvu, která je zavedena do tzv. registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb.). V takovém případě stačí do skautISu naskenovat a nahrát smlouvu a uvést v poznámce v rámci dokumentu o rozhodnutí změně sídla skutečnost zavedení smlouvy do registru smluv. Ověřování také není třeba. V současnosti je tato varianta však nevyzkoušená a to právě k dosud nezaběhlému registru smluv.

Upozornění: V případě, kdy nemáte s obcí nájemní smlouvu zavedenou v registru smluv, potřebujete souhlas obce, který je ověřeně podepsán a elektronicky zkonvertován. To platí i v případě, že Vám souhlas podepíše sám starosta a opatří razítkem obce - i v tomto případě je nutné, aby byl starostův podpis ověřen. Zároveň platí, že souhlas s užíváním Vám nemusí dát přímo starosta, ale k tomu pověřený zaměstnanec obce (stejně tak s vámi tento zaměstnanec může uzavřít nájemní smlouvu).

Kancelář ústředí Junáka následně podá navrh na změnu zápisu ve spolkovém rejstříku, soud ji vyřídí a poté je možné změněnou adresu najít v rejstříku na www.justice.cz.

Novou adresu a souhlas majítele vložíte do skautISu na stránce jednotky, na první záložce  "základní údaje":

Pod rámečky "sídlo jednotky" a "korespondenční adresa" klikte na tlačítko upravit. Zobrazí se formulář, ve kterém vyplníte část "část sídlo jednotky" a následně kliknete na tlačítko "uložit" dole pod formulářem.

Po kliknutí na "uložit" se zobrazí přehled změn a je také možné nahrát soubor se souhlasem majitele:

Pokud je vše v pořádku, kliknete na uložit všechny změny a tím máte vše zařízeno.

Upozornění: Nová adresa sídla jednotky je platná až od okamžiku, kdy je zapsána soudem do spolkového rejstříku!

Jako potvrzení o sídle jednotky slouží výpis ze spolkového rejstříku, který je možné kdykoli o každé jednotce (např. pomocí IČ) najít na www.justice.cz (na detailové stránce je vpravo dole odkaz pro stažení PDF s eletronickým podpisem soudu potvrzujícím správnost údajů). Tento výpis je pak možné používat elektronicky, anebo jej na Czech POINTu nechat zkonvertovat do listinné podoby a dodat komukoli papírově.

logo

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

3 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu