....

Chyba na stránce: Aktualizovaná kniha Ekonomika neziskové organizace nabízí komplexní teorii i praktické ukázky a návody - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1081-aktualizovana-kniha-ekonomika-neziskove-organizace-nabizi-komplexni-teorii-i-prakticke-ukazky-a-navody?autologin=1"

Aktualizovaná kniha Ekonomika neziskové organizace nabízí komplexní teorii i praktické ukázky a návody

Aktualizovaná kniha Ekonomika neziskové organizace nabízí komplexní teorii i praktické ukázky a návody

Publikace má ambici usnadnit práci všem, kteří se ve své prospěšné práci setkávají s hospodařením a musejí se s ním důstojně vypořádat. Obsah knihy je aktualizován s ohledem na Nový občanský zákoník. Autorem Ekonomiky neziskové organizace je Jan Stejskal.

foto/obrázek poskytl(a):

Jakým tematickým okruhům se kniha věnuje?

  • Pojednání o neziskových organizacích, jejich důležitosti a prospěšnosti pro celou společnost.
  • Obecný úvod do ekonomiky, resp. hospodaření neziskové organizace.
  • Jednotlivé součásti hospodaření a jejich praktické souvislosti.
  • Seznámení se všemi druhy daní, se kterými se nezisková organizace může setkat.
  • Nezisková organizace jako zaměstnavatel.

KUPTE SI KNIHU EKONOMIKA NEZISKOVÉ ORGANIZACE


Pro větší náhled rozklikněte obrázek.


Náhledy knihy

(Plné zobrazení se ukáže po rozkliknutí)
Předmluva knihy

Vážený čtenáři!

Neziskový sektor patří mezi významné části každé ekonomiky. Pohybuje se v něm velké množství organizací, které svojí četností nejsou nevýznamným okruhem ekonomických subjektů. Jde o nevládní neziskové organizace, které jsou zakládány občany pro realizaci vlastních zájmů a potřeb. Právní předpisy platné v České republice se však vztahují v plné míře i na tyto prospěšné subjekty, které jsou spravovány a ekonomicky řízeny povětšinou členy těchto organizací (mnohdy dobrovolníky a v ekonomické oblasti laiky). Z toho může pramenit mnoho potíží, které mohou v extrémním důsledku poškodit obecně prospěšný zájem občanů. Toto je jedním ze stěžejních důvodů pro vytvoření této publikace. Má totiž ambici usnadnit práci všem, kteří se ve své prospěšné práci setkávají s hospodařením a musejí se s ním důstojně vypořádat. Je tedy určena nejen zaměstnancům neziskových organizací, ale také dobrovolníkům – ekonomům, hospodářům, účetním i dalším činovníkům přímo pracujícím s oddíly, správcům majetku a také samozřejmě statutárním orgánům neziskových organizací. Publikaci však jistě využijí i ti, kteří potřebují rychle a komplexně proniknout do vnitřních záležitostí ekonomiky neziskových organizací, a to jak v oblasti teorie, tak praxe. Publikace je zpracována tzv. encyklopedickou formou – znamená to, že v ní najdete ucelené výkladové bloky, které se váží k popisované problematice. Cílem každého bloku je podat dostatečně širokou informaci (mnohdy se všemi souvislostmi) tak, aby si čtenář mohl vyhledat potřebnou informaci snadno a bez zbytečného vyhledávání v různých dokumentech, předpisech a internetu. Podstatnou součástí každé kapitoly jsou ukázky a příklady z praxe, podle kterých je možné se inspirovat a postupovat při řešení vlastního problému. Celá kniha je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První je věnována pojednání o neziskových organizacích, jejich důležitosti a prospěšnosti pro celou společnost. Nechybí ani diskuse nad pojmem „nezisková organizace“ a jejími často používanými ekvivalenty. V této kapitole čtenář najde komplexní výčet neziskových organizací, který vyplývá z právních předpisů ČR. Zvláštní pozornost je věnována základním a nejrozšířenějším právním formám neziskových organizací – spolkům, ústavům, obecně prospěšným společnostem, nadacím a nadačním fondům, církvím a náboženským společnostem. U těch jsou podrobně rozebrány významné oblasti jejich fungování. Informace vyplývají z aktuálně platných právních předpisů a zkušeností z fungování těchto právních forem. Druhá kapitola je věnována obecnému úvodu do ekonomiky, resp. hospodaření neziskové organizace. Čtenář najde definici pojmu hospodaření a všech jeho součástí. Velmi podrobně je rozpracována náplň práce ekonoma nebo hospodáře včetně všech praktických souvislostí. Zvláštní pozornost je věnována obecnému pojetí odpovědnosti v neziskových organizacích. Důležitou součástí kapitoly je pojednání o právní osobnosti a statutárních orgánech a jejich právním jednání. V této části jsou uvedeny i obecné povinnosti neziskových organizací – právnických osob – vyplývající z právních předpisů České republiky. Závěr této části je věnován obecnému pojednání o nejčastějších typech smluv, které nevýdělečné organizace používají. Nechybí zde ani obecné vzory pro inspiraci a další alternativní použití. Třetí část patří mezi nejrozsáhlejší a je věnována jednotlivým součástem hospodaření a jejich praktickým souvislostem. Obsahem je tedy rozbor dokladů a proplácení náhrad – cestovních a telekomunikačních, správa pokladní hotovosti včetně devizových operací, používání běžného účtu. Zvláštní pozornost je věnována související problematice, jakou jsou zálohy, automobil ve vlastnictví neziskové organizace apod. Zásadní částí je pojednání o majetku, a to jak z pohledu účetní jednotky účtující v jednoduchém účetnictví, tak v účetnictví podvojném. Součástí je také zpracovaná problematika inventarizace. Důležitou oddílem je pak problematika finančního řízení, rozpočtů a finančních zdrojů, zpracování žádosti o finanční prostředky. V této souvislosti byly zařazeny i části o pronájmech vlastního majetku, správě vlastního majetku, kalkulaci nájemného. Zcela specifický je oddíl věnovaný výkaznictví a výroční zprávě, vč. ukázky. Nechybí ani pojednání o kontrole hospodaření neziskové organizace, a to jak z pohledu externí, tak interní kontroly. Celá kapitola končí zásadami archivace a uchováváním účetních záznamů v souladu s požadavky právních předpisů. Čtvrtá část je věnována daňové problematice. Zde je čtenář seznamován se všemi druhy daní, se kterými se nezisková organizace může setkat. U každé je uvedena stručná charakteristika a související informace pro potřeby neziskových organizací. Podrobná pozornost je věnována darování, kde čtenář najde rozpracování celé problematiky, vč. ukázky darovacích smluv. Dále pak dani z přidané hodnoty, která je v mnoha neziskových organizacích stále diskutovanou a řešenou daní, a konečně výpočtu daně z příjmů právnických osob. Poslední pátá část je zařazena pro ty neziskové organizace, které jsou zaměstnavateli. Celá problematika je zpracována od úplného začátku – tedy od situace, kdy nezisková organizace přijme svého prvního zaměstnance. Z tohoto aktu vyplývá mnoho registračních povinností, které musí nezisková organizace splnit. Pohlíží se na ni totiž jako na každého jiného zaměstnavatele. Dalšími částmi kapitoly je zpracování mezd, odvodů, hlášení a splnění dalších povinností. Nechybí ani vzory vyplnění aktuálních formulářů pro splnění všech povinností. Závěrem bych rád zdůraznil, že mojí snahou bylo vytvořit přehledný text plný informací a poznatků, které mají v praxi pomáhat zjednodušit či ulehčit práci těm, kteří se zabývají ekonomikou neziskové organizace. Mnohdy musel být výklad zjednodušen nebo zestručněn, což mohlo mít vliv na přesnost a dokonalou správnost informací. Nebuďte tedy prosím lhostejní k odvolávkám na aktuální právní předpisy, elektronické zdroje a další, kde je možné zjistit, zda podávaný výklad je stále aktuální a je možné jej využít v praxi. Určitě je nezbytné přistupovat k textu jako k základnímu přehledu o dané problematice a k výčtu souvislostí. S těmito informacemi je třeba dále pracovat a uzpůsobit si je potřebám vlastní neziskové organizace (a to jak v pojmech, tak v druzích činností, pojmenování apod.). Zároveň bych rád poděkoval všem, kteří se na vytvoření publikace podíleli a bez jejichž pomoci by nemohla vzniknout. Děkuji však také odborným recenzentům – doc. Ing. Liběně Tetřevové, Ph.D., a Ing. Jaroslavu Kovárníkovi, Ph.D., odborné revizorce textu Marii Řehákové a svým váženým kolegům – odborným revizorům některých částí publikace.

Jan Stejskal


Za TDC
Tomáš Vovsík
redaktor interní komunikace Junáka

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu