....

Chyba na stránce: OČK Příroda a ekologie - cíle a obsah - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1411-ock-priroda-a-ekologie-cile-a-obsah?autologin=1"

OČK Příroda a ekologie - cíle a obsah

OČK Příroda a ekologie - cíle a obsah

Co je to OČK:

Odborná činovnická kvalifikace (OČK) je kvalifikace, opravňující ke zkoušení na čekatelských a vůdcovských zkouškách a dalších kvalifikačních akcích v daném oboru. Podmínky jejího získání určuje Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka.

Cíl OČK:

Činovník, který získá OČK by měl mít takové vědomosti, dovednosti a přístupy, aby byl bez problému schopen vykonávat tyto funkce:

 • odborný lektor akcí vzdělávání činovníků – je schopen připravit a vést vzdělávací program ve svém oboru na akcích typu LK, LŠ, VK, ČK, apod.
 • lektor pro odborky – je schopen vést chlapce a dívky ke splnění odborky a posoudit jejich znalosti a schopnosti
 • odborník na úrovni střediska, okresu, kraje, ústředí – je schopen pracovat ve funkci ”ekologického zpravodaje” na zvolené úrovni; poskytovat odbornou a metodickou pomoc vůdcům oddílů, komunikovat s orgány ochrany přírody a MŽP, s ekologickými organizacemi apod.
 • přispívat do regionálních či celostátních periodik nebo se autorsky podílet na tvorbě metodické literatury

Obsah OČK:

 1. Vztah člověka a přírody

  Filozofie, historie vztahů člověka a přírody, různé postoje člověka k přírodě, ekologická etika, vztahy k přírodě a náboženství, etické, sociální a ideové předpoklady pro řeąení současné ekologické krize.

 2. Praktická znalost přírody a vztahů v přírodě.

  Jde o praktickou znalost organismů a objektů neľivé přírody, vztahů v přírodě, ekosystémů, evoluce organismů. Uchazeč by měl být zejména schopen tyto znalosti uplatnit v terénu a dokázat je srozumitelně vysvětlit laikům. Zná přírodovědnou hodnotu a zajímavosti chráněných území ve zvoleném regionu.

  dna odbornost). Při plnění tohoto bodu by si měl uchazeč ověřit i své metodické schopnosti instruktora odborek.

U držitele OČK se dále předpokládá obsahové i metodické zvládnutí příslušného oboru VZ.

Forma OČK:

Vlastní formu zkoušky si vybere každý zkoušející sám po dohodě se zkušební komisí. Každý okruh může být zkoušen jinou formou. Během zkoušky musí být poušity aspoň dvě různé formy zkoušení, doporučuje se použít jich větší počet. Okruh 6) Odborné zkoušky skautek a skautů prokazuje uchazeč čestným prohlášením, zkoušející si můľe vyžádat doplňkový úkol či vyzkoušet namátkou vybrané znalosti.

Doporučené formy zkoušky:

1. Uchazeč se aktivně účastní odborného kurzu nebo LŠ.
2. Písemná práce v rozsahu 12 stran strojopisu (práce vychází z vlastního výzkumu nebo podává originální pohled na dohodnuté téma).
3. Zpracování projektu (např. pro výběrové řízení MŽP).
4. Vedení celodenní nebo půldenní přírodovědné exkurze pro skautské činovníky.
5. Příprava námětu a pomůcek pro rozsáhlejší a složitější hru, která vede k poznání přírody, vztahů lidí a přírody apod., podle možností i provedení a vyhodnocení hry.
6. Příprava publikace nebo její části, kapitoly (metodická příručka, průvodce k naučné stezce, sborník ekologických her).
7. Pravidelné přispívání do skautských časopisů na úrovni střediska, okresu, regionu nebo celostátních po dobu jednoho roku.
8. Podíl na přípravě a vedení skautského ekologického semináře.
9.Rozhovor se zkoušejícím.
10. Podíl na přípravě tematicky zaměřeného celodenního programu na velké akci (typu Fénix, Jamboree, Bambiriáda,…)
11. Veřejné vystoupení v celostátním nebo regionálním rozhlase, televizi, tisku.
12. Podíl na přípravě odborné náplně tematicky zaměřeného kurzu.
13. Péče o tématickou část skautské knihovny (střediskové, okresní, knihovně LŠ), sledování a pořizování novinek, zpracování seznamu knih s anotacemi, nabídka knih (v tisku, v materiálech LŠ, na kurzech).
14. Účast na VZ, spolupráce se zkoušejícím.
15. Účast na vůdcovském kurzu, příprava a vedení programu, který připraví uchazeče ke složení zkouąky v oboru příroda a ekologie. Zkušební komise může po uvážení uznat i jinou formu zkoušky, která zde není definována.

Přiznání OČK na základě profesní kvalifikace nebo praxe:

OČK se takto přiznává vždy zvlášť po jednotlivých tématických okruzích – tedy nikoli OČK jako celek najednou. V zásadě je možné přiznat příslušný okruh OČK činovníkovi, který má v daném oboru odborné vzdělání nebo se jím prokazatelně zabývá. Následující přehled slouží spíše pro orientaci, zdaleka není vyčerpávající – záleží vždy na posouzení zkušební komise. Důležité je, aby uchazeč o své kvalifikaci či praxi podrobně informoval komisi a na požádání doložil příslušné doklady.

Náhrada zkoušky v jednotlivých tématických okruzích:

K nahrazení jednoho požadavku zkoušky stačí splnit jeden vybraný bod z daného okruhu.
ad 1) Vztah člověka a přírody: VŠ vzdělání v jednom z následujících oborů: filozofie, historie, teologie, sociologie. publikační činnost v oboru (autorství knihy, odborných článků na dané téma, které vyąly v celostátním periodiku).
ad 2) Praktická znalost přírody a vztahů v přírodě: VŠ vzdělání v některém biologickém oboru nebo lesnictví. odborní pracovníci správ CHKO a NP, orgánů ochrany přírody, muzeí. lesníci publikační činnost v oboru (autorství knihy, odborných článků na dané téma, které vyšly v celostátním periodiku).
ad 3) Problémy životního prostředí a možnosti jejich řešení: VŠ vzdělání v jednom z následujících oborů: chemické obory, meteorologie, ochrana životního prostředí. odborní pracovníci orgánů ochrany přírody, MŽP. pracovníci v oblasti EIA apod. publikační činnost v oboru (autorství knihy, odborných článků na dané téma, které vyšly v celostátním periodiku).
ad 4) Občan a životní prostředí: VŠ vzdělání v jednom z následujících oborů: právo, ochrana životního prostředí. odborní pracovníci orgánů ochrany přírody, MŽP. členové okresních a městských zastupitelstev, pracovníci ve státní správě. publikační činnost v oboru (autorství knihy, odborných článků na dané téma, které vyšly v celostátním periodiku).
ad 5) Metodika, skautská praxe: Publikační činnost v oboru (autorství knihy, metodických článků na dané téma, které vyšly ve skautských časopisech) prokazatelná skautská praxe v oboru. 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 445x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu