....

Chyba na stránce: Náčelnictvo schválilo novelu Organizačního řádu. Co se mění pro jednotky a členy? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1437-nacelnictvo-schvalilo-novelu-organizacniho-radu?autologin=1"

Náčelnictvo schválilo novelu Organizačního řádu. Co se mění pro jednotky a členy?

Náčelnictvo schválilo novelu Organizačního řádu. Co se mění pro jednotky a členy?

V návaznosti na nové Stanovy realizovalo Náčelnictvo změny v Organizačním řádu a v sobotu 28. listopadu 2014 na svém jednání v Českých Budějovicích schválilo technickou novelu. Nový Organizační řád je účinný od 8. prosince 2014 a je vhodné se s jeho zněním seznámit. Co se tedy změnilo a jaký dopad mají změny na jednotky a členy?

Organizační řád je jeden z nejpodstatnějších skautských předpisů, neboť popisuje například fungování organizační struktury, doplňuje informace k členství, fungování jednotek Junáka, jeho orgánů a volby do nich. Proto bylo nutné po přijetí nových Stanov aktualizovat i tento řád.

Hlavní změny pro členy a jednotky

Vznik a zánik členství

Nový Organizační řád aktualizoval v souladu s novými Stanovami vznik a zánik členství osob v Junáku. Kromě OŘJ je dále tato věc upravena i ve Směrnici pro vedení seznamu členů, která je účinná již od okamžiku účnnosti nových Stanov (tedy 14. června 2014). Nejpodstatnější změnou je skutečnost, že členství vzniká i zaniká až okamžikem zapsání této skutečnosti do skautISu. Dokud tedy nováčka nezapíšete jako člena do skautISu, není členem Junáka (a to ani v případě, že už od něj máte v ruce delší dobu papírovou přihlášku). 

Pokud máte v oddíle členy, u kterých si nejste jisti, zda se budou letos registrovat, je potřeba, abyste je včas vyzvali, zda pokračovat chtějí (informovali je o výši členského příspěvku, nutnosti aktualizovat osobní údaje, pokud se změnily a potřeby zaplatit členský příspěvek dle pravidel střediska). Doporučujeme takové členy vyzvat (například e-mailem, telefonicky, osobně apod.) už nyní v prosinci, abyste v době odevzdávání registrace měli jistotu, že se člen bude registrovat, anebo že na výzvu nezareagoval, ale už uplynula dostatečně dlouhá doba a vy mu můžete členství ukončit. Směrnice k registraci tuto skutečnost zachytí dlouhodobě i pro další roky jako minimálně 14 dní předem (s doporučením využití právě delší doby). Stejně tak skautIS je již na tuto věc připraven a při odevzdávání registrace musí jednotka všechny své členy řádně zaregistrovat, nebo mít v souladu se Stanovami a OŘJ vypořádané ukončení jejich členství. Už tedy nadále neexistuje nic jako "registrace po termínu".

Název středisek a přístavů

V této otázce nový OŘJ nepřináší věcně žádnou změnu proti minulosti, pouze lépe formuluje to, jak má název ZOJ vypadat.

čl. (44) "ZOJ jsou označovány názvem organizace „Junák – český skaut“ s připojeným označením „středisko“ nebo „přístav“, volitelně vlastním názvem ZOJ a povinně také místem, kde ZOJ působí. Názvy ZOJ (jako celek) nesmí být vzájemně zaměnitelné."

O tom, jak budou vypadat nové názvy jednotek po změně názvu Junáka (např. Junák - český skaut, středisko Ještěd Liberec, z. s.), byly už v minulosty všechny organizační jednotky informovány e-mailem i články na Křižovatce. Naposledy s nejnovějšími informacemi k posunutí termínu.

Činovnický slib

Nové Stanovy zavedly tzv. činovnický slib, který mají skládat všichni činovníci v Junáku. Schválený Organizační řád na to reaguje a vyjasňuje vztah s dosud existujícím vůdcovským slibem. Předpokládáme, že forma skládání činovnického slibu se bude v jednotkách postupně zabíhat a postupně vzniknou různé tradice. Řád pouze zmiňuje tuto skutečnost a že se zpravidla slib skládá při ustavení do první činovnické funkce. Ale lze to i jinak.

čl. (180) Činovníci skládají slib ve znění: „Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, sloužit výchově mládeže v duchu skautského slibu a zákona.“ Slib lze doplnit dobrovolným dodatkem: „K tomu mi pomáhej Bůh.” Činovnický slib se skládá dle zvyklostí jednotky slavnostním způsobem, zpravidla při ustanovení do první činovnické funkce.

Články (322) a (323) pak ujasňují přechodný stav a říkají, že pokud činovník složil v minulosti vůdcovský slib, má se za to, že je to stejné jako by složil činovnický slib. Stejně tak je na vůdcovských kurzech možné skládat jak činovnický slib, tak původní vůdcovský slib (uvedený v Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků).

Revizní komise o 3 členech a možnost kooptace

V rámci nových Stanov je určeno, že všechny revizní komise jsou považovány za tzv. kontrolní komise ve smyslu nového Občanského zákoníku, což má za následek mimo jiné to, že musí být alespoň tříčlenné (viz § 262 NOZ). Na tuto věc reaguje i nový Organizační řád a zavádí možnost kooptace (viz čl. (182) OŘJ).

Pokud má nyní revizní komise méně než 3 členy (aktuální stav ve většině středisek), mohou si členové RK k sobě vybrat dalšího člena z řad členů Junáka (ten s funkcí samozřejmě musí souhlasit). A takto kooptovanou osobu následně schválí příslušná středisková rada, čímž se osoba stane členem RK. Kooptovaná osoba musí být členem Junáka, ale může být i z jiné jednotky, než ve které bude členem revizní komise - jednotky si tedy mohou takto v rámci revizních komisí vypomoci.

Povinnost mít tříčlennou komisi je nutné naplnit ve všech jednotkách nejpozději do 1.1.2017. Předpokládáme, že do té doby však všechny jednotky budou mít svůj řádný volební sněm, kde již budou volit běžně tříčlennou RK. Nebo do té doby využijí právě možnost kooptace chybějícího člena.

Nezletilí činovníci - zatím žádní nejsou

Přestože nové Stanovy ve svém čl. 23 umožňují budoucí existenci činovnických funkcí i pro nezletilé členy Junáka, tak Organizační řád tuto věc zatím neumožňuje. I nadále tedy platí, že všechny činovnické funkce v Junáku musí zastávat osoby starší 18 let.

Statutární orgán vs. vedoucí organizační jednotky

I nadále platí, že statutárním orgánem OJ je vedoucí střediska (kapitán přístavu), předseda okresní či krajské rady. Ale protože statutární orgán vzbuzuje dojem, že jde hlavně o činnost navenek mimo Junáka, nové Stanovy zavedly univerzální pojem "vedoucí organizační jednotky". Z něj je jasné, že daný činovník zastupuje jednotku jak navenek, tak řídí jednotku dovnitř v rámci Junáka. Máme tedy univerzální pojem, který je navíc použitelný jednotně jak pro střediska, tak přístavy, okresy i kraje.

Stejně tak nadále platí, že zástupce vedoucího OJ zastupuje danou OJ v plném rozsahu a je jedno, zda dané jednání bylo realizováno vedoucím nebo jeho zástupcem. V tom se také nic nezměnilo.

Možnost pozastavení výkonu funkce

V návaznosti na nové Stanovy a jejich čl. 26 v novém OŘJ vznikla kapitola 5.3 (čl. (193) až (195)), která řeší možnost pozastavení výkonu funkce. Jde o mimořádné opatření, kdy je možné dočasně pozastavit činovníkovi výkon jeho funkce a jeho pravomoci dočasně svěřit jiné osobě. Tento institut lze využít jak jako disciplinární opatření (viz Disciplinární řád), tak i v případech, kdy je daný činovník například dlouhodobě nepřítomen, či z jiného důvodu nemůže dočasně funkci vykonávat a to by ohrožovalo fungování jednotky.

Přeměny OJ a soulad se Stanovami i NOZ

Další velkou změnou je kompletně přepracovaná část OŘJ týkající se vzniku, slučování, zániků a jiných přeměn organizačních jednotek. Tato část byla změněna tak, aby správně reflektovala změny dané novým Občanským zákoníkem. Umožňuje následný vznik směrnic VRJ, které tuto problematiku dále upraví a upřesní. Stejně tak je popsán princip tzv. prozatímní správy (dříve nucená správa). Jde však o věci, které běžně střediska neřeší a když už nastanou, tak jsou řešeny ve spolupráci s nadřízenými organizačními jednotkami a ústředím.

Poslední změnou jsou pak úpravy formulací některých článků, opravy v názvech orgánů a dalších věcí tak, aby odpovídali novým Stanovám.

Kde získat nový Organizační řád?

Nový OŘJ najdete již nyní ve Spisovně zde na Skautské křižovatce v sekci řádů. A to jak znění samotného řádu, tak jeho přílohu, která popisuje náležitosti typických činovnických funkcí.

Řád už je sice platný, ale účinný bude až od 8. prosince 2014. Od tohoto dne se všichni budeme řídit tímto novým řádem. Proto je vhodné se s ním seznámit.

Dotazy a připomínky

Pokud budete mít jakýkoli dotaz či připomínku, neváhejte ji uvést sem k článku do komentáře, anebo napište na e-mail registrace@skaut.cz

Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro IS/ICT a organizaci

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 4196x

Práce s článkem

8
kladných hlasů

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu