....

Chyba na stránce: Naplňování usnesení XIV. Valného sněmu Junáka v Litomyšli - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1511-naplnovani-usneseni-xiv-valneho-snemu-junaka-v-litomysli?autologin=1"

Naplňování usnesení XIV. Valného sněmu Junáka v Litomyšli

Naplňování usnesení XIV. Valného sněmu Junáka v Litomyšli

Poslední valný sněm jako pokaždé zavázal ústřední orgány Junáka k naplňování přijatých usnesení. Během podzimu 2014 vznikla ve spolupráci Výkonné rady a Náčelnictva níže uvedená zpráva, která naplňování usnesení reflektuje. Počítáme s tím, že zpráva bude průběžně, minimálně jednou ročně aktualizovaná.

Vlastní zprávou naplňujeme usnesení XIV. VSJ/15 (VSJ úkoluje NJ, aby se zabývalo usneseními VOJ předloženými VSJ a v nejbližší možné době (nejpozději do 31. 12. 2014) o způsobu naložení s těmito usneseními informovalo hnutí.). Kromě usnesení, která se na VSJ neprojednávala, přinášíme informace i o stavu projednávaných témat.

Zprávu o naplňování usnesení XIV. VSJ v Litomyšli si můžete přečíst níže, nebo je k dispozici ke stažení.

Přehled všech (včetně procesních) usnesení z XIV. VSJ najdete zde.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě zprávy podíleli, a především všem těm, kteří se aktivně podíleli a podílejí na naplňování jednotlivých usnesení.

Eva Měřínská – Evička, náčelní

Marek Baláš – Čiča, náčelník

 


 

Zpráva o plnění usnesení XIV. VSJ             

Usnesení XIV. VSJ/4

VSJ schvaluje, s účinností určenou později NJ, změnu názvu spolku na Junák – český skaut, z. s.

 • stav k prosinci 2014:

Aktuální informace naleznete v tomto článku na křižovatce.

Náčelnictvo i Výkonná rada již od schválení změny názvu organizace na VSJ v Litomyšli intenzivně pracuje na realizaci změny názvu. V této chvíli však definitivní určení termínu záleží na českých zákonodárcích, neboť čekáme na zrušení poplatků za zápis do spolkového rejstříku, kde se nový název musí projevit. (Poplatky by pro Junáka znamenaly značné finanční náklady.) Parlament zákon projednává již několik měsíců a v říjnu 2014 byl vrácen s pozměňovacím návrhem ze Senátu zpět do Poslanecké sněmovny.

Doposud ústřední orgány v souvislosti s chystanou změnou názvu realizovaly následující kroky:

 • Náčelnictvo schválilo nový Řád pro změnu názvu (čeká na doplnění definitivního termínu účinnosti nového názvu).
 • Výkonná rada realizovala a dále zajišťuje průběžné informování organizačních jednotek, hromadnou výrobu razítek pro OJ (proběhne v prosinci 2014), úpravu a kontrolu názvů OJ ve skautISu (probíhá od října 2014), zpracovává novou Směrnici k označování OJ, připravuje informační dopisy pro partnery, nové vzory dokumentů a další prvky podporující jednotky při změně názvu.
 • O krocích spojených s chystanou změnou názvu byli činovníci informováni i na proběhlých seminářích k NOZ a novým Stanovám.
Další detailní informace na Skautské křižovatce

 

Usnesení XIV. VSJ/5 (Strategie)

první část usnesení: VSJ bere na vědomí předloženou Strategii Junáka do roku 2022. VSJ ukládá NJ na strategii dále pracovat, následně ji do konce roku 2014 schválit, zahájit její uskutečňování a příštímu VSJ předložit průběžnou zprávu o jejím naplňování.

 • stav k prosinci 2014:
  • Náčelnictvo schválilo dokument Strategie 2022 a vybralo prioritní témata pro první vlnu naplňování.
  • Výkonná rada založila Strategický odbor, vedoucím byl jmenován Set - Martin Křivánek.
  • Strategický odbor (SO) rozpracoval prvních pět prioritních témat:
     Dostupné vzdělávání
     garantem se stala Rozárka – Barbora Tichavová
     proběhla předběžná diskuze tématu na webu
     uskutečnila se schůzka, kde byly diskutovány finální podklady k zadání priority
     vzniklo výsledné zadání priority, které schválila VRJ a následně NJ
     Vzdělanost hospodářských a organizačních činovníků
     garantem se stal Bořek Slunéčko
     proběhla předběžná diskuze na webu
     uskutečnila se schůzka, kde byly diskutovány finální podklady k zadání priority
     vzniklo výsledné zadání priority, které schválila VRJ a následně NJ
     Podpora činnosti výchovných zpravodajů
     garantem se stala Rozárka - Barbora Tichavová
     proběhla předběžná diskuze tématu na webu
     uskutečnila se schůzka, kde byly diskutovány finální podklady k zadání priority
     vzniklo výsledné zadání priority, které schválila VRJ a následně NJ
     Motivace činovníků
     garantem se stala Karamela – Hana Bejčková
     proběhla předběžná diskuze na webu
     uskutečnila se schůzka, kde byly diskutovány finální podněty k zadání priority
     vzniklo výsledné zadání priority, které schválila VRJ a následně NJ
     Interní komunikace
     garantem se stal Petr Vaněk – Permoník
     schůzka k tvorbě zadání proběhla 7. 12. 2014
     předpoklad schválení zadání priority na únorovém NJ
 • SO dotiskl Strategické brožury, vytiskl propagační plakáty a letáky o Strategii, natočil informační video
 • Strategie byla prezentována na setkáních NOZ, Roverské poradě a dalších velkých setkáních
 • vyšlo několik článků o Strategii na Křižovatce, v časopisech Skauting a Roverský kmen
 • Online informace:
 
druhá část usnesení: VSJ apeluje na všechny jednotky i členy Junáka, aby se k naplňování strategie připojili.
 • stav k prosinci 2014:
SO aktivně představuje Strategii (viz výš) v reálném světě (na akcích), v online světě nabízí v podstatě komukoliv možnost zapojit se do tvorby zadání prioritních témat, nabízí pravidelné informování o Strategii a možnost zapojit se do její implementace. Tím vším se snaží podpořit zájem členů a OJ o strategii a její přijetí.
 
třetí část usnesení: VSJ vkládá do strategie na začátek bodu 1.2.2 text: Aktivní pobyt v přírodě je klíčovou součástí procesu učení dětí i v běžném programu.
 • stav k prosinci 2014 (naplněno):
Text byl do Strategie přidán a v tomto znění byla strategie na červnovém (2014) zasedání NJ schválena. Nově vytištěné brožury Strategie (viz odkaz výše) obsahují text tohoto znění.

 

Usnesení XIV. VSJ/6 (WAGGGS)

Valný sněm Junáka se, při vědomí nákladů s tím spojených usnáší, že Junák zaregistruje všechny své členky i členy ve WOSM. Junák zároveň zachová členství dívek a žen ve WAGGGS jako výraz podpory celosvětového úsilí WAGGGS za rozvoj dívek a žen. To se netýká členů a členek ISGF.

 • stav k prosinci 2014 (naplněno):
V návaznosti na usnesení byly s platností od 1. 8. 2014 členky Junáka (vyjma členek ISGF) registrovány kromě ve WAGGGS, také ve WOSM. Jak dívky, tak chlapci jsou nyní společně členy jedné mezinárodní skautské organizace. Kromě toho Náčelnictvo v září schválilo novelu Krojového řádu, kde ukotvilo v Příloze č. 1 nošení nášivky WOSM a WAGGGS tak, aby to odpovídalo schválenému členství.
Další informace na Křižovatce a v časopise Skautský svět

 

Usnesení XIV. VSJ/7 (NEZLETILÍ)

Valný sněm Junáka ukládá Náčelnictvu Junáka, aby po důkladné úvaze závazně stanovilo, které činovnické funkce mohou zastávat osoby nezletilé, a při tom aby z okruhu funkcí, které mohou zastávat osoby nezletilé, byly zcela vyloučeny zejména funkce (tj. bez možnosti udělení výjimky): vedoucí střediska a předseda rady organizační jednotky, jakož i jejich zástupci; vůdce oddílu, hospodář OJ a předseda revizní komise OJ.

 • stav k prosinci 2014:
  Nové Stanovy umožňují za určitých podmínek dle čl. 23 výkon činovnické funkce i nezletilé osobě. V návaznosti na tento článek, a také na výše uvedené usnesení, případné funkce, které by mohly zastávat i nezletilí členové, určí Náčelnictvo a to v rámci Organizačního řádu. Jde však o složité téma, ke kterému je nutné nejprve vést dostatečně podrobnou diskuzi, a tak zatím k žádné změně nedošlo a v Junáku nyní nemohou být nezletilí činovníci. Tato věc není součástí technické novely OŘJ (proběhlé v roce 2014). Tématem se NJ detailně bude zabývat až v rámci obsahové novely Organizačního řádu v budoucnu (přípravy změny řádu začnou v roce 2015).

 

Usnesení XIV. VSJ/8 (STANOVY)

VSJ schvaluje Stanovy ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Zároveň na základě čl. 98 dnes schválených Stanov zmocňuje VSJ Náčelnictvo Junáka ke schválení dílčích úprav Stanov v nezbytném rozsahu tak, aby byly splněny požadavky vyplývající z platného práva a závazky vyplývající z členství ve světových skautských organizacích. VSJ pověřuje starostu vydáním finálního znění Stanov. VSJ souhlasí, aby NJ vedlo diskusi s World Scout Constitutions Committee o těchto Stanovách předtím, než tyto vstoupí v účinnost.

 • stav k prosinci 2014 (naplněno):
  Stanovy jsou (se souhlasem World Scout Constitutions Committee) od 14. 6. 2014 účinné ve finálním znění a jsou k dispozici ke stažení ve spisovně na Křižovatce. Zároveň jsou nové Stanovy (včetně elektronického podpisu zajišťující správnost dokumentu) od října 2014 zveřejněny u Junáka i ve sbírce listin ve spolkovém rejstříku, takže si je může stáhnout kterýkoli partner nebo úřad.
  K tématu bylo na Skautské křižovatce a v Balíčcích zveřejněno několik informačních článků a také postup, jak získat tzv. ověřené stanovy – nově vždy z elektronické verze s konverzí do listinné podoby na Czech POINTu (Snadné získání ověřených Stanov na úřadě Czech POINT).

 

Usnesení XIV. VSJ/9 (PROGRAM)

VSJ vyjadřuje uspokojení nad provedenou renovací výchovného programu Junáka (známou pod názvem „Nový program“) a děkuje všem zapojeným do její realizace a zavádění. VSJ ukládá NJ a VRJ soustavně a systematicky pracovat na rozvoji a podpoře jednotlivých nástrojů výchovného programu, a to zejména prostřednictvím pravidelných revizí dle jejich funkčnosti a prostřednictvím neustálé podpory jejich používání. VSJ vyzývá všechny oddíly k používání výchovného programu (ať již oficiálního, upraveného či vlastního), který bude naplňovat poslání Junáka a využívat skautskou výchovnou metodu, a ostatní jednotky a vzdělávací akce k podpoře oddílů v této oblasti.

 • stav k prosinci 2014:
Práce na rozvoji, podpoře a revizi nástrojů výchovného programu pro jednotlivé výchovné kategorie jsou jedním z hlavních úkolů jak metodické skupiny NJ pro program, tak zpravodaje VRJ pro program a příslušných odborů. V rámci celé oblasti je v současné době jednoznačnou prioritou probíhající revize skautské stezky. Proces bohužel aktuálně stagnuje, neboť odešel šéf rozjetého týmu a hledáme nového, který by věc dotáhl do konce.
Co se týká dalších věkových kategorií, tak
 • benjamínci – k dispozici jsou všechny nástroje, dokončuje se metodika a počítáme s podporou zavádění (např. formou seminářů)
 • vlčata a světlušky – připravujeme průzkum používání stezky po 4 letech a probíhá revize vlčků (začleněna do projektu revize odborek)
 • skauti a skautky – prioritou je rozjetí odboru, který se dlouhodobě nedaří “restartovat”, probíhá revize skautských odborek (s výstupy se počítá během roku 2015)
 • roveři a rangers – pracujeme na další podpoře zavádění roverského programu (ObRok, Miquik, …), vylepšování a propagace RoverNetu, probíhají práce na metodice

Všeobecně platí, že primárně usilujeme o dotažení rozjetých programových projektů a teprve po jejich ukončení, se budeme pouštět do projektů nových.

Usnesení XIV. VSJ/10 (KONTROLNÍ ČINNOST)

Valný sněm Junáka vnímá jako potřebné zajištění kontrolní činnosti zejména v oblasti hospodaření, a to u všech organizačních jednotek. Valný sněm Junáka proto ukládá Náčelnictvu Junáka zhodnotit možné cesty a následně stanovit vnitřními předpisy možnosti zajištění kontrolní činnosti.

 • stav k prosinci 2014:
Náčelnictvo i Výkonná rada si uvědomuje potřebu fungujících revizních komisí ve všech organizačních jednotkách jak v návaznosti na toto usnesení VSJ, tak v souvislosti s možným budoucím statutem veřejné prospěšnosti. Tématu se proto nyní věnujeme ve dvou rovinách. Za prvé v rámci Strategie Junáka probíhá práce na realizaci priority “vzdělávání hospodářských a organizačních činovníků”, kde jednou z hlavních cílových skupin jsou právě členové revizních komisí. A za druhé v rámci novelizace Organizačního řádu řeší, jak zajistit dostatečně obsazené revizní komise. V technické novele OŘJ v roce 2014 bude umožněno jednoduše kooptovat další členy RK, aby bylo dosaženo plného počtu členů komise. Následně v rámci velké obsahové novely OŘJ (práce na ní v NJ začnou v roce 2015) bude toto téma dále detailně analyzováno a s vhodnými variantami zapracováno do finálního nového znění řádu.

 

Usnesení XIV. VSJ/11 (ZNAK)

VSJ si vyhrazuje do své výhradní pravomoci rozhodnutí o změně konkrétní podoby znaku Junáka.

 • stav k prosinci 2014:
Náčelnictvo a Výkonná rada berou na vědomí. V NJ pracuje skupina pro vizuální styl Junáka, jejíž současná činnost se týká změny loga a vizuálního stylu a jeho používání. Cílem skupiny je vytvořit nové logo vycházející ze znaku (tvarově i symbolicky), které bude používáno pro interní i externí komunikaci Junáka. Znak dále zůstane v nezměněné podobě, a bude nadále využíván v situacích klíčově podporujících skautskou identitu (typově: slibový odznak, medaile, vlajky, atp.). Nově vzniklý grafický manuál vymezí výhradní použití znaku v oněch situacích.

 

Usnesení XIV. VSJ/12

VSJ ukládá NJ zajistit v rámci naplňování Strategie Junáka do roku 2022 zpracování kvalitních nástrojů, které v oblastech strategických priorit Personalistika a Identita a sounáležitost usnadní práci činovníků napříč hnutím.

 • stav k prosinci 2014:
V oblasti “Personalistika” je usnesení naplňováno v rámci implementace Strategie. Tři z prvních pěti vybraných a řešených priorit/témat se personalistice věnují. I při dalším výběru prioritních témat byl na toto usnesení brán zřetel. Do balíčku personálních témat přidáno téma Výchova k nástupnictví.

 

Další usnesení VOJ – neprojednaná na VSJ

 

Návrh usnesení Pražského kraje 110

Sněm Pražského kraje A. B. Svojsíka navrhuje, aby Valný sněm přijal následující usnesení: „Valný sněm ukládá Náčelnictvu vyřešit program také pro koedukované suchozemské oddíly věkové kategorie vlčat a světlušek. Zejména vytvořit jednotný symbolický rámec, stezky, slib a zákon použitelný v těchto oddílech.“

Zdůvodnění: Takových oddílů je většina a dostupné nástroje by tedy měly být přizpůsobeny jejich potřebám.

 • Stanovisko NJ zveřejněné v materiálech pro VSJ: NJ děkuje za předložený podnět a navrhuje VSJ přijmout usnesení, ve kterém ukládá NJ se touto problematikou zabývat.
 • Stanovisko VRJ zveřejněné v materiálech pro VSJ: Sjednocení slibu a zákona je určitě směrem, o kterém stojí za to uvažovat a diskutovat (bylo to již navrhováno při vzniku nových stezek, nicméně zatím neprosazeno, možnost bude s další revizí stezek). Jednotný symbolický rámec, který je použitelný pro koedukované oddíly vlčat a světlušek již nyní, v tuto chvíli již existuje. Je jím příběh Čolka a Žabky (stejný jako pro vodácké oddíly vodních vlčat a žabiček).
 • stav k prosinci 2014:

Výkonná rada stále zastává stanovisko výše. V otázce symbolického rámce pro koedukované oddíly nicméně vnímá poptávku od oddílů, které neuspokojuje existující nabídka stezek s příběhem Čolka a Žabky. Plánuje proto v roce 2015 nabídnout zájemcům setkání, na němž by proběhla diskuze k tématu a jehož výstupem by bylo upřesnění poptávky a zároveň i podrobnější vysvětlení stanoviska VRJ v širším kontextu.

Návrh usnesení Libereckého kraje 510

Sněm Junáka, Libereckého kraje navrhuje VSJ přijetí usnesení: „VSJ konstatuje rozčarování, že ani na druhý pokus nebylo včas naplněno usnesení VSJ XII/II o stanovení měřitelných cílů NJ a jejich transparentní vyhodnocení s dovozením zpětné vazby. VSJ ukládá NJ naplnit usnesení VSJ XII/II, a to do konce roku 2015, aby následující VSJ již mohl s výsledky tohoto usnesení pracovat.“

Zdůvodnění: Sněm tak reaguje na skutečnost, že v době konání krajského sněmu nemá k dispozici informace, které by dokládaly naplnění usnesení předchozích dvou VSJ. Pokud delegáti VSJ takové informace obdrží, pak může být tento návrh bezpředmětný.

 • Stanovisko NJ zveřejněné v materiálech pro VSJ: Náčelnictvo Junáka předkládá delegátům VSJ materiál vyhodnocující činnost v tomto období, včetně tzv. hodnocení kvality. S ohledem na časové rozvržení sněmů VOJ před konáním VSJ, jednání NJ a přípravy materiálů pro delegáty není možné mít materiál k dispozici v dřívějším termínu. NJ počítá s pravidelným vyhodnocováním své činnosti i v následujících obdobích.
 • stav k prosinci 2014:

NJ plánuje sebehodnocení kvality v roce 2015 a následně v úvodu roku 2017. Na základě zkušeností s dotazníkem o práci Náčelnictva (hodnocení delegáty) před valným sněmem 2014 budeme s tímto nástrojem pracovat v rámci příprav dalšího sněmu. Dalším krokem je příprava plánu Náčelnictva pro roky 2014 – 2017 tak, aby byly zřejmé konkrétní výstupy a tyto se pak daly před VSJ vyhodnotit.

Návrh usnesení Libereckého kraje 510

Sněm Junáka, Libereckého kraje navrhuje VSJ přijetí usnesení: „VSJ ukládá NJ intenzivněji se věnovat druhému odstavci usnesení VSJ XIII/8 ukládajícímu provádět analýzy funkčnosti nástrojů „Nového programu“ a zajistit jejich další rozvoj. Konkrétní prvky pro oddíly a činovníky plynoucí z analýzy jako naplnění tohoto usnesení ukládá VSJ Náčelnictvu Junáka dát k dispozici hnutí nejpozději do konce roku 2015.“

Zdůvodnění: Zatím nedošlo k naplnění dotyčného usnesení.

 • Stanovisko NJ zveřejněné v materiálech pro VSJ: Náčelnictvo Junáka vnímá problematiku jako významnou prioritu spojenou s výchovným programem a navrhuje VSJ přijmout usnesení, ve kterém ukládá NJ se touto problematikou zabývat.
 • Stanovisko VRJ zveřejněné v materiálech pro VSJ: VRJ si je vědoma nutnosti pravidelné revize programových nástrojů v reakci na používání v oddílech a na měnící se podmínky. Pravidlem by se měla stát revize cca každých pět let. U skautských stezek již ten čas nastal a revize je dlouhodobě v plánu. Bohužel jsme cca 1,5 roku ve zpoždění, a to zejména z důvodu vytížení kvůli dokončování ostatních programových nástrojů, což nyní polevuje. Máme již provedený průzkum stezek a tak již nic nebrání naší práci na revizi stezek, která se nyní s náležitou prioritou rozjíždí. Výstupy je možné čekat nejpozději v roce 2015.
 • stav k prosinci 2014:

Analýzy a revize nástrojů výchovného programu pro jednotlivé výchovné kategorie jsou jedním z hlavních úkolů jak metodické skupiny NJ pro program, tak zpravodaje VRJ pro program a příslušných odborů.

V rámci celé oblasti je v současné době jednoznačnou prioritou probíhající revize skautské stezky. Proces bohužel aktuálně stagnuje, neboť odešel šéf rozjetého týmu a hledáme nového, který by věc dotáhl do konce. Plán práce týmu byl nastaven tak, aby výstupy byly v roce 2015 k dispozici, je však otázka, jak věc ovlivní výše popsané personální problémy.

Počítáme s tím, že postupně – s časovým odstupem 4 – 5 let od zavedení – budou následovat revize nástrojů dalších věkových kategorií (nyní už probíhá příprava výzkumu využívání stezek světlušek a vlčat).

Návrh usnesení Jihomoravského kraje 620 (i okres 622)

Krajský sněm navrhuje VSJ přijmout následující usnesení: „VSJ ukládá NJ zahájit bez zbytečného odkladu revizi stezek pro skauty a skautky s cílem snazší využitelnosti v oddílové činnosti.“

Zdůvodnění: Stezka bývá hnutím obecně považována za klíčový nástroj pro osobní růst dětí v oddíle a naplňování jednoho z prvků Skautské výchovné metody. V praxi (na základě výsledků Hodnocení kvality, zkušenosti frekventantů ze vzdělávacích kurzů, každodenního kontaktu s oddíly) se ovšem ukazuje, že současný obsah/forma Stezek pro skautský věk pro většinu oddílů takovým (vhodně použitelným) nástrojem není. Žádáme proto VRJ a NJ, včetně jejich příslušných pracovních skupin, o bezodkladnou revizi tohoto nástroje.

 • Stanovisko NJ zveřejněné v materiálech pro VSJ: Stejné jako u předchozího podnětu – Náčelnictvo Junáka vnímá problematiku jako významnou prioritu spojenou s výchovným programem a navrhuje VSJ přijmout usnesení, ve kterém ukládá NJ se touto problematikou zabývat.
 • Stanovisko VRJ zveřejněné v materiálech pro VSJ: Stejné jako u předchozího podnětu – VRJ si je vědoma nutnosti pravidelné revize programových nástrojů v reakci na používání v oddílech a na měnící se podmínky. Pravidlem by se měla stát revize cca každých pět let. U skautských stezek již ten čas nastal a revize je dlouhodobě v plánu. Bohužel jsme cca 1,5 roku ve zpoždění, a to zejména z důvodu vytížení kvůli dokončování ostatních programových nástrojů, což nyní polevuje. Máme již provedený průzkum stezek a tak již nic nebrání naší práci na revizi stezek, která se nyní s náležitou prioritou rozjíždí. Výstupy je možné čekat nejpozději v roce 2015.
 • stav k prosinci 2014:

Práce na revizi skautské stezky je v současné době jednoznačnou prioritou jak metodické skupiny NJ pro program, tak VRJ resp. zpravodaje pro program. Proces bohužel aktuálně stagnuje, neboť odešel šéf rozjetého týmu a hledáme nového, který by věc dotáhl do konce. Věc komplikuje i dlouhodobě nefunkční Skautský odbor (SKABOR), jenž by se měl na revizi stezek podílet a kde se přes veškeré úsilí nedaří najít vedoucího odboru, který by ho znovu nastartoval a rozjel.

Podnět Pražského kraje A. B. S. 110

Sněm Pražského kraje A. B. Svojsíka vyzývá NJ, potažmo VRJ a další ústřední orgány, aby ke své činnosti více využívaly práce lidí mimo tyto orgány a uvolnily si tak prostor a síly pro promýšlení, strategické plánování, rozhodování a vykonávaly jen takové činnosti, u kterých by takové zapojení nebylo efektivní nebo vhodné.

Zdůvodnění: V Junáku se nachází velké množství schopných lidí a řada odborníků. Často nejen v jednom daném oboru, ale ve více najednou, které jsou navíc schopni navzájem propojit a přenést nové podněty do skautského prostředí. Někteří z těchto lidí jsou členy ústředních orgánů či pracovních skupin těchto orgánů. V současné době se nicméně jen velmi málo pracuje s výstupy a nápady od těch, kteří členy těchto orgánů nejsou. Stejně tak se nepracuje dostatečně s chutí a energií těchto lidí produkovat výstupy široce využitelné pro Junáka i jeho jednotky. Přijetím následujícího usnesení by se mělo NJ i VRJ zamyslet nad tím, jak se pracuje s dobrovolníky i zaměstnanci Junáka a v maximální možné míře se snažit zapojit do práce „ústředí“ i lidi mimo ústřední orgány. Usnesení se úzce dotýká oblastí motivace dobrovolníků, zadávání úkolů jednotlivým odborům a práce s jejich výstupy, vytížení členů VRJ, aktivní podpory nápadů členů Junáka a vůbec obecně „junácké angažovanosti“.

 • Stanovisko NJ zveřejněné v materiálech pro VSJ: NJ s myšlenkou uvedenou v usnesení souzní. NJ podporuje snahu zapojování dobrovolníků do širokého spektra a množství aktivit. NJ si uvědomuje skutečnost, že bez desítek dobrovolných rukou a hlav by nemohly v Junáku vznikat rozvojové projekty a z velké části ani zajištění nezbytných funkcí.
 • Stanovisko VRJ zveřejněné v materiálech pro VSJ:: VRJ jistě vítá zapojení dobrovolníků v oblastech, kde je to možné. Míru jejich zapojení a péči o ně lze nepochybně zlepšovat. Nelze nicméně pominout fakt, že práce s dobrovolníky není možná ve všech oblastech a že s sebou nese vysoké nároky na členy ústředních orgánů v podobě koordinování velkého počtu osob.
 • stav k prosinci 2014:
  Na naplňování usnesení ÚO zatím systematicky nepracují. Probíhají ale dílčí kroky, které by měly napomoci plnění tohoto usnesení, např. personalistická témata řešená v první vlně Strategie, tvorba nové pracovní struktury VRJ, setkání odborů VRJ.

 

Podnět Pražského kraje A. B. S. 110

Sněm Pražského kraje A. B. Svojsíka dává podnět ústředním orgánům, aby se zabývaly § 203 odst. 2 písm. h) zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) ve snaze doplnit do textu ustanovení, že pracovní volno přísluší, a to s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku v nezbytně nutném rozsahu.

Zdůvodnění: podnět – návrh na změnu zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) § 203 odst. 2 písm. h) zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce): Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu zaměstnanci k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, popřípadě středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež; přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však 3 týdny v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele, a za podmínky, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. Podmínka soustavné a bezplatné práce se nevyžaduje, jde-li o tábory pro zdravotně postižené děti a mládež, do textu doplnit „s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku“, takto: „Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu zaměstnanci k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, popřípadě středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež; přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však 3 týdny v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele, a za podmínky, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. Podmínka soustavné a bezplatné práce se nevyžaduje, jde-li o tábory pro zdravotně postižené děti a mládež.

 • Stanovisko NJ zveřejněné v materiálech pro VSJ: NJ souhlasí se stanoviskem VRJ.
 • Stanovisko VRJ zveřejněné v materiálech pro VSJ: Současné znění zákoníku práce považuje VRJ za téměř maximum možného. „Tvrdé“ ustanovení zákona k uvolňování vedoucích nepovede, naopak zhorší se jejich postavení. Pokud je možné něco v této oblasti konat, tak podporovat takovou atmosféru ve společnosti, že většina zaměstnavatelů bude uvolňování vedoucích na činnost s mladými lidmi považovat za přirozené.
 • stav k prosinci 2014:

Ústřední orgány nezměnily svá stanoviska od VSJ a v tuto chvíli nebudou podnikat další aktivity v této oblasti.

Podnět Pardubického kraje 530 (i okres Ústí nad Orlicí 534)

Sněm VOJ okresu Ústí n. O. se domnívá, že úrazové pojištění členů Junáka (prostřednictvím ČRDM) znevýhodňuje dospělé osoby a vyzývá proto odpovědné ústřední orgány Junáka k jednání s ČRDM o změnách v tomto úrazovém pojištění.

Zdůvodnění: Pojistná smlouva Junáka, je podle našeho názoru u dospělých nevhodně a v určitých ohledech diskriminačně určena doba při vzniku úrazu, po kterou jim nevzniká nárok na výplatu denního odškodného i jeho výše. Platnost Pojistné smlouvy Junáka končí s koncem roku 2013 a ČRDM vypsala výběrové řízení na nového poskytovatele pojištění. Nemyslíme si ale, že uvažují i se změnou parametrů Pojistné smlouvy.

Návrh: Navrhujeme pro VŠECHNY dospělé stejné parametry denního odškodnění jako pro děti. Tedy od 1. dne léčení a 100 Kč na den.

 • Stanovisko NJ zveřejněné v materiálech pro VSJ: Jedná se o operativu, která patří do činnosti VRJ.
 • Stanovisko VRJ zveřejněné v materiálech pro VSJ: V závěru roku 2013 bylo ukončeno výběrové řízení na novou pojistnou smlouvu na roky 2014 až 2017. Došlo k úpravě (dalšímu mírnému zlepšení) pojistných podmínek. Rozdíl v plnění pro děti a dospělé byl součástí zadání. Odráží názor MŠMT (které pojištění financuje), členských organizací ČRDM i VRJ, že pojistná ochrana dětí je primárním úkolem smlouvy. K diskuzi je míra pojištění dospělých zejména v oblasti dlouhodobého léčení či trvalých následků, kterou podrobně sledujeme.
 • stav k prosinci 2014 (naplněno):

VRJ zastává svůj názor předložený na VSJ, předkladatel usnesení je s vyjádřením VRJ spokojen, nepředpokládá se další nakládání s ním.

Podnět Jihomoravského kraje 620

Krajský sněm dává podnět NJ zvážit změnu Volebního řádu Junáka tak, aby bylo zajištěno, že se Valného sněmu bude moci zúčastnit vždy alespoň jeden delegát z každé základní organizační jednotky Junáka.

 • Stanovisko NJ zveřejněné v materiálech pro VSJ: Při zachování poměrného zastoupení jednotek na VSJ by se jednalo o navýšení počtu delegátů o 350–500 (v závislosti na volbě velikosti klíče). Takové množství delegátů by znamenalo výrazné zvýšení nároků na organizaci sněmu (velikost sálu, zázemí, stravování, vedení diskuzí atp.). NJ může v závislosti na tomto podnětu hledat jiné cesty zastoupení co největšího počtu jednotek napřímo.
 • Stanovisko VRJ zveřejněné v materiálech pro VSJ: VRJ s tímto návrhem nesouhlasí s ohledem na kapacitu Valného sněmu. Stávající systém zároveň zajišťuje poměrné demokratické zastoupení dle počtu členů daného střediska či okresu či kraje.
 • stav k prosinci 2014:

NJ a VRJ trvají na svých stanoviscích z VSJ. Dle vyžádaného vyjádření, předkladatel nepředpokládá posun v této otázce a je ztotožněn s vysvětlením ústředních orgánů.

Podnět Jihomoravského kraje 620

Krajský sněm vidí velký význam ve fungování organizační jednotky okresu a je zásadně proti jejich plošnému zrušení.

Stanovisko NJ a VRJ zveřejněné v materiálech pro VSJ: NJ, VRJ ani návrh nových stanov nepočítá s plošným rušením okresů, které mají v řadě regionů význam.

 • stav k prosinci 2014 (vyřešeno): Platí stanovisko NJ a VRJ z materiálů pro delegáty VSJ 2014.

 

Podnět Zlínského kraje

Krajský sněm ZK podporuje následné usnesení okresního sněmu Uherské Hradiště: Okresní sněm UH žádá o provedení takových změn ve výrobě a distribuci krojových součástek (zejména košil) tak, aby došlo k jejich výraznému zlevnění.

 • Stanovisko NJ zveřejněné v materiálech pro VSJ: NJ souhlasí se stanoviskem VRJ.
 • Stanovisko VRJ zveřejněné v materiálech pro VSJ: VRJ se v minulosti zabývala možností zlevnění výroby krojové košile, zkoumáno bylo jak zjednodušení košile, tak i změna způsobu výroby. Žádná z těchto možností nevedla k podstatnému zlevnění. Při požadované kvalitě materiálu, daném střihu a barvě VRJ v současné době nevidí možnost výrazné změny ceny. Pokud by byla vůle pro změnu kroje jako takového, bylo by možné stanovit cenovou hranici přímo do zadání při jeho vymýšlení.
 • stav k prosinci 2014:

Ústřední orgány si se zástupcem Zlínského kraje v NJ ujasnily obsah daného usnesení. V tuto chvíli neexistuje jiná odpověď, než ta z VSJ. NJ se bude otázkou krojů i nadále zabývat.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1604x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu