....

Chyba na stránce: Skauting pro všechny odpovídá na otázku o limitech pro vstup dětí do Junáka - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2056-skauting-pro-vsechny-odpovida-na-otazku-o-limitech-pro-vstup-deti-do-junaka?autologin=1"

Skauting pro všechny odpovídá na otázku o limitech pro vstup dětí do Junáka

Skauting pro všechny odpovídá na otázku o limitech pro vstup dětí do Junáka

Odbor Skauting pro všechny zveřejňuje návrh své odpovědi na Těžkou otázku Junáka o limitech pro vstup dětí do Junáka. Přijďte o návrhu diskutovat na Otevřenou poradu odboru ve středu 23. září do Skautského institutu.

Členové odboru Skauting pro všechny ve spolupráci s odborníky na dané téma, kteří s odborem spolupracují, připravili za odbor návrh své odpovědi na jednu z Těžkých otázek Junáka, která zní: "Do jaké míry chceme odstraňovat různé limity pro vstup dětí do Junáka?"

Návrh odpovědi odbor zveřejnil na webové stránce Startegie Junáka, zde na Křižovatce i na webu odboru. Předkládá jej jako příspěvek k diskuzi i možný podklad využitelný pro tvorbu odpovědi Junáka na tuto Těžkou otázku.

Pokud vás téma zajímá a pokud byste se chtěli osobně setkat se členy odboru, přijďte ve středu 23. září 2015 od 18 hodin do Skautského institutu na Otevřenou tématickou poradu odboru Skauting pro všechny.

Na poradu jsou k diskuzi přizváni skauti a skautky, kteří mají profesní či studijní zkušenost s pedagogikou či psychologií. Požádali jsme je o vlastní odpověď či o komentář té naší.

NÁVRH ODPOVĚDI ODBORU SKAUTING PRO VŠECHNY NA JEDNU Z TĚZKÝCH OTÁZEK JUNÁKA:
Do jaké míry chceme odstraňovat různé limity pro vstup dětí do Junáka?


Premisou naší odpovědi na tuto Těžkou otázku, budiž část textu, který jsme společně se skupinou odborníků formulovali ve chvíli, kdy se navrhovalo znění Těžkých otázek. Dostali jsme se společně s nimi k návrhu otázky, zda má Junák chtít “aby, každý, kdo se chce stát skautem (chodit do oddílu) - jím mohl být.”
Naše odpověď na tuto otázku zní: Ano, k tomuto cíli se snažme směřovat (jak při zpřístupňování skautingu v místech, kde nyní není, kde je hůře dostupný, tak při začleňování všech dětí do oddílů včetně těch s potřebou podpůrných opatření). Při cestě k tomu to cíli se vyskytuje řada faktorů, které si žádají podrobnější úvahu i vysvětlení.


1,) Nechejme rozhodování o tom, s jakými dětmi pracovat, plně v kompetenci vedoucích oddílů

Tím hlavním by dle nás i nadále měla být: důležitost vlastního rozhodnutí vedoucího a týmu vedení oddílu o tom, s jakým dítětem jsou připraveni pracovat a s jakým ne. Přijetí dětí s potřebou podpůrných opatření bychom neměli oddílům diktovat žádnými požadavky a kvótami, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí jakéhokoli dítěte do oddílu musí i nadále zůstat plně v kompetenci vedoucích.

Úkolem Junáka přitom však je zajistit systematickou podporu pro vedoucí, kteří se rozhodnou s dětmi s potřebou podpůrných opatření v oddíle pracovat. Junák by přitom měl především:

- zajistit sadu navzájem provázaných podpůrných opatření - od poradenství vedoucím, přes možnost sdílení dobrých praxí přes možnost technické i materiální podpory takových oddílů - může se tak dít především prostřednictvím odboru Skauting pro všechny ale i v rámci dalších podpůrných nástrojů a materiálů, které Junák vedoucím oddílů nabízí

- dát vedoucím dostatek informací, možnost vzdělávat se v tématu a připravovat se na práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření

- ukazovat přínosy inkluze a její možné využití pro rozvoj ostatních dětí, jejich vztahů k okolí, předcházení odmítavých a nesnášenlivých postojů k jiným lidem

2.) Možnost žít podle skautského slibu a zákonů žádné limity nemá, měla by být přístupná každému

Základní linku v životě skautů a tím pádem i ve fungování oddílů tvoří skautské zákony a skautský slib. Je zřejmé, že v nich žádné limity neexistují. Možnost žít podle skautského slibu a zákonů by měla být přístupná každému, na něm (jeho vzorech, podpoře) následně záleží, jak s danou příležitostí naloží. Nevíme však zřejmě o žádných bariérách v možnosti žít podle skautských hodnot.

3.) Oddíl má mít nastaveny výchovné cíle, docházka žádného z dětí by neměla narušovat jejich plnění.

Důležitým aspektem, který by vedení oddílu mělo zvažovat, je maximum užitku pro všechny děti v oddíle a soudržnost dané skupiny (přijetí dítěte s více potřebami může být pro připravenou skupinu velmi obohacující zkušenost, pro nepřipravenou skupinu to může být negativní zážitek vedoucí k rozhodnutí, že už žádné takové další dítě do oddílu v budoucnu nevezmou. Důležité je, aby oddíl znal a měl správně vytyčenou hranici, za kterou už je docházka do oddílu nepřijatelná a oddíl poškozuje. To je zejména ve chvíli, kdy oddíl kvůli docházce nějakého dítěte přestává plnit výchovné cíle. Stěžejní je, aby oddíly měly stanoveny a dobře nastaveny výchovné cíle a pokud docházka dítěte nebude znemožňovat jejich plnění, není důvod, aby dítě do oddílu nebylo přijato.

4.) Odstraňujme-li nějaké limity, tak ty v kompetencích vedoucích pracovat se všemi dětmi.

Pokud bychom tedy nějaké “limity” měli chtít odstraňovat, měly by to být především limity v kompetencích vedoucích a všech, kdo u oddílů s dětmi pracují. Ti by měli mít co nejméně limitů a omezení v tom, které by jim bránily v kompetentním a informovaném rozhodnutí o tom, jestli práci s daným dítětem společně zvládnou (aniž by to narušilo soudržnost dané skupiny) a co pro ni potřebují. Velkou roli v začleňování může hrát výchovný zpravodaj střediska, který pomůže oddílům nastavit výchovné cíle, pomáhá jim při začleňování dítěte a průběžně je podporuje.

5.) Nesledujme limity u dětí, dívejme se na ně optikou potřeb dětí a jejich možného naplňování

Důležité dle našeho mínění také je, abychom do budoucna v co možná nejnižší míře sledovali limity a bariéry u samotných dětí. Snažme se nahlížet na děti spíše optikou jejich potřeb. Do budoucna by bylo vhodné, kdyby se nám v Junáku (i v SpV) dařilo neřadit děti do kategorií a skupin podle druhů znevýhodnění a postižení (tj pohledem, co nemohou, jaké mají limity, v krajním pohledu: proč to s nimi bude těžké, čím nám budou přítěží), ale pohledem jejich potřeb. Tj. snažme se u každého člena oddílu sledovat, co potřebuje, jak můžeme jeho potřeby naplnit, aby se v oddíle cítil dobře. Sbírejme dostatečné informace o tom, jaké tyto potřeby mohou být, a co můžeme dělat pro jejich naplnění, kde hledat potřebnou podporu a pomoc.

 

Těšíme se na setkání s vámi i na vaše případné příspěvky do diskuze!

Za odbor Skauting pro všechny

Vašek Zeman - Šík

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 714x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu