....

Chyba na stránce: 82. zasedání Náčelnictva Informace|výstupy|rozhodnutí - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2088-82-zasedani-nacelnictva-informace-vystupy-rozhodnuti?autologin=1"

82. zasedání Náčelnictva Informace|výstupy|rozhodnutí

82. zasedání Náčelnictva Informace|výstupy|rozhodnutí

Předminulý víkend proběhlo jednání Náčelnictva - program byl náročný (nejen časově) a výstupů je mnoho - některé z nich určitě zajímají i právě Tebe ...

Páteční večer věnovali členové Náčelnictva dvěma tématům - Valnému sněmu a novému logu.
 
Ač příští Valný sněm proběhne až v roce 2017, již nyní je třeba začít diskutovat o tématech a nastavení předsněmové diskuze a pracovat na tom, aby se vůbec mohl uskutečnit. Náčelnictvo proto projednalo a schválilo teze Řádu Valného sněmu a stanovilo parametry, na jejichž základě může Výkonná rada začít hledat pořadatele sněmu.

Další část večera se nesla ve znamení nového loga. Br. Dočekal – Lupen, vedoucí PS NJ pro jednotný vizuální styl, představil členům Náčelnictva výstupy tendru na nové logo a rozhodnutí poroty (viz článek …). Členové Náčelnictva pak po krátké diskuzi schválili toto rozhodnutí a pověřili pracovní skupinu, aby pokračovala v práci na novém logu a na něj navazujícím jednotném vizuálním stylu.

Sobotního dopoledne se Náčelnictvo věnovalo diskuzi a shodlo se na tezích odpovědí na tyto „těžké otázky“:
  • Za jakou činnost pro Junák je pro nás přijatelné poskytovat finanční odměnu?
  • Chceme systematicky usilovat o získávání dospělých neskautů jako dobrovolníků do Junáka – českého skauta?
  • Jaká má být úloha vyšších organizačních jednotek a ústředních orgánů?
  • Do jaké míry chceme odstraňovat různé limity pro vstup dětí do Junáka?

Výstupy diskuze budou již brzy k dispozici na webových stránkách Strategie 2022. Náčelnictvo se k „těžkým otázkám“ vrátí na svém listopadovém jednání, kdy by mělo schválit konečné znění „těžkých odpovědí“.

Po té Náčelnictvo navázalo projednáváním a schválením materiálu Dlouhodobý plán naplňování Strategie 2022, který – na základě jeho zadání – předložila Výkonná rada. Plán byl sestaven na základě prioritizace témat, předpokládanému časovému rozsahu jejich naplňování, vzájemné návaznosti a souvislostí témat. Priority určují, zda a jak intenzivně se jednotlivými tématy bude zabývat ústředí (nebo zda se jejich naplnění bude odvíjet od toho, že téma vezme „za své“ nějaká skupina dobrovolníků, kraje, vzdělavatelé, …).

Náčelnictvo dále projednalo materiál týkající se otázky vlastnictví objektů FDML (které cca před 10 lety Junák získal bezúplatný převodem od státu) a na návrh VRJ schválilo možnost převodu těchto objektů do vlastnictví OJ, které objekty dosud provozovaly (převod nebyl dříve možný z legislativních důvodů).

Členové Náčelnictva se také seznámili se Zprávou o hospodaření za rok 2014 a po krátké diskuzi ji schválili.

Každoroční součástí programu zářijového jednání NJ je schvalování parametrů rozpočtu na další rok – tedy rozhodování o výši členských příspěvků pro Junáka (jako celek), výši odvodů na členství v STS, na členskou kartu a příspěvku do Fondu nemovitostí Junáka. Výstupy budou již brzy k dispozici na Skautské křižovatce a v Balíčku pro OJ.

V sobotu stihli ještě členové NJ projednat dva materiály z programové oblasti – schválili zavedení nového časopisu určeného věkové kategorii benjamínků a rozhodli o tom, že Roverský diář bude standardní přílohou zářijového čísla časopisu Kmen.

Neděle se nesla ve znamení řádů – tezí, prvních i druhých čtení. Náčelnictvo tak postupně schválilo:

  • Statut Skautského institutu 
  • Teze Hospodářského řádu
  • Teze Revizního řádu 

Obšírněji se členové Náčelnictva zabývali Organizačním řádem, jehož komplexní novelu by NJ mělo připravit a schválit do konce svého funkčního období. NJ se postupně bude zabývat tezemi změn jednotlivých částí řádu a následně novelou řádu jako celku.

Na uplynulém jednání byly projednány tyto návrhy:

-          návrh na změnu systemizace (z popisu funkcí na popis činností) a na to navazující otázka, které z těchto činností/funkcí nesmějí vykonávat činovníci mladší 18ti let – zde se Náčelnictvo po diskuzi a na základě orientačního hlasování shodlo, že přílohou OŘ by měl být i nadále popis funkcí a teze (upravená v duchu připomínek) bude znovu předložena na jednání NJ

-          zjednodušení volební procedury na sněmech ZOJ – zde NJ souhlasilo s tezemi „zrušit povinnost zřizovat kandidátní komisi“ a „umožnění jednokolové procedury voleb“. Naopak nesouhlasilo s tezemi „zrušení povinnosti zřizovat volební komisi“ (a tedy veřejného sčítání hlasů) a „zrušení potvrzování výsledků voleb usnesením sněmu“ (z důvodu možných nejasností v případě, kdy by byl výsledek voleb napaden a sněm po té bez dořešení námitky ukončen).

-          úprava volební procedury na sněmech (s cílem zabránit možnosti zvolení jedním hlasem a znát sílu mandátu zvolených náhradníků) – zde se Náčelnictvo shodlo, že stávající procedura je funkční a tedy ji není nutné nahrazovat něčím nevyzkoušeným (nikde) a složitějším.

Náčelnictvo dále projednalo materiály Podpora činovnického vzdělávání a Podpora rádcovského vzdělávání. Oba materiály předložené Výkonnou radou obsahovaly návrh příslibu průběžného navyšování finanční podpory vzdělávání ve střednědobém horizontu.

V případě rádcovského vzdělávání návrh souvisel s letošním darem a možnou dlouhodobou finanční podporou ze strany Lesů ČR, kterou navrhuje Výkonná rada směřovat mj. právě na rádcovské kurzy. Náčelnictvo po krátké diskuzi navrhovanou podporu (včetně jejího pokračování v případě potřeby jejího financování ze stávajících dotačních zdrojů).

V rámci projednávání materiálu k činovnickému vzdělávání pak Náčelnictvo potvrdilo, že vzdělávání vnímá jako jednu z nejvyšších priorit a vůli průběžně navyšovat podporu vzdělávacích akcí podle možností aktuálního rozpočtu. Dále se pak shodlo na tom, že vyšší dotační podporu mají mít obvykle akce kvalifikační, nejvyšší pak ty, potřebné k zajištění vedení dětských oddílů (ČZ, VZ), na větší dotační podpoře akcí lesního typu (s možnými výjimkami) a podpoře nekvalifikačních akcí v takové výši, která výrazně napomůže jejich realizaci.

Posledním významným bodem jednání byla diskuze nad materiálem, v němž Výkonná rada rozpracovala možnosti realizace Náčelnictvem schváleného řádného členství v ZvOJ (zatím je jedná o schválenou tezi novely Řádu k ZvOJ, nikoli konečné rozhodnutí Náčelnictva). Materiál obsahoval ukotvení institutu řádného členství v ZvOJ v rámci stávajících vnitřních předpisů Junáka – českého skauta, rozdělení ZvOJ podle typu a variantně zpracované možnosti, jak zda a jak omezovat počet řádných členů ZvOJ. Zde nakonec Náčelnictvo schválilo variantu, podle níž bude již v Řádu pro ZvOJ nastaveno, které typy ZvOJ mohou řádné členy mít a v jakém rozsahu.

Za PS NJ pro komunikaci sepsala Lenka Šablová

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 976x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu