....

Chyba na stránce: Registrační otázky: Členství, registrace a členské příspěvky - jak to s tím je a kdy to řešit? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2192-registracni-otazky-clenstvi-registrace-a-clenske-prispevky?autologin=1"

Registrační otázky: Členství, registrace a členské příspěvky - jak to s tím je a kdy to řešit?

Registrační otázky: Členství, registrace a členské příspěvky - jak to s tím je a kdy to řešit?

Registrace, členské příspěvky, evidence členů a vznik členství spolu na první pohled souvisí. Ale právě proto může být obtížné se vyznat v tom, jaký je mezi těmito věcmi rozdíl a kdy je potřeba věnovat pozornost které z nich.

V kostce je dobré o tom vědět toto:

 • Registrace – probíhá jednou ročně, v oddílech a střediscích přibližně v lednu. Cílem je zaznamenat aktuální stav organizace a jejich členů v daném roce registrace. V rámci toho také putují členské příspěvky od středisek vyšším organizačním jednotkám a Junáku – českému skautu jako celku.
 • Členské příspěvky – jejich výše se určuje jednou ročně (celorepublikově schvaluje základní výši Náčelnictvo). Každá organizační jednotka si pak výši pro svou jednotku určuje sama. Vyšším organizačním jednotkám je od členů převádějí střediska v rámci procesu registrace v průběhu února a března. Střediska mohou členské příspěvky vybírat kdykoli v průběhu roku podle vlastního uvážení, třeba i ve více splátkách.
 • Členství a evidence osob ve skautISu – je žádoucí zaznamenávat ihned, kdykoli v průběhu roku. Podle Stanov vzniká členství zápisem do seznamu členů, což je skautIS. Se zápisem členů není třeba na nic čekat, rozhodně ne na období registrace nebo na zaplacení členského příspěvku.

To je to hlavní, co stačí pro základní orientaci. Pokud chcete vědět více detailů, čtete dál tento článek.

Registrace

Více informací najdete v příslušné části Křižovatky. Obecně se registrace řídí těmito dvěma předpisy:

Časově se registrace soustředí především na leden, pro vyšší organizační jednotky jsou pak některé kroky v průběhu února. Jen minimum kroků pro provedení registrace se provádí jindy (převzetí registračních kategorií v prosinci, hospodářské výkazy obvykle v první polovině dubna). V rámci registrace se typicky děje toto:

 1. V průběhu prosince se přebírají a zakládají registrační kategorie z úrovně ústředí až po střediska (oddíly a družiny využívají kategorie založené pro středisko). Od registračních kategorií se odvíjí výše členského příspěvku.
 2. V průběhu ledna se na oddílech a střediscích nastaví jakou má který ze členů registrační kategorii a jaké využívá v rámci členského příspěvku doplňkové služby (členská karta, časopisy, STS). Oddíly pak takovéto přehledy „odevzdají“ (kliknutím ve skautISu) na střediska, střediska pak nadřízeným organizačním jednotkám. V rámci odevzdávání se podle počtu členů a vybraných registračních kategorií a doplňkových služeb vypočítá, kolik činí částka, která se má odevzdat nadřízené jednotce na členských příspěvcích. Součástí procesu odevzdávání registrace je tedy i informace kolik, kam a do kdy zaplatit.
 3. Vyšší organizační jednotky pak registraci dále odevzdávají dále a řeší případné chyby. Stejně tak se při odevzdání dozvědí kolik poslat výše na členských příspěvcích.
 4. Nejpozději v polovině dubna odevzdávají všechny organizační jednotky (od střediska po kraje) ve skautISu svůj hospodářský výkaz za předchozí rok.
 5. Výsledkem odevzdání registrace je nakonec to, že existuje přehled o všech členech a jednotkách organizace k danému roku, jsou vybrány členské příspěvky, je zkontrolováno dodržování některých ustanovení organizačního řádu (kvalifikace, obsazení funkcí, počet podřízených jednotek…) a jsou odevdány hospodářské výkazy (a u zvláštních organizačních jednotek ještě další dokumenty, dle jejich statutu)

Vazba registrace na evidenci členů je tedy jen v tom, že těm členům, které ve skautISu průběžně eviduji - jak přicházejí a odcházejí v průběhu roku, jen označím některou z registračních kategorií s doplňkovými službami.

Vazba registrace na členské příspěvky pak ukazuje, kolik z vybraných členských příspěvků mám předat nadřízené organizační jednotce. To zda jako středisko nebo oddíl vybírám potřebné peníze od členů v prosincovém/lednovém termínu nebo někdy jindy, je jen na mně a zvyklostech oddílů/středisek.

Členské příspěvky

Členské příspěvky vybírají od svých členů všechny organizační jednotky a také Junák – český skaut jako celek. Vyšší organizační jednotky je dostávají od středisek či jiných podřízených jednotek v rámci registrace, střediska je mohou od svých členů vybírat v podstatě kdykoli podle vlastního uvážení.

Každý z nás tedy ve svém členském příspěvku platíme příspěvků několik – středisku, okresu (pokud ho máme), kraji a Junáku – českému skautu. A aby to bylo ještě trochu složitější, tak součástí členského příspěvku pro Junák – český skaut jako celek mohou a nemusí být ještě příspěvky na doplňkové služby, jako je členská karta, časopisy nebo Skautská telefonní síť.

O výši členských příspěvků se rozhoduje v průběhu podzimu – Náčelnictvo obvykle v září či říjnu rozhodne o výši členského příspěvku pro celou organizaci. Následně rady organizačních jednotek rozhodují o výši členských příspěvků pro svou jednotku. Do průběhu registrace se tato rozhodnutí promítnou díky přebírání registračních kategorií, které je popsáno výše.

Termíny pro převod příspěvků mezi organizačními jednotkami jsou zachyceny v každoroční Směrnici k registraci (pro daný rok).
Pro rok 2016 jsou termíny následující:

 • střediska zaplatí členské příspěvky nadřízeným okresům (nebo krajům v případě středisek registrovaných přímo pod krajem) nejpozději 28. 2. 2016,
 • okresy zaplatí členské příspěvky krajům nejpozději 14. 3. 2016 a
 • kraje a ZvOJ zaplatí členské příspěvky do KÚJ nejpozději 28. 3. 2016.

Přibližně měsíční posun proti termínům registrace je dán tím, že při odhalení a následné opravě chyb v registraci se může výše příspěvků změnit, takže je na tuto kontrolu a opravu čas, aby nebylo nutné si peníze složitě vracet.

Práce s členskými příspěvky tedy ve zkratce vypadá tak, že organizační jednotka vybere nebo dostane od podřízené jednotky nějaké peníze, část z nich (tolik, kolik si schválila jako členský příspěvek) si ponechá, zbytek pošle dál. Výběr peněž probíhá v čase a způsobem podle rozhodnutí střediska, přeposílání peněz mezi jednotkami se děje v průběhu února a března.

Členství a evidence osob ve skautISu

Nejdůležitější informace je už výše uvedená – na rozdíl od registrace evidenci členů provádíme průběžně – hned jak dochází ke změnám, snažíme se je zachytit ve skautISu. Příchozí nováčky zadáme co nejdříve, odchozím členům zase co nejdříve členství ukončujeme. Více se o tom najdeme ve Směrnici k evidenci údajů ve SkautISu.

Z pohledu oddílu či střediska je členy nutné zadávat okamžitě po jejich vstupu do organizace (když máte od rodičů podepsanou přihlášku). Jako středisko můžeme mít v té chvíli nastaven systém i tak, že rovnou vybíráte nějakou část členského příspěvku (některé jednotky vybírají na části, třeba dvakrát ročně), anebo vybíráme až jednou ročně spolu s registrací. Tedy záleží na vás, zda ihned od člena nějakou částku vybíráte, nebo ji vyberete až později spolu s každoroční registrací.

Více informací

K registraci a souvisejícím tématům existuje speciální sekce Křižovatky. Také je možné kdykoli pokládat dotazy na registrace@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1803x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu