....

Chyba na stránce: Jaký má být čekatel a vůdce? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2301-kmj-cekatel-vudce?autologin=1"

Jaký má být čekatel a vůdce?

Jaký má být čekatel a vůdce?

Připomínkujte model, který pojmenovává ideální profil klíčových pozic v oddílech.

Pro koho je on-line diskuse určena?

On-line diskuse je určena zejména pro účastníky některé z předchozích tří Ústředních lesních škol (ÚLŠ) a pro činovníky, kteří mají civilní zkušenosti s tvorbou a aplikací kompetečních modelů. Diskuse navazuje na ÚLŠ, kde byl kompetenční model Junáka (dále KMJ) - jeho smysl, podoba, využití představen. Pokud se chcete do diskuse zapojit a dosud jste se s tématem KMJ nesetkali nebo setkali jen okrajově, nastudujte si prosím předtím existující materiály, na které se níže v textu odkazuje.

Jak připomínkovat:

Připomínkování běží do 3. února 2016.

Své podněty zanášejte do sdíleného dokumentu s návrhem KMJ

 • do sloupců “poznámky” u jednotlivých řádků modelu, pokud se týkají dílčích připomínek k obsahu (kromě druhého listu souboru “popis” jsou sloupce pro vaše připomínky všude připraveny)
 • do posledního listu tabulky s názvem “další podněty”, pokud se týkají modelu jako celku apod.
 • budeme rádi, když např. do závorky připojíte své jméno, abychom věděli, kde se popř. doptávat pro správné porozumění apod.

V případě potřeby lze pro svou reakci použít i e-mail vzdelavani@skaut.cz.

Na co se ptáme těch, kteří o modelu chtějí přemýšlet s námi:

 • Obsahuje model pro pozici pomocníka při vedení oddílu (čekatele) a vedoucího oddílu nejdůležitější kompetence, které jsou důležité pro dobrou práci na dané pozici? Pokud ne, co podle vás chybí a popř. proč?
 • Jsou pro vás popisy jednotlivých kompetencí srozumitelné nebo byste někde navrhli jiný/lepší popis?

Obsahuje model pro pozici pomocníka při vedení oddílu (čekatele) a vedoucího oddílu nejdůležitější kompetence, které jsou důležité pro dobrou práci na dané pozici? Pokud ne, co podle vás chybí a popř. proč?

Jsou pro vás popisy jednotlivých kompetencí srozumitelné nebo byste někde navrhli jiný/lepší popis?

V online dokumentu je několik listů. Ve většině listů jsou sloupce umožňující vložení poznámky (jsou nazvané Poznámka 1, Poznámka 2 atd.). Pole “Poznámka 1” vždy obsahuje vysvětlující komentář. Když na něj najedete myší, objeví se text, který vysvětluje, co je na stránce napsáno a na co se v on-line diskusi ptáme.

Co se stane s poslanými připomínkami a komentáři?

Připomínky a komentáře budou sloužit jako podklad pro závěrečnou diskusi o KMJ v odboru pro vzdělávání činovnic a činovníků a v náčelnictvu. Připomínky mohou vést buďto přímo k provedení změn v KMJ (pokud by se týkaly nějakého nedostatku, kterého si dosud nikdo nevšiml), nebo ve většině případů k diskusi. Oceníme, pokud budou jednotlivé připomínky obsahovat i argumentaci (např. proč je nějaká formulace nevhodná, proč v KMJ něco konkrétního chybí), která zvýší šanci na prosazení připomínky v diskusi.

Související dokumenty:

Pro zájemce o hlubší proniknutí do tématu:

 • Souhrnný materiál o vzniku a smyslu KMJ, který vznikl pro potřeby Ústřední lesní školy konané v listopadu 2015: 
 • Srovnání KMJ s čekatelskou zkouškou - výstupy ze srovnání byly zapracovány do předloženého modelu: 
 • Srovnání KMJ s vůdcovskou zkouškou - výstupy ze srovnání byl zpracovány do předloženého modelu: 

Rozšiřující informace 

Kompetenční model Junáka

V posledních třech letech byl připravován tzv. kompetenční model Junáka. Popisuje, co má umět, znát, jaký má být člověk, který zastává některou z klíčových pozic v Junáku (čekatel, vedoucí oddílu, vedoucí jednotky, instruktor). Mít tyto věci dobře rozmyšlené a pojmenované je důležitým východiskem pro tvorbu vzdělávání, ale také pro přemýšlení o tom, jaké lidi na dané pozice potřebujeme, podle čeho je hledat, podle čeho je vést a vychovávat v rámci nástupnictví apod. Jedním z důležitých cílů tvorby modelu bylo také to, aby požadavky byly pojmenovány stejným jazykem a byly jasné návaznosti mezi jednotlivými pozicemi. To je velmi důležité např. při tvorbě obsahů jednotlivých kvalifikací, jejich revizích apod., model je základ, ke kterému se lze vrátit a vyjít z něj. Kompetenční model nevznikal na zelené louce, je odvozen z dosavadních obsahů kvalifikačních zkoušek a vůdcovského profilu.

Kompetenční model Junáka (dále KMJ) pro pozice čekatele a vedoucího oddílu je nyní téměř hotov. Prošel diskusemi na poli Náčelnictva, Výkonné rady, odboru pro vzdělávání, spolupracovali na něm vzdělavatelé z různých kurzů a škol.

Předkládáme nyní model pro čekatele a vedoucí oddílu k poslednímu veřejnému připomínkování. Po zapracování vzešlých podnětů ho chceme předložit ke schválení náčelnictvu a zanést ho do Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka jako základní rámec pro tvorbu obsahů veškerého souvisejícího vzdělávání.

Co je důležité vědět, než se do toho pustíte:

 • Kompetenčním modelem to nekončí. Na kompetenční model navazují tzv. kompetenční profily, tzn. seznam již zcela konkrétních dovedností, znalostí či postojů, které navazují na obecnější formulaci v KMJ. Z těchto konkrétních profilů budou dále tvořeny obsahy kvalifikací, tzn. bude řečeno, co z toho velkého seznamu je klíčové pro vstup do funkce a co by tedy mělo být ověřováno vstupní kvalifikací. Další body mohou tvořit obsah dalšího vzdělávání např. na lesních školách, seminářích nebo v individuálním vzdělávání každého z nás. V praxi nyní celý tento Kompetenční systém Junáka představují nejlépe materiály zpracované pro vedoucího oddílu - máme 7 obecně popsaných kompetencí v KMJ, na něj navazuje vůdcovský profil s 227 konkrétními popisy dílčích znalostí, schopností, dovedností a dalších charakteristik (rozpad obecného do konkrétního) a z něj je pak vybráno 56 těch, které jsou součástí vůdcovské zkoušky. Pro lepší pochopení celého systému doporučujeme shlédnout prezentaci pod tímto odkazem.
 • Současný návrh KMJ je v souladu se současnými obsahy vůdcovské a čekatelské zkoušky. To znamená, že KMJ nemění obsah současných kvalifikací a že kvalifikační požadavky odpovídají profilu čekatele/vůdce dle KMJ. Poslední úpravy, které byly provedeny na základě výstupů z Ústřední lesní školy 2015, jsou do modelu zaneseny červeně. Tyto úpravy směřovaly k zajištění kompatibility KMJ s vůdcovským profilem tam, kde dosud nebyla kompatibilita dostatečná.
 • Zájemcům o případný hlubší vhled do tvorby KMJ a jeho smyslu doporučujeme materiál zpracovaný pro potřeby Ústřední lesní školy - viz výše.

Těšíme se na Vaše podněty.

Bára Tichavová (Rozárka)
zpravodajka VRJ pro vzdělávání a dospělé
ve spolupráci s pracovní skupinou Náčelnictva pro vzdělávání

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2907x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu