....

Chyba na stránce: Těžké otázky již mají odpovědi. Podívej se, kam směřujeme - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2335-tezke-otazky-jiz-maji-odpovedi-podivej-se-kam-junak-smeruje?autologin=1"

Těžké otázky již mají odpovědi. Podívej se, kam směřujeme

Těžké otázky již mají odpovědi. Podívej se, kam směřujeme

Je tomu přesně rok, kdy se v souvislosti se Strategií 2022 v hnutí otevřely diskuze nad tím, jaké jsou naše těžké otázky. Vybírali jsme otázky, hledali odpovědi. Přečti si, jak odpovědělo Náčelnictvo. 

Co jsou těžké otázky a proč jsme na ně hledali odpovědi?

Těžké otázky, a především odpovědi na ně, nás mají ujistit, že všichni vnímáme směřování Junáka - českého skauta totožně, dovedeme si představit, jak bude v budoucnosti vypadat a umíme to shodně pojmenovat. Těžké otázky nás snáz navedou na další práci při naplňování Strategie do roku 2022. V diskuzi nad těžkými otázkami mohou vykrystalizovat další pohledy a názory na skauting či na Junák, můžou se odkrýt různé názory, které jsme zatím naší optikou strategie míjeli. Těžká otázka před nás klade určité dilema.

Rekapitulace hledání odpovědí na těžké otázky:
 • V prosinci 2014 byl uskutečněn pro-bono projekt poradenské firmy BCG pro Junáka zaměřený na externí ohodnocení našich silných a slabých stránek a práci se Strategií (výsledná studie z projektu). BCG navrhlo Junáku zabývat se těžkými otázkami a Náčelnictvo tuhle myšlenku přijalo.
 • V průběhu února a března 2015 proběhly v hnutí téměř dvě desítky živých setkání s diskuzí na téma "Která otázka je pro Junák těžká?". Zapojila se i řada jednotlivců. Z podnětů pak Náčelnictvo na svém zasedání vybralo šestici Těžkých otázek.
 • V dubnu až září běžely další diskuze a shromažďování názorů a odpovědí na dané otázky. Diskutovalo se na střediskových radách, táborech i vzdělávacích kurzech. Děkujeme všem, kteří tyto diskuze připravovali či se do nich zapojili!
 • Na následných zasedáních Náčelnictvo diskutovalo podněty z hnutí a hledalo společné finální odpovědi, které vám právě předkládáme.

 V následujícím textu naleznete odpovědi Náčelnictva na šestici těžkých otázek:

 • Co dělá skupinu dětí skautským oddílem?
 • Je velikost členské základny kritériem úspěšnosti Junáka?
 • Do jaké míry chceme odstraňovat různé limity pro vstup dětí do Junáka?
 • Jaká má být úloha vyšších organizačních jednotek a ústředních orgánů?
 • Chceme systematicky usilovat o získávání dospělých neskautů jako dobrovolníků do Junáka?
 • Za jakou činnost pro Junák je pro nás přijatelné poskytovat finanční odměnu?

Co dělá skupinu dětí skautským oddílem?

Skupina dětí je skautským oddílem, pokud naplňuje poslání Junáka definované Stanovami prostřednictvím tří skautských principů.

K naplňování poslání se skautský oddíl snaží maximálně využívat skautskou výchovnou metodu. Ta je dostatečně obecná na to, aby každému oddílu umožnila osobitou realizaci poslání i různorodost programu. Oddílům, které nedokáží aplikovat skautskou výchovnou metodu v celé její šíři, umí Junák účinně pomoci.

Skautský oddíl musí dále splňovat podmínky dané vnitřními předpisy Junáka (počet členů, nároky na vůdce atd.).

Je velikost členské základny kritériem úspěšnosti Junáka?

Ano, je. Není ale jediným kritériem úspěšnosti, za další důležitá kritéria považujeme například délku členství, podíl členů v populaci nebo dostatek kvalifikovaných a motivovaných vedoucích.

Velikost členské základny úzce souvisí s kvalitou činnosti jednotek Junáka, o nárůst počtu členů chceme usilovat, a to především kvalitní činností našich oddílů.

Velikost členské základny je pro nás podstatná s ohledem na naplňování skautského poslání prostřednictvím tří základních principů a skautské výchovné metody.

Velikost členské základny představuje pro okolní svět dobře čitelný ukazatel prosperity.

Do jaké míry chceme odstraňovat různé limity pro vstup dětí do Junáka?

Junák - český skaut jako organizace má, v souladu se svými stanovami, zájem na tom, aby neexistovaly překážky členství pro jakéhokoliv člověka. Rozhodnutí o přijetí za člena organizace je vždy v kompetenci a na zodpovědnost dané OJ. Ústředí podporuje všestrannou inkluzi metodickou a poradenskou činností, aktivně se jí věnuje v rámci vzdělávání.

Junák zároveň usiluje o maximální dostupnost skautingu v geografickém měřítku, tzn., že podporuje zakládání nových oddílů a poskytuje podporu malým oddílům tak, aby vzrostl počet jejich členů a zvýšila se, či byla zachována, dobrá kvalita činnosti. Ideálem se jeví stav, kdy v každém městě, ve kterém je střední škola, existuje skautský oddíl.

Jaká má být úloha vyšších organizačních jednotek a ústředních orgánů?

Ústředí a vyšší organizační jednotky poskytují střediskům maximální možnou podporu, aby se mohly co nejvíce věnovat výchově dětských členů. Snaží se být pro ně dostupné vždy, když je třeba. Usilují o navazování osobních kontaktů s činovnicemi a činovníky středisek.

Střediskům poskytuje ústředí kvalitní nástroje pro realizaci skautského výchovného programu a včas a srozumitelně potřebné metodiky.

Ústředí a okresy a kraje garantují dostupné a kvalitní vzdělávání pro všechny členy organizace.
Ústředí a okresy a kraje řídí ekonomickou oblast organizace tak, aby byly naplňovány zákonné povinnosti, pomáhají dosahovat na dotace a realizují fundraising.

Ústředí je zodpovědné za strategické řízení organizace. Okresy a kraje mu v naplňování strategických cílů aktivně pomáhají.

Ústředí a v rámci svých možností okresy a kraje zastupují organizaci v komunikaci navenek a svým jednáním usilují o dobré jméno organizace.

Ústředí dále reprezentuje spolek Junák - český skaut v mezinárodních skautských organizacích a garantuje závazky vůči nim, např. naplňování skautské ideje.

Ústředí má být členům skautského hnutí autoritou, která posiluje důvěru v organizaci a odhodlání jednat v souladu se skautskými principy.

Chceme systematicky usilovat o získávání dospělých neskautů jako dobrovolníků do Junáka?

Ano, chceme. V Junáku - českém skautu je ne vždy potřebné množství činovnic a činovníků u oddílů a středisek a získání většího počtu dospělých neskautů by nám pomohlo tento problém alespoň částečně řešit. Kromě toho mohou dospělí, kteří sami neprošli skautskou výchovou, naši uzavřenou organizaci v mnohém inspirovat a obohatit.

Podobně jako je tomu u dětských členů získávají i dospělé neskauty pro členství v Junáku jednotlivá skautská střediska. Budoucí dobrovolnice a dobrovolníci se často pohybují v naší těsné blízkosti, ať už se jedná o rodiče dětí či bývalé členky a členy (bývalými členy jsou myšleni lidé, kteří kdysi byli členy střediska (např. ve světluškovském či skautském věku), ale je tomu dávno a jsou zpřetrhané vazby, nenavazují na svoje předchozí výchovné působení). Úkolem celé organizace je připravit střediskům takové podmínky, aby byl start dospělého neskauta u nás nejen možný, ale také pro všechny zúčastněné strany úspěšný (např. vzděláváním šitým na míru dospělým neskautům, definováním rizik a doporučených bezpečnostních opatření).

Předpokládáme, že dospělí z řad neskautů, kteří o to projeví zájem nebo to po nich bude vyžadováno, budou odpovědnost za výchovu dětí a mládeže či za činnost organizačních jednotek přebírat postupně tak, aby měli čas získat potřebné vzdělání i zkušenosti. Zároveň se také postupně ukáží schopnosti a motivace dospělého „nováčka“.

Za jakou činnost pro Junák je pro nás přijatelné poskytovat finanční odměnu?

Finanční odměna za dobře vykonanou práci má i v Junáku své místo. Jakkoli naše organizace stojí na dobrovolnictví tisíců skautských činovnic a činovníků a do budoucna by tomu nemělo být jinak, je za některé činnosti pro Junák přijatelné poskytovat finanční odměnu. Jedná se především o práce technickohospodářského charakteru a o realizaci rozsáhlých projektů sloužících k rozvoji celé organizace. Pokud je to možné, snažíme se jmenované výše uvedené pozice obsazovat stejně jako všechny ostatní pozice v Junáku dobrovolnicemi a dobrovolníky, jsme si však vědomi limitů a rizik s tím spojených. Poskytování finanční odměny zůstává zcela v kompetenci jednotky, pro kterou je činnost vykonávána; placené pozice mohou nabízet jak střediska a VOJ tak i ústředí.

Zároveň ale považujeme za nepřijatelné, aby finanční odměnu pobírali za svoji výchovnou práci v Junáku vedoucí oddílů a další činovnice a činovníci či členové (rádkyně a rádci) podílející se na výchově dětí nebo volení členové střediskových, okresních a krajských rad (Náčelnictvo nevyjímaje). Nepochybně jim však náleží plná kompenzace nákladů (cestovné, jízdné, náklady na telefon, školení, poplatky za akce atp..), která by měla být běžnou praxí na všech úrovních organizace. Junák jako celek by měl také nabízet svým činovnicím a činovníkům za jejich obětavou a náročnou dobrovolnickou práci zajímavé benefity.

Souhrn odpovědí si lze stáhnout ve formátu pdf.

Všechny podněty z před-diskuzí můžete na najít na webu Těžké otázky směřování Junáka.


 

Co se stane s odpověďmi na těžké otázky dál?

 • V následujících týdnech bude připraven souhrn všech myšlenek a podnětů, které zazněly při diskuzích nad těžkými otázkami.
 • Výkonná rada zohlední odpovědi při přípravě dlouhodobého plánu realizace Strategie 2022.
 • Náčelnictvo se k těžkým otázkám bude vracet a bude se odpověďmi řídit při dlouhodobém směřování Junáka.
 • Diskuze se zodpovězením otázek neuzavírá, budeme rádi, když odpovědi budou podnětem k dalšímu přemýšlení.

Za Náčelnictvo a Strategický odbor mnohokrát děkujeme všem členkám a členům, kteří se aktivně zapojili do diskuzí nad těžkými otázkami. ♥

Marek Baláš - Čiča, náčelník
Eva Měřínská - Evička, náčelní
nacelnictvo@skaut.cz

Martin Křívánek - Set, vedoucí Strategického odboru
Tom Kozel, asistent Strategického odboru
strategie@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 6104x

Práce s článkem

7
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu