....

Chyba na stránce: Náčelnictvo schválilo nový Hospodářský řád. Jaké jsou změny? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2365-nacelnictvo-schvalilo-novy-hospodarsky-rad-jake-jsou-zmeny?autologin=1"

Náčelnictvo schválilo nový Hospodářský řád. Jaké jsou změny?

Náčelnictvo schválilo nový Hospodářský řád. Jaké jsou změny?

K 1. dubnu 2016 nabývá účinnosti nový Hospodářský řád. Jaké změny oproti předchozímu řádu nás nejvíce ovlivní?

Předchozí Hospodářský řád (HŘJ) byl vydán v roce 2011, vzhledem ke změně Stanov a další legislativy bylo třeba jej aktualizovat.

V oblasti hospodaření byla upravena oblast závazků. Jednotka může uzavírat takové závazky, které souvisí se zajištěním a rozvojem činnosti organizace a je schopna je sama v rámci své činnosti uhradit. Závazky nad 2 mil. Kč budou podléhat schválení nadřízené organizační jednotky, závazky nad 5 mil. Kč potvrzuje Výkonná rada. Jednotky tak nově nejsou omezeny výší čistého majetku, který tvořil individuální hranici pro uzavírání závazků dané jednotky. Cílem je sjednocení a zjednodušení vnitřní kontroly. Touto problematikou se bude dále zabývat samostatná směrnice.

I nadále dělíme akce organizačních jednotek na malé a velké. Avšak byla navýšena hranice pro určení velké akce na 20 tisíc Kč. Původní hranice 10 tis. Kč byla mnohdy překračována i u běžných akcí oddílů. OJ je navíc ponechána možnost si tuto novou vyšší hranici snížit. Velkou akcí je taktéž ta akce, která je delší než 6 dnů. Pravidla pro malé akce si volí organizační jednotka sama, u velkých akcí je nutné schválit radou OJ rozpočet akce a vedoucího akce.

Dle nového znění Stanov bylo upraveno omezení pro zcizení nemovitého majetku. Nakládání s nemovitým majetkem i nadále podléhá schválení Výkonnou radou (prodej, převod na jinou osobu, apod.). Nově schválení VRJ podléhají i dlouhodobé závazky (v minimální délce 10 let), které podstatným způsobem omezují užívání (např. pronájem).

Dílčími cíli aktualizace Hospodářského řádu bylo odstranění oblastí, které už pokrývají Stanovy či Organizační řád (např. právní osobnost, IČO,...), odstranění odkazů na kontrétní vnitřní předpisy (např. Směrnice k proplácení cestovného) a sjednocení používaných pojmů.

Celé znění Hospodářského řádu:

Petra Vlčková
Koordinátorka dotací a pojištění

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1306x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu