....

Chyba na stránce: Přečtěte si, jaké změny přináší novelizovaný řád pro vzdělávání. Účinný od 1. 5. 2016 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2417-prectete-si-jake-zmeny-prinasi-novelizovany-rad-pro-vzdelavani?autologin=1"

Přečtěte si, jaké změny přináší novelizovaný řád pro vzdělávání. Účinný od 1. 5. 2016

Přečtěte si, jaké změny přináší novelizovaný řád pro vzdělávání. Účinný od 1. 5. 2016

Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků (ŘVČČJ) prošel v prvním čtvrtletí obsahově-technickou novelou a jeho novelizovaná verze nabyde účinnosti 1. května 2016. Seznamte se se změnami, které přináší.

Hlavní změny řádu z hlediska obsahu:

 • Do řádu nově přibyla kapitola 5. Řízení kvality, která pojmenovává nástroje a opatření, jimiž Junák - český skaut řídí kvalitu vzdělávání a vzdělávacích akcí. Doporučujeme ji vzdělavatelům k pročtení, protože upravuje také některé jejich povinnosti.
 • V souvislosti s řízením kvality je zavedena povinnost předkládat projekt a závěrečnou zprávu všem kvalifikačním akcím, nikoliv pouze lesním, jak tomu bylo doposud. Tato povinnost bude dále upravena ve Směrnici ke vzdělávacím akcím pro příslušný rok. Pro rok 2016 bude povinnost zavedena pro akce, které začnou po 1. září 2016. K dispozici budou upravené formuláře projektu a závěrečné zprávy, které budou návodné a zejména novým akcím mohou být užitečným vodítkem pro plánování a vyhodnocení celé akce.
 • Opět v souvislosti s řízením kvality je zavedena povinnost, aby i týmy čekatelských a vůdcovských nelesních kurzů měly alespoň jednoho člena s instruktorskou kvalifikací. Přechodné ustanovení řádu tuto povinnost upravuje tak, že se vztahuje na akce, které se konají po 1. 9. 2018. To znamená, že týmy kurzů mají dva roky přechodného období na to, aby si kvalifikace popř. doplnili.
 • Doško ke zjednodušení vstupních podmínek pro instruktorskou lesní školu. Pro účast na ILŠ je nutné absovovat libovolnou LŠ nebo LK, odpadá nutnost předchozí praxe. 
 • Z příloh řádu byly vyjmuty obsahy těch kvalifikací, které jsou postaveny již na kompetenčním přístupu (ČZ, vodácké kvalifikace) a ty budou nově převedeny do směrnic. Tato změna v budoucnu zjednoduší případné úpravy obsahu kvalifikací. Předpokládáme, že do směrnic budou převedeny také obsahy zbývajících kvalifikací (OČK, manažerské zkoušky) a to ve chvíli, kdy projdou nutnou revizí.
 • Do řádu byl zanesen informační systém skautIS jako místo, kde se vede agenda vzdělávání.
 • Řád byl upraven tak, aby umožňoval převést vydávání absolventských listů lesních akcí na pořadatele akce. Dále bude vydávání absolventských listů a dekretů upravovat Směrnice k vydávání dekretů, která bude novelizována v průběhu dubna.

Další změny řádu z hlediska jeho uspořádání: 

 • Řád prošel významnou technickou novelou a byly odstraněny všechny např. neplatné či zastaralé části řádu (např. nutnost potvrzení zpravodaje ORJ, činovnický průkaz ad.), zároveň došlo k jeho kompletnímu přeformátování, díky čemuž jsou v řádu už jednotlivé číslované články stejně jako v jiných předpisech.
 • Řád byl upraven tak, aby odpovídal novým Stanovám (např. názvosloví, ukotvení činovnického slibu, používání obecného VRJ či OJ místo konkrétního zpravodaje)
 • Ustanovení řádu, které byly společné všem kvalifikacím či vzdělávácím akcím, byly přesunuty do úvodní části řádu. U jednotlivých kvalifikací a akcí jsou pak zpravidla uvedena už pouze ta ustanovení, která jsou specifická, se zachováním přehlednosti a dobré srozumitelnosti řádu.
 • Z řádu byly vypuštěny některé části, které měly čistě metodický charakter (popis místa pro pořádání lesních akcí, způsob hodnocení uchazečů apod.).

 

S postupně se měnícím systémem vzdělávání v Junáku - českém skautu se v následujícím zhruba dvouletém období bude postupně řád dál měnit i věcně. V tuto chvíli prošel první větší změnou, další obsahová změna bude následovat pravděpodobně koncem letošního roku.

Dle tohoto nového řádu se budeme řídit od 1. května 2016, do té toby budou novelizovány také všechny související směrnice, ve kterých se změny řádu projeví. O jejich aktualizaci vás budeme informovat.

 

Barbora Tichavová (Rozárka)
zpravodajka pro vzdělávání a dospělé

Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj pro ICT a organizaci

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1151x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu