....

Chyba na stránce: Uvažujete o financování projektu? Přinášíme přehed některých dotací od EU využitelných pro střediska - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2663-uvazujete-o-financovani-projektu-prinasime-prehled-dotaci-od-eu-vyuzitelnych-pro-strediska?autologin=1"

Uvažujete o financování projektu? Přinášíme přehed některých dotací od EU využitelných pro střediska

Uvažujete o financování projektu? Přinášíme přehed některých dotací od EU využitelných pro střediska

Níže najdete přehled možností finanční podpory z evropských zdrojů. Jedná se i o dotace na malé projekty a nízké částky, u kterých není nutné mít několik evropských partnerů nebo vyplňovat složitou žádost.

Pokud budete chtít konzultaci či radu ohledně zpracování projektového záměru, nebo celé žádosti, obraťte se na kontakty níže. Zvláštní pozornost věnujte termínům a postupům při zpracování a podávání žádosti, abyste odhadli potřebný čas na vyplnění formuláře a na přípravu podkladů a příloh. 

Program Erasmus + má zvláštní kapitolu věnovanou "projektům mládeže" a podporuje mnoho různých aktivit ve skautingu, za podmínky, že se realizuje ve spolupráci s dalšími skauty nebo mládežnickými organizacemi v Evropě a někdy i mimo Evropu. 

Ráda bych upozornila na aktuální zaměření "Višegrádské" finanční podpory, která má strategickou prioritu pro rok 2016 “Migrace a Integrace”. 

Pokud máte nějaký konkrétní dotaz, neváhejte kontaktovat Marii Svobodovou (marie.svobodova@skaut.cz), grantovou specialistku Junáka - českého skauta.

Vysvětlivky některých zkratek-výrazů 

MOS = filosofie budování světa s neomezenou láskou k lidem a přírodě.
NO=nezisková organizace nebo nestátní subjekty
NSO=nestátní skautské organizace
MOP=Messenger of Peace

 


 

Přehled dotačních titulů EU 

1) European Scout Foundation- Friends of Scouting Europe (FOSE)

Donor: Evropská skautská nadace - European Scout Foundation 

Shrnutí: Projekty zaměřené na financování místních malých skautských projektů na národní úrovni. Jsou zaměřené také na vzdělávací aktivity pro mladé lidi, takové projekty pak mají cílit na celý region (minimálně kraj, lépe celá ČR). V roce 2016 získalo dotaci Středisko Ostříž z Prahy 4 - příspěvek na financování “Pohádkového lesa”. Není stanovena maximální výše čerpání, ale menší projekty mají lepší šance, dotace je zaměřena na výstupy projektu, tedy jakou cílovou skupinu zasáhnou, kolik osob se účastní, zapojení široké veřejnosti, podpora leadershipu u mladých lidí, tedy jak se podílí na organizaci a zajištění projektu - rozvoj dovedností při organizaci a řízení projektu. Není pevný termín pro podání žádosti. 

Cíl: Poskytnout finanční podporu pro rozvoj skautingu v Evropě.

Kdo může žádat: Místní skautské skupiny (tedy v ČR střediska) a žadatelé na úrovni národních organizací. Fond je určen pro malé projekty z celého regionu, se souhlasem jejich mezinárodního komisaře (pro ČR ústředí). 

Postup: Návrhy projektů by měly být vloženy, zpracovány a odeslány pomocí online formuláře, který lze nalézt na http://europeanscoutfoundation.org/fose/

Rozpočet: Není stanoven limit pro financování projektů, ale doporučuje se a je známo, že menší projekty mají větší pravděpodobnost, že uspějí v získání podpory. 

Termíny: Nejsou stanoveny pevné lhůty pro podání žádosti. 

Příklad schválených projektů: Příspěvek na vzdělávací projekty; nákup materiálu; organizování akcí se širším dopadem na občanskou společnost, projekty v nichž se prokáže účast mladých lidí na přípravě a realizaci akce-leadership. Přednost se dává projektům, které podporují vzdělávací programy. 

Více informací: http://europeanscoutfoundation.org/fose/; 

Kontakt: europefoundation@scout.org; 

2) Visegrad Fund 

Donor: Příspěvky od vlád zakládajících zemí Visegrad Fund - V4, a to ve stejné výši (Maďarsko, Polsko, Česká republika, Slovensko) plus příspěvky od jiných vlád (Kanada, Německo, Nizozemsko, Jižní Korea, Švédsko, Švýcarsko, USA). 

Souhrn: Účelem fondu je usnadnit a podporovat rozvoj užší spolupráce mezi občany a institucemi v EU regionu, stejně jako mezi regionem V4 a dalšími zeměmi. Zvláštní důraz je kladen na strategické granty vztahující se k migraci a integraci osob přicházejících ze třetích zemí. 

Cíl: Usnadnit a podporovat rozvoj užší Spolupráce mezi občany a institucemi ve středoevropském regionu zakládajících zemí V4, jakož i mezi V4 a dalšími zeměmi, a to zejména se zeměmi západního Balkánu a Východními  partnerskými zeměmi.

Podporovanými aktivitami jsou zejména originální projekty v oblasti kultury, vědy a výzkumu, výměny mládeže, přeshraniční spolupráce a propagace cestovního ruchu, stejně jako další prioritní oblasti definované v rámci výzev fondu. 

Kdo může žádat: Žadatelem může být jakákoli právnická nebo fyzická osoba z jakékoli země z celého světa. Preferovány jsou žádosti nevládních a neziskových organizací, obcí a místních samospráv, státních škol a univerzit, výzkumných a vědeckých organizací a veřejných institucí. Každá žádost musí zahrnovat alespoň 3 partnery ze zemí V4 (Slovensko, Česká republika, Polsko, Maďarsko). 

Postup: Přihlášky jsou k dispozici formou on-line systému na odkaze: http://applications.visegradfund.org/. Tento systém se obvykle otevře 30 dní před stanovením termínu pro podání žádosti. Žadatelé se musí zaregistrovat zadáním existující e-mailové adresy, získají unikátní kód a pak mohou otevřít a vyplnit novou žádost. 

Rozpočet: Roční rozpočet grantu je 8 milionů Eur. 

Financování projektů:

Malé granty - maximálně 6 000 EUR a až 80% nákladů na projekt;
Standardní granty - minimálně 6 000 EUR a až 80% nákladů na projekt;
Strategické granty - v průměru 40 000 EUR na projekt. 

Termíny výzev:

Malé granty: 1. března, 1. června 1. září, 1.prosince;
Standardní granty: 15. března, 15. září; (pokud není uvedeno jinak na webových stránkách programu a v on-line aplikaci systému).
Strategický grant V4 má jednu výzvu za rok (datum je včas oznámeno). Elektronický formulář žádosti se předkládá do 12:00 SEČ (poledne) k danému datu uzávěrky. Vytištěný text žádosti s důležitými průvodními přílohami musí být zaslán doporučeně poštou nejpozději poslední den stanovený pro podání žádosti nebo dodány osobně do příslušného sídla fondu, a to do 16:30 hod. SEČ. 

Příklady schválených projektů: 

Existuje šest kategorií, do nichž jsou rozděleny výzvy pro Malé a Standardní granty (Strategické granty jsou vyhlašovány jednou za rok na základě aktuálních priorit).

Kategorie podpory:

  • kulturní spolupráce (filmové a divadelní festivaly, výstavy, publikace);
  • vzdělávání (semináře, vzdělávací semináře);
  • vědecká výměna a výzkum (akademické semináře, konference);
  •  výměny mládeže (letní tábory, školní výměny);
  •  přeshraniční spolupráce (místně specifické projekty a projekty na místní nebo regionální úrovni). Žadatelé a projektoví partneři nemohou být vzdálení od místa realizace - společné hranice - dále než 80 km (projekty v této kategorii mohou zahrnovat dvě nebo tři země-viz podrobnosti v textu výzvy);
  • propagace cestovního ruchu (turistické portály či brožury, propagace konkrétních lokalit); 

Více informací na: http://visegradfund.org/home/

Kontakt: The Europe Support Center,  Brussels:  Sinziana Rasca, srasca@scout.org 

3) Erasmus +

Donor: Evropská unie 

Shrnutí: Projekty zaměřené na výměny mládeže; dobrovolné služby; semináře; výcvik. Jedná se o velké partnerské projekty napříč skautskými organizacemi, ale i mimo skauting. Dotační titul dále podporuje strukturovaný dialog s tvůrci politik na národní úrovni a další zaměření jako je Evropské občanství; zapojování mládeže; problematika zaměstnanosti mládeže, podnikání mládeže, jazykové a digitální dovednosti, využívání informačních a komunikačních technologií, inovativní postupy neformálního vzdělávání, podpora kulturní rozmanitost, sociálního začleňování a další projekty. 

Cíl: Jedná se o vzdělávací program, který zřídila Evropská unie jako svoji samostatnou rozpočtovou kapitolu pro mladé lidi a mládežnické organizace. Program byl navržen k podpoře aktivit a akcí, jejichž cílem je inspirovat a podporovat smysl pro aktivní evropské občanství, solidaritu a toleranci mezi mladými Evropany s cílem zapojit je do utváření budoucnosti Unie. Podporuje mobilitu uvnitř i vně hranic EU, práci s mládeží, neformální vzdělávání a trans-sektorové partnerství mezi různými aktéry působícími ve vzdělávání (např. neziskové mláděžnické organizace, ale i státní vzdělávací organizace, organizace sportovní tedy napříč jednotlivými sektory, které se zabývají aktivitami pro mládež). 

Kdo může žádat:

Žádat mohou mládežnické organizace v EU a EFTA (Evropské sdružení volného obchodu), včetně NO. Ale také NO mimo EU, ale jen pokud jsou způsobilé jako žadatelé a pouze jako partneři projektu. Tedy konkrétněji jde o organizace z Erasmus+  a "Sousední partnerské země" (Arménie, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskem, Ukrajinou, Ruská federace, Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Izrael a některé arabské země). Tito žadatelé však musí mít alespoň jednoho partnera z EU "Program země" nebo z EU zemí Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Turecko, bývalá jugoslávská republika Makedonie.

Není možné, aby "Sousední partnerské země" přímo žádali o grant. Alespoň jedna ze "zemí programu EU" se musí stát partnerem v rámci projektu. Program je rozdělen do tří podprogramů “klíčových akcí” (K1, K2, K3). Většina výzev pro akce K1,K2,K3 je otevřena pro "sousední partnerské země", u všech výzev k akcím však existují různé věkové limity a také různý počet oprávněných účastníků / partnerů. 

Postup:

Program je rozdělen do tří různých Klíčových aktivit. Uvádíme jednu z nich, která nám přijde nejvhodnější, zbylé najdete na stránkách programu.

Klíčová aktivita č.1 (K1): "Individuální mobilita" je zaměřena na výměnu mládeže, iniciativy mládeže, mobilitu pracovníků s mládeží, semináře, školení. Tato aktivita má nejjednodušší možnost zapojení, ale je obvykle zaměřena na "jednorázovou" akci. 

Aplikační formuláře žádosti ke každé výzvě v této aktivitě jsou k dispozici na internetových stránkách jednotlivých Národních agentur programu: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/national-agencies_en.htm~~HEAD=dobj). Upozorňujeme, že většina projektů vyžaduje partnerství mezi organizacemi z různých zemí, což znamená, že činnost musí být mezinárodní. 

Důležité: Pokud nemáte zkušenost a představu o aktuálních podmínkách, prioritách a možnostech financování v projektu Erasmus +, obraťte se na vaši Národní agenturu pro Erasmus +, sdělte nebo napište jim Váš projektový záměr a zeptejte se, zda Váš projekt zapadá do dané priority a podpory. Tím si zajistíte vyšší pravděpodobnost, že budete úspěšnými žadateli a zvyšujete svou šanci na financování projektu. 

Rozpočet:

Stanovení maximální výše dotace může být v závislosti na projektu stanoveno.

Každá Klíčová aktivita K1-K3 má různá pravidla pro financování, ale obecně je podporováno cestování, ubytování a další aktivity formou paušální částky a tarifů pro jednotkové náklady. Všechny náklady projektu však obvykle není možné financovat pouze z dotace a je tedy potřebné jejich kofinancování. 

Termíny pro podání žádosti: 04.10.2016 pro činnost od 1 ledna 2017, dále 01.02.2017 a 30.dubna 2017. 

Konkrétně: 4.10.2016

Evropská rozvojová agentura

Nová výzva v rámci Erasmus+: termíny pro rok 2016 zveřejněny 

Oblast podpory: vzdělávání, volný čas, ostatní

Působnost programu: Česká republika

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=4341

http://goo.gl/98jB62 

Příklady schválených projektů: Výměny mládeže, iniciativy mládeže, mládež a rozvoj demokracie, Evropská dobrovolná služba, školení a vytváření sítí, setkání s mladými lidmi a osobami odpovědnými za mládežnickou politiku. 

Více informací: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en;

A na tomto odkaze můžete najít další pokyny vypracované Evropským fórem mládeže:

http://intranet.youthforum.org/sites/default/files/MO_guide_ERASMUS_draft_final.pdf; 

Kontakt:  The Europe Support Centre, Brussels: Sinziana Rasca, srasca@scout.org; 

Upozorňujeme, že obě Evropská Centra pro podporu Evropy a některé aktivity v  regionu Evropy a Euroasijské oblasti jsou finančně podporovány v rámci programu Erasmus +. 

4) Leadership Training Fund

Donor: Evropská skautská nadace podporující skauting v Evropě. 

Shrnutí: Jedná se o bilaterální a multilaterální vzdělávací projekty mezi různými evropskými skautskými organizacemi (NSOs) z EU regionu a WAGGGS. (Nikoli pro vzdělávací projekty v jedné zemi). Není stanovena maximální výše čerpání, dotace je zaměřena na výstupy projektu. Není daný pevný termín pro podání žádosti. 

Cíl: Podpora organizování a řízení projektů zaměřených na rozvoj neformálního vzdělávání dospělých ve věku 17 let a více, podpora praktických skautských dovedností za použití typických skautských metod a postupů. Důraz je kladen na praktický výcvik -výměnu zkušeností mezi dvěma a více evropskými zeměmi (skautskými organizacemi) než teoretické diskuse a školení. Cílem je vést organizace k dlouhodobým a pozitivním změnám, které budou pokračovat i po skončení projektu; zaměřit se na výstupy, které lze měřit a vyhodnotit. 

Kdo může žádat: Všechny Evropské skautské organizace, dále část euroasijského skautského regionu: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Rusko a Ukrajina a WAGGGS evropského regionu. 

Postup: Žádosti by měly být zaslány na adresu: leadership@europak-online.net.
K dispozici je formulář žádosti, ale také můžete napsat svůj projektový záměr a rozpočet a poslat ho ve formátu, který je pro Vás vhodný nebo lepší nebo ho máte již zpracovaný v jiné podobě pro jinou žádost. 

Rozpočet: Finanční limit pro podání žádosti není daný, ale očekává se, že ceny budou odpovídat standardním výdajům, které by účastníci uhradili na podobnou akci - školení v konkrétním místě a daném čase při realizaci projektu. 

Termíny: Žádosti lze podat kdykoliv. Neexistují žádné lhůty pro podání žádosti a nadace bude s žadateli komunikovat určitě do dvou měsíců od podání žádosti. 

Příklady schválených projektů: Školící a tréningové projekty. 

Více informací: leadership@europak-online.net 

Kontakt: Europe Support Centre, Brussels: Sinziana Rasca, srasca@scout.org 

5) European Youth Foundation (Evropská nadace pro mládež - EYF)

Donor: Rada Evropy 

Shrnutí: Jedná se o dotace na velké mezinárodní akce, semináře, školení (minimálně 7 zemí zastoupených a 4 dny činností), např. akce typu Intercamp;

A dotace na inovativní pilotní projekty na místní / národní úrovni. Příklady zaměření projektů: lidská práva; zapojení a účast mládeže; kulturní rozmanitost; sociální začleňování; kvalitní vzdělání.  

Cíl: Poskytovat finanční podporu evropským mládežnickým aktivitám. Podporovat spolupráci mezi mladými lidmi v Evropě prostřednictvím finanční podpory evropských mládežnických aktivit, které slouží k podpoře míru, porozumění a spolupráce v duchu respektování základních hodnot Rady Evropy, jako jsou lidská práva, demokracie, tolerance a solidarita. 

Kdo může žádat: Mládežnické organizace, jako je NSOs / NSAs, a to ze zemí, které jsou členskými státy Rady Evropy (RE), dále regiony a místní skupiny členských států RE. Pokud jsou účastníky projektu také vedoucí činovníci a manažeři mládežnických organizací, alespoň 75% z nich musí být mladší 30 let. 

Postup: Mládežnické organizace musí být před podáním žádosti registrovány on-line do databáze EYF; následně k podání žádosti využije organizace on-line formulář. Upozorňujeme, že většina projektů-žádostí vyžaduje partnerství mezi organizacemi z různých zemí, což znamená, že aktivity a dopad projektu musí být mezinárodní. Pilotní projekty jsou jedinou možností, jak podpořit místní aktivity bez nutnosti spolupráce s dalšími mezinárodními partnery. 

Rozpočet: EYF nemůže pokrýt veškeré náklady projektu. Jeho příspěvek nesmí překročit dvě třetiny celkových nákladů projektu. Průměrná dotace pro Mezinárodní projekty-akce je 15.000 € (až 20.000 €); Pilotní projekty jsou podporovány maximálně € 15.000. 

Termíny: Mezinárodní akce: dvě uzávěrky za rok: 1. duben a 1. říjen pro projekty realizované v následujícím roce. Nejsou žádné pevné lhůty pro předkládání pilotních projektů. Vyplněné žádosti pilotního projektu by měly být doručeny na sekretariát EYF nejméně 3 měsíce před zahájením projektu. 

Příklady schválených projektů:  Existují dvě základní kategorie grantů, které národní organizace mohou směřovat na: Mezinárodní události (akce trvající alespoň 4 dny, min. 3 mezinárodní partneři, ze 7 zastoupených zemí min. 4 země musí být součástí organizačního a realizačního týmu) a Pilotní projekty. Přednost mají pilotní projekty, které se zaměřují na konkrétní rizikovou situaci v zemi nebo na ohrožené místní komunity (např. krize, menšiny, diskriminace atp.). Pro pilotní projekty je formulář žádosti otevřený průběžně, bez stanoveného termínu. Doporučujeme, aby se národní organizace pokusila nejprve požádat o grant na pilotní projekt a potom pokračovat žádostí o mezinárodní projekt.

Více informací: http://www.coe.int/web/european-youth-foundation;

Kontakt: The Europe Support Centre, Brussels: Sinziana Rasca at srasca@scout.org

Upozorňujeme, že Evropská nadace pro mládež podporuje Evropská střediska Brusel a Ženeva.

Marie Svobodová
grantová specialistka

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1392x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu