....

Chyba na stránce: Sněmy jsou v plném proudu, připomínáme info pro všechny - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2752-snemy-jsou-v-plnem-proudu-pripominame-info-pro-vsechny?autologin=1"

Sněmy jsou v plném proudu, připomínáme info pro všechny

Sněmy jsou v plném proudu, připomínáme info pro všechny

V říjnu a listopadu bude probíhat nejvíce střediskových sněmů, na které navážou sněmy okresní a krajské. Sněmy jsou nejvyššími orgány jednotek a mohou tak kromě volby (staro)nového vedení ovlivnit mnohé.

Chcete něco změnit ve středisku nebo jinde v organizaci? Aneb co vlastně sněmy mohou?

Kromě volby do orgánů střediska a delegátů nadřízených sněmů mohou dle čl. 116 Organizačního řádu sněmy

e) předkládat návrhy nadřízeným sněmům a
f) přijímat závazná usnesení pro činnost OJ

Co to v praxi znamená?

Pokud jste přesvědčeni o potřebě změny na středisku, neváhejte jako delegáti podat návrh na usnesení, ve které střediskovou radu nebo přímo vedení střediska zavážete k nějakému konání, vytyčíte jí cíl, kterého má dosáhnout apod. Pokud získáte podporu alespoň poloviny všech delegátů sněmu, tak váš návrh může ovlivnit směřování střediska na celé další funkční období.

Pokud jste přesvědčeni o potřebě změny na okrese, kraji nebo v celé organizaci, máte opět možnost podat návrh na usnesení, které předložíte sněmu vaší nadřízené jednotky a ten se jím bude muset nějakým způsobem zabývat. Stejným způsobem je možné, aby se váš nápad dostal z okresního sněmu na sněm krajský.

Domníváte se, že máte téma, podnět či nápad, kterým by se mělo zabývat celé hnutí? V takovém případě přemýšlejte, jak jej předložit Valnému sněmu. Je to buď možné prostřednictvím sněmu vašeho kraje, případně v rámci spolupráce 5 organizačních jednotek. Pokud se 5 jednotek shodne na společném návrhu (v případě rad okresů a krajů postačují tři), pak jej mohou prostřednictvím svých sněmů nebo i pouze jen svých rad předložit přímo Valnému sněmu.

Na sněmu je dobrým zvykem přijmout usnesení k tématům předsněmové diskuze. Taková usnesení se ukládají do skautISu (v rámci záložky "Usnesení" u vašeho sněmu), a tak se k nim dostane i příslušná jednotka, pro kterou jsou usnesení určena (sněm nadřízené jednotky, Valný sněm). Udělalo by nám velkou radost, kdybyste taková usnesení (případně i s krátkým komentářem, co vás k tomu vedlo) vkládali i do on-line diskuzí k předsněmové diskuzi na Křižovatce, aby měl možnost je vidět každý skaut a mohl se jimi inspirovat.

Pokud máte ambice něco změnit, vyžaduje to od vás aktivní účast – tedy nejen přijít jako delegáti na svůj střediskový sněm, ale případně kandidovat na pozici delegáta na sněm okresní či krajský, případně do dalších volených funkcí. Kandidatury se obvykle podávají přímo prostřednictvím skautISu v sekci příslušného sněmu pod záložkou "Volené funkce". Pro kandidaturu je zároveň vhodné (ale není to nutné) pracovat v roli "účastník sněmu".

Kdo je delegátem střediskového sněmu?

Zjednodušeně řečeno činovníci s členstvím v daném středisku - vedoucí a zástupce vedoucího střediska, volení členové střediskové rady i zpravodajové, členové revizní komise, vedoucí oddílů a jejich zástupce (ale i některé další činovnické funkce). Ostatní členové, kteří nejsou činovníky, nejsou delegáty střediskového sněmu a smí se jej zúčastnit pouze jako hosté bez hlasovacího práva.

Více se o delegátech dozvíte v článku s vysvětlením a jasnými příklady kdo je a kdo není delegátem střediskového sněmu.

Řádný průběh sněmu

Přestože jde o předpisy jasně danou věc, občas se na střediscích stává (věříme, že je to však jen velmi výjimečné), že se snaží hlasovat i osoby, které k tomu nemají oprávnění. V takovém případně doporučujeme, abyste se jako delegáti na pořadateli sněmu domáhali dodržování předpisů a vyžadovali, aby na sněmu hlasovali pouze delegáti a nikoliv úplně libovolní členové střediska "kteří se přišli podívat". Jste to totiž vy, delegáti, kteří ponesete odpovědnost za rozhodnutí sněmu, nikoliv libovolní členové střediska, kteří delegáty nejsou. Usnesení sněmu, které by nebylo přijato řádně a pouze delegáty, by bylo ohroženo na své platnosti.

Stejně tak stojí za to vyžadovat, aby sněm proběhl řádně a nebyl pouhým formální potvrzením stávajících pořádků. Sněm je místem, kde můžete diskutovat o fungování střediska, rozhodovat o jeho směřování a budoucnosti. A delegáti střediskových sněmů jsou právě těmi hybateli, kteří mohou přinést nové a užitečné pohledy, které možná v každodenní rutině čistě členové střediskové rady mohli v minulosti přehlédnout.

Aby se vám sněm jednodušeji pořádal a měli jste k dispozici vodítko, doporučujeme si stáhnout a používat formuláře pro zápis ze sněmu. Součástí tohoto balíčku je i stručný popis s vysvětlivkami, jak při pořádání sněmu postupovat, co za dokumenty je potřeba zpracovat a uložit do skautISu.

Předsněmová diskuze a témata bublající v organizaci

Chcete ovlivnit směřování skautingu v dalších letech? Diskutujte v předsněmové diskuzi on-line. Či ještě lépe právě na vašem sněmu. Předsněmová diskuze je dalším vhodným doplněním programu sněmu, případně je možné ji uskutečnit na zvláštním setkáním třeba před sněmem. Na sněmu k tématům můžete přijmout usnesení a vložit je do skautISu.

Celostátně vyhlášená témata:

  1. Podpora výchovné činnosti
  2. Strategie Junáka do roku 2022 - co se událo v prvním roce a půl?
  3. Dospělí v organizaci
  4. Měnící se společnost a Junák - český skaut v ní

Budeme rádi, pokud se na střediskových sněmech i sněmech vyšších organizačních jednotek budete předsněmové diskuzi věnovat. S uchopením předsněmové diskuze mohou pomoci programy Skautského institutu pod hlavičkou Inspiruj skauting, které jsou na tuto diskuzi zaměřené. Informace k tomu získáte na emailové adrese info@skautskyinstitut.cz. Můžete se rovněž obrátit na Náčelnictvo (nacelnictvo@skaut.cz), rada náčelníků se bude účastnit krajských sněmů a ráda s tématem předsněmové diskuze pomůže.

Sněmem to nekončí - vedení OJ a revizní komisi zapisujeme do rejstříku

Díky novému občanskému zákoníku existuje i tzv. spolkový rejstřík, kde jsou uváděny i informace o všech našich střediscích a dalších organizačních jednotkách a to včetně obsazení pozic ve vedení a revizních komisích. Je to novinka, která poprvné navazuje na letošní sněmy.

Proto připomínáme, že vedení všech organizačních jednotek a stejně tak členové revizní komise (musí mít alespoň 3 osoby) musí být do konce roku 2016 zapsáno ve spolkovém rejstříku. To se stane obvykle právě po proběhlých sněmech. Každá ze zvolených osob tak nově bude muset vytisknout dokument ze skautISu a ten dojít na CzechPOINT a tam opatřit svým úředně ověřeným podpisem a následně do elektronické podoby zkonvertovaný dokument nahrát do skautISu. Toto je potřeba udělat do 10 dní od proběhlého sněmu.

Více o zapisování do spolkového rejstříku včetně podrobných návodů naleznete v sekci ke sněmům na Křižovatce v článku pro vedoucí jednotek a pro zapisované činovníky.

Předpisy a technikálie

Průběh sněmů se řídí zejména Organizačním řádem a také směrnicí ke sněmům.

Užitečné také může být projít si postup ke sněmu střediska krok za krokem případné postup pro sném okresu nebo kraje.

 

Děkujeme vám za vaši dosavadní práci a přejeme, ať  vaše sněmy zdárně proběhnou. Pokud budete mít nějaké připomínky nebo dotazy, neváhejte se na nás obrátit na emailu registrace@skaut.cz.

Jan Novák (Honza)
asistent organizačního zpravodaje

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1140x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu