....

Chyba na stránce: Termíny vyúčtování dotací za rok 2016 se blíží! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2882-terminy-vyuctovani-dotaci-za-rok-2016-se-blizi?autologin=1"

Termíny vyúčtování dotací za rok 2016 se blíží!

Termíny vyúčtování dotací za rok 2016 se blíží!

Obecně platí, že akce má být vyúčtována nejpozději do měsíce po jejím skončení. Pro projekty, které končí po 15. listopadu, je pak nejzazší termín pro vyúčtování 15. prosince. 

Nabízíme Vám možnost zaslat vyúčtování e-mailem ke kontrole a následně až poštou podepsané originály. Předejdeme tak dvojímu zasílání.
 
Prosím nenechávejte předložení vyúčtování na poslední chvíli!

Pokud již nyní víte, že dotaci nevyužijete (částečně/vůbec), tak nás obratem informujte. Vrácené prostředky musíme přerozdělit jiným projektům a není to možné řešit až na konci prosince. 
 

Způsob odevzdání vyúčtování

Vyúčtování provozních dotací nižších organizačních jednotek se řídí termíny stanovenými nadřízenou jednotkou. Jedná se o dotace provozní, dotace pro neorganizovanou mládež, dotace na opravy a údržbu, mimořádné dotace (např. Strategie v oddílech) a o dotace na celostátní akce. Prozatím se všechna vyúčtování odevzdávají v originálech, podepsané vedoucím/zástupcem organizační jednotky a členem revizní komise. Před samotným odevzdáním je možnost zaslat podklady ke kontrole e-mailem na: kancelar@skaut.cz
 

Vyúčtování vzdělávacích akcí

Vzdělávací akce se vyúčtovávají přes skautIS, prosíme tedy všechny hlavní organizátory, aby si zkontrolovali, zda mají ve skautISu správně a kompletně vyúčtovanou dotaci na vzdělávací akce. V případě technických problémů nás kontaktujte emailem na KÚJ.

Nejčastěji se vyskytující chyby v dotacích:

pro formuláře: Vyúčtování účelové dotace (dále dot_v1), Přehled o úhradách plateb (dále dot_v2):

 • nesouhlasí částka dotace na formuláři dot_v1 a součet dotovaných dokladů na formuláři dot_v2,
 • na formuláři dot_v1 je vyšší procento podílu dotace na nákladech akce, než je povoleno v rozhodnutí
 • na formuláři dot_v1 nejsou dva originální podpisy
 • na dot_v1 chybí nebo je neúplné vyjádření revizní komise (správné znění: Vyúčtování je v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí účelové dotace; nebo Dotace byla využita v souladu s podmínkami Rozhodnutí),
 • na formuláři dot_v2 chybí číslo jednotky nebo číslování jednotlivých položek
 • na formuláři dot_v2 v účelu použití není po vytištění vidět celý obsah buňky
 • jednotlivé doklady mohou být dotovány ze 100%, tedy i na haléře. Součet dotace však musí být celé číslo (=na celé koruny) bez zaokrouhlení.

pro dotované náklady uvedené na formuláři dot_v2:

 • na formulář stačí uvést jen dotované položky (výjimkou jsou kraje, které tyto doklady vyžadují)
 • do kolonky účel použití nejsou rozepsány všechny položky dokladu - často je výčet neúplný, doplněný o zkratky "apod." či "tři tečky"
 • dotování zálohových dokladů - v podvojném účetnictví není záloha daňovým dokladem (např. pravidelná měsíční úhrada plynu... ), dotovat lze jedině vyúčtovací fakturu za příslušné náklady daného roku
 • z provozních dotací není možné hradit náklady akcí (cestovné na tábor, vstupné do bazénu na víkendové akci, ...) - cestovné lze hradit jen činovníkům jednajících jménem střediska
 • provozní dotace na akce nelze využít na účastnické poplatky, jelikož akce může být již dotována pořadatelem (např. krajské kolo Svojsíkova závodu - středisko může účastníkům proplatit cestu, nikoliv účastnický poplatek)

pro formulář Vyúčtování projektu a Vyúčtování dotace na akci:

 • poměr dětí ve věku 6-26 let musí být nejméně 70% ze všech účastníků
 • výsledek akce nesmí skončit ziskem (v případě nevyrovnaného rozpočtu je rozdíl hrazen z vlastních prostředků pořadatele)

pro souhrnné formuláře (Přehled akcí, Přehled dotací na provozní náklady):

 • náklady a výše dotace v souhrnné tabulce neodpovídá předloženému vyúčtování za danou organizační jednotku (OJ) - kontrolovat, zda se shoduje číslo OJ i částky kontroly pro dodržení procenta počtu účastníků či maximální výše dotace zobrazují chybovou hlášku - zjistit, co je třeba opravit
 • součty přehledů neodpovídají hodnotám uvedeným ve formuláři Vyúčtování účelové dotace (za kraj)

Úkoly pro hospodáře:

Kontrola, zda do nákladů jsou zahrnuty jen doklady související s projektem a do dotovaných položek jsou zahrnuty doklady, které jsou v souladu s rozhodnutím (lze je hradit z dotace). Poskytnutá dotace dosahuje maximálně 70% z celkových nákladů. Vhodné je v účetnictví označit doklady, které byly z dotace hrazeny.

Úkoly pro revizní komisi:

Kontroluje činnost hospodáře a v předkládaném vyúčtování kontroluje, zda doklady uvedené na dot_v2 souhlasí s účetnictvím (zejména číslo dokladu a obsah). Před kontrolou si přečtěte rozhodnutí či smlouvu, na základě které jednotka dotaci obdržela. Jsou v ní uvedeny podmínky vyúčtování i účel peněz. Nezapomeňte zkontrolovat i přidělenou částku.

Martina Adamová (Sepka)
koordinátorka dotací a pojištění

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1248x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu