....

Chyba na stránce: První Zpravodaj Výkonné rady - říjen 2017 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3546-zpravodaj-vykonne-rady-rijen-2017?autologin=1"

První Zpravodaj Výkonné rady - říjen 2017

První Zpravodaj Výkonné rady - říjen 2017

Milé sestry, milí bratři,

hledíte právě na svých displejích a monitorech na první číslo Zpravodaje Výkonné rady. Jednotlivé podstatné kroky vyplývající z aktivit Výkonné rady samozřejmě dloudobě nacházíte na Skautské křižovatce, v časopisech nebo v Balíčku pro organizační jednotky i jinde. Zároveň zveřejňujeme i zápisy z jednotlivých jednání Výkonné rady. Ty ale mají výraznou slabinu, vyplývající z povahy činnosti Výkonné rady. Náčelnictvo převážnou část své činnosti provádí právě na svých jednáních a svými rozhodnutími, a proto jsou zápisy z jeho jednání (také dlouhodobě zveřejňované na Křižovatce) dobrou výpovědí o aktivitách Náčelnictva.

U Výkonné rady je situace ale zcela odlišná, převážnou část úkolů uskutečňují zpravodajky a zpravodajové mimo jednání, na která se naopak dostávají jen témata společná všem nebo témata mimořádně důležitá. Tento zpravodaj by měl přinést lepší představu o úkolech naplňovaných členy a členkami Výkonné rady a dát tak lepší obrázek všem, kteří chtějí sledovat činnost ústředních orgánů. Plánujeme jej zveřejňovat s krátkým odstupem po každém jednání Náčelnictva.

Toto, pilotní číslo Zpravodaje Výkonné rady nejen přináší informace, ale ilustruje i to, jak uvažujeme o formátu, rozsahu a frekvenci nového komunikačního kanálu. Budu rád za Vaši zpětnou vazbu, ať již v komentářích níže zde na Křižovatce, nebo e-mailem na petr.vanek@skaut.cz. Předem díky.

Pevně věřím, že Vám Zpravodaj Výkonné rady již ve svém pilotním čísle přináší zajímavé informace.
Se stiskem levice

Petr Vaněk - Permi
zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti

P.S.: Pokud máte 1 až 3 minuty čas, pak je tu Superkrátká zpětná vazba k pilotnímu číslu Zpravodaje Výkonné rady. Moc nám pomůže, díky!


Starosta a zpravodaj pro vnější vztahy (Josef Výprachtický – José)

Změny ve složení Výkonné rady 

Ondřej Kupka (Dick) se po více než třinácti letech rozhodl ukončit práci na pozici zpravodaje pro program. Jeho nástupkyní se od 1. 10. 2017 stala Denisa Sochorcová, dosavadní koordinátorka pro oblast programu.

Eliška Trnková (Upírek) převezme od listopadu oblast velkých akcí. Vzhledem ke svým zkušenostem (opakovaně působila jako vedoucí nebo členka přípravných týmů velkých či mezinárodních akcí) bude její činnost velkým přínosem.

Porušení ochranné známky Junáka - českého skauta

V rámci výroby nových odborek jsme náhodou narazili na případ porušení ochranné známky - jednalo se o výrobu a prodej odborek a výrobků s logem či znakem Junáka - českého skauta. Ve spolupráci s právníkem jsme firmu písemně vyzvali, aby výrobky stáhla z prodeje, což se následně skutečně stalo. Jsme tak připraveni na další podobné případy, které se jistě mohou vyskytnout.

Zrušení poplatků za hudební produkci

Ve spolupráci s právníkem usilujeme o to, aby velké akce pro členky a členy organizace (Mikvik, Obrok atp.) nemusely platit OSA poplatky za hudební produkci. Nedávná odpověď svazu je odmítavá, další postup konzultujeme s právníky.

Navýšení dotace ze státního rozpočtu

V úzké spolupráci s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) probíhala více než 9 měsíců jednání o navýšení dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro Junák - český skaut a další spolky dětí a mládeže. Snaha o navýšení byla – vzhledem ke ztrátovému rozpočtu na letošní rok – jednou z dlouhodobých priorit práce starosty. Junák - český skaut získal navýšení dotace ve výši 2,9 mil Kč.

Zákon o (zrušení) statusu veřejné prospěšnosti

Vládní návrh zákona by v případě schválení neziskovým organizacím velmi zkomplikoval přístup k dotacím, grantům atp. Získání statusu návrh podmiňoval splněním náročných podmínek a velká většina nestátních neziskových organizací (NNO) by tak na status vůbec nedosáhla. Zároveň nepřinášel žádné benefity, tj. nenaplňoval by účel, který ČRDM, Junák - český skaut a další NNO sledovaly, když se na přípravě návrhu zákona v minulosti podílely.
Vládní návrh díky silnému tlaku (oslovování jednotlivých poslanců napříč politickým spektrem, spolupráce s „našimi“ poslanci, opakovaná účast na jednání výborů atp.) ze strany ČRDM, Junáka - českého skauta a dalších NNO neprošel a při projednávání v poslanecké sněmovně byl (jako pozměňovací návrh) přijat zákon o zrušení statusu veřejné prospěšnosti, který následně schválil Senát a v září podepsal prezident republiky.
►Více na adam.cz

Táboření v aktivních záplavových zónách

Řešíme novelu takzvaného “Vodního zákona”. Pozměňovací návrh ČRDM konzultovaný se zástupci ministerstev, který by umožnil stavbu „táborů na zelené louce“ podpořil výbor pro životní prostředí, zemědělský výbor nakonec o hlas schválil pouze kompromisní variantu (stany bez zázemí). Přes veškerou naši snahu věc urychlit již nestihne poslanecká sněmovna zákon v tomto funkčním období projednat. Tématu se samozřejmě budeme dále věnovat a usilovat o schválení změny v dalším období.


Místostarosta a hospodářský zpravodaj (Bořek Slunéčko)

Kontrola programů pro děti a mládež

V srpnu byla zahájena kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu. Jde o velkou akci zaměřenou na programy pro děti a mládež, zahrnující jak Ministerstvo školství, tak jedenáct různých neziskových organizací. Předmětem kontroly jsou roky 2014 - 2016.

Návrh finančního výhledu

Zpracovali jsme návrh finančního výhledu na roky 2018 – 2020. Na tento materiál navázalo i rozhodování Náčelnictva o parametrech rozpočtu roku 2018 a výši členských příspěvků na následující období.

Rozšíření Skautské energie

Výkonná rada schválila uskutečnění větší propagační akce na rozvoj projektu Skautské energie. Dosud jsme oslovovali zejména naši členskou základnu a rodinné příslušníky, tato akce bude zaměřená na veřejnost s přímou vazbou na skauty. Cílem rozšíření je dosáhnout na lepší podmínky pro zapojené účastníky i pro organizaci.

Skautská telefonní síť (STS) dosáhla stropu

Při jednání s T-mobile se zatím nepodařilo prolomit limit 10 000 SIM karet v rámci Skautské telefonní služby, který máme dlouhodobě ve smlouvě. Argumentace firmy T-mobile je velmi nejasná, dozvídáme se spíše spekulace než pro nás srozumitelné důvody, proč v naší síti není další růst možný. K velikosti naší organizace je vyšší počet čísel jasně pochopitelný. T-mobile nám nabídl náhradní možnost, která ale z našeho pohledu není vhodná. Rozhodli jsme se, že požádáme o schůzku na vyšší úrovni, abychom našli řešení, které je přijatelné. S ohledem na to, že jsme se přiblížili naplnění limitu, musíme v tuto chvíli uzavřít přihlašování dalších členů do STS a to na dobu neurčitou.

Nové přímé dotace ve skautském informačním systému (skautIS)

Do skautISu byly zaneseny dotace na aktivity s neorganizovanou mládeží a dotace na opravy kluboven a základen. Organizační jednotky už budou žádosti i vyúčtování podávat prostřednictvím informačního systému.

Pilotní kurzy střediskového minima

Nový typ vzdělávací akce zaměřené na nové vedoucí středisek (ale i jejich zástupce a další aktivní činovníky střediskových rad) je ověřován několika pilotními kurzy. Proběhl kurz střediskového minima v rámci akce Plšík pořádané krajem Praha, v září a říjnu se konal samostatný kurz STŘEP 2017, zastřešený vzdělávacím střediskem Parvula. Jihomoravský kraj vyhlásil další turnus akce Počin na letošní listopad.

Personální a organizační změny v Kanceláři ústředí

Po odchodu sestry Evy Novotné (Evky) se od září vrátila na pozici vedoucí Kanceláře sestra Markéta Olišarová (Jóňa). Podzim je pro Kancelář velkou výzvou s ohledem na skutečnost, že potřebujeme najít 6 – 8 nových spolupracovníků a to za velmi napjaté situace na trhu práce. Důvody pro hledání nových lidí jsou jak odchody, mateřské dovolené, tak i nové pozice související s rozvojovými projekty.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) bylo v červnu 2017 soudem finálně potvrzeno jako vlastník budovy na Senovážném nám. Tím se (snad) otevřel prostor pro realizaci nutných rekonstrukčních prací, aby se zlepšil vzhled prostor KÚJ i podmínky pro práci zaměstnanců a dobrovolníků.


Zpravodajka pro vzdělávání a dospělé (Barbora Tichavová - Rozárka)

Vzdělávání

Intenzivně jsme připravovali všechny potřebné kroky pro spuštění revidovaného systému Odborné činovnické kvalifikace (OČK) – byl schválen Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků, s garanty byly vytvořeny podmínky pro jednotlivá OČK, proběhlo jejich připomínkování v krajích a ze strany Náčelnictva, byla vydána průvodní směrnice. K novým OČK existují stránky na Křižovatce a probíhá informační kampaň o změnách, která je plánována také dále na podzim zejména směrem ke zkušebním komisím. Do nového systému je aktuálně zapojeno cca 50 garantek a garantů. S těmi nyní komunikujeme o navazujících krocích. 

Probíhaly návštěvy lesních kurzů. Děkujeme zejména náčelníkům za významnou pomoc a spoluúčast v tomto ohledu.

Pokračují přípravy Ústřední lesní školy 2017. Mezi témata „rozhodovací“ v letošním roce patří revize vůdcovské zkoušky, vzdělávání dospělých nováčků. Mezi zvažovaná témata patří další vzdělávání činovníků. 
 
Pokračuje revize vůdcovské zkoušky (VZ). Pracovní skupina vytvořila první verzi úprav, kterou připomínkoval užší okruh zájemců. Upravená verze zkoušky bude připomínkována na Ústřední lesní škole.
 
Výchovní zpravodajové

Byl dokončen a zveřejněn popis činnosti výchovných zpravodajů na VOJ.
Proběhla hromadná rozesílka pro výchovné zpravodaje, ve kterém byli pozváni do konference výchovných zpravodajů a na setkání výchovných zpravodajů. Odezva nás příjemně překvapila, k odběru informací přes konferenci je aktuálně přihlášeno zhruba 80 výchovných zpravodajů ze všech úrovní.

Personalistika, persoodbor

Je dokončeno elektronické vydání příručky pro vedoucí středisek ve formátu PDF. Příručka je zdarma dostupná ke stažení. V rámci ST Podpora a motivace činovníků byly zpracovány podklady pro podzimní Sondy ke zjišťování de/motivátorů činovnické práce. Je připravováno setkání VRJ s odbory (5. listopadu).

Další z oblasti dospělých

Po zrušení přílohy MagOS probíhala jednání v nastavení spolupráce mezi KD a redakcí Skautského světa. Do prvního čísla Skautského světa byl připraven společný dopis zpravodajky pro dospělé a náčelníka KD k aktuálnímu uspořádání.


Zahraniční zpravodaj (Vojtěch Olbrecht - Fišer)

 Zahraniční akce

Nejvýznamnějším tématem v oblasti zahraničí byla jednoznačně světová konference World Organization of the Scout Movement (WOSM). Zpráva je k dispozici zde a také stručněji na Křižovatce.

► celá zpráva (dokument)
► stručněji na Křižovatce

Evropské Jamboree je zase o krok blíže. Polská skautská organizace (ZHP) se rozhodla potvrdit svou vůli pořádat Evropské Jamboree v roce 2020 na základě výzvy od Evropského skautského výboru (WOSM) a několika národních organizací, včetně Junáka - českého skauta.
 
V běhu jsou tři týmy velkých akcí - World Scout Jamboree, Central European Jamboree a Roverway, které se uskuteční v roce 2019 (WSJ), resp. 2018 (CEJ, RW). Z velkých akcí je zahájena registrace zatím jen na WSJ, která má neuvěřitelných bezmála 500 přihlášených. V září proběhla Světová konference WAGGGS, s naším zastoupením.
 

Organizační zpravodaj a zpravodaj pro ICT (Ondřej Peřina – Jerry)

Organizace

Byla dokončena a zveřejněna zpráva k registraci 2017 (na Křižovatce i na webu otevřených dat skautISu - is.skaut.cz/opendata)
Průběžně probíhají zápisy lidí do spolkového rejstříku (stále probíhají různé sněmy – běžný a očekávaný stav, ale navíc stále je cca 25 jednotek, které nejsou ani prvotně zapsány, protože stále nedodaly dokumenty). Neustále kontrolujeme a stále po částech průběžně posíláme účetní závěrky jednotek na soud (veliké procento závěrek z minulých let je úplně špatně, a tak je nutné to s jednotkami opakovaně řešit, což zdržuje posílání finálních závěrek).

Organizační jednotky

Vyřešeno slučování a zániky několika středisek z minulosti napříč republikou. Další slučování a rušení nás čeká ještě u dalších asi šesti středisek – těm se opět začínáme věnovat, abychom je ve spolupráci s jednotkami ke konci roku mohli zrušit.

Začali jsme pracovat na směrnici k přeměnám organizačních jednotek – náhrada za původní nefunkční pokyn k zakládání a rušení jednotek; problematika čekala na vyjasnění a ustálení některých postupů a požadavků na rejstříkovém soudu, proto se předpisu začínáme věnovat až nyní.

ICT, skautIS a on-line projekty

Během letního období jsme vydali tři verze skautISu. Oficiálně spuštěna nová přihlašovací stránka (funkční na desktopu, tabletu i mobilu). Realizovali jsme mnohá další vylepšení v grafice a UX nového skautISu. Na začátku září jsme do ostrého provozu spustili další dva typy dotací ve skautISu. Jsou jimi akce pro neorganizovanou mládež a údržba a oprava staveb (zatím nemáme hlášeny žádné problémy).

Vylepšili jsme agendu hodnocení kvality, aby se lépe používala nejen pro jednotky, ale i vzdělávací akce. Oficiálně jsme vydali pluginy pro skautské weby na Wordpressu – pro práci se skautskými fonty a hlavně pro přihlašování do webů jednotek a akcí i přes skautIS (možnost zobrazovat vybraný obsah webů vytvořených jednotkami jen některým členům, apod.)


Zpravodaj pro program (Ondřej Kupka – Dick)

Odborky 

V rámci zavádění odborek do hnutí proběhlo několik dalších workshopů na akcích pro vůdce a čekatele. Po celou dobu trvání Obroku probíhal workshop v rámci doprovodného programu tak, aby se s odborkami mohla seznámit jejich nová cílová skupina (roveři a rangers). Pokračuje sběr zpětné vazby k odborkám prostřednictvím webu odborek.

Revize stezky

Probíhá testování první části stezky, komunikace s oddíly, sběr námětů a připomínek. Do testování je zapojeno ca 60 oddílů. Intenzivně se pracuje na dokončení aktivit pro testování rozšiřující části stezky.

Vůdcovský handbook

Probíhají práce na dokončení struktury (obsahu) příručky: oslovování garantů oblastí, zpracovávání dotazníků, které byly prezentovány na lesních kurzech, oslovování autorů. A dále práce na textech ukázkové kapitoly.

Dětský handbook

U handbooku pro vlčata a světlušky přes léto probíhaly za vydatné spolupráce Odboru vlčat a světlušek (OVAS) oponentury tak, aby mohly jít na konci září podklady na ilustrování a sazbu pro tisk experimentální verze příručky. Práce na handbooku pro skauty a skautky jsou dočasně pozastaveny z důvody změny v osobě koordinátora.

Závody

Před zářijovým zasedáním Náčelnictva proběhne celostátní kolo Svojsíkova závodu v Orlovských lesích a na hradě Lipnice za podpory velitele štábu z řad Skaboru (br. Martin Kolařík - Smurf).

Proběhla aktualizace pravidel Závodu vlčat a světlušek pod vedením nové velitelky štábu závodu (ses. Dana Tarantová - Komtesa), probíhá komunikace s pořadatelem celostátního kola 2018.

Celostátní setkání vedoucích skautů a skautek

Skabor připravuje akci pro vedoucí skautů a skautek, která by jako akce podobná Poradní skále pro vlčata a světlušky měla podpořit specifika této věkové kategorie. Bylo zpracováno zadání a zajištěny prostory pro konání akce (viz článek na křižovatce). Zatím se nedaří obsadit klíčovou pozici šéfa akce (spolupracovníky do týmu máme). Pokud se to nepodaří do konce měsíce října, budeme zvažovat posun akce.

Program jako celek

Probíhají procesy spojené se změnou řízení programové oblasti, došlo k předání agendy mezi dosluhujícím zpravodajem a nastoupivší zpravodajkou. Byla obsazena pozice koordinátorky projektu revize skautské stezky, aby mohla být současná koordinátorka projektu, Pavla Sýkorová - Gymi, uvolněna pro řízení dalších programových projektů.

Obrok

Ve stejném termínu jako červnové NJ se uskutečnil Obrok 2017, který proběhl bez větších problémů a velice se vydařil. Mladý tým ve spolupráci se supervizory zvládl všechny úkoly potřebné k úspěšnému zajištění a průběhu akce.


Zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti (Petr Vaněk - Permi)

Rozhlas a televize

Uzavřeli jsme smlouvu s Českou televizí o odvysílání skautského propagačního videoklipu na rok 2018. Podobné smlouvy dosahujeme opakovaně již několik let, jedná se o desítky odvysílání napříč programy ČT, s obrovským zásahem. Například za rok 2016 spot podle údajů České televize vidělo více než 11 milionů diváků. Bez finančního plnění na naší straně.

Dále jsme uzavřeli dohodu s Českou televizí o partnerství na odborce Reportér/ka. Další dílek do naší spolupráce s veřejnoprávními médii a pilotní partnerství na jakékoli odborce vůbec.

Úspěšně proběhl další ročník letní hry ČT Déčko (letos Probuď Déčko!). Junák – český skaut je partnerem hry, bezmála 100 oddílů hru přes léto aktivně podpořilo v regionech.

Úspěšně proběhla červencová rozhlasová hra Planeta R, spolupráce Českého rozhlasu Radiožurnál, Junior a Junáka – českého skauta. Aktivní zapojení bezmála 40 skautských táborů. Dosaženo intenzitou bezprecedentní přítomnosti reálného skautingu v médiích, desítky reportáží a vysoké desítky vstupů o skautingu na vlnách Českého rozhlasu v průběhu měsíce července.

Tisková mluvčí

Dne 31. srpna 2017 skončila po 4 letech úspěšné práce na pozici tiskové mluvčí sestra Jitka Taussiková. 1. září 2017 nastoupila na pozici tiskové mluvčí sestra Barbora Trojak. Předání proběhlo bez problémů a Bára (Brambůrka) už je v plném nasazení.

Webové stránky a sociální sítě

Probíhají práce na revizi webu pro veřejnost www.skaut.cz a tvorby jeho nové verze. Dosavadní web sloužil cca 6 let a budeme jej měnit z důvodů zastaralosti systému, na kterém běží, přechodu na aktuální skautský vizuální styl a potřeby upravit (jakkoli nijak dramaticky) obsah webu.

Byla zveřejněna šablona webu pro oddíly a střediska pro prostředí WordPressu, vyvedená v současném Skautském vizuálním stylu. Četnými jednotkami je již nasazována do provozu, za spolupráce s nimi je řešeno doladění drobností a další rozvoj. Autorem je Jan Teplý – Homin se střediska Choceň, zpřístupněno za podpory dobrovolnického týmu Skautského dobrého webu.

SkautInfo, hlavní kanál pro činovnictvo na Facebooku a posílení Křižovatky na sítích, dále úspěšně roste. Mimo jiné díky akvizici (pohlcení) jiný stránek (např. i dosavadní stránky Náčelnictva) jsme překonali hranici 5 tisíc sledujících. Informační zásah v cílové skupině je významný.
Pro podporu náborů byly připraveny šablony plakátů (podle povrchního sledování na Facebooku nemálo využívané) a spousta dalších materiálů na www.skaut.cz/nabory, nově zveřejněny tematické (nejen) plakáty pro vodácké oddíly.

Mediální seminář

V přípravě je seminář pro mediální zpravodajky a zpravodaje, který proběhne 10. –12. listopadu 2017 v­­ Roudnici nad Labem za podpory tamního střediska. Bude využit i jako nástroj pro naplňování strategie Posilování dobrého jména skautingu ve společnosti.

P.S.: Možná už jste ji vyplnili, protože jste si všimli v úvodníku, ale pokud ne a máte 1 až 3 minuty čas, pak je tu Superkrátká zpětná vazba k pilotnímu číslu Zpravodaje Výkonné rady. Moc nám pomůže, díky!

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1243x

Práce s článkem

9
kladných hlasů

Diskuse o článku

3 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu