....

Chyba na stránce: Náčelnictvo schválilo výši členských příspěvků na rok 2018 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3561-nacelnictvo-schvalilo-vysi-clenskych-prispevku-na-rok-2018?autologin=1"

Náčelnictvo schválilo výši členských příspěvků na rok 2018

Náčelnictvo schválilo výši členských příspěvků na rok 2018

Na svém zářijovém jednání se Náčelnictvo pravidelně věnuje stanovení výše členských příspěvků pro organizaci jako celek. Na základě předložených materiálů se Náčelnictvo letos rozhodlo navýšit příspěvky více, než bylo v minulých letech obvyklé.

Jednání bylo o to složitější, že rozpočet na rok 2017 byl po dlouhé řadě vyrovnaných či přebytkových rozpočtů schválen jako ztrátový a zpracovaný rozpočtový výhled na roky 2018-2020 ukázal, že se taková situace bude opakovat. Náčelnictvo proto po zvážení všech skutečností rozhodlo o navýšení členských příspěvků o částku 15 Kč, zatímco v předchozích letech se členský příspěvek navyšoval vždy o 5 Kč.

Náčelnictvo schválilo výši členských příspěvků pro organizaci (jako celek) pro rok 2018 ve výši 260 Kč na člena s odběrem spolkového časopisu a ve výši 220 Kč na člena bez odběru spolkového časopisu.

Debata Náčelnictva a jeho následné rozhodnutí vznikalo s vědomím,  že navýšení členských příspěvků může být pro některá střediska a jejich členy problematické, zároveň však s přesvědčením, že je takový krok potřebný pro další rozvoj organizace, která může i díky tomu nabízet činovníkům středisek i oddílů kvalitní podporu pro další rozvoj skautské činnosti.

Co Náčelnictvo při svém rozhodování zvažovalo

Schodek letošního rozpočtu se nakonec podařilo vyrovnat zásluhou dlouhodobého a intenzivního jednání s ministerstvem školství, ministerstvem financí a dalšími institucemi, které vedl starosta br. Josef Výprachtický - Jose ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže, a Junák - český skaut tak získal  2,9 mil Kč navíc k původně přidělené dotaci.O podobné navyšování budeme usilovat i v dalších letech.

Vzhledem ke schválenému ztrátovému rozpočtu organizace si Náčelnictvo vyžádalo rozpočtový výhled na roky 2018 - 2020. Ten mimo jiné ve velmi hrubých číslech nastínil trend nákladů ústředí, zejména ve spojitosti s rozvojovými projekty vycházejícími z cílů Strategie do roku 2022. Je zřejmé, že bez změny v současném nastavení členských příspěvků bude rozpočet, vzhledem k nárůstu nákladů, opakovaně ve ztrátě 1-2 mil. Kč. Opakovaně deficitní rozpočet se Náčelnictvu jevil z dlouhodobého hlediska jako nezodpovědný.

Rozpočtový výhled na rok 2018 - 2020 obsahoval i návrhy možných řešení, tj. základní možnosti dofinancování předpokládaného schodku

  1. Vyrovnávání deficitu rozpočtů z rezervy vytvořené v minulých letech, které Náčelnictvo rozhodně zamítlo.
  2. Hledání úspor, které by ale nutně omezily rozvojové agendy.
  3. Hledání nových zdrojů financování, které se děje již dnes, ale nedaří se prozatím v potřebné míře.
  4. Navýšení členských příspěvků.
  5. Snaha o navýšení dotací ze státního rozpočtu, resp. navýšení částky pro ústředí z celkové přidělené dotace.

O jednotlivých možných krocích Náčelnictvo diskutovalo a zvažovalo jejich plusy a mínusy, jak pro organizaci jako celek, tak pro organizační jednotky. Po diskuzi se Náčelnictvo přiklonilo k navýšení členských příspěvků v kombinaci s navýšením částky pro ústředí z celkových dotací s tím, že Výkonná rada bude i nadále usilovat o zachování (či navýšení) dotací ze státního rozpočtu a hledat další zdroje financování.

Co se pod navýšením skrývá

Navýšení členských příspěvků o 5 Kč (2,5 %), které bylo v několika minulých letech standardem, odpovídá pokrytí inflace a zvyšujících se nákladů - rostoucích cen služeb a běžného nárůstu mezd.

Ke zvýšení členského příspěvku o dalších 10 Kč vedla jednak skutečnost, že Junák - český skaut v současné době prochází obdobím velmi silného rozvoje na základě dlouhodobé strategie potvrzené Valným sněmem a schválené Náčelnictvem, a jednak narůstající agenda, kterou jako organizace musíme plnit vůči státu (např. agenda rejstříků, kterou z velké části zajišťuje ústředí).

Tlak Náčelnictva na intenzitu rozvoje v rámci Strategie 2022 se odráží ve velkém množství, z části již dříve běžících a z části nových, souběžně probíhajících projektů v jednotlivých oblastech činnosti (program, vzdělávání, organizace, personalistika a komunikace). Ty s sebou v různé míře nesou nutnost finančních investic a větší profesionální podpory, tedy navýšení počtu zaměstnanců a s tím souvisejících mzdových nákladů.

Díky výše napsanému je z ústředí nabízen servis, který mohou využívat oddíly i střediska.

  • Někomu se bude hodit podpora k zakládání nových oddílů či připravovaná metodika pro práci s nově příchozími dospělými. Oslovení bývalých členů organizace, které proběhne začátkem příštího roku, možná některým střediskům či oddílům pomůže překlenout nedostatek vedoucích či lidí, kteří jsou ochotní pomoci se správou a opravami táborového inventáře či se podílet na plánované rekonstrukci.
  • Mnozí vedoucí oddílů jistě využijí výchovné nástroje, které vznikají nebo se revidují (např. handbooky pro děti a dospělé, stezky, odborky, databázi programů atp.), jiní ocení materiály, které v příštím roce začnou vznikat v oblasti ochrany a bezpečí dětí.
  • Většina středisek (ať už má jmenované výchovné zpravodaje či nikoliv) pravděpodobně alespoň z části využije nástroje pro ně určené (popis činnosti, průběžně doplňovaná metodika, uvítací balíček, konference a rozcestník na Křižovatce či výměna zkušeností, která prvně proběhla na celostátním setkání SeVýz na konci září).
  • Novým nezkušeným vedoucím středisek, oddílů, ale třeba i předsedům okresů mohou pomoci uvítací balíčky a Příručka pro vedoucí středisek či možnost využití mentoringu, který jim pomůže lépe “zaplout” do nové funkce.
  • Naopak i ti zkušení pravděpodobně budou rádi za komunikaci s rejstříkovým soudem, právní servis, agendu GDPR (ochrana osobních údajů), krizovou linku nebo jinou obdobnou agendu zajišťovanou kanceláří.

Jsme si vědomi nepopulárnosti navyšování členských poplatků, zároveň jsme přesvědčeni, že je v tuto chvíli pro další zdravý rozvoj skautingu potřebný. Vybrané prostředky významně podpoří rozvoj organizace. A to jak prostřednictvím servisu nabízeného z ústředí, o kterém víme, že je v různých lokalitách využíván organizačními jednotkami různě a liší se názory na jeho kvalitu i potřebnost, tak rozvojem oblastí určovaných Strategií do roku 2022. Jsme přesvědčeni, že se jedná o investice do budoucnosti Junáka - českého skauta.

Za Náčelnictvo

Eva Měřínská, náčelní
Marek Baláš - Čiča, náčelník
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1874x

Práce s článkem

5
kladných hlasů

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu