....

Chyba na stránce: Informace a vzorové podklady k disciplinárnímu řízení - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3593-informace-a-vzorove-podklady-k-disciplinarnimu-rizeni?autologin=1"

Informace a vzorové podklady k disciplinárnímu řízení

Informace a vzorové podklady k disciplinárnímu řízení

I méně příjemné věci, jako disciplinární řízení v rámci naší organizace, potřebují jasná pravidla a podklady. Ty v tomto článku přinášíme v podobě krátké metodiky navazující na Disciplinární řád.

Jednání členů Junáka - českého skauta, které jsou v hrubém rozporu se skautskými myšlenkami nebo v rozporu s uloženými povinnostmi, mohou zakládat disciplinární odpovědnost. Pro vedení disciplinárního řízení slouží Disciplinární řád, který popisuje většinu potřebných postupů a institutů tohoto řízení. Řád je ke stažení ve spisovně. V některých částech je řád však velmi obecný a tato metodika by měla na řád navázat a doplnit jej. K vedení disciplinárního řízení mají pravomoc toliko rady skautských krajů a Výkonná rada (respektive jimi zřízené komise). Níže uvedené informace a podklady tak jsou určené zejména předsedům a radám skautských krajů.

Podávání podnětů k disciplinárnímu řízení

Podněty k disciplinárnímu řízení se podávají písemně, přičemž za písemnou formu se považuje nejen listinná podání, ale též elektronická podání (např. e-mailem, vyplnění on-line formuláře). Podnět musí obsahovat zejména:

  • popis skutku, u něhož je důvodné podezření, že zakládá disciplinární provinění,
  • uvedení skutečností dokládající tento skutek,
  • uvedení osoby, která se skutku zřejmě dopustila a
  • osobu a kontakt podávající podnět (z důvodu informování o naložení s podnětem).

Příslušnost

Podnět se obvykle podává příslušnému kraji dle čl. (13) a násl. Disciplinárního řádu (tedy radě skautského kraje, příp. příslušné disciplinární komisi, pokud je v takovém případě ustavena), případně přímo ústřednímu disciplinárnímu orgánu (prostřednictvím Kanceláře ústředí). Tedy disciplinární řízení může vést pouze kraj či ústředí, nikdy ne okresy ani střediska.

Pokud je podnět podán zřejmě nepříslušnému disciplinárnímu orgánu, postoupí jej tento orgán ústřednímu disciplinárnímu orgánu (prostřednictvím KÚJ).

Evidence disciplinárního řízení

Dokumentaci disciplinárního řízení vede a ukládá příslušný disciplinární orgán. Rozhodnutí vydané v disciplinárním řízení je součástí uvedené dokumentace a jeho kopie je doručena obviněnému i ústřednímu disciplinárnímu orgánu (prostřednictvím KÚJ) do 10 dnů. Rozhodnutí disciplinárního řízení se eviduje v neveřejném seznamu disciplinárních rozhodnutí.

Je-li v disciplinárním řízení rozhodnuto o vině obviněného, eviduje se tato skutečnost prostřednictvím skautského informačního systému (skautIS). Tato skutečnost je do systému zadána nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí. Tento systém rovněž technickým způsobem zajišťuje výkon a dozor nad udělenými tresty, zejména nedovoluje potrestaným osobám kandidovat do příslušných funkcí nebo být do těchto funkcí jmenován, dále být přijat za členy, pokud byl udělen trest vyloučení.

Vzor disciplinárního řízení

Přikládáme doporučený vzor disciplinárního řízení. Je možné si jej dle potřeby přiměřeně upravit se zachováním nezbytných součástí (čl. 27 DŘJ):

  • označení účastníků řízení,
  • výrok rozhodnutí o zproštění viny nebo uznání vinným (v tomto případě je třeba připojit rozhodnutí o udělení disciplinárního trestu nebo upuštění od potrestání),
  • odůvodnění rozhodnutí a
  • poučení o opravných prostředcích.

 

V případě dotazů na problematiku disciplinárního řízení se obraťte na registrace@skaut.cz.

Na podkladech pro disciplinární řízení spolupracovali Jan Novák, Ondřej Peřina, Kryštof Horn - Krasty a Petr Pavlok - Vrána

Jan Novák (Honza)
koordinátor pro oblast organizace

 

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 738x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu