....

Chyba na stránce: Připomínkování chystaných změn v oblasti krojových šátků. Do 31. ledna. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3669-zapoj-se-do-pripominkovani-chystanych-zmen-v-oblasti-krojovych-satku-do-31-ledna-2018?autologin=1"

Připomínkování chystaných změn v oblasti krojových šátků. Do 31. ledna.

Připomínkování chystaných změn v oblasti krojových šátků. Do 31. ledna.

Na základě dosavadních diskuzí na Křižovatce i na celostátních akcích schválilo Náčelnictvo teze změn systému krojového šátku, které po zapracování výstupů zde otevíraného veřejného připomínkování zamíří ke schválení do Krojového řádu. Připomínkování je otevřeno do 31. ledna a je významnou příležitostí, jak se vyjádřit k jednotlivým aspektům chystaných změn a případně argumenty ovlivnit názory těch, kteří ponesou zodpovědnost za finální verzi změn, tedy členek a členů Náčelnictva.

Milé sestry, milí bratři, v příštím roce oslavíme sté výročí naší státnosti, 28. října 2018 uplyne sto let od vzniku Československé republiky.

Skauting byl od samého počátku přirozenou součástí občanské společnosti nově vznikajícího demokratického státu, v němž postupně vzniklo hned několik skautských organizací. Ty se v době ohrožení demokracie semkly do jedné, skauti a skautky vyměnili do té doby velmi různé šátky za jednotný hnědý a byli připraveni pomoci při obraně republiky.

Významné výročí přináší možnost oslavit je změnou naší prezentace na veřejnosti a ukázat, že skauting zůstává stejný a pevný v ideálech a hodnotách, ale mění se spolu se společností, jejíž je součástí.

Náčelnictvo před rokem a půl pověřilo Výkonnou radu přípravou nové řady základních krojových šátků. Práce na něm je v běhu, její dosavadní výsledky vám předkládáme k nahlédnutí a připomínkám v přiloženém dokumentu.

Navrhujeme, aby každá výchovná kategorie měla svůj šátek, aby šátek odrážel provázanost věkových kategorií, abychom měli šátek národní, určený pro reprezentaci v zahraničí a vhodné příležitosti doma.

Zároveň nabízíme návrat k svojsíkovské tradici, tedy aby střediska či oddíly s vlastní silnou identitou mohly mít své vlastní „místní" skautské šátky, a těm, pro které by skauting bez hnědého šátku už nebyl jejich skautingem, možnost, jak ho hrdě nosit i nadále.

Nové krojové šátky chceme představit symbolicky právě během října příštího roku a ukázat tím, jak pestrý Junák - český skaut dnes je.

Práce na nových šátcích je - od záměru přes návrhy až po jejich uskutečnění - složitý proces, tématu se opakovaně věnuje Náčelnictvo, bylo opakovaně otevřeno k diskuzi na Křižovatce, připomínkovali ho spolupracující dobrovolníci. Předkládáme vám jej nyní i Vám.

Přivítáme vaši pomoc s připomínkováním, ať je výsledek našeho snažení co nejlepší. Pojďte nám pomoci s odpovědností a vědomím toho, že nové šátky budeme užívat nejen my, ale i další generace skautek a skautů.

Děkujeme

Eva Měřínská, náčelní
Marek Baláš - Čiča, náčelník
Josef Výprachtický - José, starosta

7 hlavních sdělení

 1. Je v našem společném zájmu, aby se skauti a skautky všeho věku cítili ve skautském kroji dobře, nosili ho s radostí a aby skautské šátky jako jednoznačný rozpoznávací prvek skautingu nosili i k jinému oblečení ve vyšší míře než nyní.
 2. Náčelnictvo si je vědomo, že pravidla nastavená Krojovým řádem se často rozcházejí s realitou a zvláště skautky a skauti, roveři a roverky a mladší činovníci často nahrazují základní šátky jinými, vzhledově atraktivnějšími. V uplynulém roce a půl se proto krojovými šátky opakovaně zabývalo a přichází s návrhem nové řady základních krojových šátků a s tím související změnou systému krojových šátků.
 3. Nová řada šátků zahrnuje barevně jedinečný šátek pro každou věkovou kategorii a jejich provázanost zdůrazňuje prostřednictvím lemu. Zvažujeme společné šátky pro suchozemské i vodní skauty.
 4. Navrhovaná změna systému krojových šátků zároveň umožňuje střediskům a oddílům v rámci nastavených pravidel užívání vlastních šátků, včetně stávajících základních šátků (tj. žlutých, hnědých či světle modrých).
 5. V rámci změny počítáme se zavedením tzv. národního šátku, určeného zejména pro výjezdy do zahraničí a slavnostní či reprezentační účely na domácí půdě.
 6. Náčelnictvo si uvědomuje, že navrhovaná změna povede k větší rozmanitosti nošených šátků a tedy snížení šátkové jednotnosti napříč organizací. Za silnější argument však považuje fakt, že zajímavější vzhled šátků může výrazně napomoci tomu, že skautky a skauti všech věkových kategorií budou šátek nosit s větší radostí a častěji než doposud.
  Jednotnosti bude, pro naprostou většinu situací dostatečně, dosahováno stejnými krojovými košilemi.
 7. Náčelnictvo vyzývá všechny sestry a bratry, kteří se chtějí k představovanému záměru vyjádřit, aby se zapojili do připomínkování připravovaných změn.
  Vítá všechny názory a zohlední je ve svém rozhodování.

Co již proběhlo

 • Téma je na stole od roku 2014, opakovaně se mu věnuje Náčelnictvo i Výkonná rada.
 • Proběhlo diskuzní fórum na Elixíru 2016, HelpDesku 2017 i Valných sněmech 2014 a 2017.
 • Dobrovolníci, kteří se přihlásili přes výzvy na Křižovatce, se zapojili do připomínkování.
 • Proběhla konzultace s JUNem o možných problémech se zaváděním nových šátků.
 • Proběhly konzultace se zástupci Kmene dospělých a vodních skautů.
 • Pracovní tým pod Výkonnou radou vypracoval návrh nového systému krojových šátků.
 • Byli osloveni grafici k vypracování prvotního návrhu vizuálu nové řady krojových šátků.
 • Návrh nové řady základních šátků, včetně ilustračního vyobrazení, předložila Výkonná rada na jednání Náčelnictva, které je v červnu 2017 projednalo a schválilo.
 • Návrh na způsob zavedení nové řady krojových šátků a s tím související změny systému krojových šátků předložila Výkonná rada na jednání Náčelnictva, které jej v září 2017 projednalo a schválilo.

K čemu slouží připomínkování

Budeme rádi, když si materiál projdete a očekáváme od Vás v odkazovaném dokumentu komentáře ke všemu, co se Vám jeví nejasné, stejně jako potvrzení či zpochybnění navržených řešení, podložené argumentací (odbornou - “tyto dvě barvy nemohou být u sebe, protože nauka o barvách říká, že jsou nekompatibilní”, praktickou - “šátky nemohou být zároveň stejné pro celý oddíl a zvlášť pro každou věkovou kategorii, jsou tu přeci i oddíly věkově smíšené”, logickou “tady jste zapomněli na situaci, kdy…”.). Pro zohlednění připomínek je naprosto zásadní vědět, PROČ se Vám konkrétní věci ne/líbí, nikoli pouze, ŽE se Vám ne/líbí.

Připomínkování není hlasování a rozhodování, za to nese plnou zodpovědnost Náčelnictvo, které jsme si zvolili právě pro rozhodování. Cílem připomínkování je, aby Náčelnictvo mělo pro své rozhodování maximum relevantních podkladů a výsledek - tedy nové nastavení Krojového řádu v oblasti šátků - byl co nejkvalitnější a přijímaný co největším počtem členek a členů organizace.

Do kdy a jak můžete připomínkovat

Připomínkování je otevřeno do neděle 31. ledna 2018. Neváhejte se do připomínkování pustit dříve než na poslední chvíli, usnadní to další práci.

Připomínkování ve sdíleném Google dokumentu je automaticky zpřístupněno všem, kdo používají Google účet napojený na @skaut.cz nebo @skautka.cz. Pokud používáte jiný účet, požádejte v dokumentu o zpřístupnění připomínkování.

Máte 3 možnosti, které nabízí Dokumenty Google. V dokumentu můžete navrhovat komentáře k doplnění, mazání i změny textů, stejně tak můžete psát komentáře ke konkrétním pasážím. A především v případě, že máte souvislou myšlenku či výhradu, která se třeba ani nevztahuje ke konkrétnímu místu v dokumentu, pak je pro Vás závěrečná kapitola dokumentu, nazvaná Připomínky k dokumentu (i ty se budou zapisovat v revizích). Připomínky sbíráme především k popsaným principům nové řady šátků a návrhu pravidel pro tvorbu a užívání oddílových/střediskových šátků.

Pokud nechcete komentovat do společného dokumentu, můžete své připomínky poslat e-mailem na kancelar@skaut.cz. Tato varianta je z pohledu pracovního týmu méně praktická, ale jistě možná.

Všechny připomínky zvážíme a předem za ně děkujeme. Pokud máte nějaký jiný, nový návrh, neváhejte ho s námi sdílet stejnými kanály.

Kroky před námi

Na toto veřejné připomínkování naváže projednání na únorovém a březnovém zasedání Náčelnictva, na nichž se Náčelnictvo bude zabývat mimo jiné konkrétním vzhledem nové řady šátků a 1. čtením novely Krojového řádu.

S velkými díky za Vaši spolupráci,

Anežka Novotná – Áša | asa@skaut.cz
tým krojových šátků při Výkonné radě

Petr Vaněk – Permi | petr.vanek@skaut.cz
zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti

 


 

Níže uvedené si můžete zde na Křižovatce přečíst a následně pak ve sdíleném Google dokumentu (odkaz najdete na samotném konci tohoto článku) připomínkovat.

Změna pravidel krojového šátku

Teze schválené Náčelnictvem v červnu 2016

Náčelnictvo na svém jednání v červnu 2016 schválilo tyto teze

 • změnit suchozemský šátek pro skautský věk z hnědého na jiný
 • zavést jednotný šátek pro (mezi)národní použití
 • umožnit nošení šátku Kmene dospělých (jejich implementace do Krojového řádu)
 • umožnit nošení oddílových / střediskových šátků (jejich implementace do Krojového řádu)


V rámci projednávání se Náčelnictvo zabývalo také otázkou, jaké funkce může v různých situacích či případech skautský šátek plnit:

 • obecně platné:
  • posilovat sounáležitost s hnutím
  • označení skautů na veřejnosti
 • specifické
  • zařazení do věkové kategorie
  • posilovat sounáležitost s oddílem/střediskem
  • vyjádření dosaženého skautského vzdělání
  • identifikace s Českou republikou
  • vyjádření účasti na akci
 • Ryze praktické užití: hry, první pomoc apod.

Změna systému krojových šátků

V návaznosti na teze schválené v červnu 2016 Výkonná rada Náčelnictvu přeložila a Náčelnictvo schválilo návrh změny systému krojových šátků, jehož cílem je

 • zavést novou kolekci šátků společnou pro suchozemské a vodní skauty, která zahrne jednotlivé věkové kategorie a další specifické skupiny,
 • určit místo pro současné šátky v novém nastavení,
 • umožnit jednotkám (oddílům/střediskům) tvorbu a nošení vlastních šátků za určitých pravidel,
 • upravit Krojový řád z pohledu nošení šátku tak, aby zohlednil 3 výše uvedené cíle

Náčelnictvo neschválilo zařazení absolventských šátků lesních kurzů či škol do nového systému krojových šátků, nicméně zadalo VRJ otevřít k tomuto tématu širší diskuzi (což se děje právě v rámci tohoto veřejného připomínkování, nebo proběhlo na ÚLŠ 2017).

Návrh nové řady základních krojových šátků

V nově navrhované řadě základních krojových šátků

 • má každá výchovná kategorie (včetně benjamínků, R&R a dospělých) vlastní, barevně odlišený šátek
 • je návaznost jednotlivých kategorií je posílena barvou lemu šátku, kdy lem je vždy v barvě šátku následující výchovné kategorie
 • pro výjezdy do zahraničí či reprezentaci v ČR bude používán národní šátek

Tvar šátku (rovnoramenný trojúhelník) a způsob nošení (jak na límci, tak pod límcem) chceme zachovat dle současného Krojového řádu. Velikost přepony šátku a rozměry lemu bude případně upravena na základě schváleného návrhu designu.

Návrh vzhledu nové řady základních krojových šátků

Oslovili jsme několik grafiček a grafiků, kteří připravují návrhy skutečného vzhledu chystaných nových šátků. Ve chvíli zahájení připomínkování ještě nejsou hotové návrhy k dispozici.
Předkládáme tedy ilustrační návrh, který Vám umožní udělat si obrázek o možném (!) vzhledu nové řady šátků ještě nad rámec popisu v tabulce na konci dokumentu. Důrazně upozorňujeme, že se nejedná o finální návrh, ale o pomocnou vizualizaci Vaši lepší představu. Jako k takové k ní, prosím, přistupujte.

Národní šátek

Národní šátek bude používán pro akce jednotek v zahraničí (oddíly tedy již do zahraničí nebudou vyjíždět se šátky, které nosí doma). Šátky kontingentů na mezinárodní akce budou odvozené od národního šátku drobnou úpravou (dotisk, nášivka apod.).

V Česku bude národní šátek používán například při slavnostních příležitostech či reprezentaci organizace (dle rozhodnutí vedoucího akce).

Užívání současných základních šátků

Chystaná změna počítá i nadále s možností užívání stávajících základních šátků (tj. žlutých, hnědých a bleděmodrých) jako oddílových či střediskových šátků, na základě rozhodnutí oddílu či střediska.

Návrh pravidel pro tvorbu a užívání oddílových/střediskových šátků

Pro tvorbu a užívání oddílového/střediskového šátku navrhujeme následující pravidla:

 • středisko si nastavuje samo, jaké má oddílové nebo střediskové šátky, popř. pravidla jejich používání v rámci střediskové činnosti
 • v rámci jednoho střediska mohou vedle sebe jednotlivé oddíly využívat různé systémy skautských šátků (tedy nové, oddílové či stávající šátky); v rámci oddílu předpokládáme šátkovou jednotnost
 • šátek nesmí být snadno vizuálně zaměnitelný s národním či absolventským šátkem nebo s běžným šátkem pro věkovou kategorii
 • šátek nesmí vypadat tak, aby jeho interpretace mohla poškozovat dobré jméno skautingu
 • je možné, aby jednotka po dohodě využila vizuál šátku již užívaný jinou jednotkou
 • u jiných než střediskových akcí rozhoduje o druhu šátku vedoucí akce
 • Výkonná rada má právo v odůvodněných případech doporučit změnu šátku jednotky či jej zakázat (například v obavě z ohrožení dobrého jména skautingu)


K výrobě oddílových/střediskových šátků je možné oslovit JUN. Jednotka elektronicky zašle svůj návrh šátku, JUN následně zakázku zpracuje a nacení, případně doporučí změny. Jednotka se poté rozhodne, zda výrobu šátku objedná.

Zavedení změny systému krojových šátků

V rámci změny předpokládáme přechodné období o délce 3 let, během nichž by střediska/oddíly měly změnu zavést a rozhodnout se pro jednu z variant (nový systém nebo oddílové/střediskové šátky včetně šátků současných). Rozhodnutí o volbě šátku je vždy na oddílech. V rámci střediska mohou mít jednotlivé oddíly různé šátky, nebo se mohou shodnout na jednotném střediskovém šátku. Ve všech případech platí, že vzhled šátků (z hlediska pravidel pro jejich tvorbu) schvaluje středisko.

Rozhodnutí není vymahatelné, středisku nehrozí žádné sankce, nicméně považujeme tuto otázku za dostatečně zásadní na to, aby středisko této otázce v průběhu tří let věnovalo čas v řádu desítek minut.

Schéma systému krojových šátků před a po zavedení nové řady základních šátků

Tabulka popisuje stávající systém krojových šátků a stav po zavedení nové řady šátků - tak, jak jej na svém zasedání v červnu 2017 schválilo Náčelnictvo. Uvedené barvy ještě nejsou schváleny napevno, ale není předpoklad, že by změn bylo ještě mnoho. Grafici s nimi pracují jako s výchozími, ale mají možnost přijít s nápadem/návrhem, který navrhne i úpravy barev a jejich kombinací.

A na závěr: V tomto sdíleném Google dokumentu můžete komentovat, v souladu se zadáním, které jste si již výše přečetli v odstavci “Dokdy a jak můžete připomínkovat”. Díky za spolupráci! Upozorňujeme ještě jednou, že připomínkování ve sdíleném Google dokumentu je automaticky zpřístupněno všem, kdo používají Google účet napojený na @skaut.cz nebo @skautka.cz. Pokud používáte jiný účet, požádejte v dokumentu o zpřístupnění připomínkování.

Anežka Novotná – Áša a tým krojových šátků při Výkonné radě

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 9502x

Práce s článkem

5
kladných hlasů

Diskuse o článku

11 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu