....

Chyba na stránce: Zprávy Výkonné rady – 2/2017 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3670-zpravy-vykonne-rady-2-2017?autologin=1"

Zprávy Výkonné rady – 2/2017

Zprávy Výkonné rady – 2/2017

Toto vydání pokrývá období říjen až listopad 2017.

Milé sestry, milí bratři,

dostává se vám na displeje a monitory druhé číslo Zpráv Výkonné rady. Jeho cílem je pokrýt šíři aktivit realizovaných Výkonnou radou a na ni napojenými týmy. V říjnu jsme vydali číslo první, pilotní, které se setkalo s velmi kladným přijetím. Zapracovali jsme některé z vylepšovacích podnětů, které jste nám poslali a jsme tu s číslem druhým a předpokladem, že Zprávy Výkonné rady budou stálým formátem informování.

Zprávy Výkonné rady se přibližně drží frekvence jednání Náčelnictva, podkladem pro jejich zpracování je totiž zpráva o činnosti, kterou na jednání Náčelnictva Výkonná rada vždy předkládá. V záhlaví Zpráv pak od tohoto čísla najdete vždy uvedené období, které dané Zprávy pokrývají.

Zprávy Výkonné rady se vždy objeví na Křižovatce a na Facebook / SkautInfo. Rozesílat přímo do e-mailových schránek je budeme odběratelkám a odběratelům Informačního balíčku ústředí, k jehož odběru se můžete přihlásit v nastavení svých e-mailových preferencí na Křižovatce (klini na své jméno v záhlaví Křižovatky a pak na “Můj newsletter).

Případnou další zpětnou vazbu ke Zprávám Výkonné rady směřujte i nadále na petr.vanek@skaut.cz. Díky.

Pevně věřím, že Vám Zprávy Výkonné rady ve svém druhém čísle opět přináší zajímavé informace.

Se stiskem levice

Petr Vaněk - Permi
zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti
 

Starosta a zpravodaj pro vnější vztahy (Josef Výprachtický – José)

 
Změna ve složení Výkonné rady

Náčelnictvo na návrh starosty schválilo jmenování bratra Filipa Hlavinky - Mukókiho od 1. ledna 2018 zpravodajem pro vzdělávání. Důvodem změny je snížení úvazku sestry Barbory Tichavové a šíře agendy, kterou má v gesci jako zpravodajka pro vzdělávání a dospělé.

Výkonná rada připravila svůj plán práce na rok 2018, Náčelnictvo plán na svém prosincovém zasedání projednalo a schválilo.

Výzva k účasti ve volbách

Na skautské Křižovatce a www.fb.com/skaut bylazveřejněna výzva náčelníků a starosty k účasti ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Změny v Kanceláři ústředí (KÚJ)

Do KÚJ přibyly nové posily - na pozici asistenta podpory skautISu David Tureček - Dave, na pozici koordinátorky strategického tématu Zakládání nových oddílů Šárka Pavlásková, na pozici koordinátorky projektu Revize skautské stezky Martina Adamcová a na pozici koordinátora dotací a pojištění Martin Hrouza (za odcházející Martinu Adamovou - Sepku). Přehled všech zaměstnanců naleznete na Křižovatce.

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM)

Výkonná rada nominovala a delegáti 47. Valného shromáždění ČRDM schválili sestru Kristýnu Jelínkovou - Leelu na pozici členky Představenstva ČRDM. Sestra Jelínková nahradila v této funkci bratra Tomáše Navrátila - Katla, kterému Výkonná rada velmi děkuje za odvedenou práci.

Prodloužení platnosti potvrzení o zdravotní způsobilosti

V listopadu vstoupila v platnost novela zákona o veřejném zdraví, která prodlužuje platnost potvrzení o zdravotní způsobilosti pro účastníky zotavovacích akcí z jednoho na dva roky. Změnu se podařilo prosadit v úzké spolupráci s Českou radou dětí a mládeže a poslancem a skautem Janem Farským - Bagym. Informaci jsme publikovali na Křižovatce a bude zohledněna ve Směrnici k táborům.  


Místostarosta a hospodářský zpravodaj (Bořek Slunéčko)

NKÚ kontroloval žádosti, čerpání a vyúčtování dotací

Od srpna do října probíhala na ústředí Junáka - českého skauta kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) se zaměřením na žádosti, čerpání a vyúčtování dotací v letech 2014 až 2016, ve výši 114 mil. Kč. Šlo o velkou akci zaměřenou na programy pro děti a mládež, zahrnující jak Ministerstvo školství, tak i 11 různých neziskových organizací. Kontrola NKÚ nenašla žádná pochybení (s jednou výjimkou ve vyúčtování přeplatku elektrické energie na ústředí ve výši 20 tis. Kč), což je velmi pozitivní výsledek. Spolupráce s kontrolovanými organizačními jednotkami byla velmi dobrá. Kontrola si vyžádala velké množství práce na přípravě podkladů.

Další novinky z oblasti hospodaření

Kancelář ústředí podala projekt na dotační podporu naší činnosti na MŠMT na rok 2018. MŠMT nevyhlásí na rok 2018 dotační investiční program na rekonstrukce staveb, jak je obvyklé, ale pouze na investiční vybavení s velmi malým rozsahem. Důvodem je vyčerpání prostředků již v předcházejícím roce.

Podali jsme projekt v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání se zaměřením na podporu programů pro školní děti ve spolupráci s NNO; projekt byl připraven ve spolupráci se ZvOJ Kaprálův Mlýn a Skautský institut; náklady projektu jsou 17,4 mil. Kč.

Probíhá internetová kampaň k propagaci Skautské energie. Je zaměřená na lidi v okolí skautů, nebo s vazbami na skauty, kteří nečtou běžné skautské informační zdroje. Chceme dále rozšířit zdařilý projekt, který šetří náklady střediskům i zapojeným skautům a navíc má potenciál do budoucna přinášet i finanční prostředky na rozvoj skautingu.

Střediskové minimum

Proběhly další dva pilotní kurzy střediskového minima (STŘEP 2017, zastřešený vzdělávacím střediskem Parvula a Počin organizovaný Jihomoravským krajem TGM).


Zpravodajka pro vzdělávání a dospělé (Barbora Tichavová - Rozárka)

 
Vzdělávání

Jsou udělovány první Odborné činovnické kvalifikace (OČK) v rámci nového systému. Nastavujeme ideální systém spolupráce ústředí – garanti ve zpracovávání žádostí, sbíráme podněty a zpětnou vazbu k novému nastavení

Proběhla Ústřední lesní škola 2017. Zúčastnilo se 123 vzdělavatelů, což je významný početní nárůst. Kvalita akce byla do velké míry dána zkušeností realizačního týmu, děkujeme. Tématy „rozhodovací části“ ÚLŠ byla revize vůdcovské zkoušky, absolventské šátky a vzdělávání dospělých nováčků. Závěry z diskusí a více o akci lze nalézt na uls.skauting.cz

Pokračuje revize vůdcovské zkoušky, proběhlo veřejné připomínkování.

V rámci tématu práce s dospělými nováčky proběhla příprava podkladů pro diskusi ke vzdělávání pro tuto skupinu, téma bude v roce 2018 zpracováno.

V rámci ST Dostupné vzdělávání dále běží přípravy kurzu Do domu – čekatelský kurz primárně pro starší a pokročilé, který chceme nabídnout VOJ na zakázku a v případě zájmu ho přijedeme zrealizovat.

Výchovní zpravodajové

20. – 22. října proběhlo v Pardubicích celostátní setkání výchovných zpravodajů a zpravodajek, kterého se zúčastnilo cca 50 lidí. Ze zpětné vazby vyplývá velká spokojenost a potřeba výchovných zpravodajů a zpravodajek v podobném formátu pokračovat.

Dále narostl počet odběratelů konference pro výchovné zpravodaje, aktuálně je jich více než sto a je nadále možné se přihlašovat. Do konference průběžně zasíláme informace zajímavé pro cílovou skupinu.

Personalistika

Byla vydána elektronická verze příručky pro vedoucí středisek ve formátu PDF. Je zdarma dostupná ke stažení.

Proběhla rozesílka pilotní verze tzv. závěrečného balíčku pro odcházející vedoucí středisek. Cílem balíčku je  poděkovat a zejména nabídnout lidem další různorodé možnosti, jak se mohou dále zapojit do činnosti v rámci organizace. Od adresátů sbíráme zpětnou vazbu, pilotní verzi plánujeme v roce 2018 vyhodnotit a popř. dále rozšířit na vedoucí oddílů.

5. listopadu proběhlo setkání Výkonné rady s odbory, účast byla opět vyšší než v minulých letech, více než 50 zástupců odborů, pracovních týmů, redakcí časopisů apod. Hlavními tématy setkání bylo poděkování a vzájemné seznámení s jejich činností, zapojení odborů do realizace strategie, propojení jejich činnosti na činnost ústředních orgánů, podpora ústředním dobrovolníkům ze strany kanceláře a vzdělávací blok s tématem motivace

Ochrana a bezpečí dětí

Výkonná rada schválila projekt realizace ST Ochrana a bezpečí dětí. Pracovní skupina k tématu personálně posílila a aktuálně připravuje projekt tvorby etického kodexu organizace.


Zahraniční zpravodaj (Vojtěch Olbrecht - Fišer)

Registrace na velké akce jsou ukončeny

Pokračuje příprava kontingentů velkých akcí, Výkonná rada schválila projekty kontingentů na Světové jamboree 2019, Středoveropské jamboree 2018 a Roverway 2018. Světové Jamboree uzavřelo registraci s počtem bezmála 500 účastníků, jedná se o jeden z historicky největších kontingentů, Středoevropské Jamboree svou kvótu 200 účastníků naplnilo během několika desítek minut. Intercamp 2018 v Belgii naplnil svou kvótu 500 účastníků za hodinu a půl.

Kvůli velkému zájmu se snažíme průběžně upozorňovat na  další velké akce, které u nás nejsou tolik známé. Jedná se mimo jiné o národní Jamboree, na které nevysíláme kontingenty, ale účastníci se mohou přihlásit sami. Pořádající organizace většinou zahraniční účast vítají. Jejich přehled lze najít (a nadále bude doplňován) v mapě na mezinárodní stránce na Křižovatce.

Úprava sekce „Mezinárodní“ na Křižovatce

Provedli jsme velkou úpravu mezinárodní části Křižovatky, kde jsme mimo jiné aktualizovali informace a snažili se vše upravit tak, aby byla co nejpřehlednější. Skautky a skauti, kteří chtějí vyjíždět do zahraniční, tak snadno najdou informace o konkrétní akci, kterou hledají. Novinkou je také “mapa možností" kde jsou zaznamenané velké akce a skautské dobrovolnické základny.

Účast na XVII. sněmu Slovenského skautingu

Zahraniční zpravodaj Vojtěch Olbrecht - Fišer a členka Zahraničního odboru Anna Trnková - Delfín zastupovali Junáka - českého skauta na Sněmu Slovenského skautingu. V rámci sněmu se mj. uskutečnilo setkání zahraničních zpravodajů zemí Visegrádské čtyřky.

 


Organizační zpravodaj a zpravodaj pro ICT (Ondřej Peřina – Jerry)

 
Registrace 2018

Byly vydány aktualizované směrnice k registraci a evidenci údajů ve skautISu. Informujeme o výši členských příspěvků i blížící se registraci 2018 (od prosince je možné založit kategorie, registraci standardně půjde odevzdat v lednu 2018).

Spolkový rejstřík

Velmi intenzivně řešíme resty některých jednotek, které dosud nejsou zapsány ve spolkovém rejstříku.

Usilovně pracujeme na kontrolách a zakládání účetních závěrek jednotek do rejstříku. U některých jednotek se vyskytují chyby, které neumožňují předání jejich závěrek na rejstříkový soud, v takových případech je nutné doložení správných podkladů. Snažíme se jednotkám radit, jak správně postupovat.

Ochrana osobních údajů

V květnu příštího roku začnou platit nová pravidla pro ochranu osobních údajů (tzv. směrnice GDPR), která se dotknou i naší organizace. Problematikou se zabýváme a snažíme se najít taková řešení, která budou minimalizovat dopady na organizační jednotky. Informace jednotkám budeme posílat v následujícím čtvrtletí.

Strategická témata

Výkonná rada projednala a schválila zadání strategických témat Přiměřenost administrativy a Zakládání nových oddílů. Na projektech v obou oblastech se již pracuje.

ICT, skautIS a on-line projekty

 Podařilo se získat dobrovolníka, který jako svou diplomovou práci začíná připravovat nový web on-line podpory skautISu a ICT. Pokud půjde vše podle plánu, budeme během roku moci uživatelům nabídnout nový a přehlednější on-line systém pro hlášení chyb a řešení jejich požadavků (nahradí více jak 6 let starý a už nevyhovující systém).

Skautské závody - založen další ročník Závodů vlčat a světlušek 2018 a pořadatelé krajských i základních kol mohou do systému již svá kola přidávat. Pracujeme na dalších dílčích vylepšeních z proběhlého ročníku závodů.

Infoodbor

Proběhlo veřejné jednání infoodboru s představením všech skautských ICT projektů a nástrojů pro jednotky a činovníky. Kromě osobního setkání probíhal i videopřenos (je dostupný videozáznam i prezentace) - účastnilo se několik desítek lidí na místě a další desítky sledovaly online přenos.

Hledáme a snažíme se zapojit do projektů (web závodů, SRS apod.) další spolupracovníky - např. grafiky, kodéry, programátory.


Zpravodajka pro program (Denisa Sochorcová)

 
Odborky

Probíhá přizpůsobení odborky Lví skaut, aby byla kompatibilní s novými odborkami. Pokračuje vydávání pravidelných článků k odborkám v časopisu Skaut-Junák. V rámci zavádění odborek do hnutí proběhlo několik dalších workshopů na akcích (pro vůdce a výchovné zpravodaje). Pokračuje sběr zpětné vazby k odborkám prostřednictvím webu odborek.

Revize stezky

Bylo zveřejněno rozšíření druhé části experimentální stezky. Pokračuje testování stezky (komunikace s oddíly, sběr námětů a připomínek). Rozběhli jsme revizi Nováčka. Do testování již nepřijímáme další oddíly.

Aktualizace programové sekce na Křižovatce

Byly přestrukturovány sekce programové části na Křižovatce. Ve spolupráci s odbory probíhají práce na obsahové aktualizaci článků a další práce spojené s dokončením.

Poradní skála

V říjnu proběhla Poradní skála (celostátní vzdělávací a motivační akce pro vedoucí vlčat a světlušek), kterou pořádal Skautský institut (SI) ve spolupráci s Odborem vlčat a světlušek. Akce se zúčastnilo 150 vedoucích.

Podoba idey vlčat a světlušek (slibu, zákona a hesla)

Na stejném místě proběhla diskuse o podobě idey vlčat a světlušek. Byla iniciována jednání o podobě možné spolupráce nad tématem, jejichž výstupem je materiál předkládaný k projednání Náčelnictvem bratrem Ondřejem Vokálem - Vokinem.


Zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti (Petr Vaněk - Permi)

 
Seminář pro mediální zpravodajky a zpravodaje

O víkendu 10. – 12. listopadu proběhl v Roudnici nad Labem seminář pro mediální zpravodajky a zpravodaje středisek, okresů i krajů. Zahajuje mj. práci na naplňování ST Posilování dobrého jména skautingu ve společnosti.

Skautská grafika a design

Facebooková skupina „Bavíme se o skautské grafice“ se vyvinula v užitečný nástroj vzájemné zpětné vazby mezi skautkami a skauty tvořícími grafické výstupy. Obecně přispívá ke zvyšování kvality grafických výstupů tvořených jednotkami.

Probíhají úpravy Skautského grafického manuálu vyplývající z rozhodnutí Náčelnictva ve věci skautského loga. Po veřejném připomínkování na Křižovatce bude upravená verze SGM zveřejněna v lednu 2018.

Výkonná rada schválila projekt redesignu webu pro veřejnost www.skaut.cz, stejně jako následně strukturu obsahu nového webu, vystavěné na cílech, kterých chceme webem dosahovat a analýze funkčnosti dosavadního webu.

Skautské novinky - týdenní newsletter

Každotýdenní newsletter “Skautské novinky”, který pravidelně míří na více než 8 tisíc adres odběratelů, prošel úpravou vzhledu, pro lepší zobrazování na počítači i v mobilu. Pokud jej nedostáváte, můžete se k jeho odběru přihlásit v nastavení svých e-mailových preferencí na Křižovatce (klikni na své jméno v záhlaví Křižovatky a pak na “Můj newsletter").

Pilotní číslo Zpráv Výkonné rady

První číslo Zpráv Výkonné rady, vydané v říjnu, se setkalo s mimořádně pozitivní odezvou, a po zapracování zpětné vazby z hnutí ve vydávání Zpravodaje pokračujeme (tímto druhým číslem).

Letní hra ČT Déčko

V roce 2019 se opět, již počtvrté, staneme partnery letní hry dětského kanálu České televize Déčko. V ní podporujeme aktivity České televize a zároveň posilujeme viditelnost jak zapojených jednotek na místní úrovni, tak skautingu na úrovni celostátní.

Sociální sítě

Byla založena facebooková skupina „Bavíme se o skautské propagaci“ jako prostor pro vzájemnou výměnu inspirace mezi regionálními mediálními zpravodajkami a zpravodaji a dalšími se zájmem o propagaci skautingu, i jako místo pro odbornější debaty v rámci naplňování strategického tématu Posilování dobrého jména skautingu ve společnosti.

Instagramový oficiální skautský účet www.instagram.com/SKAUTcz se překonal počet 10 tisíc sledujících a stal se nejen místem pro vydařené skautské fotografie a novým komunikačním kanálem pro starší skautský, roverský a mladší činovnický věk, ale obecně i katalyzátorem přítomnosti skautingu na českém Instagramu.

K Mezinárodnímu dni dobrovolnictví jsme přichystali výzvu pro všechny skauty a skautky, aby sdíleli s okolím, co dělají jen #zadobrypocit.


 
Za KUJ a  TDC
Petra Daněčková (Peťule)
redaktorka interní komunikace

Save

Save

Save

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1030x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu